Aktualności

Zobacz wszystkie
 • 25.03.2020
  PPK - PROPOZYCJE WSPARCIA PRZEDSIĘBIORCÓW W CZASIE EPIDEMII KORONAWIRUSA

  Trwają rządowe prace nad propozycjami rozwiązań, mającymi na celu wsparcie przedsiębiorców w czasie epidemii koronawirusa. Propozycje te przewidują m.in. wydłużenie obowiązujących terminów na wdrożenie PPK przez pracodawców z II fazy.

  Pracodawcy, którzy zatrudniali co najmniej 50 osób według stanu na dzień 30 czerwca 2019 r., będą mogli zawrzeć umowy o zarządzanie PPK oraz o prowadzenie PPK w terminach przewidzianych dla pracodawców z III fazy (którzy zatrudniali co najmniej 20 osób według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.).

  Maksymalny termin na zawarcie umowy o zarządzanie PPK dla pracodawców z II fazy, przypadający na dzień 24 kwietnia 2020 r., ma zostać przesunięty do 27 października 2020 r. 

  Termin na zawarcie umowy o prowadzeniu PPK, przypadający na dzień 11 maja 2020 r., zostanie wydłużony do dnia 10 listopada 2020 r. 

  Pomimo planowanego wydłużenia czasu na zawarcie ww. umów, reguły wdrożenia PPK mają pozostać bez zmian. Oznacza to m.in., że pracodawcy, którzy dokonali już wyboru instytucji finansowej, będą mogli zawrzeć umowę o zarządzanie PPK na dotychczasowych zasadach, przy czym umowę o prowadzenie PPK będą mogli zawrzeć w terminie przewidzianym dla III fazy i tym samym przesunąć pierwsze wpłaty do PPK. 

  Nad zmianami dotyczącymi przesunięcia terminów trwają aktualnie prace. Zmiany mają jednak wejść w życie w terminie do dnia 24 kwietnia 2020 r. 

  Źródło: http://www.mojeppk.pl

 • 23.03.2020
  TARCZA ANTYKRYZYSOWA

  Ministerstwo Finansów poinformowało o planowanych rozwiązaniach w ramach tzw. Tarczy Antykryzysowej.

  Planowane jest m.in. wprowadzenie prolongaty terminu przekazania przez pracodawcę zaliczek na podatek PIT od przychodów z szeroko rozumianej pracy, pobranych w marcu i kwietniu (tzw. PIT-4). Zapłata zaliczki, zamiast odpowiednio do 20 kwietnia i 20 maja, będzie mogła być dokonana w późniejszym terminie.

  Przewiduje się też odroczenie do 1 lipca 2020 r. obowiązku składania nowych JPK_VAT z deklaracją dla dużych przedsiębiorców. Dzięki temu duzi przedsiębiorcy zyskują dodatkowe 3 miesiące na dopasowanie swoich systemów do wymogów nowego sposobu raportowania oraz zyskają więcej czasu na prace związane z dopasowaniem systemów księgowych i informatycznych do nowego JPK.

  Dzięki proponowanym rozwiązaniom mamy więcej czasu na przetestowanie obsługi nowego JPK_VAT w Systemie Millennium przed wdrożeniem go u Państwa

  Również zgłoszenia do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) mają zostać opóźnione do 13 lipca 2020 r. 

  Powyższe rozwiązania znalazły się w Gospodarczej i Społecznej Tarczy Antykryzysowej dla Bezpieczeństwa Przedsiębiorstw i Pracowników w związku z pandemią wirusa SARS-Cov-2. 

 • 11.03.2020
  Ustawa z dnia 2 marca 2020 r.

  W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych informujemy, że realizujemy prace programistyczne pozwalające na dodanie kodów do słownika absencji i słownika świadczeń, zmian w szablonach algorytmów, umożliwienie nadawania uprawnień do nowej absencji. 

  O terminach udostępnienia zmian poinformujemy Państwa indywidualnie. 

  Ustawa zawiera dwa przepisy, które bezpośrednio mogą dotyczyć pracowników.

  Pierwszy z nich to art. 3 ustawy, pozwalający pracodawcy polecić pracownikowi wykonywanie, przez czas oznaczony, pracy określonej w umowie o pracę, poza miejscem jej stałego wykonywania (praca zdalna).

  Drugi przepis, tj. art. 4 ustawy przewiduje, że w przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły do których uczęszcza dziecko, z powodu COVID-19, ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem do lat 8, przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy za okres nie dłuższy niż 14 dni. 

  Przepis ten przewiduje dodatkowy zasiłek opiekuńczy dla ubezpieczonych w przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których uczęszcza dziecko, z powodu COVID-19. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje za okres nie dłuższy niż 14 dni. Nie wlicza się go do okresu 60 dni w roku kalendarzowym (wynikającym z art. 33 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, Dz.U. z 2019 r. poz. 645 i 1590), co więcej, za okres pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego, zasiłek wynikający z ustawy "chorobowej" nie przysługuje. Zgodnie z wyjaśnieniami ZUS, wykazywane zamknięcia placówki, powinno być dokumentowane oświadczeniem ubezpieczonego.

  W związku z tym przepisem Nasz Zespół już przygotował odpowiednią zmianę obliczania limitów wykorzystanego zasiłku opiekuńczego. 

 • 28.02.2020
  JPK VAT Z DEKLARACJĄ

  Zgodnie z informacją zamieszczoną przez Ministerstwo Finansów od 1 kwietnia 2020 obowiązywać będą dwa warianty JPK VAT:

  - JPK_V7M - dla podatników rozliczających się miesięcznie oraz                                                                                                                                                                                  

  - JPK_V7K - dla podatników rozliczających się kwartalnie.

  Ze wzorem elektronicznym ww dokumentów można zapoznać się już na platformie e-PUAP.

  Nowy Jednolity Plik Kontrolny VAT to połączenie deklaracji i ewidencji VAT w jednym pliku, który zobowiązani będą składać podatnicy podatku VAT, rozliczający się dotychczas w formie deklaracji VAT-7 i VAT-7K.             

  JPK VAT składać będą wszyscy czynni podatnicy: duże przedsiębiorstwa od 1 kwietnia 2020 roku, natomiast wszyscy pozostali obowiązkowo od 1 lipca 2020 roku. 

  W wymaganych terminach zostaną Państwu udostępnione nowe deklaracje. 

 • 13.02.2020
  ZMIANA ROZPORZĄDZENIA MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Z DNIA 20 GRUDNIA 2018 R.

  Z dniem 1 lutego 2020 r. uległo zmianie Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych oraz innych dokumentów (Dz. U. z 2018 poz. 2495).

  Zmieniły się wzory dokumentów o symbolach:
  - ZUS RCA cz. II - imienny raport cz. II dla osoby fizycznej wykonującej działalność gospodarczą na mniejszą skalę, która korzysta z obniżenia składek na ubezpieczenia społeczne;
  - ZUS DRA cz. II - deklaracja rozliczeniowa cz. II dla osoby fizycznej wykonującej działalność gospodarczą na mniejszą skalę, która korzysta z obniżenia składek na ubezpieczenia społeczne i opłaca składki wyłącznie za siebie.
  Zmianie uległa też treść załącznika nr 24 - KODY WYKORZYSTYWANE PRZY WYPEŁNIANIU DOKUMENTÓW do ww. Rozporządzenia.

  Poniższy link odsyła do Internetowego Systemu Aktów Prawnych – gdzie możecie się Państwo zapoznać z aktualnymi wzorami dokumentów:
  http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000102

   

 • 30.12.2019
  WDROŻENIE PRACOWNICZYCH PLANÓW KAPITAŁOWYCH

  Z przyjemnością pragniemy Państwa poinformować, iż firma Bomark Systemy Informatyczne Sp. z o.o. przekazała zainteresowanym funkcjonalność PPK, umożliwiając zgodnie z obowiązującymi terminami wywiązanie się z obowiązków wynikających z Pracowniczych Planów Kapitałowych.

  Nowa funkcjonalność jest dostępna dla wszystkich naszych Klientów w oparciu o umowę serwisową. 

 • 08.10.2019
  PAN PREZYDENT ANDRZEJ DUDA PODPISAŁ NOWELĘ ODMRAŻAJĄCĄ PODSTAWĘ NALICZANIA ODPISU NA ZFŚS

  Wkrótce w Dzienniku Ustaw opublikowana zostanie nowela, w której przewidziano m.in. odmrożenie podstawy naliczania odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (ZFŚS).

  Nowela została podpisana 3 października 2019 r. Większość nowych przepisów wejdzie w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

  Bomark Systemy Informatyczne jest gotowy na zmiany ZFŚS.

   

 • 23.09.2019
  OBOWIĄZEK STOSOWANIA MECHANIZMU PODZIELONEJ PŁATNOŚCI W PEWNYCH SEKTORACH GOSPODARKI

  Ustawą z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw wprowadzono obowiązek stosowania mechanizmu podzielonej płatności w pewnych sektorach gospodarki. Ustawa ta zastępuje obowiązujące obecnie szczególne rozwiązania rozliczania podatku VAT, czyli odwrotnego obciążenia stosowanym obligatoryjnie mechanizmem podzielonej płatności (dalej MPP).

  Obligatoryjna forma MPP będzie stosowana w odniesieniu do dostaw towarów i świadczenia usług, które zasadniczo objęte są obecnie reżimem odwrotnego obciążenia oraz dotychczasowym zakresem odpowiedzialności podatkowej. Ustawa wprowadza również limit kwotowy, od którego będzie obowiązywał obowiązek dokonania rozliczenia w MPP. Obligatoryjne stosowanie MPP zostaną objęte towary lub usługi udokumentowane fakturami, których wartość brutto przekracza 15 tys. zł lub równowartość tej kwoty. Co do zasady faktura dokumentująca powyższe transakcje powinna być oznaczona przez wystawcę informacją „mechanizm podzielonej płatności”. Ustawa nakłada na wystawcę faktury sankcję w wysokości 30% kwoty podatku wykazanego na fakturze za nieumieszczenie na wystawianej fakturze specjalnego oznaczenia „mechanizm podzielonej płatności” będącego informacją, że przedmiotowa faktura z uwagi na przedmiot transakcji jak i kwotę powinna zostać zapłacona z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności.

  Ustawa wprowadza możliwość dokonywania jednym komunikatem przelewu zapłaty za więcej niż jedną fakturę. Taki komunikat przelewu musi obejmować wszystkie faktury wystawione dla podatnika w danym okresie od jednego dostawcy i zawierać całą kwotę podatku VAT wykazanego na tych fakturach. Okres ten nie może być krótszy niż jeden dzień i dłuższy niż jeden miesiąc. Przez miesiąc w tym przypadku należy rozumieć miesiąc kalendarzowy. Podatnik w komunikacie przelewu nie będzie wskazywał numeru konkretnej faktury płaconej w mechanizmie podzielonej płatności, będzie natomiast wskazywał okres za który dokonuje płatności.

  Ustawa wejdzie w życie z dniem 1 listopada 2019 r.

  W związku z powyższym na dokumentach sprzedaży generowanych za pośrednictwem programu zostanie dodany znacznik który będzie powodował wywołanie na wydruku faktury klauzuli "Mechanizm podzielonej płatności". Klauzula ta zostanie dodana w nagłówku faktury pod nr rachunku płatniczego.

  W celu ułatwienia korzystania z programu znacznik będzie wywoływany automatycznie dla transakcji, których wartość brutto przekracza kwotę 15 tys. zł lub równowartość tej kwoty.

  W modułach Fakturowanie oraz Czynsze zostanie dodana opcja wywołująca sformułowania "Mechanizm podzielonej płatności" w nagłówku, jeśli którykolwiek ujęty w fakturze towar będzie miał włączony znacznik odnoszący się do MPP. Funkcja ta pozwala powiązać towary i usługi zapamiętane w programie z wykazem towarów i usług objętych obligatoryjnym MPP. Towary i usługi te zostały określone w załączniku nr 15 do ww. ustawy. Dzięki temu rozwiązaniu każdorazowo przy wystawianiu faktury nie trzeba będzie wywoływać ręcznie klauzuli "Mechanizm podzielonej płatności".

  Obecnie w programie w celu obsługi dokonania jednym komunikatem przelewu zapłaty za więcej niż jedną fakturę, przy tworzeniu zapisów z faktury zakupowej, istnieje możliwość otwarcia rozrachunku z oznaczeniem: brutto, netto, VAT, VAT odliczany lub VAT nie odliczany. Ustawienia te funkcjonują w szablonach wykorzystujących rejestr VAT jak i przy ręcznym tworzeniu rozrachunków. W trakcie tworzenia przelewów przy wykorzystaniu MPP program sumuje automatycznie wszystkie pozycje do wartości przelewu oraz pozycje typu VAT, VAT odliczany i VAT nie odliczany do sumy VAT wykazywanej w komunikacie przelewu.

  Aktualnie program generuje indywidualne przelewy dla każdego numeru faktury z wszystkich zaznaczonych pozycji rozrachunkowych. Natomiast istnieje możliwość przygotowania ręcznie przelewu typu MPP bez uprzedniego wprowadzenia do systemu rozrachunków z dokumentu zakupowego.

  W celu umożliwienia obsługi jednego komunikatu przelewu dla zapłaty za więcej niż jedną fakturę w MPP w najbliższym czasie zostanie dodana możliwość tworzenia przelewów z wybranego zakresu dni, ograniczona do jednego miesiąca.

  W rozrachunkach zostanie dodany znacznik wymuszający płatność przy wykorzystaniu MPP dla zaznaczonej pozycji.

Narzędzia umożliwiające

samodzielne tworzenie raportów

Generator raportów
Tabele przestawne
Czarodziej raportów