Aktualności

Zobacz wszystkie
 • 05.07.2021
  Zmiany w JPK_VAT z deklaracją od 1 lipca 2021 r.

  W Dzienniku Ustaw zostało opublikowane rozporządzenie podpisane przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 29 czerwca 2021 r., zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług.
  Celem zmiany rozporządzenia, jak podaje Ministerstwo Finansów, jest ułatwienie podatnikom wywiązywania się z obowiązków ewidencyjnych, wyjaśnienie wątpliwości interpretacyjnych, a także wprowadzenie zmian związanych z tzw. unijnym pakietem VAT e-commerce.
  Główna zmiana, jak informowaliśmy w aktualnościach z dnia 09.06.2021 r., dotyczy oznaczania transakcji obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności w ewidencji sprzedaży. Po zmianie w JPK_VAT z deklaracją nie stosuje się już oznaczenia „MPP”. Oznacza to likwidację obowiązku oznaczania w JPK_VAT z deklaracją transakcji, objętych mechanizmem podzielonych płatności.

  Wprowadzona została również możliwość zbiorczego wykazywania paragonów z NIP do kwoty 450 zł, wystawionych zgodnie z art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy o VAT oraz faktur dokumentujących przejazd autostradą płatną lub przejazd na dowolną odległość, wystawianych w formie biletu jednorazowego przez podatników uprawnionych do świadczenia usług polegających na przewozie osób: kolejami normalnotorowymi, taborem samochodowym, statkami pełnomorskimi, środkami transportu żeglugi śródlądowej i przybrzeżnej, promami, samolotami i śmigłowcami.

  Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami zmieniono sposób oznaczeń niektórych grup towarów i usług (GTU) oraz procedur specjalnych. Z oznaczeń typu „01” do „13” na „GTU_01” do „GTU_13”. Ponadto doprecyzowano zapisy wskazując odniesienie do kodów CN wg Nomenklatury scalonej (CN 2020) lub powołując się na klasyfikację PKWiU 2015.

  Po zmianie rozporządzenia czynności udokumentowane dokumentem zbiorczym wewnętrznym zawierającym sprzedaż z kas rejestrujących „RO” i dokumentem wewnętrznym „WEW” nie są oznaczane oznaczeniami GTU. Wprowadzono też rozwiązanie, aby dokumenty zbiorcze wewnętrzne zawierające sprzedaż z kas rejestrujących „RO” nie były oznaczane symbolami procedur.

  Rozporządzenie przewiduje wyłączenie stosowania oznaczenia „TP” w przypadku dostaw towarów oraz świadczenia usług, gdy powiązania między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą, wynikają wyłącznie z powiązania ze Skarbem Państwa lub jednostkami samorządu terytorialnego lub ich związkami.

  Doprecyzowano przepisy dotyczące wykazywania danych w zgłoszeniu celnym oraz rozliczeniu zamknięcia lub decyzji.
  Dodano możliwość wykazywania w ewidencji zmniejszenia podatku naliczonego, o którym mowa w art. 86 ust. 19a ustawy, dokumentem „WEW”.
  W celu weryfikację nieściągalności wierzytelności wprowadzono obowiązek wykazania w ewidencji daty upływu terminu płatności lub daty dokonania zapłaty w przypadku korekt dokonanych zgodnie z art. 89a ust. 1 i 4 ustawy o VAT.

  Wprowadzono oznaczenia, że podatnik ułatwiał poprzez interfejs elektroniczny (taki jak platforma, platforma handlowa, portal lub inne podobne środki) w okresie rozliczeniowym dokonanie czynności, o których mowa w art. 109b ust. 4 ustawy o VAT - dostawę towarów i świadczenie usług określone w art. 109b ust. 1 ustaw o VAT, tj.: dokonanie na terytorium Unii Europejskiej: 

  1) sprzedaży na odległość towarów importowanych innej niż dostawa towarów, o której mowa w art. 7a ust. 1 ustawy o VAT, lub
  2) wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość lub dostawy towarów na rzecz podmiotu niebędącego podatnikiem innych niż dostawy towarów, o których mowa w art. 7a ust. 2, lub
  3) świadczenia usług na rzecz podmiotu niebędącego podatnikiem innego niż świadczenie usług, w przypadku których przyjmuje się, że podatnik uczestniczący w świadczeniu tych usług działa w imieniu własnym zgodnie z art. 9a rozporządzenia 282/2011

  Zastąpiono oznaczenia „SW” i „EE” jednym wspólnym oznaczeniem „WSTO_EE” dotyczącym wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość.
  Wprowadzano oznaczenia „IED” (Interfejs Elektroniczny Dostawca) w celu monitorowania dostaw towarów, o których mowa w art. 7a ust. 1 i 2 ustawy o VAT, dokonywanych przez podatnika ułatwiającego te dostawy, który nie korzysta z procedury szczególnej, o której mowa w dziale XII w rozdziale 6a lub 9 ustawy o VAT lub odpowiadających im regulacjach, dla których miejscem dostawy jest terytorium kraju.
  Zgodnie z przepisami przejściowymi rozporządzenia, dopiero począwszy od rozliczenia za styczeń 2022 r. należy stosować:
  - stosować znaczenia, że podatnik ułatwiał w okresie rozliczeniowym dokonanie czynności, o których mowa w art. 109b ust. 4 ustawy oraz oznaczenia IED,
  - wykazywać daty upływu terminu płatności lub daty dokonania zapłaty w przypadku korekt dokonanych zgodnie z art. 89a ust. 1 i 4 ustawy o VAT,
  W rozliczeniach za miesiące lipiec-grudzień 2021 r. należy stosować w ewidencji oznaczenie „EE” zamiast oznaczenia „WSTO_EE”.

 • 09.06.2021
  Nowości w JPK_V7

  Zakończyły się konsultacje społeczne projektu Rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych, zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji, w zakresie podatku od towarów i usług.
  W wyniku konsultacji Ministerstwo Finansów, w związku ze zgłaszanymi uwagami do oznaczania transakcji obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności w ewidencji sprzedaży, w JPK_VAT z deklaracją nie będzie się już stosowało oznaczenia „MPP”. Oznacza to likwidację obowiązku oznaczania w JPK_VAT z deklaracją transakcji, objętych mechanizmem podzielonych płatności.
  Ma również ulec zmianie obowiązek wykazywania w JPK_V7 zbiorczych paragonów z NIP do kwoty 450 zł (faktur uproszczonych). Rozporządzenie przewiduje, że nie trzeba będzie wykazywać każdego takiego paragonu w ewidencji odrębnie.
  Ponadto, w celu wyeliminowania różnic pomiędzy dokumentacją techniczną (strukturą JPK_VAT z deklaracją), a wskazanymi w rozporządzeniu oznaczeniami, zmieniono sposób oznaczeń z oznaczeń typu „01” do „13” na „GTU_01” do „GTU_13”. Doprecyzowano też zapisy, wskazując odniesienie do kodów CN wg Nomenklatury scalonej (CN 2020) lub powołując się na klasyfikację PKWiU 2015.
  Nowa wersja projektu rozporządzenia nadal pozostawia obowiązek oznaczania symbolem „TP” transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi. Oznaczać trzeba będzie wszelkie transakcje ze wszystkimi podmiotami powiązanymi, niezależnie od kwoty tej transakcji.
  Projekt rozporządzenia przewiduje, że ma ono wejść w życie z dniem 1 lipca 2021 r.

 • 06.05.2021
  Nowe wzory formularzy ZUS ZUA oraz ZUS ZZA

  W dniu 5 maja 2021 r. zostało ogłoszone rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 23 kwietnia 2021 r. (Dz.U. 2021 poz. 846), na mocy którego nastąpi zmiana formularzy ZUS ZUA oraz ZUS ZZA.

  Za pośrednictwem zmienianych formularzy płatnicy składek przy zgłoszeniach do ZUS, będą musieli dodatkowo zaraportować nową daną - wykonywany zawód. Wykazywanie w formularzach wykonywanego zawodu osoby zgłaszanej, następować będzie poprzez podanie 6-cio cyfrowego kodu. Nowe formularze będą obowiązywały od dnia 16 maja 2021 r.

 • 15.04.2021
  ZUS ZUA oraz ZUS ZZA - nowe formularze

  Od 16 maja 2021 r. płatnicy składek przy zgłoszeniach do ZUS, będą musieli dodatkowo zaraportować nową daną - wykonywany zawód.

  Nowy obowiązek wynika z art. 10 ustawy z 14.05.2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, który zmienił art. 36 ust. 10 ustawy 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. Przepis ten miał 12 miesięczne vacatio legis.

  Millennium ERP wesprze użytkowników w powyższym procesie.

 • 09.04.2021
  projekt zmiany rozporządzenia ws. szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych

  Konsultowany jest projekt zmiany rozporządzenia ws. szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji podatku od towarów i usług.

  Jeżeli rozporządzenie wejdzie w życie w projektowanym brzmieniu, to będzie miał on znaczny wpływ na stosowanie oznaczenia MPP (Mechanizm Podzielonej Płatności) na fakturach. W § 10 ust. 4 pkt 13 rozporządzenia uregulowano, że oznaczenie „MPP” dotyczy wszystkich transakcji objętych mechanizmem podzielonej płatności, nie tylko objętych obowiązkiem stosowania tego mechanizmu, ale też i tych, w przypadku których mechanizm podzielonej płatności stosowany jest dobrowolnie. W § 11 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia uregulowano, że oznaczenie „MPP”  w ewidencji zakupu dotyczy wszystkich transakcji objętych mechanizmem podzielonej płatności, nie tylko objętych obowiązkiem stosowania tego mechanizmu, ale też i tych,  w przypadku których mechanizm podzielonej płatności stosowany jest dobrowolnie.

  Omawiana powyżej zmiana przyniesie konieczność aktualizacji oprogramowania. 

 • 06.04.2021
  Sprawozdanie Z-02 oraz Z-03

  Wszystkich zainteresowanych pragniemy poinformować, że sprawozdania Z-02 oraz Z-03 zgodne z obecnie obowiązującym wzorem zostaną udostępnione Państwu do dnia 09.04.2021 r.

 • 25.03.2021
  e-learning PPK

  Pragniemy poinformować, że na naszej stronie zamieszczony został kolejny e-learning, poświęcony PPK.
  Filmy w formacie MP4 obejmują:
  • moduł PPK
  • protokół API
  • API - obieg dokumentów

  Zachęcamy również do zapoznania się innymi funkcjonalnościami Millennium prezentowanymi w formie e-learningu.

 • 24.03.2021
  PRZEDŁUŻENIE TERMINU NA SPORZĄDZENIE SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH ZA 2020 R.

  Ministerstwo Finansów poinformowało o przedłużeniu terminu na sporządzenia sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2020.

  Ze względu na trudną i dynamiczną sytuację związaną z COVID-19, Ministerstwo Finansów podjęło decyzję o przedłużeniu terminów na sporządzenie sprawozdań finansowych dla:

  • jednostek sektora prywatnego oraz organizacji non-profit - o 3 miesiące,

  • jednostek sektora finansów publicznych - o 1 miesiąc.

  Termin na sporządzenie sprawozdań finansowych ma zostać wydłużony Rozporządzeniem, które jest na końcowym etapie procesu legislacyjnego.

   

E-learningi

Webinaria

Jak działa ERP Millennium?
21.03.2021
13:30 - 14:45

Przedstawiamy obsługę podstawowych funkcji ERP Millennium. Poznaj zasadę działania naszego oprogramowania.

Zobacz wszystkie
Narzędzia umożliwiające

samodzielne tworzenie raportów

Generator raportów
Tabele przestawne
Czarodziej raportów