Aktualności

2019

 • 12.06.2019
  Zmiana ustawy o Pracownyczych Planach Kapitałowych

  Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Pan Andrzej Duda podpisał ustawę o zmianie ustawy o pracowniczych planach kapitałowych, ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz ustawy - Prawo bankowe. Zmiany wchodzą w życie z dniem 25 czerwca 2019 r.

  Pracujemy nad oprogramowaniem, aby terminowo dostarczyć zainteresowanym wymagane modyfikacje.

 • 31.05.2019
  Zmiana przepisów dotyczących świadectw pracy

  Szanowni Państwo!

  Na skutek wejścia w życie w dniu 4 maja 2019 r. ustawy z dnia 21 lutego 2019 r.  o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. z 2019 r. poz. 730) zmieniono katalog danych osobowych, których pracodawca żąda od osoby ubiegającej się o zatrudnienie. Od osoby ubiegającej się o zatrudnienie nie wymaga się już podania danych osobowych obejmujących m.in. imion rodziców, bowiem katalog danych wymieniony w art. 221§ 1  ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (t.j.: Dz.U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.) uległ zmianie.

  W związku z powyższą nowelizacja Kodeksu Pracy Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotowało projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadectw pracy, zwane dalej również Rozporządzeniem zmieniającym. Projekt Rozporządzenia zmieniającego przewiduje zamianę załącznika do rozporządzenie w sprawie świadectw pracy, tj. zmianę pomocniczego wzoru świadectw pracy. Zmiana ww. wzoru świadectwa pracy polega na dostosowaniu danych osobowych pracownika ujawnionych w świadectwie pracy do znowelizowanego katalogu danych osobowych wymienionego w art. 221 Kodeksu Pracy. Rozporządzenie zmieniające jest obecnie na etapie opiniowania.

  Z uzasadnienia do projektu Rozporządzenia zmieniającego wynika, że „Jeżeli w okresie pomiędzy dniem wejścia w życie ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679 a dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zaistnieje konieczność wydania świadectwa pracy pracownikowi, od którego pracodawca - zgodnie z wcześniejszymi przepisami zawartymi w art. 221 Kodeksu pracy - pozyskał dane osobowe obejmujące imiona rodziców, pracodawca w wydawanym w tym okresie świadectwie pracy nie powinien  wypełniać punktu dotyczącego imion rodziców tego pracownika dlatego, że nie będzie już mógł pozyskiwać takich danych od nowo zatrudnianych pracowników.”.

  Mając na uwadze, że nowelizacja Kodeksu Pracy dostosowuje katalog danych pracownika przetwarzany przez pracodawców do  RODO, szczególnie do zasady proporcjonalności, adekwatności i minimalizmu przetwarzania danych osobowych określonej w art. 5 ust. 1 lit. c RODO oraz mając na uwadze cytowane powyższej zalecenia Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  informujemy, że Bomark Systemy Informatyczne sp. z o.o. przygotowuje modyfikację Systemu Millennium polegającą na usunięciu imion rodziców ze wzoru świadectwa pracy udostępnianego za pośrednictwem Systemu Millennium.

  Zmodyfikowane świadectwo pracy zostanie Państwu przekazane już w ciągu najbliższych dni. W ofercie znajduje się również Zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu ERP-7.

 • 24.05.2019
  Centralny Rejestr Faktur

  Centralny Rejestr Faktur (CRF), czyli nowe narzędzie do walki z nadużyciami w VAT, zostanie utworzony już 1 lipca 2019 r. 

  Będzie to nowe narzędzie do walki z nadużyciami w podatku VAT, umożliwiające sprawdzanie poprawności wystawiania faktur, analizy i wykrywanie karuzel podatkowych oraz eliminację między innymi tzw. pustych faktur, czyli dokumentujących fikcyjne transakcje oraz błędów, których obecne przepisy nie definiują. 

  W Centralnym Rejestrze Faktur aparat skarbowy będzie gromadził wszystkie dane przesyłane w strukturach JPK oraz deklaracji VAT, a w późniejszym czasie dane przesyłane w nowej strukturze JPK_VDEK. Na podstawie tych informacji szef Krajowej Administracji Skarbowej będzie weryfikował dane na potrzeby związane z kontrolą. W praktyce będzie chodziło o wszystkie uchybienia utrudniające analizę danych.  Sankcje, np. mandat lub zablokowanie firmowych kont, będą uzależnione od wagi przestępstwa. 

  Wprowadzenie narzędzia ułatwi oraz przyspieszy procedury kontrolne, przez co można się spodziewać ich wzmożonej liczby. 

  Bomark Systemy Informatyczne prowadzi aktualnie testy e-faktury. O terminie udostępnienia aktualizacji oprogramowania poinformujemy na naszej stronie oraz w korespondencji kierowanej bezpośrednio do użytkowników oprogramowania.

 • 09.05.2019
  JPK - nowa struktura logiczna postaci elektronicznej ksiąg podatkowych oraz dow...

  JPK - nowa struktura logiczna postaci elektronicznej ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych.

  Na stronie Ministerstwa Finansów - Krajowej Administracji Skarbowej (MF-KAS) została opublikowana nowa struktura logiczna postaci elektronicznej ksiąg podatkowych i dowodów księgowych. Dotyczy ona JPK  dla faktur VAT i będzie obowiązywać od 1 lipca 2019 r. Ponadto, opublikowano dokumentację struktury w formacie pdf oraz broszurę informacyjną opisującą wprowadzone zmiany w porównaniu do poprzedniej wersji.

  W wymaganym ustawą czasie Bomark SI udostępni Państwu aktualizację oprogramowania Millennium ERP.

 • 02.05.2019
  PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE

  PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE

  W związku z wejściem w życie Ustawy o pracowniczych planach kapitałowych z dnia 4 października 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2215) w skrócie (PPK) Bomark SI informuje, że do dnia 14.06.2019 r. zostanie udostępniona Państwu nowa wersja oprogramowania wspierająca pracodawcę w zakresie wywiązania się z obowiązków wynikających z ww ustawy między innymi poprzez:

  1. Umożliwienie złożenia deklaracji wpłaty dobrowolnej składki na PPK (zwiększającej podstawową składkę) z poziomu Portalu HR. W przypadku braku PHR wprowadzanie informacji z poziomu kartoteki osobowej w Kadrach Millennium
  2. Rozszerzenie zakresu działania kreatora przyjęcia do pracy.
  3. Możliwości różnicowania wysokości dobrowolnej składki względem pracowników np. w zależności od stażu pracownika.
  4. Dodania stosownych formularzy.
  5. Zastosowanie odpowiednich algorytmów.
  6. Rozszerzenie możliwości raportowania.
 • 24.04.2019
  Wersja 2.4

  Wersja 2.4

  Szanowni Państwo,

  Z przyjemnością informujemy, że do dnia 14 czerwca br. ukaże się nowa wersja Systemu Millennium ERp - 2.4. Zakres modyfikacji został przesłany użytkownikom. 

 • 02.01.2019
  Zmiana minimalnego wynagrodzenia za pracę

  Zmiana minimalnego wynagrodzenia za pracę

  Szanowni Państwo,

  przypominamy, że:

  • od dnia 1 stycznia 2019 r. minimalne wynagrodzenie za pracę ustalono w wysokości 2250 zł,
  • od dnia 1 stycznia 2019 r. minimalną stawkę godzinową ustalono w wysokości 14,70 zł.

  Z uwagi na powyższe, następuje odpowiednia zmiana wysokości świadczeń, których poziom jest uzależniony od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, tj.:

  • dodatek za pracę w porze nocnej - art. 158(8) k.p. - Pracownikowi wykonującemu pracę w porze nocnej przysługuje dodatek do wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w porze nocnej w wysokości 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów;
  • wynagrodzenie za czas choroby, zasiłek chorobowy - art. 92 k.p. – rośnie najniższa podstawa wymiaru świadczeń chorobowych przysługujących pracownikowi;
  • maksymalna odprawa z tytułu rozwiązania umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracowników - art. 8 ust. 4 ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników - Wysokość odprawy pieniężnej nie może przekraczać kwoty 15-krotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów, obowiązującego w dniu rozwiązania stosunku pracy;
  • zwiększeniu ulega kwota wolna od potrąceń - art. 87(1) k.p.:

  § 1. Wolna od potrąceń jest kwota wynagrodzenia za pracę w wysokości:

  1. minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów, przysługującego pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne, zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz wpłat dokonywanych do pracowniczego planu kapitałowego, jeżeli pracownik nie zrezygnował z ich dokonywania - przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne;
  2. 75% wynagrodzenia określonego w pkt 1 - przy potrącaniu zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi;
  3. 90% wynagrodzenia określonego w pkt 1 - przy potrącaniu kar pieniężnych przewidzianych w art. 108.

  § 2. Jeżeli pracownik jest zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy, kwoty określone w § 1 ulegają zmniejszeniu proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy.

2018

 • 27.12.2018
  Wprowadzamy do oferty moduł e-Akta

  Wprowadzamy do oferty moduł e-Akta

  Pragniemy poinformować, że już w wersji 2.4 pojawi się moduł eAkta, w oparciu o który użytkownicy naszego oprogramowania będą mogli prowadzić dokumentację pracowniczą w postaci elektronicznej w sposób zgodny z Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie dokumentacji pracowniczej z dnia 10 grudnia 2018 r.

  Tym samym, nasze oprogramowanie będzie realizowało Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz.U. z 2018 r. poz. 2369), zwane dalej Rozporządzeniem.

  Rozporządzenie będzie obowiązywało od dnia 01 stycznia 2019 r. i zastępuje dotychczas obowiązujące Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (tj.: Dz.U. z 2017 r. poz. 894).

  Wydanie przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Rozporządzenia ma na celu dostosowanie teczek pracowników do przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO, nowelizacji Kodeksu Pracy wprowadzającej nowy okres przechowywania dokumentacji oraz jej elektronizację (ustawy z 10 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją) oraz nowelizacji kodeksu pracy uchwalonej w związku dostosowaniem jego treści do RODO.

  Rozporządzenie przewiduje, że od 1 stycznia 2019 r. akta osobowe pracownika będą składać się z 4 części , tj. część A, część B, część C, część D. Obecnie akta osobowe pracownika składają się z 3 części.

  Nowa część D dotyczy ponoszenia przez pracownika odpowiedzialności porządkowej lub odpowiedzialności określonej w odrębnych przepisach.

  Jednocześnie zakres informacji gromadzonych w poszczególnych częściach ulega drobnym zmianom. Zmiany wynikają z konieczności dostosowania rozporządzenia m.in. do RODO oraz aktualnego brzmienia Kodeksu Pracy.

  W § 4 Rozporządzenia przewidziano możliwość przechowywania oświadczeń i dokumentów znajdujących się w części A, B i C akt osobowych pracownika tematycznie, w wydzielonych częściach, którym przyporządkowuje się odpowiednio numery A1, B1, C1 i kolejne; w takim przypadku przechowywanie w porządku chronologicznym, numerowanie oraz tworzenie wykazu oświadczeń lub dokumentów dotyczy każdej z wydzielonych części.

  Natomiast od 1 stycznia 2018 r. dokumenty znajdujące się w części D akt osobowych pracownika przechowuje się w wydzielonych częściach dotyczących danej kary, którym przyporządkowuje się odpowiednio numery D1 i kolejne; w takim przypadku przechowywanie w porządku chronologicznym, numerowanie oraz tworzenie wykazu dokumentów dotyczy każdej z tych części. W związku z usunięciem z akt osobowych pracownika odpisu zawiadomienia o ukaraniu usuwa się całą wydzieloną część dotyczącą danej kary, a pozostałym przyporządkowuje się następujące po sobie numery.

  W § 6 Rozporządzenia przewidziano obowiązek prowadzenia oddzielnie dla każdego pracownika dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy, którą podzielono na:

  1. dokumenty dotyczące ewidencjonowania czasu pracy,
  2. dokumenty związane z ubieganiem się i korzystaniem z urlopu wypoczynkowego,
  3. kartę (listę) wypłaconego wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń związanych z pracą oraz wniosek pracownika o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych (art. 86 § 3 Kodeksu pracy);
  4. kartę ewidencji przydziału odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej, a także dokumenty związane z wypłatą ekwiwalentu pieniężnego za używanie własnej odzieży i obuwia oraz ich pranie i konserwację (art. 2376i art. 2377 Kodeksu pracy).

  Dla punktu 1 przewidziano szczegółowe katalogi gromadzonych dokumentów w tym zakresie. Katalogi te nie są wyczerpujące i obejmują wyłącznie oświadczenia lub dokumenty, których podstawę prawną pozyskania stanowi Kodeks pracy.

  Rozporządzenie zawiera nowe regulacje, dotyczące możliwości odbioru dokumentacji pracowniczej przez pracowników oraz sposobu i trybu doręczania informacji o możliwości odbioru dokumentacji pracowniczej.

  Rozporządzenie określa wymagania dotyczące prowadzenia i przechowywania dokumentacji w postaci elektronicznej, w tym dotyczące wymogów przewidzianych dla systemu teleinformatycznego w którym dokumentacja jest prowadzona i przechowywana oraz zasady przenoszenia dokumentacji pracowniczej do innego systemu teleinformatycznego.

  Rozporządzenie wchodzi w życie z dnia 1 stycznia 2019 r. W rozporządzeniu przewidziano okres 12 miesięcy na dostosowanie się przez pracodawców do nowych regulacji sposobu prowadzenia i warunków przechowywania akt osobowych pracowników, którzy zostali zatrudnieni przed wejściem w życie Rozporządzenia i pozostawali w zatrudnieniu po tym dniu. Akta pracowników zatrudnionych po 1 stycznia 2019 roku będą musiały być prowadzone już zgodnie z nowymi wymaganiami.

 • 17.12.2018
  Pracownicze Plany Kapitałowe

  Pracownicze Plany Kapitałowe

  Pracownicze Plany Kapitałowe to rodzaj systemu wspierającego samodzielne oszczędzanie na emeryturę. Każdy pracodawca zobligowany będzie do prowadzenia PPK. Reforma co do zasady ma wejść w życie od 1 stycznia 2019 z zastrzeżeniem obejmowania swym obowiązywaniem poszczególne podmioty, w zależności od ich wielkości. Decydująca tu będzie liczba osób zatrudnionych. W ten sposób od 1 lipca 2019 będzie obowiązywała największych przedsiębiorców (zatrudniających powyżej 250 osób), potem stopniowo obejmie kolejnych pracodawców – zatrudniających powyżej 50 osób (od 1 stycznia 2020 roku), powyżej 20 osób (1 lipca 2020), pozostałe podmioty i jednostki sektora finansów (od 1 stycznia 2021 roku).

  Idea jest taka, aby firmy były pośrednikami między funduszami inwestycyjnymi, a płacącymi składki.

  Z utworzenia i prowadzenia PPK będą jednak zwolnione te zakłady pracy, które posiadają już utworzone Pracownicze Programy Emerytalne z udziałem pracowniczym nie mniejszym niż 25% oraz składkami w wysokości minimum 3,5%.

  Składki, w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych, mają być finansowane zarówno przez pracodawcę, jak i pracownika. Składka podstawowa dla pracodawcy miałaby wynosić 1,5% wynagrodzenia (z możliwością dodatkowej składki nie większej niż 2%). Z kolei pracownicy odprowadzaliby do PPK 2% swojego wynagrodzenia (z możliwością dobrowolnego zwiększenia o 2,5%). Dla osób zarabiających mniej niż 120% minimalnego wynagrodzenia istniałaby możliwość obniżenia składki do 0,5%. Każdy pracodawca samodzielnie będzie mógł wybrać podmiot, w który będzie inwestował pieniądze. Uczestnicy PPK będą mogli w każdym momencie zmienić instytucję zarządzającą jego składkami.

  W związku z tym, że Pracownicze Plany Kapitałowe mają być dobrowolną formą oszczędzania na emeryturę ustawodawca wprowadza jednorazową wpłatę „powitalną” w wysokości 250 zł ze środków budżetowych oraz dopłaty roczne w wysokości 240 zł. Przy czym kwoty odprowadzane do PPK będą zwolnione ze składek na ubezpieczenie społeczne.

  Wypłata oszczędności nastąpi po ukończeniu 60 roku życia, gdzie 25% będzie wypłaconych jednorazowo, a pozostałe 75% będzie wypłacane co do zasady w 120 ratach miesięcznych. Środki zgromadzone na koncie będą dziedziczone przez osoby wskazane przez oszczędzającego, zgodnie z zasadami przepisów prawa spadkowego.

  Ustawodawca przewiduje możliwość wcześniejszej wypłaty pieniędzy w razie choroby lub konieczności sfinansowania mieszkania. W pierwszym wypadku wypłaty będzie można dokonać w przypadku choroby oszczędzającego, małżonka oszczędzającego lub dziecka oszczędzającego w wysokości 25% bez konieczności zwrotu. W drugim przypadku możemy posłużyć się zgromadzonymi oszczędnościami na zasadzie „pożyczki od siebie samego”. Środki trzeba będzie w takim wypadku zwrócić do PPK w wyznaczonym czasie – maksymalnie do 15 lat od momentu wypłacenia środków.

 • 30.11.2018
  Elektroniczne ZUS ZLA

  Elektroniczne ZUS ZLA

  Szanowni Państwo,

  Od 01.12.2018r. zaświadczenia lekarskie ZUS ZLA są wystawiane już tylko drogą elektroniczną. Tym z Państwa, którzy nie posiadają jeszcze funkcjonalności pozwalającej na import plików ZLA przygotowaliśmy wersję programu 2.2.6259, pozwalającą na import plików ZLA. Wersja zwiera również szereg modyfikacji związanych z wdrożeniem dyrektywy RODO. Zainteresowanym prześlemy opis tych zmian. Prosimy o informację o dogodnym dla Państwa terminie aktualizacji. Aktualną wersję programu będziecie mogli Państwo również samodzielnie pobrać pod wskazanym przez nas adresem po wcześniejszym uzgodnieniu z nami daty pobrania zmian. Nowa wersja jest nieodpłatna.

  Jednocześnie informujemy, że jeszcze w grudniu udostępnimy kolejną wersję oprogramowania zawierającą dalsze modyfikacje. O szczegółach poinformujemy Państwa w odrębnej korespondencji.

 • 23.11.2018
  Nowe deklaracje i druki ZUS od 1 stycznia 2019 r.

  Nowe deklaracje i druki ZUS od 1 stycznia 2019 r.

  Nowości, które zostaną wprowadzone od 1 stycznia 2019 r., w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją, to:

  • nowy zakres danych w ZUS DRA i ZUS ZWUA,
  • nowy zakres danych w Informacji miesięcznej i Informacji rocznej,
  • nowy miesięczny raport imienny ZUS RPA o przychodach oraz szczególnych okresach pracy,
  • nowe druki ZUS OSW i ZUS RIA dotyczące pracowników zatrudnionych w okresie od 1 stycznia 1999 r. do 31 grudnia 2018 r.

  Od 1 stycznia 2019 r. płatnicy składek będą zobowiązani do przekazywania do ZUS wszystkich informacji niezbędnych do przyznania i ustalenia wysokości świadczeń emerytalno-rentowych.

  Druk ZUS ZWUA będzie dodatkowo zawierał:

  • dane o dacie i trybie rozwiązania umowy o pracę,
  • podstawę prawną rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy,
  • informację, z czyjej inicjatywy umowa została rozwiązana.

  Formularz ZUS RPA będzie zawierał dodatkowe informacje dotyczące przychodów jako uzupełnienie podstawowych raportów miesięcznych. Nie będzie przekazywany za każdy miesiąc, a jedynie za okresy, w których wystąpi: przychód wypłacony w danym miesiącu, ale dotyczący innego roku kalendarzowego, wypłata, obok świadczeń z tytułu niezdolności do pracy lub świadczeń związanych z macierzyństwem, elementu wynagrodzenia, od którego nie została odprowadzona składka na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, czy też okres wykonywania pracy nauczycielskiej.

  Nowe druki ZUS OSW i ZUS RIA są związane bezpośrednio ze skróconym okresem przechowywania dokumentów pracowniczych. Krótsza archiwizacja będzie możliwa w odniesieniu do pracowników i zleceniobiorców zatrudnionych w okresie od 1 stycznia 1999 r. do 31 grudnia 2018 r., tylko pod warunkiem złożenia do ZUS dwóch druków, a mianowicie:

  • oświadczenia o zamiarze przekazania raportów informacyjnych ZUS OSW – to deklaracja pracodawcy zobowiązująca do złożenia raportów ZUS RIA za wszystkich pracowników zatrudnionych w w/w okresie. Przekazanie danych pracowniczych do ZUS stanowi warunek konieczny do skorzystania z możliwości przeniesienia danych pracowniczych do ZUS. Nie ma terminu na złożenie oświadczenia ZUS OSW, jednak należy pamiętać, że wycofanie oświadczenia będzie możliwe tylko do dnia złożenia pierwszego raportu ZUS RIA.
  • raportu Informacyjnego ZUS RIA – zakres danych przedstawionych w raporcie umożliwi ZUS przyznanie świadczeń bez przekazywania dodatkowej dokumentacji ze strony pracodawcy. Raporty ZUS RIA będą musiały zostać przekazane w ciągu roku od złożenia oświadczenia ZUS OSW, jeśli pracownik zakończył pracę przed złożeniem oświadczenia lub wraz z wyrejestrowaniem na dokumencie ZUS ZWUA, jeśli pracownik zakończył pracę po złożeniu oświadczenia. Pracodawca będzie zobowiązany przekazać zwalnianemu pracownikowi raport ZUS RIA w wersji papierowej, a po upływie 10 lat od złożenia raportu wydać mu dokumenty związane z jego zatrudnieniem. W raporcie znajdziemy informacje za okres od 1 stycznia 1999 r. do 31 grudnia 2018 r. obejmujące: wypłacone przychody niezbędne do ustalenia podstawy wymiaru emerytury lub renty, okresy wykonywania pracy nauczycielskiej w określonym wymiarze obowiązkowego wymiaru zajęć, okresy wykonywania i wymiaru czasu pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, datę, tryb rozwiązania ostatniego stosunku pracy, podstawę prawną rozwiązania lub wygaśnięcia ostatniego stosunku pracy lub stosunku służbowego, informację z czyjej inicjatywy stosunek pracy został rozwiązany, a nadto informację, czy w okresie zatrudnienia na kolei pracownikowi przysługiwał deputat węglowy lub ekwiwalent pieniężny za deputat węglowy.

  System Millenium zostanie dostosowany do zmian, tak by było możliwe generowanie nowych formularzy i transfer szerszego zakresu danych do ZUS, nadto umożliwione zostanie sporządzenie wykazu pracowników zatrudnionych w okresie od 1 stycznia 1999 r. do 31 grudnia 2018 r. w celu przygotowania raportów ZUS RIA.

 • 05.11.2018
  Zmiany w przechowywaniu akt pracowniczych

  Zmiany w przechowywaniu akt pracowniczych

  Ustawą z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją (Dz.U. z 2018 r. poz. 357) wprowadzono nowe przepisy, które zmieniają długość okresu przechowywania dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt pracowniczych, w tym możliwość ich elektronizacji. Na mocy niniejszej ustawy, od 1 stycznia 2019 r. pracodawcy będą mieli obowiązek przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracowników przez 10 lat.

  10-letni okres przechowywania dokumentów dotyczy pracowników:

  • zatrudnionych po 1 stycznia 2019 r.
  • zatrudnionych w latach 1999 a 2019, pod warunkiem, że pracodawca złoży do ZUS:
   • oświadczenie (ZUS OSW) oraz
   • raport informacyjny (ZUS RIA). Ważne! Okres 10-lat biegnie od końca roku, w którym złożono raport informacyjny).

  Dokumentacja pracowników zatrudnionych przed 1 stycznia 1999 r. jest przechowywana na dotychczasowych zasadach, czyli 50 lat i nie ma znaczenia, czy osoba ta jeszcze pracuje, czy nie. Na dotychczasowych zasad pozostaje obowiązek przechowywania przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników wykonujących prace górnicze i prace równorzędne z pracą górniczą oraz z okresami zaliczanymi do okresów pracy górniczej, tj. obowiązek ten wynosi 50 lat od dnia zakończenia stosunku pracy u danego pracodawcy

  Skrócony okres przechowywania akt pracodawca będzie mógł zastosować dla dokumentów wszystkich pracowników zatrudnionych po 1 stycznia 2019 r.

  Art. 948 Kodeksu Pracy w brzmieniu od 01.01.2019 r. stanowi:

  § 1. Pracodawca może zmieniać postać, w której prowadzi i przechowuje dokumentację pracowniczą.

  § 2. Zmiana postaci dokumentacji pracowniczej z papierowej na elektroniczną następuje przez sporządzenie odwzorowania cyfrowego, w szczególności skanu, i opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną pracodawcy lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym upoważnionej przez pracodawcę osoby, potwierdzającym zgodność odwzorowania cyfrowego z dokumentem papierowym.

  § 3. Zmiana postaci dokumentacji pracowniczej z elektronicznej na papierową następuje przez sporządzenie wydruku i opatrzenie go podpisem pracodawcy lub osoby przez niego upoważnionej, potwierdzającym zgodność wydruku z dokumentem elektronicznym.

  Z powyższego przepisu wynika, że od 1 stycznia 2019 r. pracodawca będzie mógł wybrać formę w jakiej będzie prowadził akta osobowe.

  W przypadku pracowników zatrudnionych pomiędzy 1 stycznia 1999 r. a 1 stycznia 2019 r., i którzy już nie pracują, można skrócić okres przechowywania dokumentów. W tym celu należy złożyć oświadczenie i przekazać do ZUS tzw. raporty informacyjne za pracowników i zleceniobiorców, których zatrudniałeś w latach 1999 – 2018.

  Pragniemy poinformować, że System Millennium od wersji 2.4. udostępnia moduł e-akta dający możliwość prowadzenia dokumentacji pracowniczej w formie elektronicznej. O szczegółach informować będziemy Państwa w Aktualnościach.

 • 30.10.2018
  12 listopada 2018 r. dniem wolnym od pracy

  12 listopada 2018 r. dniem wolnym od pracy

  W związku z pracami nad ustawą wprowadzającą w dniu 12 listopada 2018 roku dzień świąteczny, prowadzimy prace nad aktualizacją dostosowującą wymiar czasu pracy do przepracowania, zgodnie z zapowiadaną ustawą.

  Udostępnienie użytkownikom zaktualizowanych norm czasu pracy nastąpi dopiero po przyjęciu ustawy.

 • 30.08.2018
  Rząd przyjął projekt ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych

  Rząd przyjął projekt ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych

  Pracodawcy będą tworzyć PPK dla wszystkich osób zatrudnionych (np. pracowników na etacie i zatrudnionych na umowie-zleceniu).

  Obowiązek zawierania umów o zarządzanie PPK będzie wprowadzany stopniowo:

  • od 1 lipca 2019 r. dla podmiotów, które zatrudniają co najmniej 250 osób;
  • od 1 stycznia 2020 r. dla podmiotów zatrudniających co najmniej 50 osób;
  • od 1 lipca 2020 r. dla podmiotów zatrudniających co najmniej 20 osób;
  • od 1 stycznia 2021 r. dla pozostałych podmiotów oraz osób zatrudnionych w jednostkach sektora finansów publicznych.

  Każdy zatrudniony zostanie zapisany do programu automatycznie, ale będzie mógł się z niego wycofać - czyli oszczędzanie w PPK będzie dobrowolne. Jednocześnie uczestnik PPK, który zrezygnował z udziału w programie, w każdym momencie będzie mógł ponownie do niego przystąpić.

  Wpłaty do PPK będą dokonywane przez podmiot zatrudniający i uczestnika programu.

  Bomark Systemy Informatyczne przeprowadzi konfigurację Millennium ułatwiającą działania w związku z PPK.

 • 08.06.2018
  e-ZLA w Millennium

  e-ZLA w Millennium

  Zwolnienia lekarskie na papierowym formularzu (ZUS ZLA) mogą być wystawiane jeszcze tylko do końca listopada 2018 r.
  Od 1 grudnia 2018 r. lekarze będą już wystawiać wyłącznie zwolnienia elektroniczne. Wystawione przez lekarza e-ZLA zostanie przekazane do ZUS automatycznie dzięki czemu pacjent nie musi dostarczać zwolnienia pracodawcy (w przypadku pracowników) albo ZUS (m.in. w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą).

  Pragniemy przypomnieć, że System Millennium posiada funkcjonalność przyjmowania e-ZLA już od 1.03.2016r.

 • 28.05.2018
  Split payment w Millennium

  Split payment w Millennium

  1 lipca br. zaczyna obowiązywać w Polsce mechanizm podzielonej płatności tzw. split payment.

  Regulacje dotyczą płatności za towar czy usługę zakupioną od podmiotów gospodarczych, czyli relacji B2B. Od lipca płatność będzie realizowana na dwa odrębne rachunki bankowe: wartość netto zakupu będzie wpłacana bezpośrednio na rachunek bankowy dostawcy, natomiast wartość VAT na jego specjalne konto (rachunek VAT).

  Firmy, które planują wykorzystać split payment powinny zaktualizować Millennium do nowych wymogów prawnych.

  O gotowości do aktualizacji Millennium powiadomimy na naszej stronie oraz w kierowanych do Państwa indywidualnie pismach.

 • 23.05.2018
  Aktualizacja Millennium w związku z RODO

  Aktualizacja Millennium w związku z RODO

  Pragniemy poinformować, że od dnia 21.05 dostępna jest aktualizacja do wersji 2.2.0.6253 (następnie dostępne będą kolejne aktualizacje).

  Zawiera ona zmiany odnośnie RODO:

  • użytkownik ma możliwość wyszukiwania informacji zapisanych w logu systemowym,
  • źródeł danych, z których pochodzą dane osobowe nieotrzymane od pracownika,
  • odbiorców, do których wysyłane są dane osobowe z Systemu Millennium,
  • sprzeciwów pracowników dotyczących przetwarzania ich danych osobowych,
  • eksportu danych do formatu XML na życzenie pracownika.

  kafelki2

 • 07.05.2018
  Pracownicze Plany Kapitałowe w Millennium

  Pracownicze Plany Kapitałowe w Millennium

  Planujemy zmiany w Systemie Millennium związane z wprowadzeniem Pracowniczych Planów Kapitałowych. O szczegółach poinformujemy w późniejszym terminie.

 • 02.05.2018
  System Millennium a RODO

  System Millennium a RODO

  W treści posłużymy się następującymi definicjami:
  Administrator – podmiot korzystający z licencji Millennium ERP.
  Bomark Systemy Informatyczne Sp. z o.o. - Podmiot przetwarzający, Spółka.
  IT – osoby odpowiadające za nadanie uprawnień użytkownikom do zakresu danych osobowych, działające w imieniu Administratora.
  Użytkownik – osoba posiadająca login i hasło do Oprogramowania w celu prowadzenia działań w oparciu o otrzymane uprawnienia do określonego zakresu danych.
  Oprogramowanie – System Millennium ERP
  Log, ślad kontrolny – zapisywana przez Oprogramowanie historia czynności Użytkownika od momentu zalogowania do wylogowania.
  Szyfrowanie – usługa bazy SAP SQL Anywhere OEM zintegrowanej z Oprogramowaniem.

  Z uwagi na fakt, że od dnia 25 maja 2018 r. zaczyna obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO informujemy, że oferowane Oprogramowanie spełnia założenia dotyczące bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych określone w RODO adekwatne do charakteru, celu, zakresu i ryzyka związanego z przetwarzaniem danych osobowych.
  Bomark dokonał oceny przydatności zabezpieczeń loginów i haseł, wymuszania stosowania polityk haseł, prowadzenia śladu kontrolnego działań użytkowników (logu), przydzielanych indywidualnie użytkownikom poziomów uprawnień do danych oraz stosuje te techniki w takim zakresie, w jakim są potrzebne do zapewnienia poziomu bezpieczeństwa danych odpowiedniego do ustalonego ryzyka naruszenia praw lub wolności osób, przy ich przetwarzaniu.

  Realizacja postanowień art. 5 ust. 1 pkt. f RODO za pośrednictwem dostarczanego Oprogramowania, realizowana jest poprzez:

  1. zabezpieczenie dostępu do danych. IT ma możliwość tworzenia użytkowników, tj. przypisania pracownikowi osobnego konta w Oprogramowaniu. Dostęp do danych zabezpieczony jest poprzez uwierzytelnienie użytkownika przy pomocy jego identyfikatora (loginu) i hasła oraz wymuszanie stosowania polityki zmiany haseł.
  2. Oprogramowanie rejestruje w logu rozpoczęcie pracy użytkowników oraz ich działania do momentu wylogowania. Użytkownik uzyskuje dostęp jedynie do tych danych lub zakresu danych do których otrzymał uprawnienia. Uprawnienia do danych, modyfikowanie lub anulowanie tych uprawnień bądź dostępu ustalane mogą być indywidualnie przez IT w zależności od zakresu obowiązków danego użytkownika, miejsca w strukturze. W gestii IT jest nadanie użytkownikom jak najniższych uprawnień, jakie są im niezbędne do wykonywanej pracy związanej z przetwarzaniem danych osobowych.
  3. możliwość wglądu do informacji zawartych w logu przez IT – w dniu 18 maja udostępnimy Państwu aktualizację wersji oprogramowania.
  4. możliwość przekazania danych pracownikowi na jego wniosek  w postaci elektronicznej – w dniu 18 maja udostępnimy Państwu aktualizację wersji oprogramowania.
  5. rejestrowanie źródła pozyskania danych – w dniu 18 maja udostępnimy Państwu aktualizację wersji oprogramowania.
  6. rejestrowanie informacji komu i kiedy udostępniono dane - w dniu 18 maja udostępnimy Państwu aktualizację wersji oprogramowania.
  7. możliwość odnotowania wniesionego sprzeciwu – formularz – w dniu 18 maja udostępnimy Państwu aktualizację wersji oprogramowania.
  8. w przypadku ustania stosunku pracy, dostęp dla danego użytkownika Oprogramowania wygasa, gdy istnieje powiązanie z kartoteką osobową w module Kadry Millennium.
   W sytuacji braku modułu Kadry Millennium za pozostające jako aktywne konta odpowiada IT.
  9. szyfrowanie bazy danych - Spółka na Państwa żądanie może włączyć zaszyfrowanie bazy danych Oprogramowania. Informacje zawarte w Państwa bazie danych zostaną zmienione w taki sposób, że nie będzie możliwe ich odczytanie w przypadku kradzieży.
  10. zabezpieczenie bazy danych przed przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem może ułatwić zastosowanie usługi Live Backup jako usługi bazy SAP Sybase SQL Anywhere. Gdy baza danych znajduje się na Państwa serwerach to właściciel serwera zabezpiecza bazę m. in. poprzez wprowadzenie rozwiązań polegających na automatycznym wykonywaniu kopii zapasowej bazy danych na innym serwerze oraz wykonywanie kopii bazy danych na zewnętrznym nośniku danych i przechowanie w odrębnej lokalizacji. Bomark może udzielić Państwu wsparcia w zakresie uruchomienia usługi Live Backup bazy SAP Sybase SQL Anywhere.
  11. Ponadto, Spółka oferuje usługę udostępniania własnej infrastruktury sprzętowej (hosting), w ramach której kopia bazy danych przechowywana jest na serwerach Spółki (dzięki czemu Administrator ma gwarancję, że dane osobowe są przechowywane na terenie kraju członkowskiego Unii Europejskiej). Jednocześnie Spółka na bieżąco wykonuje kopię przechowywanych danych na osobnym serwerze posiadającym stosowne zabezpieczenia, w tym zabezpieczenia przeciwpożarowe. Świadczymy również usługi w modelu SaaS.

  Zasada privacy by default jest stosowana na etapie projektowania, wdrożenia oprogramowania oraz w okresie nadzoru autorskiego. Zakres przetwarzania danych jest na poziomie, który jest niezbędny do zakładanego podstawowego i bazowego sposobu korzystania z Oprogramowania.

2017

 • 01.12.2017
  Ochrona danych osobowych po zmianach RODO

  Ochrona danych osobowych po zmianach RODO

  Na bieżąco monitorujemy zmiany w regulacjach dotyczących ochrony danych osobowych po zmianach unijnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO), które na terenie naszego kraju wchodzi w życie od 25 maja 2018 r.

  O ewentualnych zmianach w Millennium ERP poinformujemy Państwa w odrębnych komunikatach.

 • 24.11.2017
  Likwidacja 30 krotności ZUS

  Likwidacja 30 krotności ZUS

  W dniu dzisiejszym tj. 24.11.2017 roku, Sejm zagłosował ZA przyjęciem projektu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dotyczącego nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, który zakłada zniesienie tzw. limitu trzydziestokrotności związanego z opłacaniem składek emerytalnych i rentowych.

  Wysokość emerytury jest ściśle powiązana z wysokością odprowadzanych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Im wyższa kwota odprowadzanych składek i im dłuższy okres zatrudnienia tym wysokość świadczenia jest wyższa. Stąd też zniesienie limitu wysokości podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe bezpośrednio będzie wpływać na wysokość otrzymywanej w przyszłości emerytury.

  Na chwilę obecną nadal trwają prace legislacyjne nad projektem Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Planowana data wejścia w życie w/w projektu to 1 stycznia 2018 roku.

 • 19.05.2017
  Projekt nowelizacji ustawy o VAT

  Projekt nowelizacji ustawy o VAT

  Szanowni Państwo,

  12 maja 2017 r. Ministerstwo Rozwoju i Finansów opublikowało projekt nowelizacji ustawy o VAT. Zmiany dotyczą wprowadzenia w polskim ustawodawstwie  tzw. mechanizmu podzielonej płatności.
  Metoda zakłada, że nabywca usługi lub towaru podzieli kwotę brutto na dwie części. Kwota netto zostaje wypłacona bezpośrednio dostawcy, natomiast kwota podatku VAT jest przelewana na specjalne konto dostawcy – rachunek VAT. Dostawca może dysponować tymi środkami w ograniczonym stopniu. Środki zgromadzone na tym rachunku będą należały do podatnika, ale będzie miał ograniczone możliwości ich użycia.

  Z rachunku VAT będzie można wyłącznie dokonywać przelewów na inny rachunek VAT oraz opłacać swoje zobowiązania podatkowe.
  Dostosowanie się do nowych wymogów będzie dla podatników dobrowolne. Dla przedsiębiorców, którzy zdecydują się skorzystać z podzielonej płatności ministerstwo przygotowało ułatwienia. Przede wszystkim, regulacje związane ze stosowaniem sankcji, określonych w art. 112b i art. 112c ustawy o VAT (tzw. dodatkowe zobowiązanie podatkowe do 30% kwoty zawyżenia zwrotu podatku VAT) oraz przepisy o odpowiedzialności solidarnej, zawarte w dziale X nie będą miały zastosowania.

  Pragniemy poinformować, że System Millennium umożliwia przypisanie wielu kont do jednego kontrahenta, dzięki czemu tworzenie rozrachunków dla kwot netto oraz VAT przebiega bezproblemowo. Obecnie trwają prace nad zautomatyzowaniem przypisywania kwot netto i VAT do rachunków.

 • 02.01.2017
  NOWE ZASADY WYDAWANIA ŚWIADECTWA PRACY

  NOWE ZASADY WYDAWANIA ŚWIADECTWA PRACY

  Informujemy, iż w dniu 2 stycznia 2017 r. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na stronie internetowej zamieściło informację
  w sprawie nowych zasad wydawania świadectwa pracy.

  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017.

  Do rozporządzenia dołączono w załączniku pomocniczy wzór świadectwa pracy wraz z objaśnieniem dotyczącym sposobu jego wypełniania,
  co zapewne w znaczy sposób ułatwi prawidłowe wypełnianie pracodawcom świadectw pracy.

 • 02.01.2017
  NOWA KLASYFIKACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH

  NOWA KLASYFIKACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH

  Nowa Klasyfikacja Środków Trwałych (KŚT 2016) - od 1 stycznia 2017 r.

  Z dniem  01.01.2017 roku, mocą Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 października 2016 r. - Dz. U. z 18 listopada 2016 r. pod poz. 1864 stosować się będzie Klasyfikację Środków Trwałych (KŚT), zwaną "KŚT 2016", stanowiącą załącznik do rozporządzenia.

  Jednak do 31.12.2017 r, w sprawach podatkowych (PIT,CIT), w sprawach ewidencji i sprawozdań wynikających z ustawy o rachunkowości, przekazywania danych wykorzystywanych dla celów statystycznych – zastosowanie ma KŚT stanowiąca załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) - Dz. U. Nr 242, poz. 1622.

  W pozostałych sprawach stosuje się jednocześnie dotychczasowe rozporządzenie oraz KŚT 2016.    

  Wprowadzenie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT), zwanej „KŚT 2016" wynika ze zmian w  Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) z 2015 r. oraz modyfikacji przepisów dotyczących ewidencji gruntów i budynków.

  Zakres i rodzaj zmian wprowadzonych polega na:

  1. zmianie tytułu grupowania;
  2. zmianie zakresu grupowania poprzez: przeniesienie części zakresu z jednego grupowania do drugiego, podziału grupowania utworzenia nowego i zmianie zakresu grupowania, z którego utworzono nowe), scalenia dwóch lub kilku grupowali w jedno;
  3. przekodowaniu grupowania (tj. zmianie kodu przy zachowaniu jego tytułu i zakresu);
  4. rozszerzeniu opisów lub wprowadzeniu opisów wyjaśnień do niektórych rodzajów KŚT.

  Najistotniejsze zmiany wprowadzone do KŚT dotyczą:

  1. dostosowania zakresowego grupy 0 Grunty KŚT 2010 do treści znowelizowanego rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków;
  2. wprowadzenia w grupach od 1 do 9 powiązań KŚT 2016 z PKWiU 2015;
  3. przekodowania rodzajów: 490 Maszyny i urządzenia do przygotowania maszynowych nośników danych oraz maszyny analityczne, 491 Zespoły komputerowe, 492 Samodzielne urządzenia do automatycznej regulacji i sterowania procesami, 493 Roboty, wg KŚT 2010, odpowiednio na rodzaje:
   •  486 Maszyny i urządzenia do przygotowania maszynowych nośników danych oraz  maszyny analityczne,
   •  487 Zespoły komputerowe,
   •  488 Samodzielne urządzenia do automatycznej regulacji i sterowania procesami,
   •  489 Roboty;
  4. dostosowania podziałów w podgrupie 62 Urządzenia dla radiofonii i telewizji, urządzenia telekomunikacyjne, urządzenia alarmowe i sygnalizacyjne do aktualnie stosowanych technologii i urządzeń;
  5. usunięcia, z grup od 4 do 8, odniesień do zbiorów Klasyfikacji Rodzajowej Środków Trwałych (KRŚT), wprowadzonej zarządzeniem Nr 51 Prezesa GUS z dnia 17.12.1991r. w sprawie stosowania Klasyfikacji Rodzajowej Środków Trwałych (Dz. Urz. GUS Nr 21 poz. 132).

2016

 • 03.10.2016
  UDOSTĘPNIAMY PAŃSTWU OTRS

  UDOSTĘPNIAMY PAŃSTWU OTRS

  Udostępniamy Państwu OTRS - narzędzie do obsługi zgłoszeń serwisowych drogą strony WWW lub e-mail.

  „OTRS to system typu Helpdesk, umożliwiający koordynację wsparcia udzielanego klientom firmy lub organizacji. Pierwotnie system był przeznaczony głównie do obsługi zgłoszeń przychodzących mailowo, obecnie umożliwia również łatwą rejestrację przez stronę internetową lub śledzenie zgłoszeń telefonicznych (call center). Podobnie jak inne systemy tego rodzaju, OTRS umożliwia odpowiadanie na zgłoszenia pochodzące od klientów w sposób skoordynowany. Dla każdego zarejestrowanego zgłoszenia (niezależnie od sposobu rejestracji) tworzony jest „bilet”, który przejmuje jedna z osób obsługujących system, tym samym biorąc na siebie odpowiedzialność za korespondencję w danej sprawie. Bilet zawiera m.in. pełną historię zgłoszenia, kolejne pytania w wątku i historię komunikacji ze zgłaszającym, stan dyskusji (np. zamknięta z powodzeniem, bez powodzenia, odrzucona jako spam) oraz przypisanie do określonego „właściciela”. Wewnętrzna organizacja systemu opiera się na kolejkach, w których przechowywane są bilety dotyczące różnych rodzajów spraw. Może ich być dowolna liczba. Typowe zastosowanie to stworzenie osobnych kolejek dla różnych produktów dla których organizacja świadczy wsparcie.

  Bilety mogą być przekazywane pomiędzy członkami zespołów, lub pomiędzy kolejkami. System umożliwia także automatyczne przypisywanie nadchodzących zgłoszeń do kolejek na podstawie zdefiniowanych reguł, np. słów kluczowych w treści lub temacie.

  System rozdziela użytkowników na dwie grupy: Użytkowników (ang. User), korzystających z systemu do rejestracji swoich zgłoszeń, oraz pracowników wsparcia zwanych Agentami. OTRS posiada rozbudowany system uprawnień, pozwalający na przypisywanie Użytkowników i Agentów do grup, ról, oraz nadawanie uprawnień do poszczególnych kolejek.

  OTRS posiada dwa interfejsy WWW:

  • Panel Klienta, przeznaczony dla Użytkowników,
  • Panel Agenta, przeznaczony dla osób świadczących wsparcie.”

  Źródło – Wikipedia.

 • 28.09.2016
  CENTRALIZACJA ROZLICZEŃ VAT W SAMORZĄDACH

  CENTRALIZACJA ROZLICZEŃ VAT W SAMORZĄDACH

  5 września 2016 r. Sejm zaakceptował poprawki Senatu do ustawy przewidującej centralizację rozliczeń VAT w samorządach. Ustawa wejdzie w życie 1 października 2016 r.

  Poprawki dotyczą ustawy o zasadach rozliczeń w podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego.

  Centralizacja VAT w samorządach wynika z wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 29 września 2015 roku oraz uchwałą NSA z dnia 26 października 2015 r., w których stwierdzono, iż to gmina może być podatnikiem VAT, a nie jej jednostki lub zakłady budżetowe. Zapewniono tym samym jednostkom samorządu terytorialnego instrumenty prawne, wspomagające proces centralizacji w tym rozliczeń VAT w samorządach.

 • 20.09.2016
  WZORY DEKLARACJI DLA PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG

  WZORY DEKLARACJI DLA PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG

  W Dzienniku Ustaw z dnia 29 lipca 2016 r. opublikowano Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług.

  Skrót do dokumentu zamieszczonego na stronach Ministerstwa dostępny tutaj.

 • 16.09.2016
  NOWY WZÓR DEKLARACJI VAT-7

  NOWY WZÓR DEKLARACJI VAT-7

  Pragniemy poinformować, iż udostępniliśmy Państwu nowy wzór deklaracji VAT-7 w wersji 17.

 • 17.08.2016
  ZMIANY DOT. KLASYFIKACJI DOCHODÓW ORAZ WYDATKÓW

  ZMIANY DOT. KLASYFIKACJI DOCHODÓW ORAZ WYDATKÓW

  Informujemy, że w Dzienniku Ustaw z dnia 27 lipca 2016r. opublikowano Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

  Zainteresowanych odsyłamy do treści Dziennika Ustaw.

 • 04.07.2016
  OBOWIĄZEK PRZESYŁANIA DANYCH Z EWIDENCJI VAT

  OBOWIĄZEK PRZESYŁANIA DANYCH Z EWIDENCJI VAT

  Pragniemy poinformować, iż decyzją Sejmu został przyśpieszony obowiązek przesyłania danych z ewidencji VAT:

  1. Od 1 lipca 2016 roku – duże firmy
  2. Od 1 stycznia 2017 roku – średnie i małe firmy
  3. Od 1 stycznia 2018 roku.- średnie, małe i mikro przedsiębiorstwa

  Dane z ewidencji VAT w strukturze JPK trzeba będzie przesyłać nie na żądanie, ale automatycznie, co miesiąc.

 • 30.06.2016
  JEDNOLITY PLIK KONTROLNY JEST JUŻ DOSTĘPNY

  JEDNOLITY PLIK KONTROLNY JEST JUŻ DOSTĘPNY

  Jesteśmy pierwszym producentem oprogramowania w Polsce, któremu udało się wykonać z sukcesem eksport JPK do Ministerstwa Finansów.
  Miło nam poinformować, iż Jednolity Plik Kontrolny jest już dostępny w oprogramowaniu Millennium.

 • 10.05.2016
  JEDNOLITY PLIK KONTROLNY W MILLENNIUM

  JEDNOLITY PLIK KONTROLNY W MILLENNIUM

  Pragniemy poinformować Państwa, że dobiegają końca prace nad obsługą Jednolitego Pliku Kontrolnego w Millennium.
  Oprogramowanie spełniające regulacje prawne zobowiązujące przedsiębiorstwa do przekazania na każde żądanie organów kontroli podatkowych danych w postaci elektronicznej udostępnimy Państwu do dnia 27 czerwca 2016r.

 • 14.03.2016
  JEDNOLITY PLIK KONTROLNY

  JEDNOLITY PLIK KONTROLNY

  Na podstawie nowelizacji Ordynacji podatkowej, od 1 lipca 2016r.  wprowadzona zostanie zmiana w sposobie przekazywania przez duże podmioty ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych.
  Małe oraz średnie przedsiębiorstwa dopiero od 01 lipca 2018r. będą zobowiązane do raportowania w elektronicznym formacie tzw. Jednolitym Pliku Kontrolnym (JPK) na żądanie organów podatkowych.

  Przedsiębiorca prowadzący księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych, zobowiązany będzie do przekazania całości lub części ksiąg oraz dowodów księgowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej (plik wysyłany na Bramkę Ministerstwa Finansów) lub na informatycznych nośnikach danych (np. płyta DVD, pendrive) w postaci tzw. Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK). Jest to plik  o uzgodnionej strukturze logicznej, który ma umożliwiać przekazywanie danych z zachowaniem jednolitego formatu co wymagać będzie zmian w systemach informatycznych klasy ERP.

  Bomark Systemy Informatyczne rozpoczął prace nad rozszerzeniem funkcjonalności Millennium ERP. Prosimy o bieżące śledzenie komunikatów na naszej stronie www w panelu Aktualności.

 • 01.02.2016
  DEKLARACJA VAT-7

  DEKLARACJA VAT-7

  Informujemy, iż jest już dostępna deklaracja VAT-7 v 16.

 • 19.01.2016
  Informujemy, że jest już dostępna nowa wersja programu Kadry - Płace Millennium

  Informujemy, że jest już dostępna nowa wersja programu Kadry - Płace Millennium

  Informujemy, iż dnia 18.01.2016r została udostępniona nowa wersja Programu Kadry-Płace Millennium.
  Wersja zawiera deklaracje PIT tylko w wersji papierowej, które obowiązują w zakresie podatku za dochody uzyskane w 2015 roku (Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 listopada 2014 roku oraz Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2014 roku):

  • PIT-11 w wersji 23
  • PIT-40 w wersji 22
  • PIT-R w wersji 18
  • PIT-8C w wersji  8
  • PIT-4R w wersji 6
  • PIT-8AR w wersji 6

  INFORMACJA:

  Przed wygenerowaniem PIT 11 lub PIT 40 dla Obcokrajowca należy wypełnić formularz Obcokrajowcy (Osoby Kadry → Formularze → Obcokrajowcy).
  Informacja z formularza zostanie wykorzystana w PIT 11 w części C w polach 10.1, 10.2, 12, 13 i 14 i w PIT 40 w części C w polach 9.1, 9.2, 11, 12, 13.

  Dla klientów z wersją 2.1.0 aktualizacja do exeków 2.1.0.6147

  Dla klientów z wersją 2.1.1 aktualizacja do exeków  2.1.1.6143

  Po przeprowadzeniu aktualizacji prosimy o kontakt z naszą firmą w celu wykonania dodatkowych prac konfiguracyjnych.
  Z rozpoczęciem prac na bazach proszę poczekać do momentu otrzymania od nas informacji, że prace zostały już przez nas wykonane i można już logować się i pracować na programie.
   
  Uwaga! Informujemy, iż deklaracje PIT w formie elektronicznej zostaną udostępnione w dniu 22.01.2016r.

 • 08.01.2016
  MODYFIKACJE DOT. ART. 188 KP

  MODYFIKACJE DOT. ART. 188 KP

  Od dnia 18.01.2016 r. będzie dostępna do pobrania nowa wersja programu zawierająca modyfikacje odnośnie wypłacenia i wykazania na dokumentach do ZUS nowego świadczenia rodzicielskiego.

  Do 31.03.br świadczenie to będzie wykazywane z dotychczasowymi kodami zasiłku macierzyńskiego (311, 319 lub 325) i na dotychczasowym druku DRA.

  Szczegółowe instrukcje zostaną przesłane pocztą elektroniczną.

2015

 • 15.07.2015
  ZMIANY W KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

  ZMIANY W KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

  Pragniemy Państwa poinformować, że dnia 16 lipca 2015 r. wchodzą w życie zmiany w klasyfikacji budżetowej.

  Nowe rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2015 r. zmienia rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

  Zmiany wprowadzone niniejszym rozporządzeniem należy uwzględnić przy opracowywaniu projektu ustawy budżetowej oraz projektów uchwał budżetowych na rok 2016, natomiast klasyfikowanie środków stosować począwszy od dnia 1 stycznia 2016r.

  (Dz. U. z 1 lipca 2015r., poz. 931)

  Przedstawiamy Państwu informacje dotyczące zmian w zasadach definiowania celów i mierników w układzie zadaniowym na rok 2016, które były przedmiotem spotkania w Ministerstwie Finansów w dniu 2 lipca 2015r.

  Zachęcamy do zapoznania się z ze zmianami w układzie zadaniowym na rok 2016:

  • Cele i mierniki w układzie zadaniowym na 2016r.
  • Ogólne wskazówki dotyczące klasyfikowania niektórych wydatków w układzie zadaniowym na 2016 rok.
  • Szczegółowe wskazówki dotyczące klasyfikowania niektórych wydatków w układzie zadaniowym na 2016 rok.
  • Indykatywne powiązanie układu zadaniowego na 2016 rok z odpowiednimi pozycjami z 2015 r. na poziomie działań.
  • Indykatywne powiązanie układu zadaniowego na 2016 rok z odpowiednimi pozycjami z 2014 r. na poziomie działań.
 • 10.04.2015
  ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE SPRAWOZDAWCZOŚCI BUDŻETOWEJ

  ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE SPRAWOZDAWCZOŚCI BUDŻETOWEJ

  Pragniemy poinformować, że dnia 31 marca 2015 r. Dziennik Ustaw opublikował ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 27 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej.

  Czytamy w nim między innymi:

  W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. poz. 119) wprowadza się następujące zmiany:

  § 11 otrzymuje brzmienie:

  1. Sprawozdania Rb-23, Rb-23A, Rb-23B, Rb-24, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-33, Rb-35, Rb-40, Rb-50 i łączne Rb-34PL przekazuje się
   w Informatycznym Systemie Obsługi Budżetu Państwa.
  2. Sprawozdania Rb-28 Programy, Rb-28 Programy WPR, Rb-28NW Programy, Rb-28UE, Rb-28UE WPR, Rb-70, Rb-WSa, Rb-WSb, Rb-Z-PPP, Rb-FUS i Rb-FER przekazuje się odbiorcom sprawozdań na elektroniczną skrzynkę podawczą, o której mowa w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114), oznaczając tytuły wiadomości
   z przesyłanymi sprawozdaniami określeniami odpowiadającymi numerom części i nazwom tych sprawozdań.
  3. W przypadku braku możliwości terminowego przekazania sprawozdań w sposób wskazany w ust. 2, spowodowanego nieprawidłowym działaniem systemu informatycznego, sprawozdania te przekazuje się najpóźniej pierwszego dnia roboczego następującego po dniu usunięcia awarii.
  4. Sprawozdania Rb-27ZZ i Rb-50 zarządy jednostek samorządu terytorialnego przekazują w formie dokumentu elektronicznego do Informatycznego Systemu Obsługi Budżetu Państwa oraz do wiadomości właściwych izb obrachunkowych.”

  Zachęcamy Państwa do zapoznania się z pełną treścią rozporządzenia.

 • 27.03.2015
  PORTAL HR OSZCZĘDZA CZAS I PIENIĄDZE TWOJEJ FIRMY!

  PORTAL HR OSZCZĘDZA CZAS I PIENIĄDZE TWOJEJ FIRMY !

  Zobacz, jakie są różnice w kosztach na przykładzie wypełniania wniosków urlopowych i ile możesz zaoszczędzić.

  >>zobacz ile zaoszczędzi Twoja firma<<

 • 21.03.2015
  INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU PRAC - SPRAWOZDANIE Z-12

  INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU PRAC - SPRAWOZDANIE Z-12

  Prace związane z dostosowaniem Systemu Millennium ERP do zmian w sprawozdaniu Z-12 zostały zakończone. Zmiany umożliwią Państwu wysyłanie sprawozdania za rok 2014.

 • 16.02.2015
  W SPRAWIE KWOTY BAZOWEJ W 2014 ROKU

  W SPRAWIE KWOTY BAZOWEJ W 2014 ROKU

  W dniu 12 lutego 2015 r. w Monitorze Polskim opublikowany został Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie kwoty bazowej w 2014 r.

  Na podstawie art. 20 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1440, z późn. zm.1)) ogłasza się, że kwota bazowa,  o której mowa w art. 19 powołanej ustawy, w 2014 r. wyniosła 3308,33 zł.

  Prezes Głównego Urzędu Statystycznego: wz. H. Dmochowska

 • 23.01.2015
  W SPRAWIE ŚREDNIOROCZNEGO WSKAŹNIKA CEN TOWARÓW I USŁUG KONSUMPCYJNYCH

  W SPRAWIE ŚREDNIOROCZNEGO WSKAŹNIKA CEN TOWARÓW I USŁUG KONSUMPCYJNYCH

  W dniu 23 stycznia 2015 r. w Monitorze Polskim opublikowany został KOMUNIKAT PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2014 r. Na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1440, z późń. zm) ogłasza się, że średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2014 r. w stosunku do 2013 r. wyniósł 100,0 (ceny pozostały na takim samym poziomie).

  Prezes Głównego Urzędu Statystycznego: J. Witkowski

  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 1717 i 1734 oraz z 2014 r. poz. 496, 567, 683, 684

 • 19.01.2015
  OBNIŻENIE WYSOKOŚCI ODSETEK USTAWOWYCH DO 8% W STOSUNKU ROCZNYM

  OBNIŻENIE WYSOKOŚCI ODSETEK USTAWOWYCH DO 8% W STOSUNKU ROCZNYM

  Z dniem 23 grudnia 2014 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie wysokości odsetek ustawowych (Dz. U. poz. 1858), które obniża wysokość odsetek ustawowych do 8% w stosunku rocznym.

  Pragniemy przypomnieć, że wysokość tych odsetek stosuje się do niektórych świadczeń z sektora finansów publicznych. Przy użyciu tej stawki ustalana jest np. wysokość odsetek od niezależnie pobranych świadczeń z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych jak również od opóźnionej wypłaty świadczeń przez ZUS.

  Informacja dla użytkowników naszego programu:

  Zmiany wartości odsetek ustawowych wprowadzą Państwo dokonując ich edycji w programie, za pomocą funkcji System → Tabele odsetek.

 • 09.01.2015
  ZMIANY W USTAWIE O SYSTEMIE UBEZP. SPOŁ. A ROZLICZANIE W STYCZNIU GRUDNIOWYCH...

  ZMIANY W USTAWIE O SYSTEMIE UBEZP. SPOŁ. A ROZLICZANIE W STYCZNIU GRUDNIOWYCH WYPŁAT DLA CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ

  Do końca 2014 r. członkowie rad nadzorczych mający miejsce zamieszkania na terytorium Polski podlegali z tego tytułu tylko ubezpieczeniu zdrowotnemu. Od 1 stycznia 2015 r. oprócz ubezpieczenia zdrowotnego obowiązkowe są również: ubezpieczenie emerytalne i rentowe, jeżeli członek rady otrzymuje wynagrodzenie z tytułu pełnienia swojej funkcji.

  Od wynagrodzenia członka rady nadzorczej należnego za grudzień 2014 r. a wypłacanego (zgodnie z uchwałą właściciela) w styczniu 2015 roku, należy naliczyć tylko składkę zdrowotną. Mimo, że wynagrodzenie będzie uwzględnione w raporcie do ZUS za styczeń, czyli miesiącu wypłaty to termin ten nie powinien mieć wpływu na rodzaj ubezpieczeń, którym osoba podlega. Wynagrodzenie powinno być oskładkowane według takiego schematu ubezpieczeń, do jakiego osoba była zgłoszona w okresie, za który wynagrodzenie jest należne.

  Źródło: Przegląd ZUS i Płace.

  Podstawa prawna:

  ustawa z 23 października 2014 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r. poz. 1831).

 • 08.01.2015
  INFORMUJEMY, ŻE JEST JUŻ DOSTĘPNA NOWA WERSJA PROGRAMU KADRY I PŁACE – 210.6113

  INFORMUJEMY, ŻE JEST JUŻ DOSTĘPNA NOWA WERSJA PROGRAMU KADRY I PŁACE – 210.6113

  Znajdziecie ją Państwo po zalogowaniu się w zakładce: Do pobrania → Strefa klienta

  Nowa wersja zawiera:

  Nowe formularze PIT do wersji, które obowiązują w zakresie podatku za dochody uzyskane w 2014 roku (Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 listopada 2014 roku oraz Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2014 roku):

  •  PIT-11 w wersji 21,
  •  PIT-40 w wersji 20,
  •  PIT-R w wersji 17,
  •  PIT-8C w wersji 7,
  •  PIT-4R w wersji 5,
  •  PIT-8AR w wersji 4.

  Została również wprowadzona możliwość elektronicznej wysyłki deklaracji rozliczeniowych płatnika PIT-4R i PIT-8AR z poziomu Kartoteki podatkowej płatnika.

  Po aktualizacji poprzez E-deklaracje będzie można dokonywać wysyłki wszystkich dostępnych w programie formularzy PIT. Aktualna instrukcja dla Użytkownika znajduje się w Pomocy programu Płace Millenium.

  Ponadto w nowej wersji programu:

  •  Został dodany nowy typ umowy w słowniku Umowy – RNer -  inna dla Rady Nadzorczej (tylko składka emerytalno-rentowa),
  •  Została wprowadzona nowa wersja słownika ZUS „Kod tytułu ubezpieczenia”. Zawierająca kody dotyczące zmian w przepisach dotyczących rozliczenia członków rady nadzorczej.

 

Narzędzia umożliwiające

samodzielne tworzenie raportów

Generator raportów
Tabele przestawne
Czarodziej raportów