Finanse - Księgowość Millennium

Finanse i Księgowość

 

Aplikacja umożliwia kompletną obsługę finansowo-księgową przedsiębiorstwa.

 

Podstawowe cechy programu to:

 1. Wielofirmowość, system umożliwia oddzielne prowadzenie ewidencji dla wielu firm,
 2. Kartoteka kontrahentów pozwala na prowadzenie dowolnej ilości kontrahentów, pracowników. Kartoteka ta jest zintegrowana z pozostałymi programami tj. Środki Trwałe, Gospodarka Materiałowa, Kadry, Płace,
 3. Plan kont umożliwia prowadzenie kont księgowych w oparciu o znaki alfanumeryczne. Maksymalna długość konta to 250 znaków. Dodatkowo, możliwe jest automatyczne generowanie kont w oparciu o wcześniej zdefiniowane słowniki. System sam generuje analityczne konta rozrachunkowe w oparciu o kartotekę kontrahentów. Możliwe jest zakładanie kont pozabilansowych,
 4. Podstawowym dokumentem księgowym jest polecenie księgowania, które umożliwia jednoczesne wprowadzanie dekretów oraz rozrachunków, rejestrów VAT, klasyfikacji budżetowej, planów budżetu,
 5. Dokumenty księgowe mogą być w trzech stanach: w buforze (podlega modyfikacji, nie ujmowane w zestawieniach), testowe (podlega modyfikacji, ujmowane z zestawieniach), zatwierdzone (nie podlega modyfikacji, ujmowane w zestawieniach),
 6. Możliwość definiowania sposobu przeksięgowywania kosztów bezpośrednich na pośrednie z użyciem rozdzielników kosztów,
 7. Możliwość definiowania rozdziału kosztów wg rozdzielników,
 8. Mechanizmy umożliwiające automatyczne rozliczanie kosztów, zarówno na bieżąco w trakcie księgowania jak i po zakończeniu okresu obrotowego (np. miesiąca lub roku),
 9. Możliwość automatycznego przeksięgowywania wprowadzonych zapisów na różne konta,
 10. Elastyczny sposób numeracji dokumentów dostosowany do potrzeb Zamawiającego,
 11. Możliwość dowolnego zdefiniowania typów dokumentów,
 12. Raporty kasowe umożliwiają prowadzenie dowolnej ilości kas, pozwalając na ewidencjonowanie dowodów KP i KW, zbiorczo lub w rozbiciu na pozycje,
 13. Wprowadzanie bilansu otwarcia w dowolnym momencie, możliwość wygenerowania nowego na podstawie zapisów z roku poprzedniego,
 14. Wystawianie przelewów oraz ich eksport do systemów bankowych lub wydruk. Możliwość generowania przelewów na podstawie nierozliczonych rozrachunków oraz tworzenia dekretów na podstawie już utworzonych,
 15. Wystawianie oraz kopiowanie wystawionych faktur, faktur korygujących, not. Księgowanie faktur wg szablonów pojedynczo i grupowo lub pobieranie dokumentów sprzedaży do Rejestru sprzedaży z automatycznym tworzeniem dekretu,
 16. Elastyczne szablony księgowania umożliwiające zdefiniowanie typowych księgowań oraz przeksięgowywania różnych operacji, w tym automatyczne generowanie księgowań w ramach kręgu kosztów,
 17. Możliwość śledzenia stanu rozrachunków, szczegółowo w ramach danej transakcji lub zbiorczo dla danego kontrahenta. Uzyskać można takie informacje jak stan rozliczenia transakcji wg stanu na konkretny dzień, rozrachunki przeterminowane lub te, którym upływa termin płatności,
 18. Ewidencja i wystawianie not odsetkowych oraz automatyczne naliczanie odsetek,
 19. Ewidencja i wystawianie kompensat,
 20. Wystawianie ponagleń,
 21. Prowadzenie dowolnej ilości rejestrów sprzedaży i zakupu. Możliwość definiowania stawek VAT,
 22. Możliwość ewidencji planu i wykonania zgodnie z klasyfikacją budżetową oraz zadań,
 23. Przeglądanie i modyfikacja zapisów księgowych w oparciu o klasyfikację budżetową,
 24. Zestawienia umożliwiające przeglądanie sum i sald na paragrafach, działach, itp.,
 25. Sprawozdania Rb z możliwością pobierania danych z programu oraz dopisywanie ręcznie,
 26. Wprowadzenie uchwały lub ustawy budżetowej w układzie zadaniowym,
 27. Przygotowanie planu budżetu na rok następny,
 28. Wprowadzenie uchwały lub ustawy budżetowej w podziale na paragrafy,
 29. Wprowadzenie harmonogramu wykonania uchwały lub ustawy budżetowej w podziale na paragrafy,
 30. Planowanie budżetu,
 31. Generowanie tekstu uchwały budżetowej,
 32. Elastyczny system drukowania realizujący standardowe raporty oraz generator raportów umożliwiający generowanie zestawień dostosowanych do indywidualnych potrzeb Zamawiającego,
 33. Elastyczny system analiz wykorzystujący mechanizmy tabel przestawnych oraz umożliwiający przygotowanie wykresów,
 34. Dostępne są standardowe raporty takie jak: Zestawienie obrotów i sald, Zapisy na koncie, Dziennik, Księga główna, Bilans, Rachunek wyników i wiele innych,
 35. Wbudowany arkusz kalkulacyjny umożliwiający m.in.: pobieranie danych z systemu, przeliczanie ich oraz automatyczne generowanie księgowań.
Narzędzia umożliwiające

samodzielne tworzenie raportów

Generator raportów
Tabele przestawne
Czarodziej raportów