Aktualności

02.01.2017
Nowa Klasyfikacja Środków Trwałych

Nowa Klasyfikacja Środków Trwałych

Nowa Klasyfikacja Środków Trwałych (KŚT 2016) - od 1 stycznia 2017 r.

Z dniem  01.01.2017 roku, mocą Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 października 2016 r. - Dz. U. z 18 listopada 2016 r. pod poz. 1864 stosować się będzie Klasyfikację Środków Trwałych (KŚT), zwaną "KŚT 2016", stanowiącą załącznik do rozporządzenia.
Jednak do 31.12.2017 r, w sprawach podatkowych (PIT,CIT), w sprawach ewidencji i sprawozdań wynikających z ustawy o rachunkowości, przekazywania danych wykorzystywanych dla celów statystycznych – zastosowanie ma KŚT stanowiąca załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) - Dz. U. Nr 242, poz. 1622.
W pozostałych sprawach stosuje się jednocześnie dotychczasowe rozporządzenie oraz KŚT 2016.    
                                                                                                                                                
Wprowadzenie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT), zwanej „KŚT 2016" wynika ze zmian w  Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) z 2015 r. oraz modyfikacji przepisów dotyczących ewidencji gruntów i budynków.

Zakres i rodzaj zmian wprowadzonych polega na:
1. zmianie tytułu grupowania;
2. zmianie zakresu grupowania poprzez: przeniesienie części zakresu z jednego grupowania do drugiego, podziału grupowania utworzenia nowego i zmianie zakresu grupowania, z którego utworzono nowe), scalenia dwóch lub kilku grupowali w jedno;
3. przekodowaniu grupowania (tj. zmianie kodu przy zachowaniu jego tytułu i zakresu);
4. rozszerzeniu opisów lub wprowadzeniu opisów wyjaśnień do niektórych rodzajów KŚT.


Najistotniejsze zmiany wprowadzone do KŚT dotyczą:
1. dostosowania zakresowego grupy 0 Grunty KŚT 2010 do treści znowelizowanego rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków;
2. wprowadzenia w grupach od 1 do 9 powiązań KŚT 2016 z PKWiU 2015;
3. przekodowania rodzajów: 490 Maszyny i urządzenia do przygotowania maszynowych nośników danych oraz maszyny analityczne, 491 Zespoły komputerowe, 492 Samodzielne urządzenia do automatycznej regulacji i sterowania procesami, 493 Roboty, wg KŚT 2010, odpowiednio na rodzaje:
*  486 Maszyny i urządzenia do przygotowania maszynowych nośników danych oraz 
           maszyny analityczne,
*  487 Zespoły komputerowe,
*  488 Samodzielne urządzenia do automatycznej regulacji i sterowania procesami,
*  489 Roboty;
4. dostosowania podziałów w podgrupie 62 Urządzenia dla radiofonii i telewizji, urządzenia telekomunikacyjne, urządzenia alarmowe i sygnalizacyjne do aktualnie stosowanych technologii i urządzeń;
5. usunięcia, z grup od 4 do 8, odniesień do zbiorów Klasyfikacji Rodzajowej Środków Trwałych (KRŚT), wprowadzonej zarządzeniem Nr 51 Prezesa GUS z dnia 17.12.1991r. w sprawie stosowania Klasyfikacji Rodzajowej Środków Trwałych (Dz. Urz. GUS Nr 21 poz. 132).