Aktualności

01.03.2018
RODO - zmiany w Systemie Millennium

RODO - zmiany w Systemie Millennium

25 maja 2018 roku wchodzi w życie RODO, czyli unijne rozporządzenie dotyczące ochrony danych osobowych, wprowadzające zasadę tzw. ograniczenia celu i minimalizacji danych.


Pragniemy poinformować, że System Millennium już obecnie spełnia większość założeń Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO), jednak trwają prace mające na celu spełnianie wszystkich wymogów.
W tym zakresie dostosowujemy Millennium tak, aby, między innymi, umożliwić użytkownikowi podgląd źródeł danych (np. Urząd Pracy, ZUS, poprzedni pracodawca), z jakich pobierane są informacje przetwarzane w programie oraz odbiorców danych o pracownikach (np. PZU, Medicover) z uwzględnieniem zakresu danych, a także okresu, w jakim są przekazywane. Do dnia wejścia w życie zapisów RODO zostanie również dodana funkcjonalność pozwalająca na odnotowanie sprzeciwu w zakresie przetwarzania danych osobowych. Umożliwimy także przekazanie pracownikowi na jego wniosek kopii jego danych osobowych w postaci pliku w powszechnie używanym formacie.
Informujemy, że od dawna połączenia internetowe z usługą SaaS.BSI są szyfrowane, a bazy danych naszych Partnerów w tej usłudze na ich życzenie mogą być szyfrowane.
Ponadto, w ramach aktualizacji wersji 2.2 dodane zostaną także funkcje anonimizacji i pseudonimizacji danych.

W związku z wprowadzeniem zmian pod kątem RODO do wersji 2.2. zmianie ulegnie termin wdrożenia wersji 2.3.

Wprowadzenie do systemu zmian związanych z RODO przyjmujemy obecnie jako priorytet.

01.12.2017
Ochrona danych osobowych po zmianach RODO

Ochrona danych osobowych po zmianach RODO

Na bieżąco monitorujemy zmiany w regulacjach dotyczących ochrony danych osobowych po zmianach unijnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO), które na terenie naszego kraju wchodzi w życie od 25 maja 2018 r.

O ewentualnych zmianach w Millennium ERP poinformujemy Państwa w odrębnych komunikatach.

24.11.2017
Likwidacja 30 krotności ZUS

Likwidacja 30 krotności ZUS

W dniu dzisiejszym tj. 24.11.2017 roku, Sejm zagłosował ZA przyjęciem projektu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dotyczącego nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, który zakłada zniesienie tzw. limitu trzydziestokrotności związanego z opłacaniem składek emerytalnych i rentowych.
Wysokość emerytury jest ściśle powiązana z wysokością odprowadzanych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Im wyższa kwota odprowadzanych składek i im dłuższy okres zatrudnienia tym wysokość świadczenia jest wyższa. Stąd też zniesienie limitu wysokości podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe bezpośrednio będzie wpływać na wysokość otrzymywanej w przyszłości emerytury.
Na chwilę obecną nadal trwają prace legislacyjne nad projektem Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Planowana data wejścia w życie w/w projektu to 1 stycznia 2018 roku.

 

19.05.2017
Projekt nowelizacji ustawy o VAT

Projekt nowelizacji ustawy o VAT

Szanowni Państwo,

12 maja 2017 r. Ministerstwo Rozwoju i Finansów opublikowało projekt nowelizacji ustawy o VAT. Zmiany dotyczą wprowadzenia w polskim ustawodawstwie  tzw. mechanizmu podzielonej płatności.
Metoda zakłada, że nabywca usługi lub towaru podzieli kwotę brutto na dwie części. Kwota netto zostaje wypłacona bezpośrednio dostawcy, natomiast kwota podatku VAT jest przelewana na specjalne konto dostawcy – rachunek VAT. Dostawca może dysponować tymi środkami w ograniczonym stopniu. Środki zgromadzone na tym rachunku będą należały do podatnika, ale będzie miał ograniczone możliwości ich użycia.
Z rachunku VAT będzie można wyłącznie dokonywać przelewów na inny rachunek VAT oraz opłacać swoje zobowiązania podatkowe.
Dostosowanie się do nowych wymogów będzie dla podatników dobrowolne. Dla przedsiębiorców, którzy zdecydują się skorzystać z podzielonej płatności ministerstwo przygotowało ułatwienia. Przede wszystkim, regulacje związane ze stosowaniem sankcji, określonych w art. 112b i art. 112c ustawy o VAT (tzw. dodatkowe zobowiązanie podatkowe do 30% kwoty zawyżenia zwrotu podatku VAT) oraz przepisy o odpowiedzialności solidarnej, zawarte w dziale X nie będą miały zastosowania.

Pragniemy poinformować, że System Millennium umożliwia przypisanie wielu kont do jednego kontrahenta, dzięki czemu tworzenie rozrachunków dla kwot netto oraz VAT przebiega bezproblemowo. Obecnie trwają prace nad zautomatyzowaniem przypisywania kwot netto i VAT do rachunków.

02.01.2017
NOWA KLASYFIKACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH

NOWA KLASYFIKACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH

Nowa Klasyfikacja Środków Trwałych (KŚT 2016) - od 1 stycznia 2017 r.

Z dniem  01.01.2017 roku, mocą Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 października 2016 r. - Dz. U. z 18 listopada 2016 r. pod poz. 1864 stosować się będzie Klasyfikację Środków Trwałych (KŚT), zwaną "KŚT 2016", stanowiącą załącznik do rozporządzenia.

Jednak do 31.12.2017 r, w sprawach podatkowych (PIT,CIT), w sprawach ewidencji i sprawozdań wynikających z ustawy o rachunkowości, przekazywania danych wykorzystywanych dla celów statystycznych – zastosowanie ma KŚT stanowiąca załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) - Dz. U. Nr 242, poz. 1622.

W pozostałych sprawach stosuje się jednocześnie dotychczasowe rozporządzenie oraz KŚT 2016.    

Wprowadzenie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT), zwanej „KŚT 2016" wynika ze zmian w  Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) z 2015 r. oraz modyfikacji przepisów dotyczących ewidencji gruntów i budynków.

 

Zakres i rodzaj zmian wprowadzonych polega na:

 1. zmianie tytułu grupowania;

 2. zmianie zakresu grupowania poprzez: przeniesienie części zakresu z jednego grupowania do drugiego, podziału grupowania utworzenia nowego i zmianie zakresu grupowania, z którego utworzono nowe), scalenia dwóch lub kilku grupowali w jedno;

 3. przekodowaniu grupowania (tj. zmianie kodu przy zachowaniu jego tytułu i zakresu);

 4. rozszerzeniu opisów lub wprowadzeniu opisów wyjaśnień do niektórych rodzajów KŚT.


 Najistotniejsze zmiany wprowadzone do KŚT dotyczą:

 1. dostosowania zakresowego grupy 0 Grunty KŚT 2010 do treści znowelizowanego rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków;

 2. wprowadzenia w grupach od 1 do 9 powiązań KŚT 2016 z PKWiU 2015;

 3. przekodowania rodzajów: 490 Maszyny i urządzenia do przygotowania maszynowych nośników danych oraz maszyny analityczne, 491 Zespoły komputerowe, 492 Samodzielne urządzenia do automatycznej regulacji i sterowania procesami, 493 Roboty, wg KŚT 2010, odpowiednio na rodzaje:

   486 Maszyny i urządzenia do przygotowania maszynowych nośników danych oraz  maszyny analityczne,

   487 Zespoły komputerowe,

   488 Samodzielne urządzenia do automatycznej regulacji i sterowania procesami,

   489 Roboty;

 4. dostosowania podziałów w podgrupie 62 Urządzenia dla radiofonii i telewizji, urządzenia telekomunikacyjne, urządzenia alarmowe i sygnalizacyjne do aktualnie stosowanych technologii i urządzeń;

 5. usunięcia, z grup od 4 do 8, odniesień do zbiorów Klasyfikacji Rodzajowej Środków Trwałych (KRŚT), wprowadzonej zarządzeniem Nr 51 Prezesa GUS z dnia 17.12.1991r. w sprawie stosowania Klasyfikacji Rodzajowej Środków Trwałych (Dz. Urz. GUS Nr 21 poz. 132).

02.01.2017
NOWE ZASADY WYDAWANIA ŚWIADECTWA PRACY

NOWE ZASADY WYDAWANIA ŚWIADECTWA PRACY

Informujemy, iż w dniu 2 stycznia 2017 r. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na stronie internetowej zamieściło informację
w sprawie nowych zasad wydawania świadectwa pracy.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017.
Do rozporządzenia dołączono w załączniku pomocniczy wzór świadectwa pracy wraz z objaśnieniem dotyczącym sposobu jego wypełniania,
co zapewne w znaczy sposób ułatwi prawidłowe wypełnianie pracodawcom świadectw pracy.

 

03.10.2016
UDOSTĘPNIAMY PAŃSTWU OTRS

UDOSTĘPNIAMY PAŃSTWU OTRS

Udostępniamy Państwu OTRS - narzędzie do obsługi zgłoszeń serwisowych drogą strony WWW lub e-mail.

       „OTRS to system typu Helpdesk, umożliwiający koordynację wsparcia udzielanego klientom firmy lub organizacji. Pierwotnie system był przeznaczony głównie do obsługi zgłoszeń przychodzących mailowo, obecnie umożliwia również łatwą rejestrację przez stronę internetową lub śledzenie zgłoszeń telefonicznych (call center). Podobnie jak inne systemy tego rodzaju, OTRS umożliwia odpowiadanie na zgłoszenia pochodzące od klientów w sposób skoordynowany. Dla każdego zarejestrowanego zgłoszenia (niezależnie od sposobu rejestracji) tworzony jest „bilet”, który przejmuje jedna z osób obsługujących system, tym samym biorąc na siebie odpowiedzialność za korespondencję w danej sprawie. Bilet zawiera m.in. pełną historię zgłoszenia, kolejne pytania w wątku i historię komunikacji ze zgłaszającym, stan dyskusji (np. zamknięta z powodzeniem, bez powodzenia, odrzucona jako spam) oraz przypisanie do określonego „właściciela”. Wewnętrzna organizacja systemu opiera się na kolejkach, w których przechowywane są bilety dotyczące różnych rodzajów spraw. Może ich być dowolna liczba. Typowe zastosowanie to stworzenie osobnych kolejek dla różnych produktów dla których organizacja świadczy wsparcie.

Bilety mogą być przekazywane pomiędzy członkami zespołów, lub pomiędzy kolejkami. System umożliwia także automatyczne przypisywanie nadchodzących zgłoszeń do kolejek na podstawie zdefiniowanych reguł, np. słów kluczowych w treści lub temacie.

System rozdziela użytkowników na dwie grupy: Użytkowników (ang. User), korzystających z systemu do rejestracji swoich zgłoszeń, oraz pracowników wsparcia zwanych Agentami. OTRS posiada rozbudowany system uprawnień, pozwalający na przypisywanie Użytkowników i Agentów do grup, ról, oraz nadawanie uprawnień do poszczególnych kolejek.

OTRS posiada dwa interfejsy WWW:

 • Panel Klienta, przeznaczony dla Użytkowników,

 • Panel Agenta, przeznaczony dla osób świadczących wsparcie.”

 

Źródło – Wikipedia.

28.09.2016
CENTRALIZACJA ROZLICZEŃ VAT W SAMORZĄDACH

CENTRALIZACJA ROZLICZEŃ VAT W SAMORZĄDACH

5 września 2016 r. Sejm zaakceptował poprawki Senatu do ustawy przewidującej centralizację rozliczeń VAT w samorządach. Ustawa wejdzie w życie 1 października 2016 r.

Poprawki dotyczą ustawy o zasadach rozliczeń w podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego.

Centralizacja VAT w samorządach wynika z wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 29 września 2015 roku oraz uchwałą NSA z dnia 26 października 2015 r., w których stwierdzono, iż to gmina może być podatnikiem VAT, a nie jej jednostki lub zakłady budżetowe. Zapewniono tym samym jednostkom samorządu terytorialnego instrumenty prawne, wspomagające proces centralizacji w tym rozliczeń VAT w samorządach.