Aktualności

02.01.2019
Zmiana minimalnego wynagrodzenia za pracę

Zmiana minimalnego wynagrodzenia za pracę

Szanowni Państwo,
przypominamy, że:
- od dnia 1 stycznia 2019 r. minimalne wynagrodzenie za pracę ustalono w wysokości 2250 zł,
- od dnia 1 stycznia 2019 r. minimalną stawkę godzinową ustalono w wysokości 14,70 zł.
Z uwagi na powyższe, następuje odpowiednia zmiana wysokości świadczeń, których poziom jest uzależniony od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, tj.:
- dodatek za pracę w porze nocnej - art. 158(8) k.p. - Pracownikowi wykonującemu pracę w porze nocnej przysługuje dodatek do wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w porze nocnej w wysokości 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów;
- wynagrodzenie za czas choroby, zasiłek chorobowy - art. 92 k.p. – rośnie najniższa podstawa wymiaru świadczeń chorobowych przysługujących pracownikowi;
- maksymalna odprawa z tytułu rozwiązania umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracowników - art. 8 ust. 4 ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników - Wysokość odprawy pieniężnej nie może przekraczać kwoty 15-krotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów, obowiązującego w dniu rozwiązania stosunku pracy;
- zwiększeniu ulega kwota wolna od potrąceń - art. 87(1) k.p.:
§ 1. Wolna od potrąceń jest kwota wynagrodzenia za pracę w wysokości:
1) minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów, przysługującego pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne, zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz wpłat dokonywanych do pracowniczego planu kapitałowego, jeżeli pracownik nie zrezygnował z ich dokonywania - przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne;
2) 75% wynagrodzenia określonego w pkt 1 - przy potrącaniu zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi;
3) 90% wynagrodzenia określonego w pkt 1 - przy potrącaniu kar pieniężnych przewidzianych w art. 108.
§ 2. Jeżeli pracownik jest zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy, kwoty określone w § 1 ulegają zmniejszeniu proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy.

27.12.2018
Wprowadzamy do oferty moduł e-Teczki

Wprowadzamy do oferty moduł e-Teczki

Pragniemy poinformować, że już w wersji 2.4 pojawi się moduł eTeczki, w oparciu o który użytkownicy naszego oprogramowania będą mogli prowadzić dokumentację pracowniczą w postaci elektronicznej w sposób zgodny z Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie dokumentacji pracowniczej z dnia 10 grudnia 2018 r.

Tym samym, nasze oprogramowanie będzie realizowało Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz.U. z 2018 r. poz. 2369), zwane dalej Rozporządzeniem.
Rozporządzenie będzie obowiązywało od dnia 01 stycznia 2019 r. i zastępuje dotychczas obowiązujące Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (tj.: Dz.U. z 2017 r. poz. 894).

Wydanie przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Rozporządzenia ma na celu dostosowanie teczek pracowników do przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO, nowelizacji Kodeksu Pracy wprowadzającej nowy okres przechowywania dokumentacji oraz jej elektronizację (ustawy z 10 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją) oraz nowelizacji kodeksu pracy uchwalonej w związku dostosowaniem jego treści do RODO.

Rozporządzenie przewiduje, że od 1 stycznia 2019 r. akta osobowe pracownika będą składać się z 4 części , tj. część A, część B, część C, część D. Obecnie akta osobowe pracownika składają się z 3 części.

Nowa część D dotyczy ponoszenia przez pracownika odpowiedzialności porządkowej lub odpowiedzialności określonej w odrębnych przepisach.

Jednocześnie zakres informacji gromadzonych w poszczególnych częściach ulega drobnym zmianom. Zmiany wynikają z konieczności dostosowania rozporządzenia m.in. do RODO oraz aktualnego brzmienia Kodeksu Pracy.

W § 4 Rozporządzenia przewidziano możliwość przechowywania oświadczeń i dokumentów znajdujących się w części A, B i C akt osobowych pracownika tematycznie, w wydzielonych częściach, którym przyporządkowuje się odpowiednio numery A1, B1, C1 i kolejne; w takim przypadku przechowywanie w porządku chronologicznym, numerowanie oraz tworzenie wykazu oświadczeń lub dokumentów dotyczy każdej z wydzielonych części.
Natomiast od 1 stycznia 2018 r. dokumenty znajdujące się w części D akt osobowych pracownika przechowuje się w wydzielonych częściach dotyczących danej kary, którym przyporządkowuje się odpowiednio numery D1 i kolejne; w takim przypadku przechowywanie w porządku chronologicznym, numerowanie oraz tworzenie wykazu dokumentów dotyczy każdej z tych części. W związku z usunięciem z akt osobowych pracownika odpisu zawiadomienia o ukaraniu usuwa się całą wydzieloną część dotyczącą danej kary, a pozostałym przyporządkowuje się następujące po sobie numery.

W § 6 Rozporządzenia przewidziano obowiązek prowadzenia oddzielnie dla każdego pracownika dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy, którą podzielono na:
1) dokumenty dotyczące ewidencjonowania czasu pracy,
2) dokumenty związane z ubieganiem się i korzystaniem z urlopu wypoczynkowego,
3) kartę (listę) wypłaconego wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń związanych z pracą oraz wniosek pracownika o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych (art. 86 § 3 Kodeksu pracy);
4) kartę ewidencji przydziału odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej, a także dokumenty związane z wypłatą ekwiwalentu pieniężnego za używanie własnej odzieży i obuwia oraz ich pranie i konserwację (art. 2376i art. 2377 Kodeksu pracy).
Dla punktu 1 przewidziano szczegółowe katalogi gromadzonych dokumentów w tym zakresie. Katalogi te nie są wyczerpujące i obejmują wyłącznie  oświadczenia lub dokumenty, których podstawę prawną pozyskania stanowi Kodeks pracy.

Rozporządzenie zawiera nowe regulacje, dotyczące możliwości odbioru dokumentacji pracowniczej przez pracowników oraz sposobu i trybu doręczania informacji o możliwości odbioru dokumentacji pracowniczej.

Rozporządzenie określa wymagania dotyczące prowadzenia i przechowywania dokumentacji w postaci elektronicznej, w tym dotyczące wymogów przewidzianych dla systemu teleinformatycznego w którym dokumentacja jest prowadzona i przechowywana oraz zasady przenoszenia dokumentacji pracowniczej do innego systemu teleinformatycznego.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dnia 1 stycznia 2019 r. W rozporządzeniu przewidziano okres 12 miesięcy na dostosowanie się przez pracodawców do nowych regulacji sposobu prowadzenia i warunków przechowywania akt osobowych pracowników, którzy zostali zatrudnieni przed wejściem w życie Rozporządzenia i pozostawali w zatrudnieniu po tym dniu. Akta pracowników zatrudnionych po 1 stycznia 2019 roku będą musiały być prowadzone już zgodnie z nowymi wymaganiami.

17.12.2018
Pracownicze Plany Kapitałowe

Pracownicze Plany Kapitałowe

Pracownicze Plany Kapitałowe to rodzaj systemu wspierającego samodzielne oszczędzanie na emeryturę. Każdy pracodawca zobligowany będzie do prowadzenia PPK. Reforma co do zasady ma wejść w życie od 1 stycznia 2019 z zastrzeżeniem obejmowania swym obowiązywaniem poszczególne podmioty, w zależności od ich wielkości. Decydująca tu będzie liczba osób zatrudnionych. W ten sposób od 1 lipca 2019 będzie obowiązywała największych przedsiębiorców (zatrudniających powyżej 250 osób), potem stopniowo obejmie kolejnych pracodawców – zatrudniających powyżej 50 osób (od 1 stycznia 2020 roku), powyżej 20 osób (1 lipca 2020), pozostałe podmioty i jednostki sektora finansów (od 1 stycznia 2021 roku).
Idea jest taka, aby firmy były pośrednikami między funduszami inwestycyjnymi, a płacącymi składki.

Z  utworzenia i prowadzenia PPK będą jednak zwolnione te zakłady pracy, które posiadają już utworzone Pracownicze Programy Emerytalne z udziałem pracowniczym nie mniejszym niż 25% oraz składkami w wysokości minimum 3,5%.

Składki, w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych, mają być finansowane zarówno przez pracodawcę, jak i pracownika. Składka podstawowa dla pracodawcy miałaby wynosić 1,5% wynagrodzenia (z możliwością dodatkowej składki nie większej niż 2%). Z kolei pracownicy odprowadzaliby do PPK 2% swojego wynagrodzenia (z możliwością dobrowolnego zwiększenia o 2,5%). Dla osób zarabiających mniej niż 120% minimalnego wynagrodzenia istniałaby możliwość obniżenia składki do 0,5%. Każdy pracodawca samodzielnie będzie mógł wybrać podmiot, w który będzie inwestował pieniądze. Uczestnicy PPK będą mogli w każdym momencie zmienić instytucję zarządzającą jego składkami.

W związku z tym, że Pracownicze Plany Kapitałowe mają być dobrowolną formą oszczędzania na emeryturę ustawodawca wprowadza jednorazową wpłatę „powitalną” w wysokości 250 zł ze środków budżetowych oraz dopłaty roczne w wysokości 240 zł. Przy czym kwoty odprowadzane do PPK będą zwolnione ze składek na ubezpieczenie społeczne.

Wypłata oszczędności nastąpi po ukończeniu 60 roku życia, gdzie 25% będzie wypłaconych jednorazowo, a pozostałe 75% będzie wypłacane co do zasady w 120 ratach miesięcznych. Środki zgromadzone na koncie będą dziedziczone przez osoby wskazane przez oszczędzającego, zgodnie z zasadami przepisów prawa spadkowego.

Ustawodawca przewiduje możliwość wcześniejszej wypłaty pieniędzy w razie choroby lub konieczności sfinansowania mieszkania. W pierwszym wypadku wypłaty będzie można dokonać w przypadku choroby oszczędzającego, małżonka oszczędzającego lub dziecka oszczędzającego w wysokości 25% bez konieczności zwrotu. W drugim przypadku możemy posłużyć się zgromadzonymi oszczędnościami na zasadzie „pożyczki od siebie samego”. Środki trzeba będzie w takim wypadku zwrócić do PPK w wyznaczonym czasie – maksymalnie do 15 lat od momentu wypłacenia środków.

30.11.2018
Elektroniczne ZUS ZLA

Elektroniczne ZUS ZLA

Szanowni Państwo,

Od 01.12.2018r. zaświadczenia lekarskie ZUS ZLA są wystawiane już tylko drogą elektroniczną. Tym z Państwa, którzy nie posiadają jeszcze funkcjonalności pozwalającej na import plików ZLA przygotowaliśmy wersję programu 2.2.6259, pozwalającą na import plików ZLA.
Wersja zwiera również szereg modyfikacji związanych z wdrożeniem dyrektywy RODO. Zainteresowanym prześlemy opis tych zmian.
Prosimy o informację o dogodnym dla Państwa terminie aktualizacji. Aktualną wersję programu będziecie mogli Państwo również samodzielnie pobrać pod wskazanym przez nas adresem po wcześniejszym uzgodnieniu z nami daty pobrania zmian. Nowa wersja jest nieodpłatna.


Jednocześnie informujemy, że jeszcze w grudniu udostępnimy kolejną wersję oprogramowania zawierającą dalsze modyfikacje. O szczegółach poinformujemy Państwa w odrębnej korespondencji.

23.11.2018
Nowe deklaracje i druki ZUS od 1 stycznia 2019 r.

Nowe deklaracje i druki ZUS od 1 stycznia 2019 r.

Nowości, które zostaną wprowadzone od 1 stycznia 2019 r., w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją,  to:

• nowy zakres danych w ZUS DRA i ZUS ZWUA,
• nowy zakres danych w Informacji miesięcznej i Informacji rocznej,
• nowy miesięczny raport imienny ZUS RPA o przychodach oraz szczególnych okresach pracy,
• nowe druki ZUS OSW i ZUS RIA dotyczące pracowników zatrudnionych w okresie od 1 stycznia 1999 r. do 31 grudnia 2018 r.

Od 1 stycznia 2019 r. płatnicy składek będą zobowiązani do przekazywania do ZUS wszystkich informacji niezbędnych do przyznania i ustalenia wysokości świadczeń emerytalno-rentowych.

Druk ZUS ZWUA będzie dodatkowo zawierał:
• dane o dacie i trybie rozwiązania umowy o pracę,
• podstawę prawną rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy,
• informację, z czyjej inicjatywy umowa została rozwiązana.

Formularz ZUS RPA będzie zawierał dodatkowe informacje dotyczące przychodów jako uzupełnienie podstawowych raportów miesięcznych. Nie będzie przekazywany za każdy miesiąc, a jedynie za okresy, w których wystąpi: przychód wypłacony w danym miesiącu, ale dotyczący innego roku kalendarzowego, wypłata, obok świadczeń z tytułu niezdolności do pracy lub świadczeń związanych z macierzyństwem, elementu wynagrodzenia, od którego nie została odprowadzona składka na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,  czy też  okres wykonywania pracy nauczycielskiej.
Nowe druki ZUS OSW i ZUS RIA są związane bezpośrednio ze skróconym okresem przechowywania dokumentów pracowniczych. Krótsza archiwizacja będzie możliwa w odniesieniu do pracowników i zleceniobiorców zatrudnionych w okresie od 1 stycznia 1999 r. do 31 grudnia 2018 r., tylko pod warunkiem złożenia do ZUS dwóch druków, a mianowicie:

• oświadczenia o zamiarze przekazania raportów informacyjnych ZUS OSW – to deklaracja pracodawcy zobowiązująca do złożenia raportów ZUS RIA za wszystkich pracowników zatrudnionych w w/w okresie. Przekazanie danych pracowniczych do ZUS stanowi warunek konieczny do skorzystania z możliwości przeniesienia danych pracowniczych do ZUS. Nie ma terminu na złożenie oświadczenia ZUS OSW, jednak należy pamiętać, że wycofanie oświadczenia będzie możliwe tylko do dnia złożenia pierwszego raportu ZUS RIA.

• raportu Informacyjnego ZUS RIA – zakres danych przedstawionych w raporcie umożliwi ZUS przyznanie świadczeń bez przekazywania dodatkowej dokumentacji ze strony pracodawcy. Raporty ZUS RIA będą musiały zostać przekazane w ciągu roku od złożenia oświadczenia ZUS OSW, jeśli pracownik zakończył pracę przed złożeniem oświadczenia lub wraz z wyrejestrowaniem na dokumencie ZUS ZWUA, jeśli pracownik zakończył pracę po złożeniu oświadczenia. Pracodawca będzie zobowiązany przekazać zwalnianemu pracownikowi raport ZUS RIA w wersji papierowej, a po upływie 10 lat od złożenia raportu wydać mu dokumenty związane z jego zatrudnieniem. W raporcie znajdziemy informacje za okres od 1 stycznia 1999 r. do 31 grudnia 2018 r. obejmujące:  wypłacone przychody niezbędne do ustalenia podstawy wymiaru emerytury lub renty, okresy wykonywania pracy nauczycielskiej w określonym wymiarze obowiązkowego wymiaru zajęć, okresy wykonywania i wymiaru czasu pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, datę, tryb rozwiązania ostatniego stosunku pracy, podstawę prawną rozwiązania lub wygaśnięcia ostatniego stosunku pracy lub stosunku służbowego, informację z czyjej inicjatywy stosunek pracy został rozwiązany, a nadto informację, czy w okresie zatrudnienia na kolei pracownikowi przysługiwał deputat węglowy lub ekwiwalent pieniężny za deputat węglowy.

System Millenium zostanie dostosowany do zmian, tak by było możliwe generowanie nowych formularzy i transfer szerszego zakresu danych do ZUS, nadto umożliwione zostanie sporządzenie wykazu pracowników zatrudnionych w okresie od 1 stycznia 1999 r. do 31 grudnia 2018 r. w celu przygotowania raportów ZUS RIA.

05.11.2018
Zmiany w przechowywaniu akt pracowniczych

Zmiany w przechowywaniu akt pracowniczych

Ustawą z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją (Dz.U. z 2018 r. poz. 357) wprowadzono nowe przepisy, które zmieniają długość okresu przechowywania dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt pracowniczych, w tym  możliwość ich elektronizacji.
Na mocy niniejszej ustawy, od 1 stycznia 2019 r.  pracodawcy będą mieli obowiązek przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracowników przez 10 lat.

10-letni okres przechowywania dokumentów dotyczy pracowników:

• zatrudnionych po 1 stycznia 2019 r.
• zatrudnionych w latach 1999 a 2019, pod warunkiem, że pracodawca złoży do ZUS:
                ◦ oświadczenie (ZUS OSW) oraz
                ◦ raport informacyjny (ZUS RIA). Ważne! Okres 10-lat biegnie od końca roku, w którym złożono  raport informacyjny).


Dokumentacja pracowników zatrudnionych przed 1 stycznia 1999 r. jest przechowywana na dotychczasowych zasadach, czyli 50 lat i nie ma znaczenia, czy osoba ta jeszcze pracuje, czy nie. Na dotychczasowych zasad pozostaje obowiązek przechowywania przez pracodawców  dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników wykonujących prace górnicze i prace równorzędne z pracą górniczą oraz z okresami zaliczanymi do okresów pracy górniczej, tj. obowiązek ten wynosi 50 lat od dnia zakończenia stosunku pracy u danego pracodawcy

Skrócony okres przechowywania akt pracodawca będzie mógł zastosować dla dokumentów wszystkich pracowników zatrudnionych po 1 stycznia 2019 r.

Art. 948 Kodeksu Pracy w brzmieniu od 01.01.2019 r. stanowi:
§ 1. Pracodawca może zmieniać postać, w której prowadzi i przechowuje dokumentację pracowniczą.
§ 2. Zmiana postaci dokumentacji pracowniczej z papierowej na elektroniczną następuje przez sporządzenie odwzorowania cyfrowego, w szczególności skanu, i opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną pracodawcy lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym upoważnionej przez pracodawcę osoby, potwierdzającym zgodność odwzorowania cyfrowego z dokumentem papierowym.
§ 3. Zmiana postaci dokumentacji pracowniczej z elektronicznej na papierową następuje przez sporządzenie wydruku i opatrzenie go podpisem pracodawcy lub osoby przez niego upoważnionej, potwierdzającym zgodność wydruku z dokumentem elektronicznym.

Z powyższego przepisu wynika, że od 1 stycznia 2019 r. pracodawca będzie mógł wybrać formę w jakiej będzie prowadził akta osobowe.

W przypadku pracowników zatrudnionych pomiędzy 1 stycznia 1999 r. a 1 stycznia 2019 r., i którzy już nie pracują, można skrócić okres przechowywania dokumentów.
W tym celu należy złożyć oświadczenie i przekazać do ZUS tzw. raporty informacyjne za pracowników i zleceniobiorców, których zatrudniałeś w latach 1999 – 2018.

Pragniemy poinformować, że System Millennium od wersji 2.4. udostępnia moduł e-teczki dający możliwość prowadzenia dokumentacji pracowniczej w formie elektronicznej.
O szczegółach informować będziemy Państwa w Aktualnościach.

30.10.2018
12 listopada 2018 r. dniem wolnym od pracy

12 listopada 2018 r. dniem wolnym od pracy

W związku z pracami nad ustawą wprowadzającą w dniu 12 listopada 2018 roku dzień świąteczny, prowadzimy prace nad aktualizacją dostosowującą wymiar czasu pracy do przepracowania, zgodnie z zapowiadaną ustawą.

Udostępnienie użytkownikom zaktualizowanych norm czasu pracy  nastąpi dopiero po przyjęciu ustawy. 

30.08.2018
Rząd przyjął projekt ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych

Rząd przyjął projekt ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych

Pracodawcy będą tworzyć PPK dla wszystkich osób zatrudnionych (np. pracowników na etacie i zatrudnionych na umowie-zleceniu).

Obowiązek zawierania umów o zarządzanie PPK będzie wprowadzany stopniowo:
   • od 1 lipca 2019 r. dla podmiotów, które zatrudniają co najmniej 250 osób;
   • od 1 stycznia 2020 r. dla podmiotów zatrudniających co najmniej 50 osób;
   • od 1 lipca 2020 r. dla podmiotów zatrudniających co najmniej 20 osób;
   • od 1 stycznia 2021 r. dla pozostałych podmiotów oraz osób zatrudnionych  w jednostkach sektora finansów publicznych.

Każdy zatrudniony zostanie zapisany do programu automatycznie, ale będzie mógł się z niego wycofać - czyli oszczędzanie w PPK będzie dobrowolne. 
Jednocześnie uczestnik PPK, który zrezygnował z udziału w programie, w każdym momencie będzie mógł ponownie do niego przystąpić.
Wpłaty do PPK będą dokonywane przez podmiot zatrudniający i uczestnika programu.

Bomark Systemy Informatyczne przeprowadzi konfigurację Millennium ułatwiającą działania w związku z PPK.