Aktualności

02.01.2017
NOWA KLASYFIKACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH

NOWA KLASYFIKACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH

Nowa Klasyfikacja Środków Trwałych (KŚT 2016) - od 1 stycznia 2017 r.

Z dniem  01.01.2017 roku, mocą Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 października 2016 r. - Dz. U. z 18 listopada 2016 r. pod poz. 1864 stosować się będzie Klasyfikację Środków Trwałych (KŚT), zwaną "KŚT 2016", stanowiącą załącznik do rozporządzenia.

Jednak do 31.12.2017 r, w sprawach podatkowych (PIT,CIT), w sprawach ewidencji i sprawozdań wynikających z ustawy o rachunkowości, przekazywania danych wykorzystywanych dla celów statystycznych – zastosowanie ma KŚT stanowiąca załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) - Dz. U. Nr 242, poz. 1622.

W pozostałych sprawach stosuje się jednocześnie dotychczasowe rozporządzenie oraz KŚT 2016.    

Wprowadzenie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT), zwanej „KŚT 2016" wynika ze zmian w  Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) z 2015 r. oraz modyfikacji przepisów dotyczących ewidencji gruntów i budynków.

 

Zakres i rodzaj zmian wprowadzonych polega na:

 1. zmianie tytułu grupowania;

 2. zmianie zakresu grupowania poprzez: przeniesienie części zakresu z jednego grupowania do drugiego, podziału grupowania utworzenia nowego i zmianie zakresu grupowania, z którego utworzono nowe), scalenia dwóch lub kilku grupowali w jedno;

 3. przekodowaniu grupowania (tj. zmianie kodu przy zachowaniu jego tytułu i zakresu);

 4. rozszerzeniu opisów lub wprowadzeniu opisów wyjaśnień do niektórych rodzajów KŚT.


 Najistotniejsze zmiany wprowadzone do KŚT dotyczą:

 1. dostosowania zakresowego grupy 0 Grunty KŚT 2010 do treści znowelizowanego rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków;

 2. wprowadzenia w grupach od 1 do 9 powiązań KŚT 2016 z PKWiU 2015;

 3. przekodowania rodzajów: 490 Maszyny i urządzenia do przygotowania maszynowych nośników danych oraz maszyny analityczne, 491 Zespoły komputerowe, 492 Samodzielne urządzenia do automatycznej regulacji i sterowania procesami, 493 Roboty, wg KŚT 2010, odpowiednio na rodzaje:

   486 Maszyny i urządzenia do przygotowania maszynowych nośników danych oraz  maszyny analityczne,

   487 Zespoły komputerowe,

   488 Samodzielne urządzenia do automatycznej regulacji i sterowania procesami,

   489 Roboty;

 4. dostosowania podziałów w podgrupie 62 Urządzenia dla radiofonii i telewizji, urządzenia telekomunikacyjne, urządzenia alarmowe i sygnalizacyjne do aktualnie stosowanych technologii i urządzeń;

 5. usunięcia, z grup od 4 do 8, odniesień do zbiorów Klasyfikacji Rodzajowej Środków Trwałych (KRŚT), wprowadzonej zarządzeniem Nr 51 Prezesa GUS z dnia 17.12.1991r. w sprawie stosowania Klasyfikacji Rodzajowej Środków Trwałych (Dz. Urz. GUS Nr 21 poz. 132).

02.01.2017
NOWE ZASADY WYDAWANIA ŚWIADECTWA PRACY

NOWE ZASADY WYDAWANIA ŚWIADECTWA PRACY

Informujemy, iż w dniu 2 stycznia 2017 r. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na stronie internetowej zamieściło informację
w sprawie nowych zasadach wydawania świadectwa pracy.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017.
Do rozporządzenia dołączono w załączniku pomocniczy wzór świadectwa pracy wraz z objaśnieniem dotyczącym sposobu jego wypełniania,
co zapewne w znaczy sposób ułatwi prawidłowe wypełnianie pracodawcom świadectw pracy.

 

03.10.2016
UDOSTĘPNIAMY PAŃSTWU OTRS

UDOSTĘPNIAMY PAŃSTWU OTRS

Udostępniamy Państwu OTRS - narzędzie do obsługi zgłoszeń serwisowych drogą strony WWW lub e-mail.

       „OTRS to system typu Helpdesk, umożliwiający koordynację wsparcia udzielanego klientom firmy lub organizacji. Pierwotnie system był przeznaczony głównie do obsługi zgłoszeń przychodzących mailowo, obecnie umożliwia również łatwą rejestrację przez stronę internetową lub śledzenie zgłoszeń telefonicznych (call center). Podobnie jak inne systemy tego rodzaju, OTRS umożliwia odpowiadanie na zgłoszenia pochodzące od klientów w sposób skoordynowany. Dla każdego zarejestrowanego zgłoszenia (niezależnie od sposobu rejestracji) tworzony jest „bilet”, który przejmuje jedna z osób obsługujących system, tym samym biorąc na siebie odpowiedzialność za korespondencję w danej sprawie. Bilet zawiera m.in. pełną historię zgłoszenia, kolejne pytania w wątku i historię komunikacji ze zgłaszającym, stan dyskusji (np. zamknięta z powodzeniem, bez powodzenia, odrzucona jako spam) oraz przypisanie do określonego „właściciela”. Wewnętrzna organizacja systemu opiera się na kolejkach, w których przechowywane są bilety dotyczące różnych rodzajów spraw. Może ich być dowolna liczba. Typowe zastosowanie to stworzenie osobnych kolejek dla różnych produktów dla których organizacja świadczy wsparcie.

Bilety mogą być przekazywane pomiędzy członkami zespołów, lub pomiędzy kolejkami. System umożliwia także automatyczne przypisywanie nadchodzących zgłoszeń do kolejek na podstawie zdefiniowanych reguł, np. słów kluczowych w treści lub temacie.

System rozdziela użytkowników na dwie grupy: Użytkowników (ang. User), korzystających z systemu do rejestracji swoich zgłoszeń, oraz pracowników wsparcia zwanych Agentami. OTRS posiada rozbudowany system uprawnień, pozwalający na przypisywanie Użytkowników i Agentów do grup, ról, oraz nadawanie uprawnień do poszczególnych kolejek.

OTRS posiada dwa interfejsy WWW:

 • Panel Klienta, przeznaczony dla Użytkowników,

 • Panel Agenta, przeznaczony dla osób świadczących wsparcie.”

 

Źródło – Wikipedia.

28.09.2016
CENTRALIZACJA ROZLICZEŃ VAT W SAMORZĄDACH

CENTRALIZACJA ROZLICZEŃ VAT W SAMORZĄDACH

5 września 2016 r. Sejm zaakceptował poprawki Senatu do ustawy przewidującej centralizację rozliczeń VAT w samorządach. Ustawa wejdzie w życie 1 października 2016 r.

Poprawki dotyczą ustawy o zasadach rozliczeń w podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego.

Centralizacja VAT w samorządach wynika z wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 29 września 2015 roku oraz uchwałą NSA z dnia 26 października 2015 r., w których stwierdzono, iż to gmina może być podatnikiem VAT, a nie jej jednostki lub zakłady budżetowe. Zapewniono tym samym jednostkom samorządu terytorialnego instrumenty prawne, wspomagające proces centralizacji w tym rozliczeń VAT w samorządach.

20.09.2016
WZORY DEKLARACJI DLA PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG

WZORY DEKLARACJI DLA PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG

W Dzienniku Ustaw z dnia 29 lipca 2016 r. opublikowano Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług.

Skrót do dokumentu zamieszczonego na stronach Ministerstwa dostępny tutaj.

16.09.2016
NOWY WZÓR DEKLARACJI VAT-7

NOWY WZÓR DEKLARACJI VAT-7

Pragniemy poinformować, iż udostępniliśmy Państwu nowy wzór deklaracji VAT-7 w wersji 17.

 

17.08.2016
ZMIANY DOT. KLASYFIKACJI DOCHODÓW ORAZ WYDATKÓW

ZMIANY DOT. KLASYFIKACJI DOCHODÓW ORAZ WYDATKÓW

Informujemy, że w Dzienniku Ustaw z dnia 27 lipca 2016r. opublikowano Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Zainteresowanych odsyłamy do treści Dziennika Ustaw.

04.07.2016
OBOWIĄZEK PRZESYŁANIA DANYCH Z EWIDENCJI VAT

OBOWIĄZEK PRZESYŁANIA DANYCH Z EWIDENCJI VAT

Pragniemy poinformować, iż decyzją Sejmu został przyśpieszony obowiązek przesyłania danych z ewidencji VAT:
1) Od 1 lipca 2016 roku – duże firmy
2) Od 1 stycznia 2017 roku – średnie i małe firmy
3) Od 1 stycznia 2018 roku.- średnie, małe i mikro przedsiębiorstwa
Dane z ewidencji VAT w strukturze JPK trzeba będzie przesyłać nie na żądanie, ale automatycznie, co miesiąc.