MISJA

Naszą misją jest dostarczanie najwyższej jakości rozwiązań i usług informatycznych dla firm oraz administracji publicznej.

 

Poniższy kodeks odzwierciedla wartości etyczne, jakimi firma Bomark Sp. z o.o. posługuje się w codziennym funkcjonowaniu.

Wartości te są wzorem postępowania w stosunku do współpracowników, przełożonych oraz klientów i partnerów, zarówno w relacjach biznesowych,

jak i około biznesowych.

 

Nasze wartości:

  1. Od naszych pracowników wymagamy uczciwości, pracowitości i zaangażowania w wykonywane zadania.
  2. Kładziemy szczególny nacisk na innowacyjności i jakość wykonywanej pracy oraz otwartą współpracę dla realizowania wspólnych celów.
  3. Bez względu na zajmowane stanowisko czy poglądy, wymagamy wzajemnego szacunku, wyrozumiałości i pomocy dla innych.
  4. Bezwzględnie zakazana jest wszelka forma dyskryminacji ze względu na: płeć, rasę, status społeczny, pochodzenie etniczne, religię,upośledzenie, inwalidztwo, orientację seksualną, przynależność polityczną, wiek, stan cywilny itp.
  5. Naszym pracownikom staramy się zapewnić możliwość rozwoju oraz stawiać im ambitne i ciekawe wyzwania.
  6. Dbamy o to, by pracownicy Bomark Sp. z o.o. otrzymywali za swoją pracę odpowiednie wynagrodzenie, wypłacane regularnie, zgodnie z obowiązującym regulaminem wynagradzania.
Narzędzia umożliwiające

samodzielne tworzenie raportów

Generator raportów
Tabele przestawne
Czarodziej raportów