SaaS.BSI - usługa gwarantująca prowadzenie księgowości oraz spraw kadrowych i płacowych w oparciu o oprogramowanie zgodne z aktualnymi przepisami dla dowolnej ilości Państwa Klientów za pomocą Internetu. Płacąc za wynajem aplikacji niewielki miesięczny abonament otrzymujecie Państwo dostęp do oprogramowania oraz nowoczesnej infrastruktury gwarantującej bezpieczeństwo Państwa danych oraz danych swoich Klientów.

Zależnie od wykupionego modelu usługi zarówno Państwa Biuro jak i Państwa Klienci korzystający z usługi otrzymują dostęp do całości lub tylko części oprogramowania. Producent oprogramowania i jednocześnie dostawca usługi SaaS.BSI gwarantuje i odpowiada za dostosowywanie systemu do zmian w ustawodawstwie, ale realizuje prace tak, by zmiana wersji przebiegała w sposób dla Państwa niezauważalny. W przypadku rezygnacji z usługi jej dostawca gwarantuje przekazanie danych wprowadzonych do bazy danych. Bazy danych znajdują się na terenie Polski.

 

Oferujemy pięć modeli usługi:

  

Model 1: Pełny oraz Pogotowie księgowe

Państwa Klient sam wprowadza za pośrednictwem Internetu i księguje swoje dokumenty oraz prowadzi sprawy płacowe, a Państwa biuro czuwa nad merytoryczną poprawnością wprowadzonych zapisów oraz prowadzi księgi w przypadku choroby lub urlopu pracowników księgowości Klienta. W tym modelu równoczesny dostęp macie Państwo jak i Klient, a jednocześnie zakres kompetencji może zostać dowolnie ustalony.

Połączenie z zastosowaniem:

Biuro rachunkowe – terminal

Klient biura – terminal

  

Model 2: Klient księguje

Państwa Klient sam wprowadza za pośrednictwem Internetu i księguje swoje dokumenty, bez możliwości ich zatwierdzenia. Biuro rachunkowe przez Internet jedynie sprawdza wprowadzone wcześniej przez Klienta zapisy i dokonuje ich zatwierdzenia. Biuro wylicza i wysyła deklaracje podatkowe oraz ZUS.

Połączenie z zastosowaniem:

Biuro rachunkowe – terminal

Klient biura – terminal

  

Model 3: Klient ma możliwość wprowadzania danych

Model 4 zostaje rozszerzony o wprowadzanie wybranych dokumentów przez Państwa Klientów za pomocą strony www, które następnie pracownik biura rachunkowego weryfikuje i księguje za pomocą automatów księgowych.

Połączenie z zastosowaniem:

Biuro rachunkowe – terminal

Klient biura za pomocą strony www wprowadza dokumenty

 

 Model 4: Klient ma podgląd do danych

Model 5 zostaje rozszerzony o możliwość wglądu do danych, z której mogą korzystać Państwa klienci za pomocą Internetu. Model ten pozwala skrócić czas obsługi klienta dzięki udostępnieniu Klientowi możliwości samodzielnego drukowania i przeglądania danych księgowanych przez Państwa biuro.

Połączenie z zastosowaniem:

Biuro rachunkowe – terminal

Klient biura za pomocą strony www tylko do odczytu

  

Model 5: Podstawowy

Biuro rachunkowe wykorzystuje oprogramowanie Millennium ERP w modelu podstawowym, otrzymuje dostęp do oprogramowania oraz wprowadzonych przez siebie danych swoich Klientów za pomocą Internetu do bazy danych zlokalizowanej na serwerach producenta oprogramowania.

Połączenie z zastosowaniem:

Biuro rachunkowe – terminal

Klient biura – bez połączenia i dostępu do danych

 

 


Więcej szczegółów znajdą Państwo w zakładce Usługa SaaS.

PROPONOWANE MODUŁY MILLENNIUM:

 

Kadry

Kadry

 

Program realizuje postanowienia ustaw:

 • emerytalnej wraz z przepisami wykonawczymi
 • ustawy o Ochronie Danych Osobowych wraz z przepisami wykonawczymi

 

I. Struktura organizacyjna

 1. Możliwość zdefiniowania struktury organizacyjnej firmy oraz zależności służbowych. 
 2. Kalendarz modyfikowany na każdym węźle struktury. 
 3. Możliwość wprowadzenia struktury wielooddziałowej i wielofirmowej z dowolną ilością zdefiniowanych Płatników. 
 4. Możliwość zamykania starych i otwierania nowych węzłów z dowolnym zakresem dat obowiązywania, co umożliwia łatwe sprawdzenie wyglądu struktury z dowolnego okresu historycznego lub zaplanowanie jej na przyszłość. 
 5. Możliwość planowania etatów: dla określonych grup pracowników, dla dowolnego okresu, związane z tym analizy oraz raportowanie wakatów zintegrowane z modułami szkoleń i oceny kadrowej - obsługa kadry zastępczej. 
 6. Możliwość zdefiniowania dowolnej ilości cech każdego węzła i przypisania im wartości – na potrzeby raportowania dowolnie grupującego/sortującego węzły. 
 7. Możliwość prowadzenia analiz przekrojowych na dowolnym poziomie struktury, w obrębie wszystkich płatników, w dowolnym okresie czasu, z możliwością analiz porównawczych różnych okresów.

 

II. Słowniki

 1. Możliwość dokonywania aktualizacji wbudowanych słowników – kody ZUS, Urzędy Skarbowe itp. 
 2. Możliwość wprowadzenia koniecznych zmian kodów słownika, bez utraty wcześniejszych kodów słownikowych, poprzez wprowadzenie nowej wersji kodów słownika. 
 3. Możliwość modyfikacji lub tworzenia nowych grup słownikowych. 
 4. Możliwość użycia istniejących i nowych słowników w budowaniu nowych formularzy.

 

III. Informacje o pracownikach

 1. Kartoteka ta może być dowolnie rozbudowywana o nowe tabele, formularze i pola – mechanizm budowania formularzy jest uniwersalny, dostępny dla użytkownika i opiera się na tych samych zasadach. Pola formularzy mogą być typów prostych – np. kontrolka edycji daty z kalendarzem, liczby z kalkulatorem, pole wyboru, lista rozwijana, grafika, tekst opisowy – lub też typów złożonych – np. odwołanie do drzewa struktury organizacyjnej lub zdefiniowane jako wyrażenie wiążące różne dane (np. odwołanie do członka rodziny w formularzu socjalnym). 
 2. Edycja może się odbywać w formie formularzowej lub tabelarycznej. Wartość każdego pola podlega datowemu zakresowi obowiązywania, śledzone są wszystkie zmiany (historyczne wartości pola można przeglądać lub wykorzystywać w raportach), dane nie są fizycznie usuwane z bazy danych. Każde pole może mieć zdefiniowaną akcję po zmianie (np. przeliczenie kwoty) oraz warunek, kiedy wartość może podlegać modyfikacji. Szczegółowy system uprawnień pozwala na zdefiniowanie indywidualnych formularzy dla grup lub indywidualnych użytkowników, m.in. uprawnienia mogą być ustalane ze szczegółowością, co do pola i trybu dostępu (brak, odczyt, zapis). 
 3. Program wspomaga ustawę o ochronie danych osobowych, rejestrując i umożliwiając przegląd wszystkich dostępów do danych osobowych pracownika, np. przy otwarciu formularza, wydrukowaniu raportu lub dokumentu (następnie umożliwiając raportowanie z uwzględnieniem kto, kiedy i z jakiego modułu wykonał dostęp, jeżeli dane były przekazane to dla kogo). System śledzi modyfikacje wszystkich danych wraz z zachowaniem informacji, co i na co się zmienia – informacja ta może być potem łatwo przeszukiwana przez administratora.

 

IV. Raporty i dokumenty

 1. Cechy i możliwości generowania raportów opisuje osobna część niniejszego dokumentu – System jest zaopatrzony w predefiniowane druki umów i raporty. Na etapie wdrożenia są one dostosowywane do indywidualnych potrzeb użytkowników. Gromadzone dane kadrowe umożliwiają stworzenie przekrojowych analiz pod kątem dowolnej danej zawartej w kartotece osobowej. Wszystkie indywidualne wydruki dla pracowników mogą być generowane seryjnie dla wyfiltrowanej i zawężonej grupy osób.

 

V. Odzież robocza

 1. Prowadzenie ewidencji odzieży roboczej, jej rozmiarów i podstawowych okresów eksploatacji na stanowiskach pracy. 
 2. Moduł zintegrowany jest z kartoteką osobową i płacami – w pełni obsługuje automatyczne wypłacanie dodatków na głównych listach płac i/lub dodatkowych.

 

VI. Szkolenia

 1. Ewidencja firm szkoleniowych, ofert i terminów szkoleń. 
 2. Ewidencja pracowników firm szkoleniowych. 
 3. Ocena szkoleń (od strony reakcji uczestników, stopnia opanowania wiedzy i umiejętności, podniesienia efektywności pracy oraz opłacalności finansowej). 
 4. Wartościowanie firm szkoleniowych (ocena metod, materiałów szkoleniowych, umiejętności osób prowadzących).

 

Płace

Płace

 

Program realizuje postanowienia ustaw: 

 • emerytalnej wraz z przepisami wykonawczymi
 • ustawy o Ochronie Danych Osobowych wraz z przepisami wykonawczymi o Rachunkowości.

 

I. Naliczanie płac 

 1. Kartoteka osobowa oparta jest na module kadrowym - jej definiowanie jest identyczne w stosunku do niego i podlega tym samym regułom. 
 2. Możliwość rozliczenia czasu pracy następuje na podstawie danych wprowadzonych do systemu kadrowego. Istnieje możliwość wprowadzenia absencji w programie Płace, w tym zakresie funkcjonalność jest identyczna jak w pozostałych modułach. 
 3. Możliwość prowadzenia pełnej kartoteki świadczeń za pomocą Edytora świadczeń, który zawiera wszelkie niezbędne informacje dotyczące m.in.:
  • rodzaju świadczenia,
  • daty,
  • liczby dni,
  • stawki dziennej,
  • składników przyjętych do obliczenia stawki dziennej,
  • ilości osób na które jest wypłacane świadczenie.
 4. Wspólna z kadrami możliwość ewidencjonowania druków ZLX. 
 5. Możliwość automatycznego wyliczania stawki dziennej dla poszczególnych rodzajów świadczeń wraz z możliwością wprowadzenia modyfikacji obliczonych przez program kwot (dla wyliczonych świadczeń można wprowadzić zwolnienia lekarskie, wydrukować kartę zasiłkową i asygnatę zasiłkową).

 

II. Obsługa składek na ubezpieczenia ZUS

 1. Naliczanie składek ZUS zgodnie z obowiązującymi przepisami.  
 2. Automatyczne sumowanie składek ZUS ze wszystkich list płac oraz prowadzenie archiwum zbiorczego (obejmuje zestawienie list płac z sumami poszczególnych rodzajów składek naliczanych zgodnie z obowiązującymi przepisami) i indywidualnego (zawiera komplet danych dotyczących naliczonych i odprowadzonych składek poszczególnych osób).
 3. Kontrola podstawy do naliczania składek emerytalnej i rentowej dla pracownika narastająco i zaprzestanie ich potrącania w przypadku osiągnięcia kwoty określonej w przepisach oraz możliwość obsługi przypadków, gdy pracownik osiąga dochody z innego źródła, które stanowią podstawę składek emerytalnych i rentowych.
 4. Obsługa składek naliczanych z tytułu urlopu wychowawczego i zasiłku macierzyńskiego.
 5. Eksport danych do programu Płatnik, wraz z ich wstępną weryfikacją - obsługiwane deklaracje to RCA, RSA, RZA, DRA.  

 

III. Obsługa podatku

 1. Program zawiera wszystkie dane identyfikacyjne firmy oraz dane personalne pracowników – dane wprowadzone w programie kadrowym są automatycznie widoczne w systemie płacowym.
 2. Program zawiera wykaz urzędów skarbowych, istnieje możliwość dodania nowej pozycji lub zmian w już istniejących.
 3. Możliwość definiowania skali podatkowej dla danego roku podatkowego, kosztów uzyskania przychodów i ulg.
 4. Możliwość wydruku deklaracji: PIT-11, PIT-8B, PIT-40, PIT-8A, PIT-4, IFT według obowiązującego stanu prawnego oraz przeglądanie deklaracji już wydrukowanych. Istnieje również opcja dopisywania wyrównań, które będą uwzględniane przy drukowaniu deklaracji podatkowej.
 5. Seryjne wystawianie i drukowanie deklaracji dla pracowników.
 6. Możliwość seryjnego oraz indywidualnego wysłania deklaracji do e-deklaracji bezpośrednio z programu, możliwość pobrania UPO.

 

IV. Słowniki płacowe

 1. Możliwość dokonywania aktualizacji wbudowanych słowników dla PIT, ZUS i GUS.
 2. Możliwość zdefiniowania dowolnej ilości wariantów ubezpieczeń ZUS pozwalających określić czy dana składka jest płacona czy nie i kto ją opłaca.
 3. Możliwość zdefiniowania dowolnej ilości świadczeń ze szczegółową definicją ich wyliczania – które przekłądają się na automatyczne obliczanie podstawy urlopu z uwzględnieniem indeksacji przeszeregowań, zmiany wstecznej kalendarza pracy pracownika (korekty), budowanie kilku podstaw urlopowych ze składników z dowolnej ilości miesięcy.

 

V. Raportowanie i analizy

Podlega zasadom generowania i modyfikacji przedstawionym w osobnej części – wszystkie raporty są dostosowywane pod kątem wymagań Zamawiającego.

 

VI. Przelewy

Moduł obsługuje przelewy na kilka różnych kont bankowych, z uwzględnieniem podziału kwotowego lub procentowego; umożliwia zdefiniowanie przelewów pracowniczych na konta, których pracownik nie jest właścicielem. Obsługa formatu przelewów elektronicznych jest niezależna i dostosowana do różnych formatów, m.in. MultiCash, VideoTel.

 

VII. Rozdzielnik

W dowolnej chwili można wygenerować rozdzielnik dla wypłat z okresu historycznego, oraz w przód przy tworzeniu list mających za zadanie symulację wypłat/kosztów. Jest on eksportowany w postaci elektronicznej do zewnętrznego systemu księgowego lub udostępniany dla modułu FK, z możliwością wydruku i zapisania w archiwum dokumentów. Jego definicja pobierana z szablonu może być zmieniana dla pojedynczej wypłaty, a każdy algorytm płacowy może mieć zdefiniowanych kilka schematów generujących rozdzielnik (przydatne w przypadku tworzenia list jednorazowych z „anonimowym”, wcześniej nieprzewidzianym składnikiem - składnikami ogólnymi). Obliczanie kosztów podlega ogólnym zasadom raportowania – możliwe jest tworzenie analiz przekrojowych z uwzględnieniem dowolnego okresu/okresów historycznych, z dowolnymi kryteriami grupowania.

 

VIII. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

 1. Ewidencja wszystkich świadczeń przyznanych pracownikom.
 2. Automatyczne rozliczenie podatku, z uwzględnieniem możliwości przeniesienia go na główną listę płac.
 3. Ewidencja spłat zadłużenia, prowadzenie sald, możliwość tworzenia eksportu rozliczeń do systemu księgowego lub autoryzacji dla modułu Finanse i Księgowość.
 4. Integracja z potrąceniami na listach wypłat.
 5. Możliwość wykonania przelewów, integracja z modułem przelewów, uwzględniająca eksport elektroniczny w standardowych formatach (Multicash, VideoTel, itp.).

 

 

Zarządzanie Czasem

Zarządzanie Czasem

 

Program klasyfikuje godziny na podstawie przedziałów czasowych naniesionych w Rejestrze Czasu Pracy, przypisując
im składniki płacowe według reguł zdefiniowanych przez administratora systemu.

Umożliwia to wyliczenie przez program: 

 • godzin zmiany pierwszej, drugiej i trzeciej,
 • godzin szkodliwych,
 • dopłat za soboty, niedziele i święta,
 • nadgodzin,
 • składników płacowych związanych z absencją.

 

Istnieje możliwość dodania lub usunięcia nowego składnika, jego zmiany, zmian wartości dotyczących składnika, zmiany poszczególnych członów konta kosztowego dostosowanych do specyfikacji Klienta. Istnieje możliwość wykazania godzin przepracowanych w „rozbiciu” na odpowiednie składniki godzinowe (np. nocne, popołudniowe, nadgodziny itp.), w zależności od:

 • danych wejściowych, np. od dnia (niedziela, sobota, roboczy),
 • nadgodzin (do zapłaty, do wybrania, do odrzucenia),
 • liczby godzin przepracowanych w trakcie pierwszej, drugiej lub trzeciej zmiany.

 

Istnieje możliwość zmiany miesięcznych norm czasu pracy dla wybranego pracownika oraz wgląd w ilość godzin przepracowanych przez pracownika w poszczególnych miesiącach okresu rozliczeniowego.

Program daje możliwość zmiany algorytmu rozliczającego czas pracy pracownika, zmiany kont kosztowych oraz możliwość definiowania zmiennych i stałych, które można wykorzystywać w algorytmie.

Istnieje możliwość skopiowania danych pracowników do programów MS Word i MS Excel.

 

Cechy modułu RCP

 1. Rejestruje wejścia i wyjścia pracowników, pobierając informacje z czytników i zapisuje je w tabeli stanowiącej dziennik (tabela ta stanowi archiwum rejestracji, a dane w niej zapisane nie mogą być modyfikowane przy pomocy programu. Użytkownicy mają jedynie prawo do odczytywania danych z tej tabeli w granicach uprawnień nadanych im przez administratora).
 2. Obsługa czytników różnych firm (m.in. Roger, HSK Data, Unicard), w tym czytników biometrycznych (iGuard). Proponujemy Państwu kompleksową usługę obejmującą wdrożenie systemu rejestracji czasu pracy w Państwa firmie/urzędzie.
 3. Rejestracje dla celów rozliczenia czasu pracy są zapisywane w odrębnej tabeli, do której dostęp jest określony poprzez nadawanie Użytkownikom uprawnień, przy czym możliwe jest nadanie Użytkownikowi (przez Administratora) uprawnień do modyfikacji.
 4. Umożliwia rozliczenie dla każdego pracownika:
  • wybranego dnia - bilans dzienny (bilans za dany dzień może być wyświetlany w godzinach lub minutach),
  • wybranego miesiąca - bilans miesięczny,
  • wybranego okresu - bilans globalny.
 5. Klasyfikacja czasu pracy odbywa się automatycznie na podstawie rejestracji roboczych, kalendarzy i regulaminów. Dostępne są kalendarze pracy (w kolejności od najważniejszego) – ilość kalendarzy jest więc nieograniczona i dynamiczna - zależna od tego, w którym miejscu i który dzień jest zdefiniowany:
  • indywidualny dla każdego pracownika,
  • kalendarz brygad,
  • kalendarz wynikający ze struktury organizacyjnej,
  • kalendarz ustawowy.
 6. Kalendarze określają harmonogram pracy wszystkich pracowników. Ich cechą jest hierarchiczność tzn.: jeżeli wprowadzimy jakiś kalendarz dla Firmy, automatycznie otrzymamy ten sam kalendarz dla każdego: pionu, działu, poddziału i stanowiska. Jeżeli wprowadzimy jakąś zmianę w kalendarzu dla danego działu, wówczas automatycznie zmiana ta będzie widoczna w jego poddziałach i stanowiskach. 
 7. Przy tworzeniu kalendarzy pracy dla pracowników, program na bieżąco kontroluje poprawność kalendarza z przepisami Kodeksu Pracy. Program sprawdza naruszenie przepisów Kodeksu Pracy takich, jak np. dniówkę 8 godzinną, 11-godzinny dobowy odpoczynek, 35-godzinny tygodniowy odpoczynek, dobę "pracowniczą", przeciętnie 5-dniowy tydzień pracy, przeciętnie 40-godzinny tydzień pracy.
 8. Istnieje możliwość wprowadzenia absencji godzinowych – program automatycznie wylicza czas trwania każdej wprowadzonej absencji wraz z podsumowaniem wszystkich absencji godzinowych.
 9. Możliwość szybkiego wprowadzenia absencji dla wybranych pracowników (zalecana, gdy wprowadzamy jeden rodzaj absencji dla większej grupy pracowników).
 10. Możliwe jest wprowadzenie charakterystyki absencji.
  • Określenie, czy absencja ma być liczona jako czas przepracowany lub jako czas nieprzepracowany.
  • Czy absencja ma być liczona, gdy wystąpi dzień wolny od pracy. 
 11. Program umożliwia wprowadzanie limitów dla różnych absencji dla wybranego pracownika, o przekroczeniu których program będzie informował odpowiednim komunikatem.
 12. Istnieje możliwość ustawienia trybów rejestracji czasu pracy i przyporządkowania poszczególnym trybom jednego z czterech dostępnych statusów rejestracji:
  • wejścia / wyjścia normalne oraz prywatne wymagające odpracowania,
  • wejścia / wyjścia z godzin nadliczbowych,
  • wejścia / wyjścia prywatne oraz inne niewymagające odpracowania,
  • wejścia / wyjścia służbowe.
 13. Możliwość wykorzystania dowolnej ilości typów rozliczeń czasu pracy (algorytmów rozliczających):
  • Stałe godziny pracy – kiedy pracownik rozliczany jest według godzin pracy podanych w regulaminie,
  • Rzeczywisty czas pracy – kiedy czas przepracowany jest różnicą godziny wejścia i wyjścia,
  • Ruchomy czas pracy – kiedy czas pracy wyliczony jest w oparciu o rzeczywisty czas wejść / wyjść w granicach określonego parametru (gdy czas wejść / wyjść przekracza podany parametr, ignorowane są nadwyżki wynikające z wcześniejszego przyjścia lub późniejszego wyjścia).
 14. Istnieje możliwość eksportu raportów do MS Word i MS Excel.

 

Raportowanie RCP:

 1. Pracownicy (Wykaz pracowników: NrEw, nazwisko, imię).
 2. Pracownicy 2 (Wykaz pracowników: NrEw, Nr karty, nazwisko, imię, wydział, stanowisko).
 3. Dane kadrowe (Wykaz pracowników: zdjęcie, nazwisko, imię, drugie imię, data i miejsce urodzenia, NIP, PESEL, adres).
 4. Wykaz absencji (Wykaz absencji dla wybranej grupy pracowników w okresie od-do, dla wybranych absencji, w dniach i w godzinach).
 5. Raport absencyjny (Na wybrany dzień: stan zatrudnienia w osobach i w etatach, liczba osób na chorobowym, na urlopie, liczba nieobecnych, lista pracowników spóźnionych, lista pracowników bez kompletu rejestracji, lista pracowników z wcześniejszym wyjściem z pracy).
 6. Absencje według kosztów (Wykaz absencji według konta kosztowego dla wybranej grupy pracowników w okresie od-do, dla wybranych absencji, w dniach i w godzinach).
 7. Absencje według wydziałów (Wykaz absencji według wydziałów w okresie od-do, dla wybranych absencji, w dniach i w godzinach).
 8. Urlopy wypoczynkowe (Stan urlopów wypoczynkowych na wybrany dzień, zaległych w dniach i w godzinach, nazwisko i imię pracownika, wymiar urlopu, zaległy, wybrany, do wybrania).
 9. Wykaz zaległych urlopów wypoczynkowych (Wykaz urlopów wypoczynkowych zaległych na wybrany dzień, w dniach i w godzinach, nazwisko i imię pracownika, wymiar urlopu, zaległy, wybrany, do wybrania).
 10. Lista obecności (Lista pracowników, którzy w podanym okresie zarejestrowali się).
 11. Lista nieobecności (Lista pracowników, którzy w podanym okresie nie zarejestrowali się).
 12. Obecność (Suma pracowników zarejestrowanych w podziale na dni).
 13. Obecność w wydziałach (Liczba pracowników zarejestrowanych w podziale na wydziały).
 14. Obecność i nieobecność (Zestawienie pracowników zatrudnionych, obecnych (z rozbiciem na zmiany oraz na spóźnionych) i nieobecnych (z podziałem na rodzaj nieobecności) w podziale na wydziały i grupy GUS.
 15. Obecność i nieobecność w podziale na grupy (Zestawienie w podziale na stanowiska robotnicze i nierobotnicze, na kobiety i mężczyzn, pracowników zatrudnionych, przyjętych, zwolnionych, czasu nominalnego, czasu przepracowanego, ilości godzin przepracowanych i czasu nieprzepracowanego w rozbiciu na rodzaje absencji).
 16. Wejścia i wyjścia w nadgodzinach (Wykaz pracowników, którzy weszli lub wyszli „w nadgodzinach” w okresie od-do).
 17. Rejestracje (Wykaz rejestracji wybranych pracowników w okresie od-do).
 18. Rejestracje w dniu X (Wykaz rejestracji wybranych pracowników w wybranym dniu).
 19. Kontrola niezgodności (Wykaz rejestracji z błędami w rozliczeniu).
 20. Spóźnienie (Wykaz pracowników ze spóźnieniami większymi od wartości podanej w parametrze).
 21. Bilans czasu pracy (Wykaz pracowników z czasem przepracowanym, nieprzepracowanym, bilansem, nadgodzinami w okresie od-do).
 22. Wejścia i wyjścia (Wykaz pracowników, którzy weszli w dniach i w godzinach podanych w parametrze).
 23. Brak wejścia i wyjścia (Wykaz pracowników, którzy nie weszli w dniach i w godzinach podanych w parametrze).
 24. Korekty (Wykaz rejestracji, które zostały skorygowane przez użytkownika wraz z wykazem rejestracji „oryginalnych”).
 25. Stan zatrudnienia w dniu X (Zestawienie pracowników w osobach i w etatach z podziałem na wydziały, grupy stanowisk i płeć).
 26. Raport dzienny stanów w dniu X (Zestawienie według wydziałów w podziale na rodzaj nieobecności i obecności (1. zmiana, 2. zmiana, 3. zmiana).

 

 

Finanse i Księgowość

Finanse i Księgowość

 

Aplikacja umożliwia kompletną obsługę finansowo-księgową przedsiębiorstwa.

 

Podstawowe cechy programu to:

 1. Wielofirmowość, system umożliwia oddzielne prowadzenie ewidencji dla wielu firm,
 2. Kartoteka kontrahentów pozwala na prowadzenie dowolnej ilości kontrahentów, pracowników. Kartoteka ta jest zintegrowana z pozostałymi programami tj. Środki Trwałe, Gospodarka Materiałowa, Kadry, Płace,
 3. Plan kont umożliwia prowadzenie kont księgowych w oparciu o znaki alfanumeryczne. Maksymalna długość konta to 250 znaków. Dodatkowo, możliwe jest automatyczne generowanie kont w oparciu o wcześniej zdefiniowane słowniki. System sam generuje analityczne konta rozrachunkowe w oparciu o kartotekę kontrahentów. Możliwe jest zakładanie kont pozabilansowych,
 4. Podstawowym dokumentem księgowym jest polecenie księgowania, które umożliwia jednoczesne wprowadzanie dekretów oraz rozrachunków, rejestrów VAT, klasyfikacji budżetowej, planów budżetu,
 5. Dokumenty księgowe mogą być w trzech stanach: w buforze (podlega modyfikacji, nie ujmowane w zestawieniach), testowe (podlega modyfikacji, ujmowane z zestawieniach), zatwierdzone (nie podlega modyfikacji, ujmowane w zestawieniach),
 6. Możliwość definiowania sposobu przeksięgowywania kosztów bezpośrednich na pośrednie z użyciem rozdzielników kosztów,
 7. Możliwość definiowania rozdziału kosztów wg rozdzielników,
 8. Mechanizmy umożliwiające automatyczne rozliczanie kosztów, zarówno na bieżąco w trakcie księgowania jak i po zakończeniu okresu obrotowego (np. miesiąca lub roku),
 9. Możliwość automatycznego przeksięgowywania wprowadzonych zapisów na różne konta,
 10. Elastyczny sposób numeracji dokumentów dostosowany do potrzeb Zamawiającego,
 11. Możliwość dowolnego zdefiniowania typów dokumentów,
 12. Raporty kasowe umożliwiają prowadzenie dowolnej ilości kas, pozwalając na ewidencjonowanie dowodów KP i KW, zbiorczo lub w rozbiciu na pozycje,
 13. Wprowadzanie bilansu otwarcia w dowolnym momencie, możliwość wygenerowania nowego na podstawie zapisów z roku poprzedniego,
 14. Wystawianie przelewów oraz ich eksport do systemów bankowych lub wydruk. Możliwość generowania przelewów na podstawie nierozliczonych rozrachunków oraz tworzenia dekretów na podstawie już utworzonych,
 15. Wystawianie oraz kopiowanie wystawionych faktur, faktur korygujących, not. Księgowanie faktur wg szablonów pojedynczo i grupowo lub pobieranie dokumentów sprzedaży do Rejestru sprzedaży z automatycznym tworzeniem dekretu,
 16. Elastyczne szablony księgowania umożliwiające zdefiniowanie typowych księgowań oraz przeksięgowywania różnych operacji, w tym automatyczne generowanie księgowań w ramach kręgu kosztów,
 17. Możliwość śledzenia stanu rozrachunków, szczegółowo w ramach danej transakcji lub zbiorczo dla danego kontrahenta. Uzyskać można takie informacje jak stan rozliczenia transakcji wg stanu na konkretny dzień, rozrachunki przeterminowane lub te, którym upływa termin płatności,
 18. Ewidencja i wystawianie not odsetkowych oraz automatyczne naliczanie odsetek,
 19. Ewidencja i wystawianie kompensat,
 20. Wystawianie ponagleń,
 21. Prowadzenie dowolnej ilości rejestrów sprzedaży i zakupu. Możliwość definiowania stawek VAT,
 22. Możliwość ewidencji planu i wykonania zgodnie z klasyfikacją budżetową oraz zadań,
 23. Przeglądanie i modyfikacja zapisów księgowych w oparciu o klasyfikację budżetową,
 24. Zestawienia umożliwiające przeglądanie sum i sald na paragrafach, działach, itp.,
 25. Sprawozdania Rb z możliwością pobierania danych z programu oraz dopisywanie ręcznie,
 26. Wprowadzenie uchwały lub ustawy budżetowej w układzie zadaniowym,
 27. Przygotowanie planu budżetu na rok następny,
 28. Wprowadzenie uchwały lub ustawy budżetowej w podziale na paragrafy,
 29. Wprowadzenie harmonogramu wykonania uchwały lub ustawy budżetowej w podziale na paragrafy,
 30. Planowanie budżetu,
 31. Generowanie tekstu uchwały budżetowej,
 32. Elastyczny system drukowania realizujący standardowe raporty oraz generator raportów umożliwiający generowanie zestawień dostosowanych do indywidualnych potrzeb Zamawiającego,
 33. Elastyczny system analiz wykorzystujący mechanizmy tabel przestawnych oraz umożliwiający przygotowanie wykresów,
 34. Dostępne są standardowe raporty takie jak: Zestawienie obrotów i sald, Zapisy na koncie, Dziennik, Księga główna, Bilans, Rachunek wyników i wiele innych,
 35. Wbudowany arkusz kalkulacyjny umożliwiający m.in.: pobieranie danych z systemu, przeliczanie ich oraz automatyczne generowanie księgowań.

 

 

Księgowość Budżetowa

Księgowość Budżetowa

 

Aplikacja umożliwia kompletną obsługę finansowo-księgową jednostki z klasyfikacją budżetową i zadaniową. 

 

Podstawowe cechy programu to:

 1. Wielofirmowość, system umożliwia oddzielne prowadzenie ewidencji dla wielu firm,
 2. Kartoteka kontrahentów pozwala na prowadzenie dowolnej ilości kontrahentów, pracowników. Kartoteka ta jest zintegrowana z pozostałymi programami tj. Środki Trwałe, Gospodarka Materiałowa, Kadry, Płace,
 3. Plan kont umożliwia prowadzenie kont księgowych w oparciu o znaki alfanumeryczne. Maksymalna długość konta to 250 znaków. Dodatkowo, możliwe jest automatyczne generowanie kont w oparciu o wcześniej zdefiniowane słowniki. System sam generuje analityczne konta rozrachunkowe w oparciu o kartotekę kontrahentów. Możliwe jest zakładanie kont pozabilansowych,
 4. Podstawowym dokumentem księgowym jest polecenie księgowania, które umożliwia jednoczesne wprowadzanie dekretów oraz rozrachunków, rejestrów VAT, klasyfikacji budżetowej, planów budżetu,
 5. Dokumenty księgowe mogą być w trzech stanach: w buforze (podlega modyfikacji, nie ujmowane w zestawieniach), testowe (podlega modyfikacji, ujmowane z zestawieniach), zatwierdzone (nie podlega modyfikacji, ujmowane w zestawieniach),
 6. Możliwość definiowania sposobu przeksięgowywania kosztów bezpośrednich na pośrednie z użyciem rozdzielników kosztów,
 7. Możliwość definiowania rozdziału kosztów wg rozdzielników,
 8. Mechanizmy umożliwiające automatyczne rozliczanie kosztów, zarówno na bieżąco w trakcie księgowania jak i po zakończeniu okresu obrotowego (np. miesiąca lub roku),
 9. Możliwość automatycznego przeksięgowywania wprowadzonych zapisów na różne konta,
 10. Elastyczny sposób numeracji dokumentów dostosowany do potrzeb Zamawiającego,
 11. Możliwość dowolnego zdefiniowania typów dokumentów,
 12. Raporty kasowe umożliwiają prowadzenie dowolnej ilości kas, pozwalając na ewidencjonowanie dowodów KP i KW, zbiorczo lub w rozbiciu na pozycje,
 13. Wprowadzanie bilansu otwarcia w dowolnym momencie, możliwość wygenerowania nowego na podstawie zapisów z roku poprzedniego,
 14. Wystawianie przelewów oraz ich eksport do systemów bankowych lub wydruk. Możliwość generowania przelewów na podstawie nierozliczonych rozrachunków oraz tworzenia dekretów na podstawie już utworzonych,
 15. Wystawianie oraz kopiowanie wystawionych faktur, faktur korygujących, not. Księgowanie faktur wg szablonów pojedynczo i grupowo lub pobieranie dokumentów sprzedaży do Rejestru sprzedaży z automatycznym tworzeniem dekretu,
 16. Elastyczne szablony księgowania umożliwiające zdefiniowanie typowych księgowań oraz przeksięgowywania różnych operacji, w tym automatyczne generowanie księgowań w ramach kręgu kosztów,
 17. Możliwość śledzenia stanu rozrachunków, szczegółowo w ramach danej transakcji lub zbiorczo dla danego kontrahenta. Uzyskać można takie informacje jak stan rozliczenia transakcji wg stanu na konkretny dzień, rozrachunki przeterminowane lub te, którym upływa termin płatności,
 18. Ewidencja i wystawianie not odsetkowych oraz automatyczne naliczanie odsetek,
 19. Ewidencja i wystawianie kompensat,
 20. Wystawianie ponagleń,
 21. Prowadzenie dowolnej ilości rejestrów sprzedaży i zakupu. Możliwość definiowania stawek VAT,
 22. Możliwość ewidencji planu i wykonania zgodnie z klasyfikacją budżetową oraz zadań,
 23. Przeglądanie i modyfikacja zapisów księgowych w oparciu o klasyfikację budżetową,
 24. Zestawienia umożliwiające przeglądanie sum i sald na paragrafach, działach, itp.,
 25. Sprawozdania Rb z możliwością pobierania danych z programu oraz dopisywanie ręcznie,
 26. Wprowadzenie uchwały lub ustawy budżetowej w układzie zadaniowym,
 27. Przygotowanie planu budżetu na rok następny,
 28. Wprowadzenie uchwały lub ustawy budżetowej w podziale na paragrafy,
 29. Wprowadzenie harmonogramu wykonania uchwały lub ustawy budżetowej w podziale na paragrafy,
 30. Planowanie budżetu,
 31. Generowanie tekstu uchwały budżetowej,
 32. Elastyczny system drukowania realizujący standardowe raporty oraz generator raportów umożliwiający generowanie zestawień dostosowanych do indywidualnych potrzeb Zamawiającego,
 33. Elastyczny system analiz wykorzystujący mechanizmy tabel przestawnych oraz umożliwiający przygotowanie wykresów,
 34. Dostępne są standardowe raporty takie jak: Zestawienie obrotów i sald, Zapisy na koncie, Dziennik, Księga główna, Bilans, Rachunek wyników i wiele innych,
 35. Wbudowany arkusz kalkulacyjny umożliwiający m.in.: pobieranie danych z systemu, przeliczanie ich oraz automatyczne generowanie księgowań.

 

 

Fakturowanie

Fakturowanie

 

Aplikacja umożliwia obsługę dokumentów sprzedaży i ich korekt.

 

Podstawowe cechy programu to: 

 1. Wielofirmowość, system umożliwia oddzielne prowadzenie ewidencji dla wielu firm,
 2. Kartoteka kontrahentów pozwala na prowadzenie dowolnej ilości kontrahentów, pracowników. Kartoteka ta jest zintegrowana z pozostałymi programami tj. Środki Trwałe, Gospodarka Materiałowa, Kadry, Płace,
 3. Kartoteka towarów stanowiąca podstawę do wystawiania faktur z odwołaniem do okresów w opisach pozycji,
 4. Plan kont umożliwia prowadzenie kont księgowych w oparciu o znaki alfanumeryczne. Maksymalna długość konta to 255 znaków. Dodatkowo, możliwe jest automatyczne generowanie kont w oparciu o wcześniej zdefiniowane słowniki. System sam generuje analityczne konta rozrachunkowe w oparciu o kartotekę kontrahentów. Możliwe jest zakładanie kont pozabilansowych,
 5. Elastyczny sposób numeracji dokumentów dostosowany do potrzeb Zamawiającego,
 6. Wystawianie oraz kopiowanie wystawionych faktur, faktur korygujących i duplikatów faktur. Księgowanie dokumentów wg szablonów pojedynczo i grupowo,
 7. Elastyczne szablony księgowania umożliwiające zdefiniowanie typowych księgowań oraz przypisanie ich do dokumentów sprzedaży,
 8. Możliwość śledzenia stanu rozrachunków, szczegółowo w ramach danej transakcji lub zbiorczo dla danego kontrahenta. Uzyskać można takie informacje jak stan rozliczenia transakcji wg stanu na konkretny dzień, rozrachunki przeterminowane lub te, którym upływa termin płatności,
 9. Prowadzenie dowolnej ilości rejestrów sprzedaży. Możliwość definiowania stawek VAT,
 10. Elastyczny system drukowania realizujący standardowe raporty oraz generator raportów umożliwiający generowanie zestawień dostosowanych do indywidualnych potrzeb Zamawiającego,
 11. Wbudowany arkusz kalkulacyjny umożliwiający m.in.: pobieranie danych z systemu, przeliczanie itp.

 

Środki Trwałe

Środki Trwałe

 

Aplikacja umożliwia kompletną obsługę środków trwałych, jak również przeprowadzenie inwentaryzacji.  

 

Podstawowe cechy programu to:

 1. Prowadzenie kartoteki środków, wyposażenia, wartości niematerialnych, gruntów, itp.,
 2. Możliwość rozszerzania kartoteki o własne, dodatkowe, pola,
 3. Ewidencjonowanie wszystkich zmian dokonywanych na środkach np. zmiany miejsca, osób odpowiedzialnych, opisów, itp.,
 4. Przeprowadzanie częściowych lub całkowitych likwidacji, ulepszeń, odpisów aktualizacyjnych, przeszacowań i innych,
 5. Przeszacowania środków w oparciu o wybrane kryteria,
 6. Prowadzenie planu amortyzacji metodami: liniową, degresywną, naturalną, miesięczną,
 7. Prowadzenie amortyzacji podatkowej i bilansowej,
 8. Prowadzenie amortyzacji z podziałem na źródła finansowania,
 9. Prowadzenie amortyzacji rocznej i miesięcznej,
 10. Prowadzenie rezerw dla różnic przejściowych i trwałych w amortyzacji bilansowej i podatkowej,
 11. Możliwość naliczania podatku od nieruchomości oraz rozliczania opłat za wieczyste użytkowanie,
 12. Automatyczne przygotowanie dekretów księgowych na podstawie wcześniej wprowadzonych definicji szablonu,
 13. Wspomaganie prowadzenia inwentaryzacji przy pomocy czytników kodów kreskowych i drukarek kodów kresowych lub bez nich,
 14. Rozliczanie inwentaryzacji, generowanie zmian miejsc i likwidacji,
 15. Elastyczny system drukowania realizujący standardowe raporty oraz generator raportów umożliwiający generowanie zestawień dostosowanych do indywidualnych potrzeb Zamawiającego,
 16. Dostępne są standardowe raporty takie jak: Kartoteka, Plan amortyzacji, Dane do zestawienia SP dla GUS, Zmiany Wartości, Zestawienie umorzenia itp.,
 17. Wbudowany arkusz kalkulacyjny umożliwiający m.in.: pobieranie danych z systemu, przeliczanie ich oraz automatyczne generowanie księgowań.

 

 

Gospodarka Magazynowa

Gospodarka Magazynowa

 

Aplikacja umożliwia prowadzenie magazynu(ów) przedsiębiorstwa.

 

Podstawowe cechy programu to:

 1. Elastyczna kartoteka materiałowa dająca możliwość rozliczania dostaw w kolejności: FIFO, LIFO, z dostawy,
 2. Możliwość przypisania kartotek do magazynów,
 3. Śledzenie stanów minimalnych i maksymalnych, jeśli są określone,
 4. Ewidencja dokumentów magazynowych: PZ, PW, MP, R+, WZ, RW, MW, R-, ZW, MM, ZZ,
 5. Możliwość definiowania własnych typów dokumentów magazynowych,
 6. Możliwość definiowania partii towarów, określającej ilości i ceny towarów, co z kolei pozwala na ułatwienie wprowadzania dokumentów magazynowych,
 7. Prowadzenie i ewidencja zamówień, opcjonalne automatyczne wystawianie dokumentów magazynowych,
 8. Elastyczny system drukowania realizujący standardowe raporty oraz generator raportów umożliwiający generowanie zestawień dostosowanych do indywidualnych potrzeb Zamawiającego,
 9. Dostępne są standardowe raporty takie jak: Stany magazynowe, Karta artykułu, Rejestr dokumentów itp.,
 10. Wbudowany arkusz kalkulacyjny umożliwiający m.in.: pobieranie danych z systemu, przeliczanie ich oraz automatyczne generowanie księgowań.

 

 

Portal HR

Portal HR

 

Portal HR pozwala na zautomatyzowanie procesów kadrowych. Umożliwia szybki i łatwy dostęp do danych płacowych oraz kadrowych, realizowany poprzez przeglądarkę internetową.

Zaletą przeglądarki jest fakt, iż nie wymaga ona instalowania żadnych programów oraz charakteryzuje się łatwością obsługi. Portal posiada interfejs w języku polskim i angielskim.

 

Głównymi możliwościami modułu Portal HR są: 

 1. przeglądanie podstawowych danych kadrowych (dane osobowe, adresy, umowy, rachunki bankowe),
 2. monitorowanie ważności okresowych badań lekarskich,
 3. wydruki skierowań na okresowe badania lekarskie,
 4. tworzenie wniosków urlopowych,
 5. tworzenie oraz przeglądanie planów urlopowych,
 6. przeglądanie kalendarza absencji,
 7. przeglądanie salda wymiaru urlopów,
 8. tworzenie wniosków z oceną pracownika,
 9. wysyłanie dokumentów pomiędzy użytkownikami Systemu Millenium,
 10. przeglądanie danych płacowych,
 11. wydruki pasków płacowych, kartotek zarobkowych.  

 

Korzystanie z Portalu HR umożliwia również:

 1. obniżenie kosztów obsługi kadrowej,
 2. zminimalizowanie ilości tworzonych dokumentów,
 3. ograniczenie do minimum potrzeby używania dokumentów papierowych.

 

Program jest zintegrowany z programami Kadry, Płace oraz System Zarządzania Czasem poprzez korzystanie ze wspólnych: kartotek pracowników i absencji, słowników, struktury organizacyjnej.

 

 

Rezerwy

Rezerwy

 

Moduł Rezerwy jest wydzieloną częścią Systemu Millennium z własną pulą uprawnień. Program służy do obsługi różnego rodzaju rezerw i Rozliczeń Międzyokresowych Kosztów (RMK).

Możliwa jest ewidencja rezerw płacowych jak i odpisów na ZFŚS lub rozliczenia w czasie istotnych kosztów dotyczących pracowników. Moduł zawiera system kartotek, na których operator może na bieżąco sprawdzić stan poszczególnych rezerw. Kartoteki te pozwalają na dynamiczne filtrowanie (typ rezerwy, okres naliczenia, lista osób, obiekty kosztowe itp.) i umożliwiają dostęp zarówno do konkretnej umowy pracownika  (jakie ma naliczane rezerwy) jak i do danej rezerwy lub RMK (jakie umowy pracowników wchodzą w jej skład). Można w nim również generować raporty zawierające informacje o naliczonych rezerwach i rozliczeniach RMK oraz eksportować pliki zawierające księgowania do programu księgowego. Moduł umożliwia wykorzystanie statusu rezerwy dla wybranej umowy pracownika: 

 • naliczenie - program informuje o aktywnym statusie naliczania,
 • zakończenie – program będzie pamiętał dotychczasowe naliczenia do momentu rozwiązania, nie naliczając nowych danych, ale opcjonalnie korygując naliczenia na podstawie zmian w bazie,
 • rozwiązanie – nastąpi rozwiązanie rezerwy dla danej umowy w danym miesiącu,
 • wycofanie - nastąpi wystornowanie dotychczasowych naliczeń dla danej umowy (inne księgowania wycofania i rozwiązania).

 

Moduł realizuje następujące zagadnienia:

 1. Definiowanie dowolnej ilości szablonów rezerw i RMK,
 2. Zawiązywanie i równoczesne prowadzenie dowolnej ilości rezerw i RMK z wybranego szablonu,
 3. Kontrolowanie całych rezerw oraz RMK jak i poszczególnych umów w ramach rezerwy,
 4. Generowanie raportów z poszczególnych operacji,
 5. Generowanie zestawów księgowań z poszczególnych operacji. 

 

 

Czynsze

Czynsze

 

Aplikacja umożliwia naliczanie i rozliczanie opłat od obiektów mieszkalnych i użytkowych.  

 

Podstawowe cechy programu to:

 1. Definiowalna lista składników czynszowych wraz z określeniem sposobu ich naliczania, np. od ilości osób, powierzchni, itp.,
 2. Zakładanie i ustalanie wymiaru Czynszu dla poszczególnych lokali, lokalizacji, globalnie dla wszystkich,
 3. Możliwość rejestrowania wpłat, z automatycznym rozliczaniem okresów rozliczeniowych,
 4. Naliczanie odsetek od przeterminowanych należności i uwzględnianie tego przy rozliczaniu opłat,
 5. Generowanie okresowych faktur od wynajmu,
 6. Wbudowany arkusz kalkulacyjny umożliwiający m.in.: pobieranie danych z systemu, przeliczanie ich oraz automatyczne generowanie księgowań,
 7. Standardowe raporty takie jak: Saldo kontrahenta, Rozliczenie kontrahenta, Rozliczenie wpłat, Wymiar czynszu na dzień i wiele innych.