Służba zdrowia

Millennium w części administracyjnej - "szarej" stale dostosowywane jest do zmieniających się wymogów stawianych przed Samodzielnymi Publicznymi Zakładami Opieki Zdrowotnej, zarówno w zakresie ewidencji danych, jak i sprawozdawczości. Wspiera kadrę menedżerską w zakresie podejmowania decyzji w ochronie zdrowia. Ułatwia opracowanie wskaźników przydatnych w procesie negocjowania kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Zarządzanie Czasem wspiera szpital w obszarach:

  • obsługi dyżurów medycznych z możliwością planowania i rozliczania wynagrodzenia za dyżury,
  • planowania i ewidencjonowania gotowości do pracy, czyli udzielania świadczeń medycznych,
  • planowania i rozliczania czasu pracy pracowników zatrudnionych w podmiocie leczniczym m.in. dla lekarza i pielęgniarki czas pracy nie może przekraczać 7 godzin 35 minut na dobę i przeciętnie 37 godzin 55 minut na tydzień, w pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym. W przypadku radiologii, radioterapii, medycyny nuklearnej, fizykoterapii, patomorfologii, histopatologii, cytopatologii, cytodiagnostyki, medycyny sądowej i/lub prosektoriów program obsługuje skrócone normy czasu pracy.

W programie Płace istnieje możliwość stworzenia list płac osobno dla stawki godzinowej i osobno dla pracowników mających wynagrodzenie miesięczne. Listy płac mogą być również tworzone w dowolnych terminach wynagrodzenia pracowników proporcjonalnie w stosunku do przepracowanych godzin.

Program Finanse-Księgowość umożliwia definiowanie sposobu przeksięgowywania kosztów bezpośrednich na pośrednie z użyciem rozdzielników kosztów, a także rozdział kosztów według rozdzielników, ułatwiając kalkulację kosztów leczenia.

Kartoteka kontrahentów pozwala użytkownikowi na prowadzenie dowolnej ilości kontrahentów i pracowników. Kartoteka ta jest zintegrowana z pozostałymi obszarami tj. Środki Trwałe, Gospodarka Magazynowa, Kadry, Płace.

System Millennium pozwala na automatyczne przeksięgowywanie wprowadzonych zapisów na różne konta. Użytkownik ma możliwość dowolnego zdefiniowania typów dokumentów, a elastyczny sposób ich numeracji jest dostosowany do potrzeb Klienta. W programie możliwe jest wystawianie przelewów na podstawie nierozliczonych rozrachunków oraz tworzenie dekretów na podstawie już utworzonych.

Narzędzia umożliwiające

samodzielne tworzenie raportów

Generator raportów
Tabele przestawne
Czarodziej raportów