Aktualności

Zobacz wszystkie
 • 06.05.2024
  Nowy termin obowiązywania KSeF

  Zgodnie z doniesieniami medialnymi, termin obowiązkowego stosowania KSeF zostanie kolejny raz przesunięty. Ministerstwo Finansów ogłosiło, że planowana data jego obowiązywania to:

  - 1 lutego 2026 roku dla podmiotów dużych (którzy w poprzednim roku przekroczyli 200 mln złotych obrotów),

  - 1 kwietnia 2026 roku dla wszystkich podmiotów.

  Termin na stosowanie KSeF od 1 lipca 2024 r. nie został jeszcze skorygowany w ustawie o podatku od towarów i usług, która ma zostać zmieniona.

   

 • 22.01.2024
  Przesunięcie terminu wdrożenia obowiązkowego KSeF

  Krajowy System e-Faktur (KSeF), który miał obowiązywać w formie obligatoryjnej od 1 lipca 2024 r. zostanie wdrożony w późniejszym czasie.

  Przesuwając datę wdrożenia Resort Finansów wziął również pod uwagę opinie przedsiębiorców.

  "Zdiagnozowaliśmy błędy, które uniemożliwiają wprowadzenie obligatoryjnego KSeF w zakładanym terminie. Dlatego podjąłem decyzję o przeprowadzeniu zewnętrznego audytu informatycznego i przesunięciu terminu wdrożenia obowiązkowego KSeF. System nie wejdzie w życie w 2024 roku. Wyniki audytu będą podstawą do wskazania nowego terminu" - powiedział Andrzej Domański, Minister Finansów.

 • 30.10.2023
  Dodatkowe wynagrodzenia jak za nadgodziny dla osób zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy

  Wyrokiem z dnia 19 października 2023 r., C-660/20,  Trybunał Sprawiedliwości (UE) w trybie prejudycjalnym rozpoznał wniosek, złożony przez Bundesarbeitsgericht (Federalny Sąd Pracy, Niemcy), w ramach sporu między  pilotem, a jego pracodawcą, dotyczącego prawa pilota do wypłaty wynagrodzenia z tytułu przepracowanego przez niego dodatkowego okresu pełnienia czynności lotniczych.

  Trybunał uznał, że pracownicy zatrudnieni w niepełnym wymiarze czasu pracy, mają prawo do dodatkowego wynagrodzenia jak za nadgodziny, już od pierwszej godziny przepracowanej powyżej harmonogramowego czasu pracy.

  Z uzasadnienia ww. orzeczenia wynika, iż praktyka wypłacania pracownikom niepełnoetatowym dodatków za pracę w nadgodzinach jest dyskryminująca, jeżeli wymaga od nich przepracowania takiej samej liczby godzin jak ich pracownicy zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy.

  Polskie przepisy (art. 151 § 5 Kodeksu Pracy), też przewidują możliwość ustalenia w umowie o pracę dopuszczalnej liczby godzin pracy, ponad określony w umowie wymiar czasu pracy pracownika, zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy, których przekroczenie będzie uprawniało pracownika, oprócz normalnego wynagrodzenia, do dodatku do wynagrodzenia za godziny nadliczbowe. Polskie przepisy pozwalają ustalić dla pracowników niepełnoetatowych  prawo do dodatku do wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, już od pierwszej godziny przepracowanej powyżej harmonogramowego czasu pracy, jak i od spełnienia takich samych warunków co pracownicy pełnoetatowi, co uznane zostało przez Trybunał Sprawiedliwości (UE) za dyskryminujące.

  Mając na względzie treść ww. orzeczenia przygotowujemy w Systemie Millennium ERP rozwiązanie, pozwalające rozliczać czas pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy tak, aby każda przepracowana przez nich godzina powyżej ich harmonogramowego czasu pracy,  uprawniała ich do  dodatkowego wynagrodzenia jak za nadgodziny.

  O przygotowanych rozwiązaniach i planowanych terminach ich wdrożenia będziemy informować w osobnym komunikacie. Klientów zainteresowanych uruchomieniem ww. rozwiązania prosimy o kontakt z Działem Wdrożeń.

 • 06.09.2023
  Krajowy System e-Faktur

  Pan Prezydent Andrzej Duda w dniu  4 sierpnia 2023 r. podpisał ustawę z dnia 16 czerwca 2023 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, której celem jest wprowadzenie obowiązkowego fakturowania elektronicznego.

  Zgodnie z uchwalonymi przepisami od 1 lipca 2024 r. wystawianie faktur ustrukturyzowanych będzie obowiązkowe dla wszystkich podatników w odniesieniu do transakcji B2B. Dla małych i średnich przedsiębiorców zwolnionych z VAT korzystanie z Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) będzie obowiązkowe od 1 stycznia 2025 r.

  Z uwagi na powyższe zmiany, Bomark Systemy Informatyczne sp. z o.o. prowadzi prace, aby za pośrednictwem Systemu Millennium ERP (modułu Fakturowanie) istniała możliwość wystawienia oraz weryfikacji faktury przed jej wysyłaniem do KSeF. System Millennium ERP jest też dostosowywany do komunikacji z KSeF, która będzie odbywała się w sposób zautomatyzowany za pomocą oprogramowania interfejsowego API.

  O przygotowanych rozwiązaniach i planowanych terminach ich wdrożenia będziemy informować w osobnym komunikacie.

 • 05.06.2023
  Ewidencje podatkowe przy użyciu programów komputerowych

  W dniu 01.06.2023 r. Pan Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 26 maja 2023 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw.

  Ustawa zmienia datę wejścia w życie regulacji dotyczących prowadzenia przy użyciu programów komputerowych ww. ewidencji podatkowych, a także obowiązku ich przesyłania w formie ustrukturyzowanej do urzędu skarbowego.

  Ustawa zakłada stopniowe dojście do docelowego modelu wg następującego harmonogramu:

  Rok 2023

  Najwięksi podatnicy CIT, których przychody za poprzedni rok podatkowy przekroczą kwotę 50 mln euro, będą obowiązani prowadzić księgi rachunkowe przy użyciu programów komputerowych w roku podatkowym rozpoczynającym się po dniu 31 grudnia 2023 r. i, począwszy od tego roku podatkowego, będą obowiązani do przesyłania tych ksiąg w formie ustrukturyzowanej.

  Lata 2025-2026

  W przypadku podmiotów, które są obowiązane przesyłać ewidencje, o której mowa w art. 109 ust. 3 ustawy  o podatku od towarów i usług (ewidencja sprzedaży VAT z wyłączeniem czynności zwolnionych z VAT), zgodnie z art. 109 ust. 3b tej ustawy, obowiązek taki będzie obowiązywał od 2025 r., natomiast pozostałe podmioty obejmie od 2026 r.

  Na gruncie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podmioty będą prowadzić ewidencje podatkowe przy użyciu programów komputerowych i przesyłać te ewidencje w formie elektronicznej poczynając od roku 2025, z tym że obowiązek ten obejmie te podmioty, które są obowiązane przesyłać ewidencje, o której mowa w art. 109 ust. 3 ustawy  o podatku od towarów i usług, zgodnie z art. 109 ust. 3b tej ustawy.
  Pozostałe podmioty będą obowiązane przesłać po raz pierwszy ewidencje podatkowe od roku 2026.

  Czyli większość podatników (podatnicy VAT niebędący największymi podatnikami CIT) zostanie objęta ww. obowiązkami od 2025 roku.

  Źródło: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 2186) - przebieg procedury legislacyjnej w Sejmie.

 • 09.05.2023
  Rząd przyjął projekt Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF)

  Przyjęty przez Radę Ministrów KSeF ma na celu przyspieszenie cyfryzacji sektora publicznego.

  Projekt w znaczący sposób ułatwi przedsiębiorcom prowadzenie biznesu.

  Polscy przedsiębiorcy od ponad roku mają możliwość dobrowolnego wystawiania e-faktur poprzez KSeF.

  Obowiązek e-fakturowania wejdzie w życie od 1 lipca 2024 r.

  Krajowy System e-Faktur pozwoli na unowocześnienie:

  - procesów fakturowych,

  - obiegu dokumentów,

  - wykorzystywanych przez przedsiębiorców systemów fakturowych.

  Jednolity standard e-faktury uprości proces dokumentowania transakcji, przyspieszy i zautomatyzuje wystawianie, przetwarzanie oraz archiwizację dokumentów. Szybsze procesowanie dokumentu to niższe koszty. Podatnicy będą dysponować na bieżąco (w czasie rzeczywistym) informacjami z faktur dla potrzeb zarządczych - w tym analityki, ale także w innych obszarach prowadzonej przez nich działalności.

  Polscy przedsiębiorcy od 1 stycznia 2022 r. mają możliwość dobrowolnego wystawiania faktur poprzez KSeF. Obecnie e-faktura działa, jako jedna z dopuszczonych form dokumentowania sprzedaży, obok faktur papierowych i już występujących w obrocie gospodarczym faktur elektronicznych.

  Zainteresowanym Klientom proponujemy przekazanie aktualizacji modułu „Fakturowanie” oprogramowania Millennium ERP od 19 maja 2023 r.

 • 17.04.2023
  Praca zdalna, Work-Life Balance, Dyrektywa Rodzicielska

  Rozpoczęliśmy proces udostępniania Państwu Millennium ERP w zakresie zmian wymaganych w związku z wprowadzeniem do Kodeksu Pracy z dniem 7 kwietnia 2023 roku regulacji dotyczącej pracy zdalnej, ale również Work-Life Balance i tzw. Dyrektywy Rodzicielskiej. Terminy uzgadniamy z Państwem indywidualnie.

 • 13.04.2023
  Praca zdalna weszła do Kodeksu Pracy

  W związku z wprowadzeniem do Kodeksu Pracy z dniem 7 kwietnia 2023 r. regulacji dotyczących pracy zdalnej, wobec pracowników powstały nowe obowiązki informacyjne, z którymi łączy się konieczność potwierdzenia przez pracownika spełnienia tych obowiązków przez pracodawcę.

  W związku z przygotowanym rozwiązaniem dotyczącym obsługi pracy zdalnej w Systemie Millennium ERP, umożliwimy za jego pośrednictwem obsługę wniosków pracowników o pracę zdalną oraz polecanie przez pracodawcę tej pracy, w przypadkach przewidzianych w Kodeksie Pracy.

  Ze względu na to, że wykonywanie pracy zdalnej wymaga wskazania przez pracownika miejsca jej wykonywania i uzgodnienia go z pracodawcą, umożliwiliśmy dodanie tego miejsca zarówno po stronie pracownika jak i pracodawcy. Pracownik, aby mógł wnioskować o pracę zdalną, będzie musiał za pośrednictwem Systemu Millennium ERP oświadczyć, że na stanowisku pracy zdalnej w miejscu wskazanym do jej wykonywania i uzgodnionym z pracodawcą, ma zapewnione bezpieczne i higieniczne warunki tej pracy. Jeżeli pracownik takiego oświadczenia nie złoży, pracodawca nie będzie mógł mu polecić pracy zdalnej.

  Równocześnie przygotowujemy rozwiązania, pozwalające spełnić pozostałe obowiązki informacyjne względem pracowników, na bazie znanej części użytkownikom funkcji, pozwalającej zamieścić w Systemie Millennium ERP hiperłącze do treści przygotowanej do klienta. Rozwiązanie to zostanie udostępnione w późniejszym terminie, dlatego poniżej przygotowaliśmy krótką informację o obowiązkach informacyjnych dotyczących pracy zdalnej.

  Zaktualizowany obowiązek informacyjny pracodawcy o warunkach zatrudnienia.

  Jeżeli przy zawieraniu umowy o pracę, nastąpiło uzgodnienie między stronami umowy o pracę dotyczące wykonywania pracy zdalnej, informacja o warunkach zatrudnienia, o której mowa w art. 29 § 3 Kodeksu Pracy, obejmuje dodatkowo co najmniej:

  1.      określenie jednostki organizacyjnej pracodawcy, w której strukturze znajduje się stanowisko pracy pracownika wykonującego pracę zdalną;

  2.      wskazanie osoby lub organu zarządzającego dokonujących czynności z zakresu prawa pracy za pracodawcę, będącego jednostką organizacyjną, odpowiedzialnych za współpracę z pracownikiem wykonującym pracę zdalną oraz upoważnionych do przeprowadzania kontroli w miejscu wykonywania pracy zdalnej.

  Spełnienie opisanego powyżej poszerzonego obowiązku informacyjnego powinno również nastąpić, gdy:

  1.      uzgodnienie między stronami umowy o pracę dotyczące wykonywania pracy zdalnej nastąpiło w trakcie zatrudnienia;

  2.      praca zdalna będzie wykonywana na polecenie pracodawcy:

      1)      w okresie obowiązywania stanu nadzwyczajnego, stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii oraz w okresie 3 miesięcy po ich odwołaniu lub

      2)      w okresie, w którym zapewnienie przez pracodawcę bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w dotychczasowym miejscu pracy pracownika, nie jest czasowo możliwe z powodu działania siły wyższej.

  W powyższych przypadkach spełnienie poszerzonego obowiązku informacyjnego powinno nastąpić przez przekazanie pracownikowi ww. informacji, w postaci papierowej lub elektronicznej, najpóźniej w dniu rozpoczęcia przez niego wykonywania pracy zdalnej.

  Potwierdzenie przez pracownika zapoznania się z procedurami ochrony danych osobowych.

  Na potrzeby wykonywania pracy zdalnej, pracodawca określa procedury ochrony danych osobowych oraz przeprowadza, w miarę potrzeby, instruktaż i szkolenie w tym zakresie.

  Pracownik wykonujący pracę zdalną ma potwierdzić, w postaci papierowej lub elektronicznej, zapoznanie się z tymi procedurami.

  Bezpieczeństwo i higiena pracy.

  1. potwierdzić udział we wstępnym szkoleniu w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, na stanowisko administracyjno-biurowe, które zostało przeprowadzone przez pracodawcę w całości za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, jeżeli przy zawieraniu umowy o pracę nastąpiło uzgodnienie między stronami umowy o pracę, dotyczące wykonywania pracy zdalnej przez pracownika;
  2. potwierdzić w oświadczeniu składanym w postaci papierowej lub elektronicznej, zapoznanie się z przygotowaną przez pracodawcę oceną ryzyka zawodowego oraz informacją zawierającą zasady bezpiecznego i higienicznego wykonywania pracy zdalnej wraz z obowiązaniem się przez pracownika do ich przestrzegania;
  3. przed dopuszczeniem do pracy zdalnej złożyć  oświadczenie, w postaci papierowej lub elektronicznej, zawierające potwierdzenie, że na stanowisku pracy zdalnej w miejscu wskazanym przez pracownika i uzgodnionym z pracodawcą są zapewnione bezpieczne i higieniczne warunki tej pracy.

  Zasady wykonywania pracy zdalnej.

  Pracodawca powinien też zapoznać pracowników z obowiązującymi u niego zasadami wykonywania pracy zdalnej. Przy tej okazji możliwe jest również spełnienie pozostałych obowiązków informacyjnych dotyczących pracy zdalnej.

E-learningi

Webinaria

Jak działa ERP Millennium?
12.10.2023
13:30 - 14:45

Przedstawiamy obsługę podstawowych funkcji ERP Millennium. Poznaj zasadę działania naszego oprogramowania.

Zobacz wszystkie
Narzędzia umożliwiające

samodzielne tworzenie raportów

Generator raportów
Tabele przestawne
Czarodziej raportów