ZUS - zmiany 2019

ZUS - zmiany 2019

 

W związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją od 1 stycznia 2019 r. zostały wprowadzone zmiany:

 • nowy zakres danych w ZUS DRA i ZUS ZWUA,
 • nowy zakres danych w Informacji miesięcznej i Informacji rocznej,
 • nowy miesięczny raport imienny ZUS RPA o przychodach oraz szczególnych okresach pracy,
 • nowe druki ZUS OSW i ZUS RIA dotyczące pracowników zatrudnionych w okresie od 1 stycznia 1999 r. do 31 grudnia 2018 r.

Od 1 stycznia 2019 r. płatnicy składek są zobowiązani do przekazywania do ZUS wszystkich informacji niezbędnych do przyznania i ustalenia wysokości świadczeń emerytalno-rentowych.

Druk ZUS ZWUA dodatkowo zawiera:

 • dane o dacie i trybie rozwiązania umowy o pracę,
 • podstawę prawną rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy,
 • informację, z czyjej inicjatywy umowa została rozwiązana.


Formularz ZUS RPA zawiera dodatkowe informacje dotyczące przychodów jako uzupełnienie podstawowych raportów miesięcznych. Nie jest przekazywany za każdy miesiąc, a jedynie za okresy, w których wystąpi: przychód wypłacony w danym miesiącu, ale dotyczący innego roku kalendarzowego, wypłata, obok świadczeń z tytułu niezdolności do pracy lub świadczeń związanych z macierzyństwem, elementu wynagrodzenia, od którego nie została odprowadzona składka na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, czy też okres wykonywania pracy nauczycielskiej.

Nowe druki ZUS OSW i ZUS RIA są związane bezpośrednio ze skróconym okresem przechowywania dokumentów pracowniczych. Krótsza archiwizacja jest możliwa w odniesieniu do pracowników i zleceniobiorców zatrudnionych w okresie od 1 stycznia 1999 r. do 31 grudnia 2018 r., tylko pod warunkiem złożenia do ZUS dwóch druków, a mianowicie:

 • Oświadczenia o zamiarze przekazania raportów informacyjnych ZUS OSW – to deklaracja pracodawcy zobowiązująca do złożenia raportów ZUS RIA za wszystkich pracowników zatrudnionych w w/w okresie. Przekazanie danych pracowniczych do ZUS stanowi warunek konieczny do skorzystania z możliwości przeniesienia danych pracowniczych do ZUS. Nie ma terminu na złożenie oświadczenia ZUS OSW, jednak należy pamiętać, że wycofanie oświadczenia będzie możliwe tylko do dnia złożenia pierwszego raportu ZUS RIA.
 • Raportu Informacyjnego ZUS RIA – zakres danych przedstawionych w raporcie umożliwi ZUS przyznanie świadczeń bez przekazywania dodatkowej dokumentacji ze strony pracodawcy. Raporty ZUS RIA będą musiały zostać przekazane w ciągu roku od złożenia oświadczenia ZUS OSW, jeśli pracownik zakończył pracę przed złożeniem oświadczenia lub wraz z wyrejestrowaniem na dokumencie ZUS ZWUA, jeśli pracownik zakończył pracę po złożeniu oświadczenia. Pracodawca będzie zobowiązany przekazać zwalnianemu pracownikowi raport ZUS RIA w wersji papierowej, a po upływie 10 lat od złożenia raportu wydać mu dokumenty związane z jego zatrudnieniem. W raporcie znajdziemy informacje za okres od 1 stycznia 1999 r. do 31 grudnia 2018 r. obejmujące: wypłacone przychody niezbędne do ustalenia podstawy wymiaru emerytury lub renty, okresy wykonywania pracy nauczycielskiej w określonym wymiarze obowiązkowego wymiaru zajęć, okresy wykonywania i wymiaru czasu pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, datę, tryb rozwiązania ostatniego stosunku pracy, podstawę prawną rozwiązania lub wygaśnięcia ostatniego stosunku pracy lub stosunku służbowego, informację z czyjej inicjatywy stosunek pracy został rozwiązany, a nadto informację, czy w okresie zatrudnienia na kolei pracownikowi przysługiwał deputat węglowy lub ekwiwalent pieniężny za deputat węglowy.
   
Narzędzia umożliwiające

samodzielne tworzenie raportów

Generator raportów
Tabele przestawne
Czarodziej raportów