Zarządzanie Czasem Millennium

Zarządzanie Czasem


Program klasyfikuje godziny na podstawie przedziałów czasowych naniesionych w Rejestrze Czasu Pracy, przypisując
im składniki płacowe według reguł zdefiniowanych przez administratora systemu.


Umożliwia to wyliczenie przez program:

 • godzin zmiany pierwszej, drugiej i trzeciej,
 • godzin szkodliwych,
 • dopłat za soboty, niedziele i święta,
 • nadgodzin,
 • składników płacowych związanych z absencją.


Istnieje możliwość dodania lub usunięcia nowego składnika, jego zmiany, zmian wartości dotyczących składnika, zmiany poszczególnych członów konta kosztowego dostosowanych do specyfikacji Klienta. Istnieje możliwość wykazania godzin przepracowanych w „rozbiciu” na odpowiednie składniki godzinowe (np. nocne, popołudniowe, nadgodziny itp.), w zależności od:

 • danych wejściowych, np. od dnia (niedziela, sobota, roboczy),
 • nadgodzin (do zapłaty, do wybrania, do odrzucenia),
 • liczby godzin przepracowanych w trakcie pierwszej, drugiej lub trzeciej zmiany.


Istnieje możliwość zmiany miesięcznych norm czasu pracy dla wybranego pracownika oraz wgląd w ilość godzin przepracowanych przez pracownika w poszczególnych miesiącach okresu rozliczeniowego.
Program daje możliwość zmiany algorytmu rozliczającego czas pracy pracownika, zmiany kont kosztowych oraz możliwość definiowania zmiennych i stałych, które można wykorzystywać w algorytmie.
Istnieje możliwość skopiowania danych pracowników do programów MS Word i MS Excel.

 

Cechy modułu RCP

 1. Rejestruje wejścia i wyjścia pracowników, pobierając informacje z czytników i zapisuje je w tabeli stanowiącej dziennik (tabela ta stanowi archiwum rejestracji, a dane w niej zapisane nie mogą być modyfikowane przy pomocy programu. Użytkownicy mają jedynie prawo do odczytywania danych z tej tabeli w granicach uprawnień nadanych im przez administratora).
 2. Obsługa czytników różnych firm (m.in. Roger, HSK Data, Unicard), w tym czytników biometrycznych (iGuard). Proponujemy Państwu kompleksową usługę obejmującą wdrożenie systemu rejestracji czasu pracy w Państwa firmie/urzędzie.
 3. Rejestracje dla celów rozliczenia czasu pracy są zapisywane w odrębnej tabeli, do której dostęp jest określony poprzez nadawanie Użytkownikom uprawnień, przy czym możliwe jest nadanie Użytkownikowi (przez Administratora) uprawnień do modyfikacji
 4. Umożliwia rozliczenie dla każdego pracownika:
  • wybranego dnia - bilans dzienny (bilans za dany dzień może być wyświetlany w godzinach lub minutach),
  • wybranego miesiąca - bilans miesięczny,
  • wybranego okresu - bilans globalny.
 5. Klasyfikacja czasu pracy odbywa się automatycznie na podstawie rejestracji roboczych, kalendarzy i regulaminów. Dostępne są kalendarze pracy (w kolejności od najważniejszego) – ilość kalendarzy jest więc nieograniczona i dynamiczna - zależna od tego, w którym miejscu i który dzień jest zdefiniowany:
  • indywidualny dla każdego pracownika
  • kalendarz brygad
  • kalendarz wynikający ze struktury organizacyjnej,
  • kalendarz ustawowy.
 6. Kalendarze określają harmonogram pracy wszystkich pracowników. Ich cechą jest hierarchiczność tzn.: jeżeli wprowadzimy jakiś kalendarz dla Firmy, automatycznie otrzymamy ten sam kalendarz dla każdego: pionu, działu, poddziału i stanowiska. Jeżeli wprowadzimy jakąś zmianę w kalendarzu dla danego działu, wówczas automatycznie zmiana ta będzie widoczna w jego poddziałach i stanowiskach.
 7. Przy tworzeniu kalendarzy pracy dla pracowników, program na bieżąco kontroluje poprawność kalendarza z przepisami Kodeksu Pracy. Program sprawdza naruszenie przepisów Kodeksu Pracy takich, jak np. dniówkę 8 godzinną, 11-godzinny dobowy odpoczynek, 35-godzinny tygodniowy odpoczynek, dobę "pracowniczą", przeciętnie 5-dniowy tydzień pracy, przeciętnie 40-godzinny tydzień pracy.
 8. Istnieje możliwość wprowadzenia absencji godzinowych – program automatycznie wylicza czas trwania każdej wprowadzonej absencji wraz z podsumowaniem wszystkich absencji godzinowych.
 9. Możliwość szybkiego wprowadzenia absencji dla wybranych pracowników (zalecana, gdy wprowadzamy jeden rodzaj absencji dla większej grupy pracowników).
 10. Możliwe jest wprowadzenie charakterystyki absencji:
  • Określenie, czy absencja ma być liczona jako czas przepracowany lub jako czas nieprzepracowany.
  • Czy absencja ma być liczona, gdy wystąpi dzień wolny od pracy.
 11. Program umożliwia wprowadzanie limitów dla różnych absencji dla wybranego pracownika, o przekroczeniu których program będzie informował odpowiednim komunikatem.
 12. Istnieje możliwość ustawienia trybów rejestracji czasu pracy i przyporządkowania poszczególnym trybom jednego z czterech dostępnych statusów rejestracji:
  • wejścia / wyjścia normalne oraz prywatne wymagające odpracowania,
  • wejścia / wyjścia z godzin nadliczbowych,
  • wejścia / wyjścia prywatne oraz inne niewymagające odpracowania,
  • wejścia / wyjścia służbowe.
 13. Możliwość wykorzystania dowolnej ilości typów rozliczeń czasu pracy (algorytmów rozliczających):Stałe godziny pracy – kiedy pracownik rozliczany jest według godzin pracy podanych w regulaminie,
  Rzeczywisty czas pracy – kiedy czas przepracowany jest różnicą godziny wejścia i wyjścia,
  Ruchomy czas pracy – kiedy czas pracy wyliczony jest w oparciu o rzeczywisty czas wejść / wyjść w granicach określonego parametru (gdy czas wejść / wyjść przekracza podany parametr, ignorowane są nadwyżki wynikające z wcześniejszego przyjścia lub późniejszego wyjścia).
 14. Istnieje możliwość eksportu raportów do MS Word i MS Excel.
   

Raportowanie RCP:

 

 1. Pracownicy (Wykaz pracowników: NrEw, nazwisko, imię).
 2. Pracownicy 2 (Wykaz pracowników: NrEw, Nr karty, nazwisko, imię, wydział, stanowisko).
 3. Dane kadrowe (Wykaz pracowników: zdjęcie, nazwisko, imię, drugie imię, data i miejsce urodzenia, NIP, PESEL, adres).
 4. Wykaz absencji (Wykaz absencji dla wybranej grupy pracowników w okresie od-do, dla wybranych absencji, w dniach i w godzinach).
 5. Raport absencyjny (Na wybrany dzień: stan zatrudnienia w osobach i w etatach, liczba osób na chorobowym, na urlopie, liczba nieobecnych, lista pracowników spóźnionych, lista pracowników bez kompletu rejestracji, lista pracowników z wcześniejszym wyjściem z pracy).
 6. Absencje według kosztów (Wykaz absencji według konta kosztowego dla wybranej grupy pracowników w okresie od-do, dla wybranych absencji, w dniach i w godzinach).
 7. Absencje według wydziałów (Wykaz absencji według wydziałów w okresie od-do, dla wybranych absencji, w dniach i w godzinach).
 8. Urlopy wypoczynkowe (Stan urlopów wypoczynkowych na wybrany dzień, zaległych w dniach i w godzinach, nazwisko i imię pracownika, wymiar urlopu, zaległy, wybrany, do wybrania).
 9. Wykaz zaległych urlopów wypoczynkowych (Wykaz urlopów wypoczynkowych zaległych na wybrany dzień, w dniach i w godzinach, nazwisko i imię pracownika, wymiar urlopu, zaległy, wybrany, do wybrania).
 10. Lista obecności (Lista pracowników, którzy w podanym okresie zarejestrowali się).
 11. Lista nieobecności (Lista pracowników, którzy w podanym okresie nie zarejestrowali się).
 12. Obecność (Suma pracowników zarejestrowanych w podziale na dni).
 13. Obecność w wydziałach (Liczba pracowników zarejestrowanych w podziale na wydziały).
 14. Obecność i nieobecność (Zestawienie pracowników zatrudnionych, obecnych (z rozbiciem na zmiany oraz na spóźnionych) i nieobecnych (z podziałem na rodzaj nieobecności) w podziale na wydziały i grupy GUS.
 15. Obecność i nieobecność w podziale na grupy (Zestawienie w podziale na stanowiska robotnicze i nierobotnicze, na kobiety i mężczyzn, pracowników zatrudnionych, przyjętych, zwolnionych, czasu nominalnego, czasu przepracowanego, ilości godzin przepracowanych i czasu nieprzepracowanego w rozbiciu na rodzaje absencji).
 16. Wejścia i wyjścia w nadgodzinach (Wykaz pracowników, którzy weszli lub wyszli „w nadgodzinach” w okresie od-do).
 17. Rejestracje (Wykaz rejestracji wybranych pracowników w okresie od-do).
 18. Rejestracje w dniu X (Wykaz rejestracji wybranych pracowników w wybranym dniu).
 19. Kontrola niezgodności (Wykaz rejestracji z błędami w rozliczeniu).
 20. Spóźnienie (Wykaz pracowników ze spóźnieniami większymi od wartości podanej w parametrze).
 21. Bilans czasu pracy (Wykaz pracowników z czasem przepracowanym, nieprzepracowanym, bilansem, nadgodzinami w okresie od-do).
 22. Wejścia i wyjścia (Wykaz pracowników, którzy weszli w dniach i w godzinach podanych w parametrze).
 23. Brak wejścia i wyjścia (Wykaz pracowników, którzy nie weszli w dniach i w godzinach podanych w parametrze).
 24. Korekty (Wykaz rejestracji, które zostały skorygowane przez użytkownika wraz z wykazem rejestracji „oryginalnych”).
 25. Stan zatrudnienia w dniu X (Zestawienie pracowników w osobach i w etatach z podziałem na wydziały, grupy stanowisk i płeć).
 26. Raport dzienny stanów w dniu X (Zestawienie według wydziałów w podziale na rodzaj nieobecności i obecności (1. zmiana, 2. zmiana, 3. zmiana).
   

 

Narzędzia umożliwiające

samodzielne tworzenie raportów

Generator raportów
Tabele przestawne
Czarodziej raportów