Aktualności

2024

 • 06.05.2024
  Nowy termin obowiązywania KSeF

  Zgodnie z doniesieniami medialnymi, termin obowiązkowego stosowania KSeF zostanie kolejny raz przesunięty. Ministerstwo Finansów ogłosiło, że planowana data jego obowiązywania to:

  - 1 lutego 2026 roku dla podmiotów dużych (którzy w poprzednim roku przekroczyli 200 mln złotych obrotów),

  - 1 kwietnia 2026 roku dla wszystkich podmiotów.

  Termin na stosowanie KSeF od 1 lipca 2024 r. nie został jeszcze skorygowany w ustawie o podatku od towarów i usług, która ma zostać zmieniona.

   

 • 22.01.2024
  Przesunięcie terminu wdrożenia obowiązkowego KSeF

  Krajowy System e-Faktur (KSeF), który miał obowiązywać w formie obligatoryjnej od 1 lipca 2024 r. zostanie wdrożony w późniejszym czasie.

  Przesuwając datę wdrożenia Resort Finansów wziął również pod uwagę opinie przedsiębiorców.

  "Zdiagnozowaliśmy błędy, które uniemożliwiają wprowadzenie obligatoryjnego KSeF w zakładanym terminie. Dlatego podjąłem decyzję o przeprowadzeniu zewnętrznego audytu informatycznego i przesunięciu terminu wdrożenia obowiązkowego KSeF. System nie wejdzie w życie w 2024 roku. Wyniki audytu będą podstawą do wskazania nowego terminu" - powiedział Andrzej Domański, Minister Finansów.

2023

 • 30.10.2023
  Dodatkowe wynagrodzenia jak za nadgodziny dla osób zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy

  Wyrokiem z dnia 19 października 2023 r., C-660/20,  Trybunał Sprawiedliwości (UE) w trybie prejudycjalnym rozpoznał wniosek, złożony przez Bundesarbeitsgericht (Federalny Sąd Pracy, Niemcy), w ramach sporu między  pilotem, a jego pracodawcą, dotyczącego prawa pilota do wypłaty wynagrodzenia z tytułu przepracowanego przez niego dodatkowego okresu pełnienia czynności lotniczych.

  Trybunał uznał, że pracownicy zatrudnieni w niepełnym wymiarze czasu pracy, mają prawo do dodatkowego wynagrodzenia jak za nadgodziny, już od pierwszej godziny przepracowanej powyżej harmonogramowego czasu pracy.

  Z uzasadnienia ww. orzeczenia wynika, iż praktyka wypłacania pracownikom niepełnoetatowym dodatków za pracę w nadgodzinach jest dyskryminująca, jeżeli wymaga od nich przepracowania takiej samej liczby godzin jak ich pracownicy zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy.

  Polskie przepisy (art. 151 § 5 Kodeksu Pracy), też przewidują możliwość ustalenia w umowie o pracę dopuszczalnej liczby godzin pracy, ponad określony w umowie wymiar czasu pracy pracownika, zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy, których przekroczenie będzie uprawniało pracownika, oprócz normalnego wynagrodzenia, do dodatku do wynagrodzenia za godziny nadliczbowe. Polskie przepisy pozwalają ustalić dla pracowników niepełnoetatowych  prawo do dodatku do wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, już od pierwszej godziny przepracowanej powyżej harmonogramowego czasu pracy, jak i od spełnienia takich samych warunków co pracownicy pełnoetatowi, co uznane zostało przez Trybunał Sprawiedliwości (UE) za dyskryminujące.

  Mając na względzie treść ww. orzeczenia przygotowujemy w Systemie Millennium ERP rozwiązanie, pozwalające rozliczać czas pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy tak, aby każda przepracowana przez nich godzina powyżej ich harmonogramowego czasu pracy,  uprawniała ich do  dodatkowego wynagrodzenia jak za nadgodziny.

  O przygotowanych rozwiązaniach i planowanych terminach ich wdrożenia będziemy informować w osobnym komunikacie. Klientów zainteresowanych uruchomieniem ww. rozwiązania prosimy o kontakt z Działem Wdrożeń.

 • 06.09.2023
  Krajowy System e-Faktur

  Pan Prezydent Andrzej Duda w dniu  4 sierpnia 2023 r. podpisał ustawę z dnia 16 czerwca 2023 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, której celem jest wprowadzenie obowiązkowego fakturowania elektronicznego.

  Zgodnie z uchwalonymi przepisami od 1 lipca 2024 r. wystawianie faktur ustrukturyzowanych będzie obowiązkowe dla wszystkich podatników w odniesieniu do transakcji B2B. Dla małych i średnich przedsiębiorców zwolnionych z VAT korzystanie z Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) będzie obowiązkowe od 1 stycznia 2025 r.

  Z uwagi na powyższe zmiany, Bomark Systemy Informatyczne sp. z o.o. prowadzi prace, aby za pośrednictwem Systemu Millennium ERP (modułu Fakturowanie) istniała możliwość wystawienia oraz weryfikacji faktury przed jej wysyłaniem do KSeF. System Millennium ERP jest też dostosowywany do komunikacji z KSeF, która będzie odbywała się w sposób zautomatyzowany za pomocą oprogramowania interfejsowego API.

  O przygotowanych rozwiązaniach i planowanych terminach ich wdrożenia będziemy informować w osobnym komunikacie.

 • 05.06.2023
  Ewidencje podatkowe przy użyciu programów komputerowych

  W dniu 01.06.2023 r. Pan Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 26 maja 2023 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw.

  Ustawa zmienia datę wejścia w życie regulacji dotyczących prowadzenia przy użyciu programów komputerowych ww. ewidencji podatkowych, a także obowiązku ich przesyłania w formie ustrukturyzowanej do urzędu skarbowego.

  Ustawa zakłada stopniowe dojście do docelowego modelu wg następującego harmonogramu:

  Rok 2023

  Najwięksi podatnicy CIT, których przychody za poprzedni rok podatkowy przekroczą kwotę 50 mln euro, będą obowiązani prowadzić księgi rachunkowe przy użyciu programów komputerowych w roku podatkowym rozpoczynającym się po dniu 31 grudnia 2023 r. i, począwszy od tego roku podatkowego, będą obowiązani do przesyłania tych ksiąg w formie ustrukturyzowanej.

  Lata 2025-2026

  W przypadku podmiotów, które są obowiązane przesyłać ewidencje, o której mowa w art. 109 ust. 3 ustawy  o podatku od towarów i usług (ewidencja sprzedaży VAT z wyłączeniem czynności zwolnionych z VAT), zgodnie z art. 109 ust. 3b tej ustawy, obowiązek taki będzie obowiązywał od 2025 r., natomiast pozostałe podmioty obejmie od 2026 r.

  Na gruncie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podmioty będą prowadzić ewidencje podatkowe przy użyciu programów komputerowych i przesyłać te ewidencje w formie elektronicznej poczynając od roku 2025, z tym że obowiązek ten obejmie te podmioty, które są obowiązane przesyłać ewidencje, o której mowa w art. 109 ust. 3 ustawy  o podatku od towarów i usług, zgodnie z art. 109 ust. 3b tej ustawy.
  Pozostałe podmioty będą obowiązane przesłać po raz pierwszy ewidencje podatkowe od roku 2026.

  Czyli większość podatników (podatnicy VAT niebędący największymi podatnikami CIT) zostanie objęta ww. obowiązkami od 2025 roku.

  Źródło: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 2186) - przebieg procedury legislacyjnej w Sejmie.

 • 09.05.2023
  Rząd przyjął projekt Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF)

  Przyjęty przez Radę Ministrów KSeF ma na celu przyspieszenie cyfryzacji sektora publicznego.

  Projekt w znaczący sposób ułatwi przedsiębiorcom prowadzenie biznesu.

  Polscy przedsiębiorcy od ponad roku mają możliwość dobrowolnego wystawiania e-faktur poprzez KSeF.

  Obowiązek e-fakturowania wejdzie w życie od 1 lipca 2024 r.

  Krajowy System e-Faktur pozwoli na unowocześnienie:

  - procesów fakturowych,

  - obiegu dokumentów,

  - wykorzystywanych przez przedsiębiorców systemów fakturowych.

  Jednolity standard e-faktury uprości proces dokumentowania transakcji, przyspieszy i zautomatyzuje wystawianie, przetwarzanie oraz archiwizację dokumentów. Szybsze procesowanie dokumentu to niższe koszty. Podatnicy będą dysponować na bieżąco (w czasie rzeczywistym) informacjami z faktur dla potrzeb zarządczych - w tym analityki, ale także w innych obszarach prowadzonej przez nich działalności.

  Polscy przedsiębiorcy od 1 stycznia 2022 r. mają możliwość dobrowolnego wystawiania faktur poprzez KSeF. Obecnie e-faktura działa, jako jedna z dopuszczonych form dokumentowania sprzedaży, obok faktur papierowych i już występujących w obrocie gospodarczym faktur elektronicznych.

  Zainteresowanym Klientom proponujemy przekazanie aktualizacji modułu „Fakturowanie” oprogramowania Millennium ERP od 19 maja 2023 r.

 • 17.04.2023
  Praca zdalna, Work-Life Balance, Dyrektywa Rodzicielska

  Rozpoczęliśmy proces udostępniania Państwu Millennium ERP w zakresie zmian wymaganych w związku z wprowadzeniem do Kodeksu Pracy z dniem 7 kwietnia 2023 roku regulacji dotyczącej pracy zdalnej, ale również Work-Life Balance i tzw. Dyrektywy Rodzicielskiej. Terminy uzgadniamy z Państwem indywidualnie.

 • 13.04.2023
  Praca zdalna weszła do Kodeksu Pracy

  W związku z wprowadzeniem do Kodeksu Pracy z dniem 7 kwietnia 2023 r. regulacji dotyczących pracy zdalnej, wobec pracowników powstały nowe obowiązki informacyjne, z którymi łączy się konieczność potwierdzenia przez pracownika spełnienia tych obowiązków przez pracodawcę.

  W związku z przygotowanym rozwiązaniem dotyczącym obsługi pracy zdalnej w Systemie Millennium ERP, umożliwimy za jego pośrednictwem obsługę wniosków pracowników o pracę zdalną oraz polecanie przez pracodawcę tej pracy, w przypadkach przewidzianych w Kodeksie Pracy.

  Ze względu na to, że wykonywanie pracy zdalnej wymaga wskazania przez pracownika miejsca jej wykonywania i uzgodnienia go z pracodawcą, umożliwiliśmy dodanie tego miejsca zarówno po stronie pracownika jak i pracodawcy. Pracownik, aby mógł wnioskować o pracę zdalną, będzie musiał za pośrednictwem Systemu Millennium ERP oświadczyć, że na stanowisku pracy zdalnej w miejscu wskazanym do jej wykonywania i uzgodnionym z pracodawcą, ma zapewnione bezpieczne i higieniczne warunki tej pracy. Jeżeli pracownik takiego oświadczenia nie złoży, pracodawca nie będzie mógł mu polecić pracy zdalnej.

  Równocześnie przygotowujemy rozwiązania, pozwalające spełnić pozostałe obowiązki informacyjne względem pracowników, na bazie znanej części użytkownikom funkcji, pozwalającej zamieścić w Systemie Millennium ERP hiperłącze do treści przygotowanej do klienta. Rozwiązanie to zostanie udostępnione w późniejszym terminie, dlatego poniżej przygotowaliśmy krótką informację o obowiązkach informacyjnych dotyczących pracy zdalnej.

  Zaktualizowany obowiązek informacyjny pracodawcy o warunkach zatrudnienia.

  Jeżeli przy zawieraniu umowy o pracę, nastąpiło uzgodnienie między stronami umowy o pracę dotyczące wykonywania pracy zdalnej, informacja o warunkach zatrudnienia, o której mowa w art. 29 § 3 Kodeksu Pracy, obejmuje dodatkowo co najmniej:

  1.      określenie jednostki organizacyjnej pracodawcy, w której strukturze znajduje się stanowisko pracy pracownika wykonującego pracę zdalną;

  2.      wskazanie osoby lub organu zarządzającego dokonujących czynności z zakresu prawa pracy za pracodawcę, będącego jednostką organizacyjną, odpowiedzialnych za współpracę z pracownikiem wykonującym pracę zdalną oraz upoważnionych do przeprowadzania kontroli w miejscu wykonywania pracy zdalnej.

  Spełnienie opisanego powyżej poszerzonego obowiązku informacyjnego powinno również nastąpić, gdy:

  1.      uzgodnienie między stronami umowy o pracę dotyczące wykonywania pracy zdalnej nastąpiło w trakcie zatrudnienia;

  2.      praca zdalna będzie wykonywana na polecenie pracodawcy:

      1)      w okresie obowiązywania stanu nadzwyczajnego, stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii oraz w okresie 3 miesięcy po ich odwołaniu lub

      2)      w okresie, w którym zapewnienie przez pracodawcę bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w dotychczasowym miejscu pracy pracownika, nie jest czasowo możliwe z powodu działania siły wyższej.

  W powyższych przypadkach spełnienie poszerzonego obowiązku informacyjnego powinno nastąpić przez przekazanie pracownikowi ww. informacji, w postaci papierowej lub elektronicznej, najpóźniej w dniu rozpoczęcia przez niego wykonywania pracy zdalnej.

  Potwierdzenie przez pracownika zapoznania się z procedurami ochrony danych osobowych.

  Na potrzeby wykonywania pracy zdalnej, pracodawca określa procedury ochrony danych osobowych oraz przeprowadza, w miarę potrzeby, instruktaż i szkolenie w tym zakresie.

  Pracownik wykonujący pracę zdalną ma potwierdzić, w postaci papierowej lub elektronicznej, zapoznanie się z tymi procedurami.

  Bezpieczeństwo i higiena pracy.

  1. potwierdzić udział we wstępnym szkoleniu w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, na stanowisko administracyjno-biurowe, które zostało przeprowadzone przez pracodawcę w całości za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, jeżeli przy zawieraniu umowy o pracę nastąpiło uzgodnienie między stronami umowy o pracę, dotyczące wykonywania pracy zdalnej przez pracownika;
  2. potwierdzić w oświadczeniu składanym w postaci papierowej lub elektronicznej, zapoznanie się z przygotowaną przez pracodawcę oceną ryzyka zawodowego oraz informacją zawierającą zasady bezpiecznego i higienicznego wykonywania pracy zdalnej wraz z obowiązaniem się przez pracownika do ich przestrzegania;
  3. przed dopuszczeniem do pracy zdalnej złożyć  oświadczenie, w postaci papierowej lub elektronicznej, zawierające potwierdzenie, że na stanowisku pracy zdalnej w miejscu wskazanym przez pracownika i uzgodnionym z pracodawcą są zapewnione bezpieczne i higieniczne warunki tej pracy.

  Zasady wykonywania pracy zdalnej.

  Pracodawca powinien też zapoznać pracowników z obowiązującymi u niego zasadami wykonywania pracy zdalnej. Przy tej okazji możliwe jest również spełnienie pozostałych obowiązków informacyjnych dotyczących pracy zdalnej.

 • 20.03.2023
  Dokumentacja pracownicza

  W związku z wprowadzaniem do Kodeksu Pracy regulacji dotyczących kontroli trzeźwości oraz pracy zdalnej, znowelizowane zostało Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie dokumentacji pracowniczej.

  Akta osobowe będą składały się z pięciu części. Nowa część „E” będzie służyła do przechowywania dokumentów związanych z kontrolą trzeźwości pracownika lub kontrolą na obecność w jego organizmie środków działających podobnie do alkoholu.

  W części B będzie też przechowywana dokumentacja o wprowadzeniu kontroli trzeźwości pracowników lub kontroli na obecność w ich organizmach środków działających podobnie do alkoholu, grupie lub grupach pracowników objętych taką kontrolą i sposobie jej przeprowadzania (art. 221c § 12 i art. 221e § 2 Kodeksu Pracy).

  Obowiązek przechowywania w części B dokumentów dotyczących wykonywania pracy w formie telepracy, zostaje poszerzony o dokumenty dotyczące wykonywania pracy w formie pracy zdalnej.

 • 14.03.2023
  Work-Life Balance

  Na posiedzeniu 9 marca 2023 r. Sejm przyjął nowelizację Kodeksu Pracy, wdrażającą unijną dyrektywę, dotyczącą tzw. Work-Life Balance i tzw. Dyrektywę Rodzicielską.

  Uchwalona przez Sejm ustawa o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw uwzględnia część poprawek wniesionych przez Senat. Ustawa została przekazana Prezydentowi do podpisu. Planowany termin wejścia w życie ustawy został określony na 21 dni od dnia ogłoszenia.

  Nowelizacja wprowadza do Kodeksu Pracy przepisy:

  1.       przyznające pracownikom dodatkową ochronę przed niekorzystnym traktowaniem w zatrudnieniu z powodu korzystania z uprawnień pracowniczych;

  2.       zmieniające zasady zawierania umów o pracę na okres próbny. Umowę o pracę na okres próbny będzie się zawierało na okres nieprzekraczający:

           1)      1 miesiąca – w przypadku zamiaru zawarcia umowy o pracę na czas określony krótszy niż 6 miesięcy;

           2)      2 miesięcy – w przypadku zamiaru zawarcia umowy o pracę na czas określony wynoszący co najmniej 6 miesięcy i krótszy niż 12 miesięcy.

  Strony umowy o pracę będą mogły  jednokrotnie wydłużyć w umowie o pracę na okres próbny ww. okresy, nie więcej jednak niż o 1 miesiąc, jeżeli jest to uzasadnione rodzajem pracy. Ponowne zawarcie umowy o pracę na okres próbny z tym samym pracownikiem będzie dopuszczalne, jeżeli pracownik ma być zatrudniony w celu wykonywania innego rodzaju pracy.

  3.       przyznające pracownikowi prawo do jednoczesnego zatrudnienia lub wykonywania pracy na innej podstawie - Pracodawca nie może zakazać pracownikowi jednoczesnego pozostawania w stosunku pracy z innym pracodawcą lub jednoczesnego pozostawania w stosunku prawnym, będącym podstawą świadczenia pracy innym niż stosunek pracy.

  4.       rozszerzające zakres informowania pracowników o stosunku pracy – nowelizacja poszerza obowiązek informacyjny przewidziany dotychczas w art. 29 Kodeksu pracy;

  5.       wprowadzające nową ochronę pracownika przed zwolnieniem – Kodeks  pracy będzie określał przyczyny, które nie będą mogły stanowić przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie umowy o pracę lub jej rozwiązanie bez wypowiedzenia przez pracodawcę, przyczyny uzasadniającej przygotowanie do wypowiedzenia lub rozwiązania umowy bez wypowiedzenia albo przyczyny zastosowania działania, mającego skutek równoważny do rozwiązania umowy o pracę, chyba że pracodawca udowodni, że przy rozwiązywaniu umowy o pracę lub zastosowaniu działania mającego skutek równoważny do rozwiązania umowy o pracę, kierował się innymi powodami:

            1)       wystąpienie przez pracownika z wnioskiem o zmianę rodzaju umowy o pracę na umowę na czas nieokreślony lub bardziej przewidywalne i bezpieczne warunki pracy, w tym polegające na zmianie rodzaju    pracy lub zatrudnieniu w pełnym wymiarze czasu pracy,

            2)      jednoczesne pozostawanie w stosunku pracy z innym pracodawcą lub jednoczesne pozostawanie w stosunku prawnym, będącym podstawą świadczenia pracy innym niż stosunek pracy, chyba że                ograniczenia w tym zakresie wynikają z odrębnych przepisów albo zachodzi przypadek określony w art. 1011 § 1 Kodeksu pracy,

           3)      dochodzenie udzielenia informacji (rozumianego jako wystąpienie do pracodawcy o udzielenie informacji, a nie zgłoszenie roszczenia na drodze postępowania sądowego) o warunkach zatrudnienia lub ich zmianie (czyli o zasadniczych aspektach stosunku pracy),

              4)      skorzystanie z prawa zwrotu kosztów szkolenia oraz wliczenia czasu szkolenia do czasu pracy.

  6.       wprowadzające zmiany w zakresie umów na czas określony. Pracodawca, chcąc wypowiedzieć umowę o pracę zawartą na czas określony lub ją rozwiązać bez wypowiedzenia, będzie musiał wskazać przyczynę uzasadniająca wypowiedzenie lub rozwiązanie takiej umowy, tak jak to jest w przypadku umowy o pracę, zawartej na czas nieokreślony. O zamiarze wypowiedzenia pracownikowi umowy o pracę zawartej na czas określony, pracodawca będzie również musiał zawiadomić na piśmie reprezentującą pracownika zakładową organizację związkową, podając przyczynę uzasadniającą rozwiązanie umowy.

  7.       dodające nowe obowiązki pracodawcy, dotyczące informowania pracowników o warunkach pracy i płacy, wolnych stanowiskach pracy i procedurach awansu.

  8.       określające, że przeprowadzanie obowiązkowych szkoleń odbywa się na koszt pracodawcy oraz, w miarę możliwości, w godzinach pracy pracownika. Czas szkolenia odbywanego poza normalnymi godzinami pracy pracownika będzie wliczał się do czasu pracy.

  9.       wprowadzające dodatkowe przerwy w pracy –  jeżeli dobowy wymiar czasu pracy pracownika jest dłuższy niż 9 godzin – pracownik będzie miał prawo do dodatkowej przerwy w pracy trwającej co najmniej 15 minut, a jeżeli dobowy wymiar czasu pracy pracownika będzie dłuższy niż 16 godzin – pracownik będzie miał prawo do kolejnej przerwy w pracy trwającej co najmniej 15 minut.

  10.      prawa do zwolnienia od pracy z powodu działania siły wyższej – pracownikom będzie przysługiwało w ciągu roku kalendarzowego zwolnienie od pracy, w wymiarze 2 dni albo 16 godzin, z powodu działania siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem, jeżeli jest niezbędna natychmiastowa obecność pracownika. W okresie tego zwolnienia od pracy pracownik będzie zachowywał prawo do wynagrodzenia w wysokości połowy wynagrodzenia.

  11.       przyznanie prawa do urlopu opiekuńczego - pracownikowi będzie przysługiwał w ciągu roku kalendarzowym urlop opiekuńczy, w celu zapewnienia osobistej opieki lub wsparcia osobie, będącej członkiem rodziny lub zamieszkującej w tym samym gospodarstwie domowym, która wymaga opieki lub wsparcia z poważnych względów medycznych, w wymiarze 5 dni. Urlop ten, będzie mógł być wykorzystany jednorazowo albo w częściach.

  12.       zmieniające przepisy, dotyczące ochrony stosunku pracy pracowników, korzystających z urlopów związanych z rodzicielstwem - w okresie ciąży oraz w okresie urlopu macierzyńskiego, a także od dnia złożenia przez pracownika wniosku o udzielenie urlopu macierzyńskiego albo jego części, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego albo jego części, urlopu ojcowskiego albo jego części, urlopu rodzicielskiego albo jego części – do dnia zakończenia tego urlopu pracodawca nie będzie mógł:

             1)    prowadzić przygotowań do wypowiedzenia lub rozwiązania bez wypowiedzenia stosunku pracy z tą pracownicą lub tym pracownikiem;

             2)    wypowiedzieć ani rozwiązać stosunku pracy z tą pracownicą lub tym pracownikiem, chyba że zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z ich winy i reprezentująca pracownicę lub pracownika zakładowa organizacja związkowa, wyraziła zgodę na rozwiązanie umowy.

  13.       wydłużające okres, w którym pracownikowi wychowującemu dziecko nie wolno bez jego zgody zatrudniać go w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej, w systemie czasu pracy, o którym mowa w art. 139 k.p., oraz delegować poza stałe miejsce pracy – okres ten wydłuża się do ukończenia przez dziecko  8 roku życia.

  14.       uchylające przepisy, dotyczące składania tzw. długiego wniosku o urlop rodzicielski (udzielenie, bezpośrednio po urlopie macierzyńskim, urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze).

  15.       zmieniające postać wniosku o udzielenie części urlopu macierzyńskiego – wprowadzona zostanie możliwość składania w postaci papierowej lub elektronicznej wniosków w sprawie:

              1)      rezygnacji z korzystania z części urlopu macierzyńskiego przez pracownicę;

              2)      udzielania części urlopu macierzyńskiego pracownikowi ‒ ojcu albo pracownikowi - innemu członkowi najbliższej rodziny.

  16.       wydłużające wymiar urlopu rodzicielskiego i przyznające nieprzenoszalność jego części dla każdego z pracujących rodziców - rodzice dziecka będą mieli prawo do urlopu rodzicielskiego w celu sprawowania opieki nad dzieckiem w wymiarze do:

               1)      41 tygodni – w przypadku, o którym mowa w art. 180 § 1 pkt 1 (w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie);

               2)      43 tygodni – w przypadkach, o których mowa w art. 180 § 1 pkt 2‒5 (w przypadku porodu mnogiego)

  Pracownicy – rodzice dziecka posiadającego zaświadczenie, o którym mowa w art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, mają prawo do urlopu rodzicielskiego, w celu sprawowania opieki nad tym dzieckiem, w wymiarze do:

               1)      65 tygodni – w przypadku, o którym mowa w art. 180 § 1 pkt 1;

               2)      67 tygodni – w przypadkach, o których mowa w art. 180 § 1 pkt 2–5.

  Każdemu z pracowników – rodziców dziecka będzie przysługiwało wyłączne prawo do 9 tygodni urlopu rodzicielskiego z wyżej określonego wymiaru urlopu; prawa tego nie będzie można przenieść na drugiego z rodziców dziecka (będzie to nieprzenoszalna część urlopu).

  17.       zmieniające zasady wykorzystywania urlopu rodzicielskiego - urlop rodzicielski będzie udzielany jednorazowo albo w nie więcej niż 5 częściach, nie później niż do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6. rok życia.

  18.       zmieniające postać wniosku o udzielenie urlopu rodzicielskiego - urlop rodzicielski będzie udzielany na wniosek pracownika – rodzica dziecka, składany w postaci papierowej lub elektronicznej, w terminie nie krótszym niż 21 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu; obecnie może być złożony tylko pisemny wniosek.

  19.       zmieniające sposób wnioskowania o łączenie urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy - zmiana ta, umożliwi składanie w postaci papierowej lub elektronicznej wniosków o łączenie urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy, udzielającego takiego urlopu. Obecnie może być złożony tylko pisemny wniosek.

  20.       zmieniające zasady korzystania z łączenia urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy – w przypadku łączenia przez pracownika ‒ rodzica dziecka, korzystania z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego tego urlopu, wymiar urlopu rodzicielskiego będzie ulegał wydłużeniu, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy wykonywanej przez pracownika – rodzica dziecka w trakcie korzystania z urlopu lub jego części, nie dłużej jednak niż do:

              1)      82 tygodni ‒ w przypadku, o którym mowa w art. 180 § 1 pkt 1 (w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie);

              2)      86 tygodni ‒ w przypadkach, o których mowa w art. 180 § 1 pkt 2‒5 (w przypadku porodu mnogiego).

  Natomiast w przypadku łączenia przez pracownika – rodzica dziecka, posiadającego zaświadczenie stwierdzające ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, korzystania z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego tego urlopu, wymiar urlopu rodzicielskiego ulega wydłużeniu proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy, wykonywanej przez pracownika w trakcie korzystania z urlopu lub jego części, nie dłużej jednak niż do:

              1)      130 tygodni – w przypadku, o którym mowa w art. 180 § 1 pkt 1 (w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie);

              2)      134 tygodni – w przypadkach, o których mowa w art. 180 § 1 pkt 2–5 (w przypadku porodu mnogiego).

  21.       skracające okres na skorzystanie z urlopu ojcowskiego – zmiana, polegająca na skróceniu okresu na skorzystanie z urlopu ojcowskiego do 12 miesięcy (obecnie są to 24 miesiące) od dnia urodzenia dziecka. Urlop ojcowski będzie udzielany na wniosek w postaci papierowej lub elektronicznej, składany przez pracownika – ojca, w terminie nie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu.

  22.       uchylające przepis dotyczący składania tzw. długiego wniosku o udzielenie urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego (o udzielenie pracownikowi, bezpośrednio po urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze wynikającym z art. 183 § 4-42 k.p.).

  23.       ustalające nowe wymiary urlopu rodzicielskiego dla pracowników, którzy przyjęli dziecko na wychowanie jako rodzina zastępcza, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej lub występujących o adopcję dziecka - nowego wymiaru urlopu rodzicielskiego:

               1)      41 tygodni ‒ w przypadku przyjęcia na wychowanie jednego dziecka;

               2)      43 tygodni ‒ w przypadku jednoczesnego przyjęcia na wychowanie więcej niż jednego dziecka;

               3)      38 tygodni ‒ w przypadku przyjęcia na wychowanie starszego dziecka.

  Nowy wymiar urlopu rodzicielskiego w przypadku dziecka posiadającego zaświadczenie stwierdzające ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu:

               1)      65 tygodni – w przypadku przyjęcia na wychowanie jednego dziecka;

               2)      67 tygodni – w przypadku jednoczesnego przyjęcia na wychowanie więcej niż jednego dziecka;

               3)      62 tygodni – w przypadku przyjęcia na wychowanie starszego dziecka.

  24.       zmieniające przepisy, dotyczące dopuszczenia pracownika do pracy po urlopach, związanych z rodzicielstwem – w nowym art. 186  Kodeksu pracy zostały ustalone zasady powrotu do pracy pracowników, po zakończeniu wszystkich urlopów związanych z rodzicielstwem (płatnych i bezpłatnego urlopu wychowawczego). Pracodawca będzie obowiązany dopuścić pracownika po zakończeniu urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego, urlopu ojcowskiego oraz urlopu wychowawczego do pracy na dotychczasowym stanowisku, a jeżeli nie jest to możliwe – na stanowisku równorzędnym z zajmowanym przed rozpoczęciem urlopu na warunkach nie mniej korzystnych od tych, które obowiązywałyby, gdyby pracownik nie korzystał z urlopu.

  25.       zmieniające postać wnioskowania o urlop wychowawczy albo jego część – wnioski w tym zakresie również będzie można składać w postaci papierowej lub elektronicznej.

  26.       doprecyzowujące przepisy, dotyczące korzystania z urlopu wychowawczego i obniżonego wymiaru czasu pracy - pracownik uprawniony do urlopu wychowawczego, będzie mógł złożyć pracodawcy wniosek o obniżenie jego wymiaru czasu pracy do wymiaru nie niższego niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy w okresie, w którym mógłby korzystać z takiego urlopu ‒ w postaci papierowej lub elektronicznej. Obecnie może być złożony tylko pisemny wniosek. Z obniżonego wymiaru czasu pracy pracownik będzie mógł korzystać przez okres odpowiadający pozostałemu do wykorzystania wymiarowi urlopu wychowawczego, nie dłużej jednak niż do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6. rok życia.

  27.       zmieniające przepisy, dotyczące korzystania z tzw. opieki nad dzieckiem - o sposobie wykorzystania w danym roku kalendarzowym zwolnienia od pracy, dla pracownika wychowującego przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat, o którym mowa w art. 188 § 1 k.p., będzie decydował pracownik w pierwszym wniosku o udzielenie takiego zwolnienia, złożonym w danym roku kalendarzowym ‒ w postaci papierowej lub elektronicznej. Obecnie może być złożony tylko pisemny wniosek.

  28.       dotyczące elastycznej organizacji pracy -  pracownik wychowujący dziecko do ukończenia przez nie 8 roku życia będzie mógł złożyć w postaci papierowej lub elektronicznej wniosek o zastosowanie do niego elastycznej organizacji pracy. Wniosek będzie składany w terminie nie krótszym niż 21 dni przed planowanym rozpoczęciem korzystania z elastycznej organizacji pracy. Pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek pracownika. Za elastyczną organizację pracy, uważa się pracę zdalną, system czasu pracy, o którym mowa w art. 139 k.p., art. 143 k.p. i art. 144 k.p., rozkłady czasu pracy, o których mowa w art. 1401 k.p. lub art. 142 k.p., oraz obniżenie wymiaru czasu pracy.

  29.       określające sankcje za nieinformowanie pracownika o warunkach jego zatrudnienia i za nieudzielenie pracownikowi odpowiedzi na wniosek – w dotychczas obowiązującym art. 281 § 1 Kodeksu Pracy, zostanie wprowadzona zmiana, polegająca na objęciu odpowiedzialnością za wykroczenia przeciwko prawom pracownika, naruszenia polegającego na nie informowaniu pracownika w terminie o warunkach jego zatrudnienia (czyli o zasadniczych aspektach stosunku pracy, naruszając w sposób rażący przepisy, dotyczące informowania o warunkach zatrudnienia ‒ dodawany pkt 2a), a także na nieudzieleniu pracownikowi w terminie, w postaci papierowej lub elektronicznej, odpowiedzi na wniosek o zmianę rodzaju umowy o pracę na umowę o pracę na czas nieokreślony lub o bardziej przewidywalne lub bezpieczne warunki pracy, w tym polegające na zmianie rodzaju pracy lub zatrudnieniu w pełnym wymiarze czasu pracy lub nie informowaniu o przyczynie odmowy uwzględnienia wniosku (dodawany pkt 2b). Sankcjonowane będzie więc również nie przekazanie kompletnych informacji o warunkach zatrudnienia pracownika lub przekazanie błędnych informacji, naruszające w sposób rażący przepisy dotyczące informowania o warunkach zatrudnienia.

  Nowelizacja wprowadza również zmiany w ustawie z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 1732, z późn. zm.) Zmiany dotyczą w art. 30a i art. 31 ww. ustawy, zgodnie z którymi, co do zasady, miesięczny zasiłek macierzyński za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu rodzicielskiego będzie wynosił 70% podstawy wymiaru zasiłku. Jednocześnie pracownica będzie miała możliwość wyboru wysokości zasiłku macierzyńskiego, który będzie pobierany w okresie urlopu rodzicielskiego, tak aby:

           a) kobieta otrzymywała 100% zasiłek za cały okres korzystania z urlopu macierzyńskiego, natomiast za okres korzystania z urlopu rodzicielskiego oboje rodzice mieliby prawo do 70% zasiłku albo

          b) kobieta w ciągu 21 dni miałaby prawo złożyć do pracodawcy lub Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wniosek o wypłacanie jej 81,5% zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu macierzyńskiego i urlopu rodzicielskiego, przy czym za okres 9 tygodniowej nieprzenoszalnej części tego urlopu dla ojca dziecka, przysługiwałby zasiłek macierzyński w wysokości 70% podstawy wymiaru zasiłku; w przypadku niewykorzystania w pierwszym roku życia dziecka ani jednego dnia urlopu rodzicielskiego – na wniosek pracownika/ubezpieczonego, następowałoby wyrównanie zasiłku za okres urlopu macierzyńskiego do 100% podstawy zasiłku macierzyńskiego, a zasiłek macierzyński za urlop rodzicielski wykorzystywany w kolejnych latach życia dziecka byłby płatny na poziomie 70% dla obojga rodziców.

  W najbliższym czasie przekażemy informację dotycząca aktualizacji Systemu Millennium ERP.

   

 • 08.02.2023
  PRACA ZDALNA

  W dniu 27 stycznia 2023 r. Pan Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 1 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw.

  Ustawa dotyczy głównie dwóch podstawowych zagadnień prawnych:

  1)   umożliwienia pracodawcom prowadzenia w miejscu pracy kontroli pracowników na obecność w ich organizmach alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu;

  2)   wprowadzenia pracy zdalnej jako stałej formy świadczenia pracy, umocowanej w Kodeksie pracy, (przy jednoczesnym uchyleniu regulacji pracy zdalnej w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych) oraz uchylenia dotychczasowej regulacji dotyczącej telepracy.

  Nowa regulacja dotycząca pracy zdalnej przewiduje, że pracownik będzie mógł wykonywać pracę zdalną całkowicie lub częściowo w miejscu przez siebie wskazanym i każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą, w tym pod adresem zamieszkania, w szczególności z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uzgodnienie między stronami umowy o pracę dotyczące wykonywania pracy zdalnej przez pracownika, może nastąpić przy zawieraniu umowy o pracę albo w trakcie zatrudnienia. Uzgodnienie może być dokonane z inicjatywy pracodawcy albo na wniosek pracownika, złożony w postaci papierowej lub elektronicznej. Praca zdalna może być również wykonywana na polecenie pracodawcy:

  1)   w okresie obowiązywania stanu nadzwyczajnego, stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii oraz w okresie 3 miesięcy po ich odwołaniu lub

  2)   w okresie, w którym zapewnienie przez pracodawcę bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w dotychczasowym miejscu pracy pracownika nie jest czasowo możliwe z powodu działania siły wyższej

  - jeżeli pracownik złoży bezpośrednio przed wydaniem polecenia oświadczenie w postaci papierowej lub elektronicznej, że posiada warunki lokalowe i techniczne do wykonywania pracy zdalnej.

  Pracodawca będzie mógł w każdym czasie cofnąć ww. polecenie wykonywania pracy zdalnej, z co najmniej dwudniowym uprzedzeniem. W przypadku zmiany warunków lokalowych i technicznych, uniemożliwiających wykonywanie pracy zdalnej, pracownik informuje o tym niezwłocznie pracodawcę. W takim przypadku pracodawca niezwłocznie cofa polecenie wykonywania pracy zdalnej.

  Ustawa przewiduje również możliwość wykonywania okazjonalnie pracy zdalnej na wniosek pracownika, w wymiarze nieprzekraczającym 24 dni w roku.

  Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem przepisów dotyczących pracy zdalnej i uchylanej telepracy – przepisy te wejdą w życie po upływie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia.

  Klientom, posiadającym moduły portal HR oraz mobilny Portal HR, w najbliższym czasie  zostanie przekazana informacja, dotycząca aktualizacji tych modułów, w związku z wprowadzaniem do Systemu Millennium ERP rozwiązań do obsługi wniosków i poleceń dotyczących wykonywania pracy zdalnej.

2022

 • 06.12.2022
  Praca zdalna w procesie legislacyjnym

  Projekt ustawy dotyczący pracy zdalnej aktualnie znajduje się w procesie legislacyjnym - został przyjęty przez Sejm i przekazany do Senatu. Najprawdopodobniej wejdzie on w życie w połowie lutego 2023 roku. Przypomnijmy, że ma on zastąpić obecne zapisy w prawie dotyczące telepracy.  

  Bomark Systemy Informatyczne kończy prace nad zmianami wynikającymi z przepisów prawa. 

 • 27.09.2022
  PRACA ZDALNA - PLANY

  W sierpniu został złożony w sejmie projekt ustawy wprowadzającej pracę zdalną do Kodeksu Pracy. Znacznie uszczegóławia on tę regulację, poprzez wprowadzenie zupełnie nowego rozdziału do Kodeksu Pracy. Ma on zastąpić obecne zapisy w prawie, dotyczące telepracy. Zgodnie z projektem ustawy, praca może być wykonywana w dowolnym wskazanym przez pracownika i uzgodnionym z pracodawcą miejscu. Wymagać to będzie jednak spełnienia większej liczby formalności. Pracodawca zobowiązany będzie do przygotowania oceny ryzyka zawodowego dla pracy zdalnej oraz informacji BHP dla pracowników. Pracodawca będzie musiał określić procedury ochrony danych osobowych podczas pracy zdalnej.

  Dodatkowo ma zostać możliwość wprowadzenia pracy zdalnej w uzgodnieniu z pracownikiem lub na jego wniosek. Uzgodnienie między stronami umowy o pracę, będzie mogło być zawarte przed lub w trakcie zatrudnienia. Każdy pracownik będzie mógł też złożyć wniosek o zastosowanie pracy zdalnej. Odmowa w przypadku pracowników sprawujących opiekę nad osobą niepełnosprawną, wychowujących dziecko do 4 roku życia oraz pracownic w ciąży będzie możliwa jedynie, jeżeli praca zdalna nie jest możliwa ze względu na organizację lub rodzaj pracy wykonywanej przez pracownika.

  W Bomark SI śledzimy projekty ustaw, o ewentualnych zmianach poinformujemy zarówno poprzez nasze Aktualności, jak i wszystkich z Państwa indywidualnie.

 • 06.07.2022
  MILLENNIUM DOSTOSOWANE DO POLSKIEGO ŁADU 2.0

  Miło nam poinformować, że udostępniliśmy Państwu oprogramowanie dostosowane do zmian podatkowych, wprowadzonych ustawą z 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2022 r. poz. 1265), nazywaną potocznie Polskim Ładem 2.0.

  Najważniejsza zmiana wprowadzona ww. ustawą to obniżenie stawki PIT do 12% w pierwszym przedziale skali podatkowej oraz likwidacja tzw. ulgi dla klasy średniej.

  Przypominamy, że w związku z nowelizacją, wypłacając w lipcu wynagrodzenie za pracę wykonywaną w czerwcu, należy już stosować nowe zasady, tj. stawkę PIT 12%, gdyż do dochodów uzyskanych przez podatnika od 1 lipca 2022 r., płatnik musi zastosować stawkę PIT 12% oraz nie stosuje ulgi dla klasy średniej.

  Natomiast od stycznia 2023 roku zostanie wprowadzona możliwość odliczania kwoty wolnej u maksymalnie 3 płatników oraz możliwość stosowania kwoty wolnej od podatku przez wszystkich płatników (np. w umowach zlecenia). W tym zakresie zostanie udostępniona osobna aktualizacja, o której będziemy informować w kolejnych komunikatach.

 • 24.06.2022
  Obowiązkowe faktury ustrukturyzowane przesunięte na 1 stycznia 2024 r.

  Polska uzyskała wstępną zgodę Rady Unii Europejskiej na wprowadzenie obowiązku wystawiania faktur wyłącznie w wersji elektronicznej. Jest jednak nowa data wejścia w życie tego obowiązku: nie od 1 stycznia 2023 roku, jak zapowiadało Ministerstwo Finansów, lecz rok później.

 • 25.04.2022
  e-Faktury - aktualności

  Jako, że od 1 stycznia 2023 roku korzystanie z e-Faktur staje się obligatoryjne, pragniemy zachęcić Państwa do aktualizacji oprogramowania Millennium o nową funkcjonalność ze znacznym wyprzedzeniem.
  Zainteresowanych aktualizacją w miesiącu maju 2022 r. prosimy o kontakt: 32 204 17 92, 32 782 46 90.

 • 19.01.2022
  Millennium dostosowane do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 stycznia 2022 r.

  Miło nam poinformować, że udostępniliśmy Państwu oprogramowanie dostosowane do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 07.01.2022 r.

 • 07.01.2022
  Rozporządzenie Ministra Finansów opublikowane w Dzienniku Ustaw w dniu 7 stycznia 2022 r.

  W związku z opublikowaniem w Dzienniku Ustaw w dniu 7 stycznia 2022 r. Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przedłużenia terminów poboru i przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych informujemy, że przygotowujemy stosowne zmiany w Systemie Millennium ERP w celu dostosowania Programu do nowego sposobu obliczania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, tak aby zaliczki te były obliczane w sposób opisany w rozporządzeniu.
  Po przygotowaniu stosownych zmian będziemy się z Państwem kontaktować w celu ustalenia terminu dostosowania Programu do nowych wymogów poboru i przekazania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

2021

 • 01.12.2021
  Wigilia 24.12.2021 r. dniem wolnym od pracy

  Szanowni Państwo, informujemy, że dnia 24.12.2021 r. firma Bomark Systemy Informatyczne sp. z o.o. nie pracuje. 

 • 19.11.2021
  e-Faktury

  Z dniem 1 października 2021 roku został przyjęty przez Sejm projekt zmian do ustawy VAT, a więc przepisy wdrażające Krajowy System e-Faktur (KSeF) oraz faktury ustrukturyzowane. Od dnia 1 stycznia 2022 roku polscy przedsiębiorcy będą więc mogli generować ustrukturyzowane e-faktury przez specjalny system teleinformatyczny Ministerstwa Finansów. Zachętą do korzystania z niego ma być przede wszystkim szybszy zwrot VAT – w terminie 40, zamiast 60 dni. Z kolei z dniem 1 stycznia 2023 roku korzystanie z e-Faktury stanie się już obligatoryjne.
  KSeF będzie zatem systemem teleinformatycznym, służącym do otrzymywania i przechowywania ustrukturyzowanych faktur wystawionych przez przedsiębiorców, z których każdy posiadać będzie na platformie swoje konto. I tak, po wprowadzeniu do systemu danych faktury – w formie ustrukturyzowanego pliku – dokumentowi nadawany będzie unikalny numer identyfikujący, a system zweryfikuje zgodność zawartych danych ze wzorem faktury ustrukturyzowanej. Faktura ma być uznawana za wystawioną i doręczoną, w dniu przydzielenia przez system wspomnianego numeru identyfikacyjnego. Co ważne, aby przedsiębiorca mógł wystawiać e-faktury w systemie KSeF, musi on uzyskać zgodę odbiorcy.
  Bomark Systemy Informatyczne sp. z o.o. prowadzi prace, mające na celu wdrożenie rozwiązania, pozwalającego na realizowanie e-Faktur w oparciu o program Millenium ERP.

 • 15.11.2021
  Najważniejsze zmiany uchwalone w "Polskim Ładzie".

  Bomark Systemy Informatyczne prowadzi intensywne prace w związku ze zmianami uchwalonymi w „Polskim Ładzie”, na skutek których od 01.01.2022 r.:

  1. Kwota wolna od podatku wzrośnie z 8 tys. zł do 30 tys. zł dla wszystkich podatników - stosować ją będą wszyscy podatnicy rozliczający się na zasadach ogólnych według skali podatkowej;
  2. Próg podatkowy wzrośnie z 85 tys. do 120 tys. zł. Dochody objęte stawką 32 proc. będą dotyczyć tylko tych uzyskanych powyżej 120 tys. zł.;
  3. Brak będzie możliwości odliczenia składki zdrowotnej od PIT dla wszystkich podatników. Dla pracowników i przedsiębiorców, rozliczających się na zasadach ogólnych przewidziano tzw. ulgę dla klasy średniej. Z ulgi będą mogły skorzystać osoby o dochodach od 68.412 zł do 133.692 zł rocznie, czyli od 5.701 do 11.141 zł miesięcznie;
  4. Nowe korzyści dla wspólnie rozliczających się małżeństw – wspólnie rozliczający się małżonkowie będą mogli skorzystać z 60 tys. zł kwoty wolnej od podatku;
  5. Zerowy PIT dla rodzin 4+, emerytów oraz osób powracających zza granicy. Z zero PIT mogą skorzystać:
  1) Rodzice, z co najmniej czwórką dzieci – roczny limit przychodów (podobnie jak w przypadku ulgi 0 PIT dla Młodych) wyniesie – 85.528 zł. Dotyczy on każdego rodzica osobno. Każdy z rodziców nie zapłaci przychodów do 85.528 zł, dodając do tego kwotę wolną – zwolnienie jednego rodzica, rozliczającego się według skali podatkowej wyniesie 115.528 zł, oboje rodziców nie zapłacą podatku od przychodów do 231.056 zł. Osoby rozliczające się wspólnie również będą miały limit 231.056 zł. Zero PIT dotyczy pracowników, zleceniobiorców jak i przedsiębiorców, niezależnie od tego czy będą się rozliczać liniowo czy wg. skali podatkowej, czy wybiorą ryczałt od przychodów ewidencjonowanych;
  2) Seniorzy – osoby, które mimo osiągnięcia uprawnień emerytalnych zrezygnują z pobierania emerytury i będą nadal aktywne zawodowo. Dotyczy to pracowników, zleceniobiorców jak i osób prowadzących działalność gospodarczą. Roczny limit przychodów – 85.528 zł + kwota wolna 30.000 zł;
  3) Osoby powracające zza granicy (osoby które co najmniej trzy lata mieszkały i pracowały za granicą, a teraz przeniosą swoją rezydencję podatkową do Polski) – będzie przysługiwać nie tylko polskim obywatelom wracającym do kraju, ale też cudzoziemcom, zmieniającym rezydencję podatkową. Zwolnienie będzie miało zastosowanie do podatników, którzy przenieśli miejsce zamieszkania do Polski po 31.12.2021 r. i tylko od przychodów (dochodów), uzyskanych od 01.01.2022 r. Dotyczy pracowników, zleceniobiorców i przedsiębiorców. Zwolnienie przysługuje tylko jeden raz. Jeżeli podatnik ponownie wyjedzie i wróci nie będzie miał kolejnego zwolnienia. Roczny limit przychodów – 85.528 zł + kwota wolna 30.000 zł, przysługuje przez 4 lata.
  6. Składka zdrowotna 9% od wynagrodzenia dla członków zarządów z powołania (spółki);
  7. Zmiana w korzystaniu ze służbowego samochodu do celów prywatnych – ryczałt doliczany za korzystanie ze służbowego samochodu do celów prywatnych, wynosić będzie 250 zł dla pojazdów o mocy do 60kW, aut elektrycznych i napędzanych wodorem (hybrydy się nie liczą) oraz 400 zł dla pozostałych pojazdów (poprzednio ryczałt był uzależniony od pojemności silnika);
  8. Transakcje gotówkowe – od 2022 r. nastąpi niższy limit transakcji gotówkowych między przedsiębiorcami - z 15.000 zł do 8.000 zł. Ma to też wpływ na stosowanie mechanizmu podzielonej płatności; 
  9. Prawo odliczania od dochodu składek członkowskich na rzecz związku zawodowego – do 300 zł rocznie;
  10. Podatnicy PIT i CIT, a także płacący ryczałt od przychodów ewidencjonowanych będą musieli od 2023 roku, po zakończeniu każdego roku, przesyłać do US ustrukturyzowane księgi i ewidencje. Przedsiębiorcy niebędący podatnikami CIT, będą to robić także co miesiąc lub kwartał, przy czym będą mogli być z tego obowiązku zwolnieni przez MS w rozporządzeniu; 
  11. Podatek Minimalny – dla spółek i podatkowych grup kapitałowych, które w roku podatkowym:
  1) Poniosą stratę ze źródła przychodów innych niż zysk kapitałowy;
  albo
  2) Będą miały mały udział dochodowy ze źródła przychodów innych niż zysk kapitałowy nie większy niż 1%; 
  12. Grupy VAT – możliwość składania jednego JPK_VAT i wpłacenie podatku za wszystkie podmioty tworzące grupę. One same nie będą go rozliczać w transakcjach między sobą.

 • 05.07.2021
  Zmiany w JPK_VAT z deklaracją od 1 lipca 2021 r.

  W Dzienniku Ustaw zostało opublikowane rozporządzenie podpisane przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 29 czerwca 2021 r., zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług.
  Celem zmiany rozporządzenia, jak podaje Ministerstwo Finansów, jest ułatwienie podatnikom wywiązywania się z obowiązków ewidencyjnych, wyjaśnienie wątpliwości interpretacyjnych, a także wprowadzenie zmian związanych z tzw. unijnym pakietem VAT e-commerce.
  Główna zmiana, jak informowaliśmy w aktualnościach z dnia 09.06.2021 r., dotyczy oznaczania transakcji obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności w ewidencji sprzedaży. Po zmianie w JPK_VAT z deklaracją nie stosuje się już oznaczenia „MPP”. Oznacza to likwidację obowiązku oznaczania w JPK_VAT z deklaracją transakcji, objętych mechanizmem podzielonych płatności.

  Wprowadzona została również możliwość zbiorczego wykazywania paragonów z NIP do kwoty 450 zł, wystawionych zgodnie z art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy o VAT oraz faktur dokumentujących przejazd autostradą płatną lub przejazd na dowolną odległość, wystawianych w formie biletu jednorazowego przez podatników uprawnionych do świadczenia usług polegających na przewozie osób: kolejami normalnotorowymi, taborem samochodowym, statkami pełnomorskimi, środkami transportu żeglugi śródlądowej i przybrzeżnej, promami, samolotami i śmigłowcami.

  Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami zmieniono sposób oznaczeń niektórych grup towarów i usług (GTU) oraz procedur specjalnych. Z oznaczeń typu „01” do „13” na „GTU_01” do „GTU_13”. Ponadto doprecyzowano zapisy wskazując odniesienie do kodów CN wg Nomenklatury scalonej (CN 2020) lub powołując się na klasyfikację PKWiU 2015.

  Po zmianie rozporządzenia czynności udokumentowane dokumentem zbiorczym wewnętrznym zawierającym sprzedaż z kas rejestrujących „RO” i dokumentem wewnętrznym „WEW” nie są oznaczane oznaczeniami GTU. Wprowadzono też rozwiązanie, aby dokumenty zbiorcze wewnętrzne zawierające sprzedaż z kas rejestrujących „RO” nie były oznaczane symbolami procedur.

  Rozporządzenie przewiduje wyłączenie stosowania oznaczenia „TP” w przypadku dostaw towarów oraz świadczenia usług, gdy powiązania między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą, wynikają wyłącznie z powiązania ze Skarbem Państwa lub jednostkami samorządu terytorialnego lub ich związkami.

  Doprecyzowano przepisy dotyczące wykazywania danych w zgłoszeniu celnym oraz rozliczeniu zamknięcia lub decyzji.
  Dodano możliwość wykazywania w ewidencji zmniejszenia podatku naliczonego, o którym mowa w art. 86 ust. 19a ustawy, dokumentem „WEW”.
  W celu weryfikację nieściągalności wierzytelności wprowadzono obowiązek wykazania w ewidencji daty upływu terminu płatności lub daty dokonania zapłaty w przypadku korekt dokonanych zgodnie z art. 89a ust. 1 i 4 ustawy o VAT.

  Wprowadzono oznaczenia, że podatnik ułatwiał poprzez interfejs elektroniczny (taki jak platforma, platforma handlowa, portal lub inne podobne środki) w okresie rozliczeniowym dokonanie czynności, o których mowa w art. 109b ust. 4 ustawy o VAT - dostawę towarów i świadczenie usług określone w art. 109b ust. 1 ustaw o VAT, tj.: dokonanie na terytorium Unii Europejskiej: 

  1) sprzedaży na odległość towarów importowanych innej niż dostawa towarów, o której mowa w art. 7a ust. 1 ustawy o VAT, lub
  2) wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość lub dostawy towarów na rzecz podmiotu niebędącego podatnikiem innych niż dostawy towarów, o których mowa w art. 7a ust. 2, lub
  3) świadczenia usług na rzecz podmiotu niebędącego podatnikiem innego niż świadczenie usług, w przypadku których przyjmuje się, że podatnik uczestniczący w świadczeniu tych usług działa w imieniu własnym zgodnie z art. 9a rozporządzenia 282/2011

  Zastąpiono oznaczenia „SW” i „EE” jednym wspólnym oznaczeniem „WSTO_EE” dotyczącym wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość.
  Wprowadzano oznaczenia „IED” (Interfejs Elektroniczny Dostawca) w celu monitorowania dostaw towarów, o których mowa w art. 7a ust. 1 i 2 ustawy o VAT, dokonywanych przez podatnika ułatwiającego te dostawy, który nie korzysta z procedury szczególnej, o której mowa w dziale XII w rozdziale 6a lub 9 ustawy o VAT lub odpowiadających im regulacjach, dla których miejscem dostawy jest terytorium kraju.
  Zgodnie z przepisami przejściowymi rozporządzenia, dopiero począwszy od rozliczenia za styczeń 2022 r. należy stosować:
  - stosować znaczenia, że podatnik ułatwiał w okresie rozliczeniowym dokonanie czynności, o których mowa w art. 109b ust. 4 ustawy oraz oznaczenia IED,
  - wykazywać daty upływu terminu płatności lub daty dokonania zapłaty w przypadku korekt dokonanych zgodnie z art. 89a ust. 1 i 4 ustawy o VAT,
  W rozliczeniach za miesiące lipiec-grudzień 2021 r. należy stosować w ewidencji oznaczenie „EE” zamiast oznaczenia „WSTO_EE”.

 • 09.06.2021
  Nowości w JPK_V7

  Zakończyły się konsultacje społeczne projektu Rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych, zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji, w zakresie podatku od towarów i usług.
  W wyniku konsultacji Ministerstwo Finansów, w związku ze zgłaszanymi uwagami do oznaczania transakcji obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności w ewidencji sprzedaży, w JPK_VAT z deklaracją nie będzie się już stosowało oznaczenia „MPP”. Oznacza to likwidację obowiązku oznaczania w JPK_VAT z deklaracją transakcji, objętych mechanizmem podzielonych płatności.
  Ma również ulec zmianie obowiązek wykazywania w JPK_V7 zbiorczych paragonów z NIP do kwoty 450 zł (faktur uproszczonych). Rozporządzenie przewiduje, że nie trzeba będzie wykazywać każdego takiego paragonu w ewidencji odrębnie.
  Ponadto, w celu wyeliminowania różnic pomiędzy dokumentacją techniczną (strukturą JPK_VAT z deklaracją), a wskazanymi w rozporządzeniu oznaczeniami, zmieniono sposób oznaczeń z oznaczeń typu „01” do „13” na „GTU_01” do „GTU_13”. Doprecyzowano też zapisy, wskazując odniesienie do kodów CN wg Nomenklatury scalonej (CN 2020) lub powołując się na klasyfikację PKWiU 2015.
  Nowa wersja projektu rozporządzenia nadal pozostawia obowiązek oznaczania symbolem „TP” transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi. Oznaczać trzeba będzie wszelkie transakcje ze wszystkimi podmiotami powiązanymi, niezależnie od kwoty tej transakcji.
  Projekt rozporządzenia przewiduje, że ma ono wejść w życie z dniem 1 lipca 2021 r.

 • 06.05.2021
  Nowe wzory formularzy ZUS ZUA oraz ZUS ZZA

  W dniu 5 maja 2021 r. zostało ogłoszone rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 23 kwietnia 2021 r. (Dz.U. 2021 poz. 846), na mocy którego nastąpi zmiana formularzy ZUS ZUA oraz ZUS ZZA.

  Za pośrednictwem zmienianych formularzy płatnicy składek przy zgłoszeniach do ZUS, będą musieli dodatkowo zaraportować nową daną - wykonywany zawód. Wykazywanie w formularzach wykonywanego zawodu osoby zgłaszanej, następować będzie poprzez podanie 6-cio cyfrowego kodu. Nowe formularze będą obowiązywały od dnia 16 maja 2021 r.

 • 15.04.2021
  ZUS ZUA oraz ZUS ZZA - nowe formularze

  Od 16 maja 2021 r. płatnicy składek przy zgłoszeniach do ZUS, będą musieli dodatkowo zaraportować nową daną - wykonywany zawód.

  Nowy obowiązek wynika z art. 10 ustawy z 14.05.2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, który zmienił art. 36 ust. 10 ustawy 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. Przepis ten miał 12 miesięczne vacatio legis.

  Millennium ERP wesprze użytkowników w powyższym procesie.

 • 09.04.2021
  projekt zmiany rozporządzenia ws. szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych

  Konsultowany jest projekt zmiany rozporządzenia ws. szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji podatku od towarów i usług.

  Jeżeli rozporządzenie wejdzie w życie w projektowanym brzmieniu, to będzie miał on znaczny wpływ na stosowanie oznaczenia MPP (Mechanizm Podzielonej Płatności) na fakturach. W § 10 ust. 4 pkt 13 rozporządzenia uregulowano, że oznaczenie „MPP” dotyczy wszystkich transakcji objętych mechanizmem podzielonej płatności, nie tylko objętych obowiązkiem stosowania tego mechanizmu, ale też i tych, w przypadku których mechanizm podzielonej płatności stosowany jest dobrowolnie. W § 11 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia uregulowano, że oznaczenie „MPP”  w ewidencji zakupu dotyczy wszystkich transakcji objętych mechanizmem podzielonej płatności, nie tylko objętych obowiązkiem stosowania tego mechanizmu, ale też i tych,  w przypadku których mechanizm podzielonej płatności stosowany jest dobrowolnie.

  Omawiana powyżej zmiana przyniesie konieczność aktualizacji oprogramowania. 

 • 06.04.2021
  Sprawozdanie Z-02 oraz Z-03

  Wszystkich zainteresowanych pragniemy poinformować, że sprawozdania Z-02 oraz Z-03 zgodne z obecnie obowiązującym wzorem zostaną udostępnione Państwu do dnia 09.04.2021 r.

 • 25.03.2021
  e-learning PPK

  Pragniemy poinformować, że na naszej stronie zamieszczony został kolejny e-learning, poświęcony PPK.
  Filmy w formacie MP4 obejmują:
  • moduł PPK
  • protokół API
  • API - obieg dokumentów

  Zachęcamy również do zapoznania się innymi funkcjonalnościami Millennium prezentowanymi w formie e-learningu.

 • 24.03.2021
  PRZEDŁUŻENIE TERMINU NA SPORZĄDZENIE SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH ZA 2020 R.

  Ministerstwo Finansów poinformowało o przedłużeniu terminu na sporządzenia sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2020.

  Ze względu na trudną i dynamiczną sytuację związaną z COVID-19, Ministerstwo Finansów podjęło decyzję o przedłużeniu terminów na sporządzenie sprawozdań finansowych dla:

  • jednostek sektora prywatnego oraz organizacji non-profit - o 3 miesiące,

  • jednostek sektora finansów publicznych - o 1 miesiąc.

  Termin na sporządzenie sprawozdań finansowych ma zostać wydłużony Rozporządzeniem, które jest na końcowym etapie procesu legislacyjnego.

   

 • 05.03.2021
  SPRAWOZDANIE Z-12

  Wszystkich zainteresowanych pragniemy poinformować, że sprawozdanie Z-12 zgodne z obecnie obowiązującym wzorem, zostanie udostępnione Państwu w dniu 10.03.2021 r.

 • 24.02.2021
  e-Faktura

  Pojawił się projekt ustawy dotyczący wprowadzenia e-faktur. Wraz z projektem dostępna jest też struktura logiczna.

  Projekt wprowadza definicję faktury ustrukturyzowanej – faktury elektronicznej wystawionej przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur.

  Ustawa zakłada wprowadzenie Krajowego Systemu e-Faktur - systemu teleinformatycznego służącego do:
  1) uwierzytelnienia oraz weryfikacji posiadanych uprawnień, o których mowa w art. 106na ust. 4, 6 i 8;
  2) powiadamiania podatnika lub podmiot uprawniony o uprawnieniach, o których mowa w art. 106na ust. 4, 6 i 8;
  3) wystawiania i dostępu do faktur ustrukturyzowanych przez podatnika lub podmioty uprawnione;
  4) otrzymywania faktur ustrukturyzowanych;
  5) przechowywania faktur ustrukturyzowanych;
  6) oznaczania faktur ustrukturyzowanych numerem identyfikującym, przydzielonym przez ten system;
  7) weryfikowania zgodności faktur ustrukturyzowanych ze wzorem faktury ustrukturyzowanej, o którym mowa w art. 106nb ust. 5;
  8) analizy i kontroli prawidłowości danych z faktur ustrukturyzowanych;
  9) powiadamiania podatnika albo podmiotu uprawnionego do wystawienia faktury ustrukturyzowanej o:
      a) dacie i czasie wystawienia faktury ustrukturyzowanej oraz numerze identyfikującym fakturę ustrukturyzowaną przydzielonym przez ten system,
      b) odrzuceniu faktury ustrukturyzowanej – w przypadku niezgodności ze wzorem faktury ustrukturyzowanej, o którym mowa w art. 106nb ust. 5,
      c) braku możliwości wystawienia faktury ustrukturyzowanej – w przypadku niedostępności Krajowego Systemu e-Faktur; 
  10) powiadamiania podmiotu, który nie posiada uprawnień, o których mowa w art. 106na ust. 4–8, o braku możliwości wystawienia faktury ustrukturyzowanej lub o braku dostępu do faktur ustrukturyzowanych.

  Ustawa ma wejść w życie z dniem 1 października 2021 r.

  Według Ministerstwa Finansów wprowadzenie e-faktur przyniesie następujące korzyści:
  • - Dzięki korzystaniu z e-faktury podatnik będzie miał pewność, że faktura dotarła do kontrahenta.
  • - Podatnik będzie miał każdorazowo możliwość wglądu w jej treść. E-faktura nie ulegnie zniszczeniu ani zaginięciu.
  • - Odczytywanie e-faktury będzie proste i przejrzyste.
  • - Dla tych, którzy będą wystawiali e-faktury, skracamy zwrot VAT o 1/3 z 60 do 40 dni.

  Bomark SI z uwagą śledzi projekty ustaw, o terminach koniecznych aktualizacji poinformujemy w Aktualnościach.

 • 15.02.2021
  MILLENNIUM 2.5

  Pragniemy poinformować, że dostępne jest Millennium 2.5.
  Tym razem zadbaliśmy o maksymalne zautomatyzowanie kolejnych procesów płacowych.

 • 12.01.2021
  Zmiana wzorów deklaracji PIT-4R, PIT-8AR, IFT-1 / IFT-1R za rok 2020

  Szanowni Państwo,

  w związku z opublikowaniem w dniu 30 grudnia 2020 r.  w dzienniku ustaw Rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 grudnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2432) zmianie uległy wzory deklaracji PIT-4R, PIT-8AR oraz deklaracja IFT-1 / IFT-1R  za rok 2020.  

  Oznacza to, że wzory deklaracji PIT-4R (wersja 10) oraz PIT-8AR (wersja 9) za rok 2020 określone w Rozporządzeniu Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 21 października 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, opublikowanym w dniu 3 listopada 2020 r.(Dz. U. z 2020 poz. 1940) nie są obowiązującymi deklaracjami.

  Zmiennie uległ również formularz IFT-1 / IFT-1R, który otrzymał wersję 16.

  W najbliższej aktualizacji Systemu Millennium ERP udostępniona zostanie wersja 11 formularza PIT-4R, wersja 10 formularza PIT-8AR oraz wersja 16 formularza IFT-1 / IFT-1R.

  Klienci, którzy otrzymali już aktualizacje Systemu Millennium ERP zawierające nowe formularze deklaracji PIT zostaną indywidualnie zawiadomieni o terminach kolejnych aktualizacji w celu udostępnienia nowych wersji ww. formularzy.

  Uprzejmie prosimy o nieskładanie ww. deklaracji do dnia aktualizacji oprogramowania do najnowszej wersji.

  Dodatkowo informujemy, że Rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 grudnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych zawiera nowy wzór deklaracji PIT-11 w wersji 27 obowiązującej dla przychodów osiągniętych od dnia 01.01.2021 r.

2020

 • 22.12.2020
  OD 1 STYCZNIA 2021 R. NALEŻY INFORMOWAĆ ZUS O ZAWARCIU UMOWY O DZIEŁO

  21 grudnia 2020 r. przepisy Tarczy Antykryzysowej wprowadziły obowiązek informowania ZUS o umowach o dzieło zawieranych od nowego roku. ZUS musi prowadzić ewidencję takich umów.

  O zawarciu umowy o dzieło płatnik składek lub osoba fizyczna zlecająca dzieło zawiadamia ZUS. Obowiązek ten nie dotyczy umów o dzieło:
  • zawartych z własnym pracownikiem,
  • wykonywanych na rzecz własnego pracodawcy, ale zawartych z innym podmiotem,
  • zawartych z osobami prowadzącymi działalność gospodarczą na wykonanie przez nie usług, które wchodzą w zakres prowadzonej działalności.

  Umowy zawarte od 1 stycznia 2021 r. trzeba wykazać w nowym formularzu RUD (Zgłoszenie umowy o dzieło). Należy go złożyć w ciągu 7 dni od zawarcia umowy o dzieło. Formularz RUD można przekazać elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.
  Dla każdego wykonawcy dzieła trzeba złożyć oddzielny formularz RUD. W jednym formularzu RUD można wykazać maksymalnie 10 umów zawartych z jednym wykonawcą.

  Użytkowników Millennium ERP będziemy indywidualnie informowali o terminach aktualizacji oprogramowania.

   

 • 04.11.2020
  NOWE ZASADY WYPŁACANIA WYNAGRODZENIA ZA CZAS NIEZDOLNOŚCI DO PRACY OSOBOM PRZEBYWAJĄCYM NA KWARANTANNIE

  Znowelizowane Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 1758), zwane dalej Rozporządzeniem, określa nowe zasady wypłacania wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy osobom przebywającym na kwarantannie.

  Podstawą wypłaty osobie poddanej kwarantannie albo izolacji w warunkach domowych, u której stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2 pozytywnym wynikiem testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, za okres nieobecności w pracy z powodu obowiązku odbycia kwarantanny albo izolacji w warunkach domowych, wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy lub świadczenia pieniężnego z tytułu choroby określonego w odrębnych przepisach, jest informacja w systemie teleinformatycznym, udostępnionym przez jednostkę podległą ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, właściwą w zakresie systemów informacyjnych ochrony zdrowia.

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych udostępnia bezpłatnie informację, o której mowa powyżej płatnikowi składek na profilu informacyjnym płatnika składek. Jeżeli powyższa informacja nie zostanie przekazana przez ZUS płatnikowi składek, osoba poddana kwarantannie albo izolacji w warunkach domowych w terminie 3 dni roboczych od dnia zakończenia obowiązkowej kwarantanny albo izolacji w warunkach domowych, składa pracodawcy albo podmiotowi obowiązanemu do wypłaty świadczenia pieniężnego z tytułu choroby, określonego w odrębnych przepisach pisemne oświadczenie, potwierdzające odbycie obowiązkowej kwarantanny albo izolacji w warunkach domowych. Oświadczenie to można złożyć również za pośrednictwem systemów teleinformatycznych. Wówczas Pracodawca albo podmiot obowiązany do wypłaty świadczenia pieniężnego z tytułu choroby, występuje do organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej o potwierdzenie informacji zawartych w ww. oświadczeniu.

  Rozporządzenie przewiduje również, że podstawą do wypłaty zasiłku opiekuńczego osobie opiekującej się:
  1) chorym dzieckiem w wieku do ukończenia 14 lat;
  2) chorym dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji do ukończenia 18 lat;
  3) innym chorym członkiem rodziny;
  - jest złożone przez ubezpieczonego oświadczenie o konieczności opieki nad dzieckiem lub członkiem rodziny, o których mowa powyżej, poddanych obowiązkowej kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych.
  Pracodawca albo podmiot obowiązany, o którym mowa w ust. 3, może wystąpić do organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej o potwierdzenie informacji zawartych w oświadczeniu.

  Prawo do wypłaty wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy lub świadczenia pieniężnego z tytułu choroby określonego w odrębnych przepisach, przysługuje również nieobecnej w pracy osobie, prowadzącej wspólne gospodarstwo domowe z osobą, u której stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2 lub z nią zamieszkującą.

 • 01.10.2020
  NOWA STRUKTURA JPK

  Od 1 października 2020 roku podatników VAT zacznie obowiązywać nowa elektroniczna struktura JPK w formie JPK_V7M lub JPK_V7K (wcześniej określany jako JPK_VDEK). Konsekwencją wprowadzenia nowego JPK jest udostępniona nowa wersja Millennium w obszarze sprzedaży i księgowości w zakresie przetwarzania danych przekazywanych za pośrednictwem nowej struktury JPK_V7M lub JPK_V7K.

   Nowy plik JPK będzie zawierał dwa warianty określane jako:

  JPK_V7M – dla podatników rozliczających się miesięczne oraz
  JPK_V7K – dla podatników rozliczających się kwartalnie.

  JPK posiada część deklaracyjną i ewidencyjną, zastępując w ten sposób dotychczasową deklarację VAT-7 lub VAT-7K i równocześnie plik JPK_VAT. Dane raportowane obecnie za pośrednictwem tych dwóch dokumentów KAS będzie otrzymywał w jednej, nowej strukturze JPK_V7M lub JPK_V7K, w zależności od przyjętych okresów rozliczeniowych. Natomiast zakres raportowanych danych zostanie poszerzony m.in. o kody towarów i usług oraz kody niektórych dowodów sprzedaży i rodzajów transakcji, którym podatnik będzie miał obowiązek nadać na nowych zasadach.

  W przypadku podatników rozliczających się za okresy miesięczne będą oni składali JPK_V7M, który za każdy miesiąc będzie zawierał zarówno część deklaracyjną, jak i ewidencyjną. Natomiast podatnicy rozliczający się kwartalnie za pośrednictwem JPK_V7K będą zobowiązani do składania części ewidencyjnej miesięcznie, a deklaracyjnej kwartalnie.

  Przygotowaliśmy dla Państwa stosowne zmiany w oprogramowaniu.

 • 16.09.2020
  NAJWYŻSZA JAKOŚĆ QUALITY INTERNATIONAL

  Bomark Systemy Informatycznie sp. z o.o. został zaproszony do udziału w programie Najwyższa Jakość Quality International, organizowanym przez Redakcję Forum Biznesu. Instytucjami patronującymi Programowi są: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Polski Komitet Normalizacyjny oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. 

  Program Najwyższa Jakość Quality International kierowany jest do instytucji, producentów i usługodawców, posiadających czytelną politykę jakości w odniesieniu do oferowanych produktów, świadczonych usług lub wdrożonych systemów zarządzania - organizacji, mogących poszczycić się osiągnięciami na najwyższym, światowym poziomie. 

  Jesteśmy zaszczyceni powyższym wyróżnieniem i docenieniem przez Forum Biznesu Naszej dotychczasowej działalności, związanej z zarządzaniem jakością oraz docenieniem usług i produktów oferowanych przez Bomark. 

 • 24.08.2020
  PROJEKT ZMIANY USTAWY O PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG ORAZ USTAWY - PRAWO BANKOWE

  Ministerstwo Finansów w dniu 18.08.2020 r. przekazało do konsultacji społecznych projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Prawo bankowe.

   

  Projekt przewiduje wprowadzenie pakietu Slim VAT obejmującego:

  - wydłużenie terminu na wywóz towarów dla zachowania stawki 0% przy opodatkowaniu zaliczek z tytułu eksportu towarów z 2 na 6 m-cy,

  - wydłużenie terminu do odliczenia VAT naliczonego na bieżąco łącznie do 4 okresów rozliczeniowych. W przypadku podatników rozliczających się kwartalnie rozwiązanie pozostaje bez zmian, co oznacza, że mogą odliczyć „na bieżąco” VAT naliczony w okresie rozliczeniowym, w którym nabywają to prawo lub w 2 następnych okresach rozliczeniowych,

  - spójne kursy walut - dodanie opcjonalnego dla podatników rozwiązania o możliwości stosowania do określenia podstawy opodatkowania wyrażonej w walucie obcej, przeliczania na złote zgodnie z zasadami przeliczania przychodu wynikającymi z przepisów o podatku dochodowym, obowiązującymi tego podatnika na potrzeby rozliczania dla danej transakcji (po wyborze opcji podatnik jest obowiązany do jej stosowania przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy licząc od początku miesiąca, w którym ją wybrał),

  - wprowadzenie możliwości odliczania podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie usług noclegowych w celu ich odsprzedaży,

  - podwyższenie limitu na nieewidencjonowane prezenty małej wartości z 10 zł do 20 zł,

  - brak konieczności uzyskiwania potwierdzeń odbioru faktur korygujących in minus,

  - wprowadzenie do ustawy przepisu dotyczącego rozliczania faktur korygujących zwiększających cenę. Rozwiązanie potwierdza dotychczasową praktykę, zgodnie z którą w przypadku, gdy podstawa opodatkowania ulega zwiększeniu, korekty tej podstawy dokonuje się w rozliczeniu za okres, w którym zaistniała przyczyna zwiększenia podstawy opodatkowania. 

   

  Projekt przewiduje również wprowadzenie pakietu przepisów doprecyzowujących i uzupełniających VAT, dotyczy głównie takich obszarów, jak:

  - zmiany do matrycy stawek VAT i Wiążącej Informacji Stawkowej,

  - przełożenie symboli PKWiU 2008 na symbole PKWiU 2015 w załączniku nr 15 do ustawy o VAT i w zakresie wyłączeń ze zwolnienia podmiotowego określonych w art. 113 ust. 13 pkt 1 lit. f i g ustawy o VAT,

  - zmiany doprecyzowujące w zakresie wykazu podatników VAT (tzw. biała lista),

  - zmiany doprecyzowujące w zakresie mechanizmu podzielonej płatności,

  - zmiany doprecyzowujące w zakresie nowego JPK VAT,

  - uchylenie ust. 8 w art. 7 ustawy o VAT – jako rozwiązania nadmiarowego, które nie posiada odpowiedniej podstawy w przepisach dyrektywy 2006/112/WE w warunkach rozliczeń krajowych zaburza logikę w podejściu do opodatkowania dostawy towarów;

   

  Planowana jest też zmiana w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe, polegająca na wprowadzeniu możliwości dokonywania płatności z rachunku VAT kwoty odpowiadającej kwocie podatku z tytułu importu towarów czy też należności celnych na rzecz agencji celnych.

  Zmiany przepisów mają wejść w życie od dnia 01.01.2021 r.

   

 • 02.07.2020
  NOWA WERSJA PŁATNIKA

  W związku z opublikowaniem nowej wersji programu "Płatnik", zawierającej zmianę w deklaracji RCA, polegającą na dodaniu w bloku III B. pola nr 28 dedykowanego dla składek PPK, informujemy, że udostępnimy Państwu aktualizację do wersji 2.3. Kadr-Płac, zawierającą stosowne modyfikacje. 

 • 15.06.2020
  TARCZA 4.0

  Sejm w dniu 04.06.2020 r. uchwalił Rządowy projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych, udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw, zwany potocznie Tarczą 4.0. Ustawę przekazano Prezydentowi i Marszałkowi Senatu. 

  Tarcza 4.0. wprowadza szereg zmian, w szczególności z zakresu prawa pracy, które mogą mieć wpływ na funkcjonowanie poszczególnych modułów Systemu Millennium ERP. 

   

  I.   Zaległy urlop

  Wraz z wejściem w życie Tarczy 4.0. pracodawca w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19, może udzielić pracownikowi, w terminie przez siebie wskazanym, bez uzyskania zgody pracownika i z pominięciem planu urlopów, urlopu. 

   

  II.   ZFŚS

  Również w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, pracodawcy, u których wystąpił spadek obrotów gospodarczych lub istotny wzrost obciążenia funduszu wynagrodzeń, mogą zawiesić obowiązki:

  1) tworzenia lub funkcjonowania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

  2) dokonywania odpisu podstawowego

  3) wypłaty świadczeń urlopowych 

  Jeżeli u ww. pracodawcy działają związki zawodowe to zawieszenie ww. obowiązków wymaga zawarcia porozumienia z organizacjami związkowymi. Jednocześnie u ww. pracodawców nie stosuje się postanowień układów zbiorowych pracy lub regulaminów wynagradzania, ustalających wyższą wysokość odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz inne świadczenia o charakterze socjalno-bytowym niż określa ta ustawa. W takim przypadku stosuje się wysokość odpisu na ten fundusz określoną w ustawie o ZFŚS.

   

  III.   Odprawy

  Tarcza 4.0. zawiera przepis, na mocy którego wysokość odprawy, odszkodowania lub innego świadczenia pieniężnego, wypłacanego w związku z rozwiązaniem umowy o pracę nie może przekroczyć dziesięciokrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę. 

  Powyższe rozwiązanie obowiązuje wyłącznie w okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii i dotyczy pracodawców, u których wystąpił spadek obrotów gospodarczych lub istotny wzrost obciążenia funduszu wynagrodzeń.

   

  IV.   Zakaz konkurencji

  Nowe przepisy będą pozwalały stronom umów o zakazie konkurencji obowiązującym po ustaniu: stosunku pracy; umowy agencyjnej; umowy zlecenia; innej umowy o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy dotyczące zlecenia; umowy o dzieło - na rzecz których ustanowiono zakaz działalności konkurencyjnej, mogą ją wypowiedzieć z zachowaniem terminu 7 dni. 

   

  V.   Praca zdalna

  Tarcza 1.0. wprowadziła możliwość pracy zdalnej. Natomiast przepisy Tarczy 4.0. wprowadzą obowiązek zapewnienia pracownikowi środków i materiałów do pracy zdalnej. Nowe przepisy doprecyzowują, że wykonywanie pracy zdalnej może zostać polecone, jeżeli pracownik ma umiejętności i możliwości techniczne oraz lokalowe do wykonywania takiej pracy i pozwala na to rodzaj pracy. Pracownik może używać środków pracy niezapewnionych przez pracodawcę pod warunkiem, że umożliwia to uszanowanie i ochronę informacji poufnych i innych tajemnic prawnie chronionych, w tym tajemnicy przedsiębiorstwa lub danych osobowych, a także informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę. Na polecenie pracodawcy pracownicy są obowiązani do prowadzenia ewidencji wykonanych czynności w ramach pracy zdalnej. 

   

  Tarcza 4.0. przewiduje również szereg innych rozwiązań m.in. zawiera ona nowe rozwiązania dotyczące dofinansowania wynagrodzeń pracowników. Rozwiązania te będą dotyczyły pracowników nieobjętych: przestojem, przestojem ekonomicznym lub obniżonym wymiarem czasu pracy wprowadzonym w następstwie wystąpienia COVID-19.

  Jeżeli planujecie Państwo skorzystać z nowych rozwiązań, prosimy o odpowiednie zgłoszenie, w celu oceny czy nie wymaga ono modyfikacji działania poszczególnych modułów Systemu Millennium ERP. 

 • 20.04.2020
  ŚWIADCZENIE POSTOJOWE DLA ZLECENIOBIORCÓW

  Pragniemy poinformować, iż Zespół Bomark przygotował już Wniosek RSP-C - wniosek o świadczenie postojowe w związku z przeciwdziałaniem skutkom wywołanym COVID-19 dla umów cywilnoprawnych.

  Zainteresowanych prosimy o kontakt.

 • 08.04.2020
  TARCZA ANTYKRYZYSOWA - SYSTEM MILLENNIUM ERP

  Znowelizowana w dniu 31.03.2020 r. ustawa z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, przewiduje szereg rozwiązań dla Przedsiębiorców, u których wystąpił spadek obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19. 

  Część nowych przepisów przewiduje dofinansowanie do wynagrodzeń zatrudnianych pracowników, przy czym dofinansowanie to jest uzależnione od wprowadzenia zmian z zakresu zbiorowego prawa pracy, takich jak:

  - wprowadzenie przestoju ekonomicznego 

  - obniżenie wymiaru czasu pracy pracowników o 20%, nie więcej niż 0,5 etatu wraz z proporcjonalnym obniżeniem pracownikom wynagrodzenia za pracę, przy czym do kwoty nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę ustalane na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy. 

  Możliwe jest również:

  - ograniczenie nieprzerwanego odpoczynku

  - wprowadzenie systemu równoważnego czasu pracy

  - stosowanie mniej korzystnych warunków zatrudnienia pracowników niż wynikające z umów o pracę.

  Nasz zespół przygotował już odpowiednie zmiany w Systemie Millennium ERP umożliwiające obsługę nowych rozwiązań. Jeżeli zamierzacie Państwo skorzystać z któregoś z nowych rozwiązań skontaktujcie się z Naszymi Konsultantami. 

 • 25.03.2020
  TARCZA ANTYKRYZYSOWA - PPK

  Trwają rządowe prace nad propozycjami rozwiązań, mającymi na celu wsparcie przedsiębiorców w czasie epidemii koronawirusa. Propozycje te przewidują m.in. wydłużenie obowiązujących terminów na wdrożenie PPK przez pracodawców z II fazy.

  Pracodawcy, którzy zatrudniali co najmniej 50 osób według stanu na dzień 30 czerwca 2019 r., będą mogli zawrzeć umowy o zarządzanie PPK oraz o prowadzenie PPK w terminach przewidzianych dla pracodawców z III fazy (którzy zatrudniali co najmniej 20 osób według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.).

  Maksymalny termin na zawarcie umowy o zarządzanie PPK dla pracodawców z II fazy, przypadający na dzień 24 kwietnia 2020 r., ma zostać przesunięty do 27 października 2020 r. 

  Termin na zawarcie umowy o prowadzeniu PPK, przypadający na dzień 11 maja 2020 r., zostanie wydłużony do dnia 10 listopada 2020 r. 

  Pomimo planowanego wydłużenia czasu na zawarcie ww. umów, reguły wdrożenia PPK mają pozostać bez zmian. Oznacza to m.in., że pracodawcy, którzy dokonali już wyboru instytucji finansowej, będą mogli zawrzeć umowę o zarządzanie PPK na dotychczasowych zasadach, przy czym umowę o prowadzenie PPK będą mogli zawrzeć w terminie przewidzianym dla III fazy i tym samym przesunąć pierwsze wpłaty do PPK. 

  Nad zmianami dotyczącymi przesunięcia terminów trwają aktualnie prace. Zmiany mają jednak wejść w życie w terminie do dnia 24 kwietnia 2020 r. 

  Źródło: http://www.mojeppk.pl

 • 23.03.2020
  TARCZA ANTYKRYZYSOWA

  Ministerstwo Finansów poinformowało o planowanych rozwiązaniach w ramach tzw. Tarczy Antykryzysowej.

  Planowane jest m.in. wprowadzenie prolongaty terminu przekazania przez pracodawcę zaliczek na podatek PIT od przychodów z szeroko rozumianej pracy, pobranych w marcu i kwietniu (tzw. PIT-4). Zapłata zaliczki, zamiast odpowiednio do 20 kwietnia i 20 maja, będzie mogła być dokonana w późniejszym terminie.

  Przewiduje się też odroczenie do 1 lipca 2020 r. obowiązku składania nowych JPK_VAT z deklaracją dla dużych przedsiębiorców. Dzięki temu duzi przedsiębiorcy zyskują dodatkowe 3 miesiące na dopasowanie swoich systemów do wymogów nowego sposobu raportowania oraz zyskają więcej czasu na prace związane z dopasowaniem systemów księgowych i informatycznych do nowego JPK.

  Dzięki proponowanym rozwiązaniom mamy więcej czasu na przetestowanie obsługi nowego JPK_VAT w Systemie Millennium przed wdrożeniem go u Państwa

  Również zgłoszenia do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) mają zostać opóźnione do 13 lipca 2020 r. 

  Powyższe rozwiązania znalazły się w Gospodarczej i Społecznej Tarczy Antykryzysowej dla Bezpieczeństwa Przedsiębiorstw i Pracowników w związku z pandemią wirusa SARS-Cov-2. 

 • 11.03.2020
  Ustawa z dnia 2 marca 2020 r.

  W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych informujemy, że realizujemy prace programistyczne pozwalające na dodanie kodów do słownika absencji i słownika świadczeń, zmian w szablonach algorytmów, umożliwienie nadawania uprawnień do nowej absencji. 

  O terminach udostępnienia zmian poinformujemy Państwa indywidualnie. 

  Ustawa zawiera dwa przepisy, które bezpośrednio mogą dotyczyć pracowników.

  Pierwszy z nich to art. 3 ustawy, pozwalający pracodawcy polecić pracownikowi wykonywanie, przez czas oznaczony, pracy określonej w umowie o pracę, poza miejscem jej stałego wykonywania (praca zdalna).

  Drugi przepis, tj. art. 4 ustawy przewiduje, że w przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły do których uczęszcza dziecko, z powodu COVID-19, ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem do lat 8, przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy za okres nie dłuższy niż 14 dni. 

  Przepis ten przewiduje dodatkowy zasiłek opiekuńczy dla ubezpieczonych w przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których uczęszcza dziecko, z powodu COVID-19. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje za okres nie dłuższy niż 14 dni. Nie wlicza się go do okresu 60 dni w roku kalendarzowym (wynikającym z art. 33 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, Dz.U. z 2019 r. poz. 645 i 1590), co więcej, za okres pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego, zasiłek wynikający z ustawy "chorobowej" nie przysługuje. Zgodnie z wyjaśnieniami ZUS, wykazywane zamknięcia placówki, powinno być dokumentowane oświadczeniem ubezpieczonego.

  W związku z tym przepisem Nasz Zespół już przygotował odpowiednią zmianę obliczania limitów wykorzystanego zasiłku opiekuńczego. 

 • 28.02.2020
  JPK VAT Z DEKLARACJĄ

  Zgodnie z informacją zamieszczoną przez Ministerstwo Finansów od 1 kwietnia 2020 obowiązywać będą dwa warianty JPK VAT:

  - JPK_V7M - dla podatników rozliczających się miesięcznie oraz                                                                                                                                                                                  

  - JPK_V7K - dla podatników rozliczających się kwartalnie.

  Ze wzorem elektronicznym ww dokumentów można zapoznać się już na platformie e-PUAP.

  Nowy Jednolity Plik Kontrolny VAT to połączenie deklaracji i ewidencji VAT w jednym pliku, który zobowiązani będą składać podatnicy podatku VAT, rozliczający się dotychczas w formie deklaracji VAT-7 i VAT-7K.             

  JPK VAT składać będą wszyscy czynni podatnicy: duże przedsiębiorstwa od 1 kwietnia 2020 roku, natomiast wszyscy pozostali obowiązkowo od 1 lipca 2020 roku. 

  W wymaganych terminach zostaną Państwu udostępnione nowe deklaracje. 

 • 13.02.2020
  ZMIANA ROZPORZĄDZENIA MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Z DNIA 20 GRUDNIA 2018 R.

  Z dniem 1 lutego 2020 r. uległo zmianie Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych oraz innych dokumentów (Dz. U. z 2018 poz. 2495).

  Zmieniły się wzory dokumentów o symbolach:
  - ZUS RCA cz. II - imienny raport cz. II dla osoby fizycznej wykonującej działalność gospodarczą na mniejszą skalę, która korzysta z obniżenia składek na ubezpieczenia społeczne;
  - ZUS DRA cz. II - deklaracja rozliczeniowa cz. II dla osoby fizycznej wykonującej działalność gospodarczą na mniejszą skalę, która korzysta z obniżenia składek na ubezpieczenia społeczne i opłaca składki wyłącznie za siebie.
  Zmianie uległa też treść załącznika nr 24 - KODY WYKORZYSTYWANE PRZY WYPEŁNIANIU DOKUMENTÓW do ww. Rozporządzenia.

  Poniższy link odsyła do Internetowego Systemu Aktów Prawnych – gdzie możecie się Państwo zapoznać z aktualnymi wzorami dokumentów:
  http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000102

   

2019

 • 30.12.2019
  WDROŻENIE PRACOWNICZYCH PLANÓW KAPITAŁOWYCH

  Z przyjemnością pragniemy Państwa poinformować, iż firma Bomark Systemy Informatyczne Sp. z o.o. przekazała zainteresowanym funkcjonalność PPK, umożliwiając zgodnie z obowiązującymi terminami wywiązanie się z obowiązków wynikających z Pracowniczych Planów Kapitałowych.

  Nowa funkcjonalność jest dostępna dla wszystkich naszych Klientów w oparciu o umowę serwisową. 

 • 08.10.2019
  PAN PREZYDENT ANDRZEJ DUDA PODPISAŁ NOWELĘ ODMRAŻAJĄCĄ PODSTAWĘ NALICZANIA ODPISU NA ZFŚS

  Wkrótce w Dzienniku Ustaw opublikowana zostanie nowela, w której przewidziano m.in. odmrożenie podstawy naliczania odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (ZFŚS).

  Nowela została podpisana 3 października 2019 r. Większość nowych przepisów wejdzie w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

  Bomark Systemy Informatyczne jest gotowy na zmiany ZFŚS.

   

 • 23.09.2019
  OBOWIĄZEK STOSOWANIA MECHANIZMU PODZIELONEJ PŁATNOŚCI W PEWNYCH SEKTORACH GOSPODARKI

  Ustawą z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw wprowadzono obowiązek stosowania mechanizmu podzielonej płatności w pewnych sektorach gospodarki. Ustawa ta zastępuje obowiązujące obecnie szczególne rozwiązania rozliczania podatku VAT, czyli odwrotnego obciążenia stosowanym obligatoryjnie mechanizmem podzielonej płatności (dalej MPP).

  Obligatoryjna forma MPP będzie stosowana w odniesieniu do dostaw towarów i świadczenia usług, które zasadniczo objęte są obecnie reżimem odwrotnego obciążenia oraz dotychczasowym zakresem odpowiedzialności podatkowej. Ustawa wprowadza również limit kwotowy, od którego będzie obowiązywał obowiązek dokonania rozliczenia w MPP. Obligatoryjne stosowanie MPP zostaną objęte towary lub usługi udokumentowane fakturami, których wartość brutto przekracza 15 tys. zł lub równowartość tej kwoty. Co do zasady faktura dokumentująca powyższe transakcje powinna być oznaczona przez wystawcę informacją „mechanizm podzielonej płatności”. Ustawa nakłada na wystawcę faktury sankcję w wysokości 30% kwoty podatku wykazanego na fakturze za nieumieszczenie na wystawianej fakturze specjalnego oznaczenia „mechanizm podzielonej płatności” będącego informacją, że przedmiotowa faktura z uwagi na przedmiot transakcji jak i kwotę powinna zostać zapłacona z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności.

  Ustawa wprowadza możliwość dokonywania jednym komunikatem przelewu zapłaty za więcej niż jedną fakturę. Taki komunikat przelewu musi obejmować wszystkie faktury wystawione dla podatnika w danym okresie od jednego dostawcy i zawierać całą kwotę podatku VAT wykazanego na tych fakturach. Okres ten nie może być krótszy niż jeden dzień i dłuższy niż jeden miesiąc. Przez miesiąc w tym przypadku należy rozumieć miesiąc kalendarzowy. Podatnik w komunikacie przelewu nie będzie wskazywał numeru konkretnej faktury płaconej w mechanizmie podzielonej płatności, będzie natomiast wskazywał okres za który dokonuje płatności.

  Ustawa wejdzie w życie z dniem 1 listopada 2019 r.

  W związku z powyższym na dokumentach sprzedaży generowanych za pośrednictwem programu zostanie dodany znacznik który będzie powodował wywołanie na wydruku faktury klauzuli "Mechanizm podzielonej płatności". Klauzula ta zostanie dodana w nagłówku faktury pod nr rachunku płatniczego.

  W celu ułatwienia korzystania z programu znacznik będzie wywoływany automatycznie dla transakcji, których wartość brutto przekracza kwotę 15 tys. zł lub równowartość tej kwoty.

  W modułach Fakturowanie oraz Czynsze zostanie dodana opcja wywołująca sformułowania "Mechanizm podzielonej płatności" w nagłówku, jeśli którykolwiek ujęty w fakturze towar będzie miał włączony znacznik odnoszący się do MPP. Funkcja ta pozwala powiązać towary i usługi zapamiętane w programie z wykazem towarów i usług objętych obligatoryjnym MPP. Towary i usługi te zostały określone w załączniku nr 15 do ww. ustawy. Dzięki temu rozwiązaniu każdorazowo przy wystawianiu faktury nie trzeba będzie wywoływać ręcznie klauzuli "Mechanizm podzielonej płatności".

  Obecnie w programie w celu obsługi dokonania jednym komunikatem przelewu zapłaty za więcej niż jedną fakturę, przy tworzeniu zapisów z faktury zakupowej, istnieje możliwość otwarcia rozrachunku z oznaczeniem: brutto, netto, VAT, VAT odliczany lub VAT nie odliczany. Ustawienia te funkcjonują w szablonach wykorzystujących rejestr VAT jak i przy ręcznym tworzeniu rozrachunków. W trakcie tworzenia przelewów przy wykorzystaniu MPP program sumuje automatycznie wszystkie pozycje do wartości przelewu oraz pozycje typu VAT, VAT odliczany i VAT nie odliczany do sumy VAT wykazywanej w komunikacie przelewu.

  Aktualnie program generuje indywidualne przelewy dla każdego numeru faktury z wszystkich zaznaczonych pozycji rozrachunkowych. Natomiast istnieje możliwość przygotowania ręcznie przelewu typu MPP bez uprzedniego wprowadzenia do systemu rozrachunków z dokumentu zakupowego.

  W celu umożliwienia obsługi jednego komunikatu przelewu dla zapłaty za więcej niż jedną fakturę w MPP w najbliższym czasie zostanie dodana możliwość tworzenia przelewów z wybranego zakresu dni, ograniczona do jednego miesiąca.

  W rozrachunkach zostanie dodany znacznik wymuszający płatność przy wykorzystaniu MPP dla zaznaczonej pozycji.

 • 20.09.2019
  RACHUNEK ROZLICZENIOWY - BIAŁA KSIĘGA PODATNIKÓW VAT

  Ustawa z dnia 12 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1018) zakłada utworzenie jednej bazy danych zawierającej wszystkie informacje o statusie podatników VAT. Szefa KAS będzie prowadził w postaci elektronicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych wykazu podmiotów zamieszczonych ww. bazie danych, który będzie aktualizowany na bieżąco, tj. w każdy dzień roboczy, raz na dobę. W bazie danych znajdą się informacje zamieszone dotychczas w dwóch wykazach, tj. w wykazie:

  1) podatników, w odniesieniu do których naczelnik urzędu skarbowego nie dokonał rejestracji lub którzy zostali wykreśleni z rejestru jako podatnicy VAT,
  2) podatników, których rejestracja jako podatników VAT została przywrócona,

  Informacje te zostaną połączone w jeden wykaz (Białą Księgę), który zostanie rozszerzony o podmioty zarejestrowane jako podatnicy VAT, czyli o dane dotyczące statusu podatników VAT czynnych i zwolnionych z VAT.

  Wykaz będzie stanowił bardzo ważne narzędzie dla podatników, którzy będą mieli możliwość weryfikacji informacji o swoich kontrahentach, a więc informacji przede wszystkim o aktualnym statusie rejestracji kontrahentów na wybrany dzień dla celów VAT. W wykazie zamieszczane będą m. in. numery rachunków rozliczeniowych w rozumieniu art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe lub imiennych rachunków w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której podmiot jest członkiem, otwartych w związku z prowadzoną przez członka działalnością gospodarczą – wskazanych w zgłoszeniu identyfikacyjnym lub zgłoszeniu aktualizacyjnym.

  Ustawa zakłada, że podatnicy nie zaliczają do kosztów uzyskania przychodów kosztu w tej części (lub zmniejszają wysokość kosztów), w jakiej płatność dotycząca transakcji określonej w art. 19 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (tj. transakcji, których wartość brutto przekracza 15 tys. zł lub stanowi równowartość tej kwoty) została dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego lub została dokonana na rachunek inny niż zawarty w wykazie podmiotów, o którym mowa powyżej.

  System Millenium będzie umożliwiał dokonanie weryfikacji czy dany rachunek bankowy jest rachunkiem płatniczym ujawnionym w ww. wykazie.

  Do programu zostanie wprowadzona weryfikacja kartoteki kontrahentów z Białą Księgą, tj.:
  1) weryfikacja czynnego płatnika VAT;
  2) weryfikacja rachunku bankowego.

  W dokumentach zakupowych podczas wprowadzania odliczanego podatku od towarów i usług program będzie informował, że dany kontrahent ma inny status niż Czynny podatnik VAT lub nie był weryfikowany w ciągu ostatniego miesiąca w Białej Księdze.

  Podczas tworzenia polecenia przelewu program będzie proponował weryfikację rachunku bankowego kontrahenta na który ma zostać wykonana płatność, jeśli rachunek ten nie był już weryfikowany w danym dniu.

  Informacja o weryfikacji będzie zapisywana w bazie danych programu, tak aby można było wykazać w przyszłości, że transakcja została dokonana za pośrednictwem rachunku płatniczego zamieszczonego w Białej Księdze i prawidłowo zaliczono koszty uzyskania przychodu.

 • 19.09.2019
  ZMIANY W MILLENNIUM ZWIĄZANE Z OBNIŻENIEM PIT DO 17%

  Bomark Systemy Informatyczne sp. z o.o. przygotowała szereg zmian w Systemie Millennium związanych z nadchodzącymi zmianami w prawie.

  Obniżenie stawki podatku PIT z 18% na 17%

  W związku z przyjęciem przez Senat ustawy z dnia z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw przygotowaliśmy zmiany związane z obniżeniem stawki podatku dochodowego z 18% na 17%. Obniżeniu stawki podatku PIT będzie towarzyszyć obniżenie kosztów pracy przez co najmniej dwukrotne podniesienie kosztów uzyskania przychodów dla pracowników.

  Przepisy wprowadzające ww. ustawę zakładają, że przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy od dochodów uzyskanych od dnia 1 października do dnia 31 grudnia 2019 r.:

  1) zamiast stawki 18% stosuje się stawkę 17%;
  2) kwota zmniejszająca podatek wynosi 525 zł 12 gr.

  Natomiast na wniosek podatnika przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy od dochodów uzyskanych od dnia 1 października do dnia 31 grudnia 2019 r. płatnicy składek zamiast stawki 17% stosują stawkę 17,75%.

  Ustawa obniżająca stawkę podatku PIT oczekuje na podpis Prezydenta. Planowany termin wejścia w życie to 1 października 2019 r. Zmiany w Systemie Millennium zostaną dodane po opublikowaniu ww. ustawy w Dzienniku Ustaw.

 • 10.09.2019
  UDOSTĘPNILIŚMY PAŃSTWU W MILLENNIUM ŚWIADECTWO PRACY ZGODNE ZE WZOREM OBOWIĄZUJĄCYM OD 7 WRZEŚNIA 2019 r.

  Nowy pomocniczy wzór świadectwa pracy obowiązuje od 7 września 2019 r., oprogramowanie Millennium generuje już świadectwo pracy zgodne z obowiązującym wzorem.

  W Dzienniku Ustaw z 6 września 2019 r. pod pozycją 1709 został opublikowany pomocniczy wzór świadectwa pracy, który obowiązuje począwszy od dnia 7 września 2019 r. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej odstąpiło ostatecznie od projektowych propozycji wprowadzenia w świadectwie pracy – fotokodu (kodu QR). Uwzględniony został w tym zakresie postulat Pracodawców RP, którzy wskazywali, że wyznaczony w projekcie termin wprowadzenia fotokodów – mając na uwadze konieczność dostosowania procedur kadrowych i systemów informatycznych – był zbyt krótki (ok. 1 miesiąca).

  Ministerstwo RPiPS w odpowiedzi na uwzględniony postulat wskazało, iż „intencją projektodawcy było, aby treść danych w tych kodach, zawartych na każdej z projektowanych 4 stron świadectwa była określona we wzorze pomocniczym świadectwa pracy. Jednakże po przeprowadzeniu pogłębionych analiz okazało się, że ze względu na różną liczbę stron wydawanego świadectwa pracy − zależną od ilości informacji koniecznych do zamieszczenia w tym świadectwie w odniesieniu do konkretnego pracownika – jest to niemożliwe.” 

 • 05.09.2019
  ZMIANA USTAWY O PODATKU DOCHODOWYM - 17%

  Najnowsza nowelizacja Ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw, zakłada obniżenie stawki podatku PIT do 17% i podwyższenie kosztów uzyskania przychodów. Zmiany będą obowiązywać od 1 października 2019 r.

  Pełne brzmienie Ustawy znajduje się w załączniku:

  Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019

  Poprzez kliknięcie linku poniżej mogą Państwo zapoznać się z jej ścieżką legislacyjną:

  http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=3714

 • 04.09.2019
  NOWA STRUKTURA JPK DLA FAKTUR VAT RR

  W dniu 26.08.2019 r. na stronie internetowej Ministerstwa Finansów opublikowano nową strukturę logiczną postaci elektronicznej ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych dotyczących JPK dla faktur VAT RR. Struktura ta obowiązuje od dnia 1 września 2019 r.

  Jak wynika z informacji zamieszczonej przez Ministerstwo Finansów publikacja struktury wynika z nowych regulacji dotyczących faktur VAT RR, które zostały wprowadzone ustawą z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz.1520).

  Przypominamy, że zgodnie z definicją zawartą w ustawie o podatku od towarów i usług przez rolnika ryczałtowego - rozumie się rolnika dokonującego dostawy produktów rolnych, pochodzących z własnej działalności rolniczej lub świadczącego usługi rolnicze, korzystającego ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług, z wyjątkiem rolnika obowiązanego na podstawie odrębnych przepisów do prowadzenia ksiąg rachunkowych.

  Od 1 września 2019 r. ustawa o podatku od towarów i usług przewiduje, że Faktura VAT RR może być, za zgodą dostawcy, wystawiana, podpisywana i przesyłana w formie elektronicznej. W tym przypadku zamiast czytelnymi podpisami lub podpisami osób uprawnionych do wystawienia i otrzymania faktury VAT RR w formie elektronicznej, określonymi w ust. 2 pkt 13, faktura powinna być opatrzona, odpowiednio przez dostawcę i nabywcę, kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Przez przekazanie dostawcy oryginału faktury VAT RR rozumie się jej przesłanie w formie elektronicznej.

 • 22.08.2019
  ZEROWY PIT DLA MŁODYCH A PPK

  Program „Bez PIT dla Młodych” lub „Zerowy PIT dla młodych” to ustawa dotycząca ulgi w podatku PIT dla osób poniżej 26. roku życia. Nowe przepisy obowiązują od 1 sierpnia br. i mają zastosowanie do przychodów uzyskanych po dniu wejścia w życie ustawy, więc w 2019 r. proporcjonalnie tylko za ostatnie 5 miesięcy.
  Zwolnienie PIT obejmuje przychody uzyskane od 1 sierpnia 2019 r. i pochodzące z pracy, przez którą rozumiemy: stosunek pracy, spółdzielczy stosunek pracy, stosunek służbowy lub stosunek pracy nakładczej, a także umowy zlecenia zawarte z firmą. Zerowy PIT nie dotyczy natomiast przedsiębiorców rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej oraz osób aktualnie pobierających zasiłki chorobowe, macierzyńskie lub świadczenie rehabilitacyjne.


  Według wyliczeń Ministerstwa Finansów dzięki nowym regulacjom młody pracownik zyska od 139,08 zł do 149,20 zł miesięcznie. Zależeć to będzie od kwoty wynagrodzenia danej osoby – im wyższa, tym korzystniej dla pracownika.


  Limit zwolnienia na rok 2019 wynosi 35 636,67 zł, co oznacza, że uczestnik PPK spełniający wszystkie warunki nie zapłaci PIT również od wpłat do PPK, finansowanych przez podmiot zatrudniający. Kwoty zwolnione z płatności (przy założeniu, że zarabia on 2250,00 zł brutto miesięcznie) to:
  - 6,08 zł miesięcznie przy wpłatach do PPK finansowanych przez pracodawcę w wysokości 1,5% wynagrodzenia
  - 16,20 zł miesięcznie przy wpłatach do PPK finansowanych przez pracodawcę w wysokości 4% wynagrodzenia
  - PIT od miesięcznego wynagrodzenia w wysokości 133,00 zł miesięcznie

  Jesteśmy w trakcie przygotowywania stosownych zmian w oprogramowaniu.


  Więcej informacji o programie Bez PIT dla Młodych znajdą Państwo pod linkiem:
  https://www.gov.pl/web/finanse/zerowy-pit-dla-mlodych-juz-od-sierpnia-2019-r

   

 • 16.08.2019
  POJAWIŁA SIĘ INFORMACJA O KOLEJNEJ ZMIANIE WZORU ŚWIADECTWA PRACY

  Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej opublikowało projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadectwa pracy. Projekt ten kolejny raz zmodyfikuje pomocniczy wzór świadectwa pracy. Zgodnie z projektem każda strona wzoru zostanie wyposażona w domyślny stały fotokod (kod QR).
  Jak wynika z treści uzasadnienia do projektu Rozporządzenia, wprowadzenie do pomocniczego wzoru świadectwa pracy domyślnych stałych fotokodów (kodów QR) ma na celu zapewnianie „dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, również w odniesieniu do dokumentów w postaci pisemnej. Kod będzie obejmował: rodzaj dokumentu, numer strony i jej orientację oraz ogólną liczbę stron. Osoby używające odpowiednio oprogramowanych urządzeń przenośnych (np. smartfonów) będą mogły bez ponoszenia dodatkowych kosztów skanować i odczytywać fotokody. Dzięki temu rozwiązaniu np. były pracownik z dysfunkcją wzroku zidentyfikuje świadectwo pracy, a w razie konieczności jego dostarczenia nowemu pracodawcy, będzie miał pewność co do kompletności dokumentu. Natomiast osoba z dysfunkcją wzroku, która sporządzi świadectwo, będzie mogła po wydrukowaniu dokumentu samodzielnie go zidentyfikować i podpisać.”.
  W projekcie Rozporządzenia przewidziano również modyfikacje, dotyczące pouczenia o prawie odwołania się do sądu pracy. Zmiana ta ma mieć pozytywny wpływ na dotrzymywanie terminu na odwołanie się przez pracownika do sądu pracy, w przypadku zakwestionowania przez niego prawidłowości świadectwa.
  Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectwa pracy ma wejść w życie z dniem 7 września br.

  Załączniki:

  Wzór świadectwa pracy

  Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

  Uzasadnienie

 • 22.07.2019
  JAK WYKAZAĆ W DOKUMENTACH ROZLICZENIOWYCH WPŁATĘ PRZEKAZANĄ DO PPK

  W związku z rozpoczęciem obowiązywania od dnia 1 lipca 2019 r. ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK) w stosunku do pracodawców zatrudniających co najmniej 250 osób Zakład Ubezpieczeń Społecznych poinformował, że trwają prace nad zmianą formularza ZUS RCA.

  Koniczność przygotowania nowego formularza ZUS RCA wynika z tego, że składka podstawowa na PPK finansowana przez pracodawcę:

  -         jest dodatkowym przychodem pracownika opodatkowanym podatkiem dochodowym,

  -         nie jest wliczana do wynagrodzenia, które stanowi podstawę ustalania wysokości obowiązkowych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

  Wprowadzenie zmian wymaga nowelizacji rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych oraz innych dokumentów.

  W raporcie zostanie dodane nowe pole 28 w bloku III.B. Kwota obniżenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu opłacania składki w ramach pracowniczego planu kapitałowego. W polu 28 wykażesz składkę na PPK finansowaną z własnych środków. Zmiany w imiennym raporcie ZUS RCA (z dodanym nowym polem) są planowane od stycznia 2020 roku.

  Dlatego do czasu przygotowania nowego formularza raportu ZUS RCA (w okresie przejściowym, czyli od lipca do grudnia 2019 r), kwotę dotyczącą PPK należy wykazując w raporcie ZUS RCA w bloku III.B. w polu 27. Kwota obniżenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu opłacania składki w ramach pracowniczego programu emerytalnego (PPE). Jeśli za ubezpieczonych pracodawca odprowadzi składki na PPE, to w okresie przejściowym składki na PPE i PPK podaje się w łącznej kwocie i wykazuje w polu 27.

  Gdy zacznie obowiązywać nowy raport ZUS RCA nie należy korygować dokumentów rozliczeniowych wstecz. Na bieżąco w nowym polu 28 należy wykazać kwotę na PPK.

  Źródło: www.zus.pl

 • 17.07.2019
  Podatki 2019: Niższy PIT już od października

  Obniżenie podatku dochodowego z 18 do 17 proc. dla wszystkich podatników oraz dodatkowe zmniejszenie PIT dla osób pracujących przez ponad 2-krotne podniesienie kosztów uzyskania przychodów – takie zmiany przewiduje projekt ustawy, który rząd przyjął 16 lipca 2019 r. 
  Z nowych rozwiązań skorzysta ponad 25 milionów Polaków, zarówno pracujących na etacie, wykonujących dzieło czy zlecenie, prowadzących działalność gospodarczą, jak też emerytów i rencistów. 
  Zmiany mają obowiązywać od 1 października 2019 r.
  Zgodnie z projektem ustawy, dzięki zmniejszeniu stawki PIT i dodatkowo co najmniej dwukrotnemu podwyższeniu kosztów uzyskania przychodów, nastąpi obniżenie kosztów pracy pracowników.

   

  Niższy PIT to kolejny krok w procesie sprawiedliwego obniżenia obciążeń podatkowych dla wszystkich podatników, którzy rozliczają przychody według skali podatkowej oraz pozostawienie do dyspozycji Polaków większej ilości pieniędzy. Reforma stanowi ważny krok w kierunku zmniejszenia klina podatkowego, czyli zmniejszenia łącznej kwoty podatków i składek.

   

  „W praktyce oznacza to, że przy niezmienionej pensji brutto na konta pracowników trafią wyższe wynagrodzenia netto, czyli „do ręki”. Zmiany odczują także emeryci, renciści czy osoby prowadzące działalność gospodarczą. Dodatkowo znacząco podwyższamy koszty uzyskania przychodów dla osób pracujących. Dzięki temu pracownik zapłaci jeszcze niższy PIT” – podkreślił minister finansów Marian Banaś.

   

  Obniżeniu stawki podatku PIT z 18 do 17 proc. będzie towarzyszyć obniżenie kosztów pracy przez co najmniej dwukrotne podniesienie kosztów uzyskania przychodów dla pracowników.

   

  Koszty po zmianach wyniosą:

   

  • 250 zł miesięczne (jednoetatowcy) obecnie 111,25 zł,
  • 300 zł miesięczne (jednoetatowcy, dojeżdżający) obecnie 139,06 zł,
  • 3000 zł roczne (jednoetatowcy) obecnie 1335,00 zł,
  • 3600 zł roczne (jednoetatowcy, dojeżdżający) obecnie 1668,72 zł,
  • 4500 zł roczne (wieloetatowcy) obecnie 2002,05 zł,
  • 5400 zł roczne (wieloetatowcy, dojeżdżający) obecnie 2502,56 zł.

  Roczny zysk podatnika, który zarabia 2250 zł (minimalne wynagrodzenie za pracę w 2019 r.) wyniesie 472 zł. Natomiast przy zarobkach 4765 zł (przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej prognozowane na 2019 r.), będzie to rocznie 732 zł.

   

  Nowe rozwiązania oznaczają korzyść dla ponad 25 mln podatników. Obniżka PIT będzie dotyczyć przychodów rozliczanych według skali podatkowej, uzyskiwanych m.in.:

   

  • ze stosunku pracy,
  • z działalności wykonywanej osobiście (umowy o dzieło, umowy zlecenia)
  • z działalności gospodarczej osób fizycznych, w tym w formie spółek osobowych,
  • z emerytury i renty,
  • z praw majątkowych.
 • 17.07.2019
  Nowe wersje Z-3 i Z-3a

  W oparciu o umowy serwisowe udostępniamy Państwu nowe wersje druków Z-3 i Z-3a. Zaświadczenia te zostały zaktualizowane przez ZUS 12.07.2019r.

 • 12.07.2019
  Nowy wzór świadectwa pracy

  W dniu 29.06.2019 r. weszło w życie rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw pracy. Załącznikiem do rozporządzenia jest nowy wzór świadectwa pracy.
  W oparciu o umowy serwisowe udostępnimy Państwu obowiązujący aktualnie wzór.

 • 08.07.2019
  Najwcześniejsze terminy wpłat do PPK - sierpień 2019 roku

  Od 1 lipca 2019 r. ustawę o pracowniczych planach kapitałowych stosuje się do podmiotów zatrudniających, które zatrudniały co najmniej 250 osób zatrudnionych według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.

  Podmioty te są obowiązane zawrzeć umowy o prowadzenie PPK w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po upływie 3 miesięcy od dnia 1 lipca 2019 r., w imieniu i na rzecz osób będących w tym dniu osobami zatrudnionymi, chyba że osoby te przed upływem tego terminu złożą deklarację o rezygnacji dokonywania wpłat do PPK.

  Wcześniej podmioty zatrudniające, do których od dnia 1 lipca stosuje się ustawę o pracowniczych planach kapitałowych, są zobowiązane zawrzeć z wybraną instytucją finansową umowę o Zarządzenie PPK.

  Od terminu zawarcia w imieniu i na rzecz osób zatrudnionych umów o prowadzenie PPK uzależniony jest termin dokonywania wpłat, gdyż wpłat dokonuje się, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał stosunek prawny wynikający z umowy o prowadzenie PPK.

  Wcześniejsze zawarcie w imieniu i na rzecz osoby zatrudnionej umowy o prowadzenie PPK, wiąże się z wcześniejszym dokonywaniem wpłaty do PPK.

  Podmioty zatrudniające mogą być zobowiązane do dokonywania wpłat już w sierpniu br. Taka sytuacja może wystąpić w przypadku zawarcia w imieniu i na rzecz osób zatrudnionych umów o prowadzenie PPK już w lipcu 2019 roku i którym po ich zawarciu jeszcze w lipcu 2019 roku zostało wypłacone wynagrodzenie. W takim wypadku wpłaty należy obliczyć w terminie wypłaty wynagrodzenia i odprowadzić na rachunek PPK w okresie od 1 do 15 sierpnia 2019 roku. Jeżeli zaś pierwsze wynagrodzenie po zawarciu w imieniu i na rzecz osób zatrudnionych umów o prowadzenie PPK zostanie wypłacone dopiero w sierpniu 2019 roku, termin dokonania wpłat do PPK ulega odpowiedniemu przesunięciu o 1 miesiąc.

 • 08.07.2019
  W dniu 4 lipca 2019 r. uchwalono Ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

  W dniu 4 lipca 2019 r. uchwalono Ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Ustawa została przekazana Prezydentowi i Marszałkowi Senatu.

  Ustawa wprowadza zwolnienie od podatku dochodowego od osób fizycznych dla osób które nie ukończyły 26 roku życia. Wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych będą przychody z pracy (przychody ze stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy, stosunku służbowego lub stosunku pracy nakładczej, oraz przychody z umów zlecenia, uzyskane przez osobę fizyczną do ukończenia 26. roku życia (decyduje wiek podatnika na moment uzyskania przychodu; wiek ustalany będzie z uwzględnieniem pełnej daty urodzenia, a nie wyłącznie roku urodzenia).

  Zwolnienie ograniczone jest limitem kwotowym. Począwszy od przychodów uzyskanych w 2020 r. roczny limit wynosił będzie 85 528 zł (przychody uzyskane do tej wysokości będą zwolnione z podatku). W odniesieniu do przychodów uzyskanych w 2019 r. limit zwolnienia wynosi  35 636,67 zł.

  W ustawie przewidziano, że podatnik może złożyć płatnikowi pisemny wniosek o pobór zaliczek bez stosowania ww. zwolnienia. Wniosek ten będzie się składać odrębnie dla każdego roku podatkowego.

  Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2019 r. i ma zastosowanie do przychodów uzyskanych od tego dnia.

   

  Z treścią ustawy zmieniającej można zapoznać się pod adresem: http://orka.sejm.gov.pl/proc8.nsf/ustawy/3551_u.htm

   

   

   

 • 26.06.2019
  Zwolnienie z podatku osób poniżej 26 roku życia

  Rządowe Centrum Legislacji publikuje informacje dotyczące projektu ustawy wprowadzającej zwolnienie od podatku dochodowego od osób fizycznych dla osób które nie ukończyły 26 roku życia. Wolne od podatku podatku dochodowego od osób fizycznych będą przychody z pracy (przychody ze stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy, stosunku służbowego lub stosunku pracy nakładczej, oraz przychody z umów zlecenia, uzyskane przez osobę fizyczną do ukończenia 26. roku życia (decydował będzie wiek podatnika na moment uzyskania przychodu, a nie wiek na moment zawarcia umowy, czy wykonywania pracy; wiek ustalany będzie z uwzględnieniem pełnej daty urodzenia, a nie wyłącznie roku urodzenia).

   

  Projekt został przekazany w dniu dzisiejszym do sejmu. Na stronach sejmu nie opublikowano jeszcze treści projektu.

  Nowe przepisy mają obowiązywać od dnia 1 sierpnia 2019 r. i będą miały zastosowanie do przychodów uzyskiwanych przez ww. osoby od dnia 1 sierpnia 2019 r.

 • 24.06.2019
  Aktualizacja Sprawozdania ZUS ERP-7

  Pragniemy poinformować Państwa, że w dniu dzisiejszym udostępnimy Państwu aktualizację sprawozdania ZUS ERP-7.

 • 12.06.2019
  Zmiana ustawy o Pracownyczych Planach Kapitałowych

  Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Pan Andrzej Duda podpisał ustawę o zmianie ustawy o pracowniczych planach kapitałowych, ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz ustawy - Prawo bankowe. Zmiany wchodzą w życie z dniem 25 czerwca 2019 r.

  Pracujemy nad oprogramowaniem, aby terminowo dostarczyć zainteresowanym wymagane modyfikacje.

 • 31.05.2019
  Zmiana przepisów dotyczących świadectw pracy

  Szanowni Państwo!

  Na skutek wejścia w życie w dniu 4 maja 2019 r. ustawy z dnia 21 lutego 2019 r.  o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. z 2019 r. poz. 730) zmieniono katalog danych osobowych, których pracodawca żąda od osoby ubiegającej się o zatrudnienie. Od osoby ubiegającej się o zatrudnienie nie wymaga się już podania danych osobowych obejmujących m.in. imion rodziców, bowiem katalog danych wymieniony w art. 221§ 1  ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (t.j.: Dz.U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.) uległ zmianie.

  W związku z powyższą nowelizacja Kodeksu Pracy Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotowało projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadectw pracy, zwane dalej również Rozporządzeniem zmieniającym. Projekt Rozporządzenia zmieniającego przewiduje zamianę załącznika do rozporządzenie w sprawie świadectw pracy, tj. zmianę pomocniczego wzoru świadectw pracy. Zmiana ww. wzoru świadectwa pracy polega na dostosowaniu danych osobowych pracownika ujawnionych w świadectwie pracy do znowelizowanego katalogu danych osobowych wymienionego w art. 221 Kodeksu Pracy. Rozporządzenie zmieniające jest obecnie na etapie opiniowania.

  Z uzasadnienia do projektu Rozporządzenia zmieniającego wynika, że „Jeżeli w okresie pomiędzy dniem wejścia w życie ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679 a dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zaistnieje konieczność wydania świadectwa pracy pracownikowi, od którego pracodawca - zgodnie z wcześniejszymi przepisami zawartymi w art. 221 Kodeksu pracy - pozyskał dane osobowe obejmujące imiona rodziców, pracodawca w wydawanym w tym okresie świadectwie pracy nie powinien  wypełniać punktu dotyczącego imion rodziców tego pracownika dlatego, że nie będzie już mógł pozyskiwać takich danych od nowo zatrudnianych pracowników.”.

  Mając na uwadze, że nowelizacja Kodeksu Pracy dostosowuje katalog danych pracownika przetwarzany przez pracodawców do  RODO, szczególnie do zasady proporcjonalności, adekwatności i minimalizmu przetwarzania danych osobowych określonej w art. 5 ust. 1 lit. c RODO oraz mając na uwadze cytowane powyższej zalecenia Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  informujemy, że Bomark Systemy Informatyczne sp. z o.o. przygotowuje modyfikację Systemu Millennium polegającą na usunięciu imion rodziców ze wzoru świadectwa pracy udostępnianego za pośrednictwem Systemu Millennium.

  Zmodyfikowane świadectwo pracy zostanie Państwu przekazane już w ciągu najbliższych dni. W ofercie znajduje się również Zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu ERP-7.

 • 24.05.2019
  Centralny Rejestr Faktur

  Centralny Rejestr Faktur (CRF), czyli nowe narzędzie do walki z nadużyciami w VAT, zostanie utworzony już 1 lipca 2019 r. 

  Będzie to nowe narzędzie do walki z nadużyciami w podatku VAT, umożliwiające sprawdzanie poprawności wystawiania faktur, analizy i wykrywanie karuzel podatkowych oraz eliminację między innymi tzw. pustych faktur, czyli dokumentujących fikcyjne transakcje oraz błędów, których obecne przepisy nie definiują. 

  W Centralnym Rejestrze Faktur aparat skarbowy będzie gromadził wszystkie dane przesyłane w strukturach JPK oraz deklaracji VAT, a w późniejszym czasie dane przesyłane w nowej strukturze JPK_VDEK. Na podstawie tych informacji szef Krajowej Administracji Skarbowej będzie weryfikował dane na potrzeby związane z kontrolą. W praktyce będzie chodziło o wszystkie uchybienia utrudniające analizę danych.  Sankcje, np. mandat lub zablokowanie firmowych kont, będą uzależnione od wagi przestępstwa. 

  Wprowadzenie narzędzia ułatwi oraz przyspieszy procedury kontrolne, przez co można się spodziewać ich wzmożonej liczby. 

  Bomark Systemy Informatyczne prowadzi aktualnie testy e-faktury. O terminie udostępnienia aktualizacji oprogramowania poinformujemy na naszej stronie oraz w korespondencji kierowanej bezpośrednio do użytkowników oprogramowania.

 • 09.05.2019
  JPK - nowa struktura logiczna postaci elektronicznej ksiąg podatkowych oraz dow...

  JPK - nowa struktura logiczna postaci elektronicznej ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych.

  Na stronie Ministerstwa Finansów - Krajowej Administracji Skarbowej (MF-KAS) została opublikowana nowa struktura logiczna postaci elektronicznej ksiąg podatkowych i dowodów księgowych. Dotyczy ona JPK  dla faktur VAT i będzie obowiązywać od 1 lipca 2019 r. Ponadto, opublikowano dokumentację struktury w formacie pdf oraz broszurę informacyjną opisującą wprowadzone zmiany w porównaniu do poprzedniej wersji.

  W wymaganym ustawą czasie Bomark SI udostępni Państwu aktualizację oprogramowania Millennium ERP.

 • 02.05.2019
  PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE

  PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE

  W związku z wejściem w życie Ustawy o pracowniczych planach kapitałowych z dnia 4 października 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2215) w skrócie (PPK) Bomark SI informuje, że do dnia 14.06.2019 r. zostanie udostępniona Państwu nowa wersja oprogramowania wspierająca pracodawcę w zakresie wywiązania się z obowiązków wynikających z ww ustawy między innymi poprzez:

  1. Umożliwienie złożenia deklaracji wpłaty dobrowolnej składki na PPK (zwiększającej podstawową składkę) z poziomu Portalu HR. W przypadku braku PHR wprowadzanie informacji z poziomu kartoteki osobowej w Kadrach Millennium
  2. Rozszerzenie zakresu działania kreatora przyjęcia do pracy.
  3. Możliwości różnicowania wysokości dobrowolnej składki względem pracowników np. w zależności od stażu pracownika.
  4. Dodania stosownych formularzy.
  5. Zastosowanie odpowiednich algorytmów.
  6. Rozszerzenie możliwości raportowania.
 • 24.04.2019
  Wersja 2.4

  Wersja 2.4

  Szanowni Państwo,

  Z przyjemnością informujemy, że do dnia 14 czerwca br. ukaże się nowa wersja Systemu Millennium ERp - 2.4. Zakres modyfikacji został przesłany użytkownikom. 

 • 02.01.2019
  Zmiana minimalnego wynagrodzenia za pracę

  Zmiana minimalnego wynagrodzenia za pracę

  Szanowni Państwo,

  przypominamy, że:

  • od dnia 1 stycznia 2019 r. minimalne wynagrodzenie za pracę ustalono w wysokości 2250 zł,
  • od dnia 1 stycznia 2019 r. minimalną stawkę godzinową ustalono w wysokości 14,70 zł.

  Z uwagi na powyższe, następuje odpowiednia zmiana wysokości świadczeń, których poziom jest uzależniony od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, tj.:

  • dodatek za pracę w porze nocnej - art. 158(8) k.p. - Pracownikowi wykonującemu pracę w porze nocnej przysługuje dodatek do wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w porze nocnej w wysokości 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów;
  • wynagrodzenie za czas choroby, zasiłek chorobowy - art. 92 k.p. – rośnie najniższa podstawa wymiaru świadczeń chorobowych przysługujących pracownikowi;
  • maksymalna odprawa z tytułu rozwiązania umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracowników - art. 8 ust. 4 ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników - Wysokość odprawy pieniężnej nie może przekraczać kwoty 15-krotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów, obowiązującego w dniu rozwiązania stosunku pracy;
  • zwiększeniu ulega kwota wolna od potrąceń - art. 87(1) k.p.:

  § 1. Wolna od potrąceń jest kwota wynagrodzenia za pracę w wysokości:

  1. minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów, przysługującego pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne, zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz wpłat dokonywanych do pracowniczego planu kapitałowego, jeżeli pracownik nie zrezygnował z ich dokonywania - przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne;
  2. 75% wynagrodzenia określonego w pkt 1 - przy potrącaniu zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi;
  3. 90% wynagrodzenia określonego w pkt 1 - przy potrącaniu kar pieniężnych przewidzianych w art. 108.

  § 2. Jeżeli pracownik jest zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy, kwoty określone w § 1 ulegają zmniejszeniu proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy.

2018

 • 27.12.2018
  Wprowadzamy do oferty moduł e-Akta

  Wprowadzamy do oferty moduł e-Akta

  Pragniemy poinformować, że już w wersji 2.4 pojawi się moduł eAkta, w oparciu o który użytkownicy naszego oprogramowania będą mogli prowadzić dokumentację pracowniczą w postaci elektronicznej w sposób zgodny z Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie dokumentacji pracowniczej z dnia 10 grudnia 2018 r.

  Tym samym, nasze oprogramowanie będzie realizowało Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz.U. z 2018 r. poz. 2369), zwane dalej Rozporządzeniem.

  Rozporządzenie będzie obowiązywało od dnia 01 stycznia 2019 r. i zastępuje dotychczas obowiązujące Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (tj.: Dz.U. z 2017 r. poz. 894).

  Wydanie przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Rozporządzenia ma na celu dostosowanie teczek pracowników do przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO, nowelizacji Kodeksu Pracy wprowadzającej nowy okres przechowywania dokumentacji oraz jej elektronizację (ustawy z 10 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją) oraz nowelizacji kodeksu pracy uchwalonej w związku dostosowaniem jego treści do RODO.

  Rozporządzenie przewiduje, że od 1 stycznia 2019 r. akta osobowe pracownika będą składać się z 4 części , tj. część A, część B, część C, część D. Obecnie akta osobowe pracownika składają się z 3 części.

  Nowa część D dotyczy ponoszenia przez pracownika odpowiedzialności porządkowej lub odpowiedzialności określonej w odrębnych przepisach.

  Jednocześnie zakres informacji gromadzonych w poszczególnych częściach ulega drobnym zmianom. Zmiany wynikają z konieczności dostosowania rozporządzenia m.in. do RODO oraz aktualnego brzmienia Kodeksu Pracy.

  W § 4 Rozporządzenia przewidziano możliwość przechowywania oświadczeń i dokumentów znajdujących się w części A, B i C akt osobowych pracownika tematycznie, w wydzielonych częściach, którym przyporządkowuje się odpowiednio numery A1, B1, C1 i kolejne; w takim przypadku przechowywanie w porządku chronologicznym, numerowanie oraz tworzenie wykazu oświadczeń lub dokumentów dotyczy każdej z wydzielonych części.

  Natomiast od 1 stycznia 2018 r. dokumenty znajdujące się w części D akt osobowych pracownika przechowuje się w wydzielonych częściach dotyczących danej kary, którym przyporządkowuje się odpowiednio numery D1 i kolejne; w takim przypadku przechowywanie w porządku chronologicznym, numerowanie oraz tworzenie wykazu dokumentów dotyczy każdej z tych części. W związku z usunięciem z akt osobowych pracownika odpisu zawiadomienia o ukaraniu usuwa się całą wydzieloną część dotyczącą danej kary, a pozostałym przyporządkowuje się następujące po sobie numery.

  W § 6 Rozporządzenia przewidziano obowiązek prowadzenia oddzielnie dla każdego pracownika dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy, którą podzielono na:

  1. dokumenty dotyczące ewidencjonowania czasu pracy,
  2. dokumenty związane z ubieganiem się i korzystaniem z urlopu wypoczynkowego,
  3. kartę (listę) wypłaconego wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń związanych z pracą oraz wniosek pracownika o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych (art. 86 § 3 Kodeksu pracy);
  4. kartę ewidencji przydziału odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej, a także dokumenty związane z wypłatą ekwiwalentu pieniężnego za używanie własnej odzieży i obuwia oraz ich pranie i konserwację (art. 2376i art. 2377 Kodeksu pracy).

  Dla punktu 1 przewidziano szczegółowe katalogi gromadzonych dokumentów w tym zakresie. Katalogi te nie są wyczerpujące i obejmują wyłącznie oświadczenia lub dokumenty, których podstawę prawną pozyskania stanowi Kodeks pracy.

  Rozporządzenie zawiera nowe regulacje, dotyczące możliwości odbioru dokumentacji pracowniczej przez pracowników oraz sposobu i trybu doręczania informacji o możliwości odbioru dokumentacji pracowniczej.

  Rozporządzenie określa wymagania dotyczące prowadzenia i przechowywania dokumentacji w postaci elektronicznej, w tym dotyczące wymogów przewidzianych dla systemu teleinformatycznego w którym dokumentacja jest prowadzona i przechowywana oraz zasady przenoszenia dokumentacji pracowniczej do innego systemu teleinformatycznego.

  Rozporządzenie wchodzi w życie z dnia 1 stycznia 2019 r. W rozporządzeniu przewidziano okres 12 miesięcy na dostosowanie się przez pracodawców do nowych regulacji sposobu prowadzenia i warunków przechowywania akt osobowych pracowników, którzy zostali zatrudnieni przed wejściem w życie Rozporządzenia i pozostawali w zatrudnieniu po tym dniu. Akta pracowników zatrudnionych po 1 stycznia 2019 roku będą musiały być prowadzone już zgodnie z nowymi wymaganiami.

 • 17.12.2018
  Pracownicze Plany Kapitałowe

  Pracownicze Plany Kapitałowe

  Pracownicze Plany Kapitałowe to rodzaj systemu wspierającego samodzielne oszczędzanie na emeryturę. Każdy pracodawca zobligowany będzie do prowadzenia PPK. Reforma co do zasady ma wejść w życie od 1 stycznia 2019 z zastrzeżeniem obejmowania swym obowiązywaniem poszczególne podmioty, w zależności od ich wielkości. Decydująca tu będzie liczba osób zatrudnionych. W ten sposób od 1 lipca 2019 będzie obowiązywała największych przedsiębiorców (zatrudniających powyżej 250 osób), potem stopniowo obejmie kolejnych pracodawców – zatrudniających powyżej 50 osób (od 1 stycznia 2020 roku), powyżej 20 osób (1 lipca 2020), pozostałe podmioty i jednostki sektora finansów (od 1 stycznia 2021 roku).

  Idea jest taka, aby firmy były pośrednikami między funduszami inwestycyjnymi, a płacącymi składki.

  Z utworzenia i prowadzenia PPK będą jednak zwolnione te zakłady pracy, które posiadają już utworzone Pracownicze Programy Emerytalne z udziałem pracowniczym nie mniejszym niż 25% oraz składkami w wysokości minimum 3,5%.

  Składki, w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych, mają być finansowane zarówno przez pracodawcę, jak i pracownika. Składka podstawowa dla pracodawcy miałaby wynosić 1,5% wynagrodzenia (z możliwością dodatkowej składki nie większej niż 2%). Z kolei pracownicy odprowadzaliby do PPK 2% swojego wynagrodzenia (z możliwością dobrowolnego zwiększenia o 2,5%). Dla osób zarabiających mniej niż 120% minimalnego wynagrodzenia istniałaby możliwość obniżenia składki do 0,5%. Każdy pracodawca samodzielnie będzie mógł wybrać podmiot, w który będzie inwestował pieniądze. Uczestnicy PPK będą mogli w każdym momencie zmienić instytucję zarządzającą jego składkami.

  W związku z tym, że Pracownicze Plany Kapitałowe mają być dobrowolną formą oszczędzania na emeryturę ustawodawca wprowadza jednorazową wpłatę „powitalną” w wysokości 250 zł ze środków budżetowych oraz dopłaty roczne w wysokości 240 zł. Przy czym kwoty odprowadzane do PPK będą zwolnione ze składek na ubezpieczenie społeczne.

  Wypłata oszczędności nastąpi po ukończeniu 60 roku życia, gdzie 25% będzie wypłaconych jednorazowo, a pozostałe 75% będzie wypłacane co do zasady w 120 ratach miesięcznych. Środki zgromadzone na koncie będą dziedziczone przez osoby wskazane przez oszczędzającego, zgodnie z zasadami przepisów prawa spadkowego.

  Ustawodawca przewiduje możliwość wcześniejszej wypłaty pieniędzy w razie choroby lub konieczności sfinansowania mieszkania. W pierwszym wypadku wypłaty będzie można dokonać w przypadku choroby oszczędzającego, małżonka oszczędzającego lub dziecka oszczędzającego w wysokości 25% bez konieczności zwrotu. W drugim przypadku możemy posłużyć się zgromadzonymi oszczędnościami na zasadzie „pożyczki od siebie samego”. Środki trzeba będzie w takim wypadku zwrócić do PPK w wyznaczonym czasie – maksymalnie do 15 lat od momentu wypłacenia środków.

 • 30.11.2018
  Elektroniczne ZUS ZLA

  Elektroniczne ZUS ZLA

  Szanowni Państwo,

  Od 01.12.2018r. zaświadczenia lekarskie ZUS ZLA są wystawiane już tylko drogą elektroniczną. Tym z Państwa, którzy nie posiadają jeszcze funkcjonalności pozwalającej na import plików ZLA przygotowaliśmy wersję programu 2.2.6259, pozwalającą na import plików ZLA. Wersja zwiera również szereg modyfikacji związanych z wdrożeniem dyrektywy RODO. Zainteresowanym prześlemy opis tych zmian. Prosimy o informację o dogodnym dla Państwa terminie aktualizacji. Aktualną wersję programu będziecie mogli Państwo również samodzielnie pobrać pod wskazanym przez nas adresem po wcześniejszym uzgodnieniu z nami daty pobrania zmian. Nowa wersja jest nieodpłatna.

  Jednocześnie informujemy, że jeszcze w grudniu udostępnimy kolejną wersję oprogramowania zawierającą dalsze modyfikacje. O szczegółach poinformujemy Państwa w odrębnej korespondencji.

 • 23.11.2018
  Nowe deklaracje i druki ZUS od 1 stycznia 2019 r.

  Nowe deklaracje i druki ZUS od 1 stycznia 2019 r.

  Nowości, które zostaną wprowadzone od 1 stycznia 2019 r., w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją, to:

  • nowy zakres danych w ZUS DRA i ZUS ZWUA,
  • nowy zakres danych w Informacji miesięcznej i Informacji rocznej,
  • nowy miesięczny raport imienny ZUS RPA o przychodach oraz szczególnych okresach pracy,
  • nowe druki ZUS OSW i ZUS RIA dotyczące pracowników zatrudnionych w okresie od 1 stycznia 1999 r. do 31 grudnia 2018 r.

  Od 1 stycznia 2019 r. płatnicy składek będą zobowiązani do przekazywania do ZUS wszystkich informacji niezbędnych do przyznania i ustalenia wysokości świadczeń emerytalno-rentowych.

  Druk ZUS ZWUA będzie dodatkowo zawierał:

  • dane o dacie i trybie rozwiązania umowy o pracę,
  • podstawę prawną rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy,
  • informację, z czyjej inicjatywy umowa została rozwiązana.

  Formularz ZUS RPA będzie zawierał dodatkowe informacje dotyczące przychodów jako uzupełnienie podstawowych raportów miesięcznych. Nie będzie przekazywany za każdy miesiąc, a jedynie za okresy, w których wystąpi: przychód wypłacony w danym miesiącu, ale dotyczący innego roku kalendarzowego, wypłata, obok świadczeń z tytułu niezdolności do pracy lub świadczeń związanych z macierzyństwem, elementu wynagrodzenia, od którego nie została odprowadzona składka na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, czy też okres wykonywania pracy nauczycielskiej.

  Nowe druki ZUS OSW i ZUS RIA są związane bezpośrednio ze skróconym okresem przechowywania dokumentów pracowniczych. Krótsza archiwizacja będzie możliwa w odniesieniu do pracowników i zleceniobiorców zatrudnionych w okresie od 1 stycznia 1999 r. do 31 grudnia 2018 r., tylko pod warunkiem złożenia do ZUS dwóch druków, a mianowicie:

  • oświadczenia o zamiarze przekazania raportów informacyjnych ZUS OSW – to deklaracja pracodawcy zobowiązująca do złożenia raportów ZUS RIA za wszystkich pracowników zatrudnionych w w/w okresie. Przekazanie danych pracowniczych do ZUS stanowi warunek konieczny do skorzystania z możliwości przeniesienia danych pracowniczych do ZUS. Nie ma terminu na złożenie oświadczenia ZUS OSW, jednak należy pamiętać, że wycofanie oświadczenia będzie możliwe tylko do dnia złożenia pierwszego raportu ZUS RIA.
  • raportu Informacyjnego ZUS RIA – zakres danych przedstawionych w raporcie umożliwi ZUS przyznanie świadczeń bez przekazywania dodatkowej dokumentacji ze strony pracodawcy. Raporty ZUS RIA będą musiały zostać przekazane w ciągu roku od złożenia oświadczenia ZUS OSW, jeśli pracownik zakończył pracę przed złożeniem oświadczenia lub wraz z wyrejestrowaniem na dokumencie ZUS ZWUA, jeśli pracownik zakończył pracę po złożeniu oświadczenia. Pracodawca będzie zobowiązany przekazać zwalnianemu pracownikowi raport ZUS RIA w wersji papierowej, a po upływie 10 lat od złożenia raportu wydać mu dokumenty związane z jego zatrudnieniem. W raporcie znajdziemy informacje za okres od 1 stycznia 1999 r. do 31 grudnia 2018 r. obejmujące: wypłacone przychody niezbędne do ustalenia podstawy wymiaru emerytury lub renty, okresy wykonywania pracy nauczycielskiej w określonym wymiarze obowiązkowego wymiaru zajęć, okresy wykonywania i wymiaru czasu pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, datę, tryb rozwiązania ostatniego stosunku pracy, podstawę prawną rozwiązania lub wygaśnięcia ostatniego stosunku pracy lub stosunku służbowego, informację z czyjej inicjatywy stosunek pracy został rozwiązany, a nadto informację, czy w okresie zatrudnienia na kolei pracownikowi przysługiwał deputat węglowy lub ekwiwalent pieniężny za deputat węglowy.

  System Millenium zostanie dostosowany do zmian, tak by było możliwe generowanie nowych formularzy i transfer szerszego zakresu danych do ZUS, nadto umożliwione zostanie sporządzenie wykazu pracowników zatrudnionych w okresie od 1 stycznia 1999 r. do 31 grudnia 2018 r. w celu przygotowania raportów ZUS RIA.

 • 05.11.2018
  Zmiany w przechowywaniu akt pracowniczych

  Zmiany w przechowywaniu akt pracowniczych

  Ustawą z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją (Dz.U. z 2018 r. poz. 357) wprowadzono nowe przepisy, które zmieniają długość okresu przechowywania dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt pracowniczych, w tym możliwość ich elektronizacji. Na mocy niniejszej ustawy, od 1 stycznia 2019 r. pracodawcy będą mieli obowiązek przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracowników przez 10 lat.

  10-letni okres przechowywania dokumentów dotyczy pracowników:

  • zatrudnionych po 1 stycznia 2019 r.
  • zatrudnionych w latach 1999 a 2019, pod warunkiem, że pracodawca złoży do ZUS:
   • oświadczenie (ZUS OSW) oraz
   • raport informacyjny (ZUS RIA). Ważne! Okres 10-lat biegnie od końca roku, w którym złożono raport informacyjny).

  Dokumentacja pracowników zatrudnionych przed 1 stycznia 1999 r. jest przechowywana na dotychczasowych zasadach, czyli 50 lat i nie ma znaczenia, czy osoba ta jeszcze pracuje, czy nie. Na dotychczasowych zasad pozostaje obowiązek przechowywania przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników wykonujących prace górnicze i prace równorzędne z pracą górniczą oraz z okresami zaliczanymi do okresów pracy górniczej, tj. obowiązek ten wynosi 50 lat od dnia zakończenia stosunku pracy u danego pracodawcy

  Skrócony okres przechowywania akt pracodawca będzie mógł zastosować dla dokumentów wszystkich pracowników zatrudnionych po 1 stycznia 2019 r.

  Art. 948 Kodeksu Pracy w brzmieniu od 01.01.2019 r. stanowi:

  § 1. Pracodawca może zmieniać postać, w której prowadzi i przechowuje dokumentację pracowniczą.

  § 2. Zmiana postaci dokumentacji pracowniczej z papierowej na elektroniczną następuje przez sporządzenie odwzorowania cyfrowego, w szczególności skanu, i opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną pracodawcy lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym upoważnionej przez pracodawcę osoby, potwierdzającym zgodność odwzorowania cyfrowego z dokumentem papierowym.

  § 3. Zmiana postaci dokumentacji pracowniczej z elektronicznej na papierową następuje przez sporządzenie wydruku i opatrzenie go podpisem pracodawcy lub osoby przez niego upoważnionej, potwierdzającym zgodność wydruku z dokumentem elektronicznym.

  Z powyższego przepisu wynika, że od 1 stycznia 2019 r. pracodawca będzie mógł wybrać formę w jakiej będzie prowadził akta osobowe.

  W przypadku pracowników zatrudnionych pomiędzy 1 stycznia 1999 r. a 1 stycznia 2019 r., i którzy już nie pracują, można skrócić okres przechowywania dokumentów. W tym celu należy złożyć oświadczenie i przekazać do ZUS tzw. raporty informacyjne za pracowników i zleceniobiorców, których zatrudniałeś w latach 1999 – 2018.

  Pragniemy poinformować, że System Millennium od wersji 2.4. udostępnia moduł e-akta dający możliwość prowadzenia dokumentacji pracowniczej w formie elektronicznej. O szczegółach informować będziemy Państwa w Aktualnościach.

 • 30.10.2018
  12 listopada 2018 r. dniem wolnym od pracy

  12 listopada 2018 r. dniem wolnym od pracy

  W związku z pracami nad ustawą wprowadzającą w dniu 12 listopada 2018 roku dzień świąteczny, prowadzimy prace nad aktualizacją dostosowującą wymiar czasu pracy do przepracowania, zgodnie z zapowiadaną ustawą.

  Udostępnienie użytkownikom zaktualizowanych norm czasu pracy nastąpi dopiero po przyjęciu ustawy.

 • 30.08.2018
  Rząd przyjął projekt ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych

  Rząd przyjął projekt ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych

  Pracodawcy będą tworzyć PPK dla wszystkich osób zatrudnionych (np. pracowników na etacie i zatrudnionych na umowie-zleceniu).

  Obowiązek zawierania umów o zarządzanie PPK będzie wprowadzany stopniowo:

  • od 1 lipca 2019 r. dla podmiotów, które zatrudniają co najmniej 250 osób;
  • od 1 stycznia 2020 r. dla podmiotów zatrudniających co najmniej 50 osób;
  • od 1 lipca 2020 r. dla podmiotów zatrudniających co najmniej 20 osób;
  • od 1 stycznia 2021 r. dla pozostałych podmiotów oraz osób zatrudnionych w jednostkach sektora finansów publicznych.

  Każdy zatrudniony zostanie zapisany do programu automatycznie, ale będzie mógł się z niego wycofać - czyli oszczędzanie w PPK będzie dobrowolne. Jednocześnie uczestnik PPK, który zrezygnował z udziału w programie, w każdym momencie będzie mógł ponownie do niego przystąpić.

  Wpłaty do PPK będą dokonywane przez podmiot zatrudniający i uczestnika programu.

  Bomark Systemy Informatyczne przeprowadzi konfigurację Millennium ułatwiającą działania w związku z PPK.

 • 08.06.2018
  e-ZLA w Millennium

  e-ZLA w Millennium

  Zwolnienia lekarskie na papierowym formularzu (ZUS ZLA) mogą być wystawiane jeszcze tylko do końca listopada 2018 r.
  Od 1 grudnia 2018 r. lekarze będą już wystawiać wyłącznie zwolnienia elektroniczne. Wystawione przez lekarza e-ZLA zostanie przekazane do ZUS automatycznie dzięki czemu pacjent nie musi dostarczać zwolnienia pracodawcy (w przypadku pracowników) albo ZUS (m.in. w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą).

  Pragniemy przypomnieć, że System Millennium posiada funkcjonalność przyjmowania e-ZLA już od 1.03.2016r.

 • 28.05.2018
  Split payment w Millennium

  Split payment w Millennium

  1 lipca br. zaczyna obowiązywać w Polsce mechanizm podzielonej płatności tzw. split payment.

  Regulacje dotyczą płatności za towar czy usługę zakupioną od podmiotów gospodarczych, czyli relacji B2B. Od lipca płatność będzie realizowana na dwa odrębne rachunki bankowe: wartość netto zakupu będzie wpłacana bezpośrednio na rachunek bankowy dostawcy, natomiast wartość VAT na jego specjalne konto (rachunek VAT).

  Firmy, które planują wykorzystać split payment powinny zaktualizować Millennium do nowych wymogów prawnych.

  O gotowości do aktualizacji Millennium powiadomimy na naszej stronie oraz w kierowanych do Państwa indywidualnie pismach.

 • 23.05.2018
  Aktualizacja Millennium w związku z RODO

  Aktualizacja Millennium w związku z RODO

  Pragniemy poinformować, że od dnia 21.05 dostępna jest aktualizacja do wersji 2.2.0.6253 (następnie dostępne będą kolejne aktualizacje).

  Zawiera ona zmiany odnośnie RODO:

  • użytkownik ma możliwość wyszukiwania informacji zapisanych w logu systemowym,
  • źródeł danych, z których pochodzą dane osobowe nieotrzymane od pracownika,
  • odbiorców, do których wysyłane są dane osobowe z Systemu Millennium,
  • sprzeciwów pracowników dotyczących przetwarzania ich danych osobowych,
  • eksportu danych do formatu XML na życzenie pracownika.

  kafelki2

 • 07.05.2018
  Pracownicze Plany Kapitałowe w Millennium

  Pracownicze Plany Kapitałowe w Millennium

  Planujemy zmiany w Systemie Millennium związane z wprowadzeniem Pracowniczych Planów Kapitałowych. O szczegółach poinformujemy w późniejszym terminie.

 • 02.05.2018
  System Millennium a RODO

  System Millennium a RODO

  W treści posłużymy się następującymi definicjami:
  Administrator – podmiot korzystający z licencji Millennium ERP.
  Bomark Systemy Informatyczne Sp. z o.o. - Podmiot przetwarzający, Spółka.
  IT – osoby odpowiadające za nadanie uprawnień użytkownikom do zakresu danych osobowych, działające w imieniu Administratora.
  Użytkownik – osoba posiadająca login i hasło do Oprogramowania w celu prowadzenia działań w oparciu o otrzymane uprawnienia do określonego zakresu danych.
  Oprogramowanie – System Millennium ERP
  Log, ślad kontrolny – zapisywana przez Oprogramowanie historia czynności Użytkownika od momentu zalogowania do wylogowania.
  Szyfrowanie – usługa bazy SAP SQL Anywhere OEM zintegrowanej z Oprogramowaniem.

  Z uwagi na fakt, że od dnia 25 maja 2018 r. zaczyna obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO informujemy, że oferowane Oprogramowanie spełnia założenia dotyczące bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych określone w RODO adekwatne do charakteru, celu, zakresu i ryzyka związanego z przetwarzaniem danych osobowych.
  Bomark dokonał oceny przydatności zabezpieczeń loginów i haseł, wymuszania stosowania polityk haseł, prowadzenia śladu kontrolnego działań użytkowników (logu), przydzielanych indywidualnie użytkownikom poziomów uprawnień do danych oraz stosuje te techniki w takim zakresie, w jakim są potrzebne do zapewnienia poziomu bezpieczeństwa danych odpowiedniego do ustalonego ryzyka naruszenia praw lub wolności osób, przy ich przetwarzaniu.

  Realizacja postanowień art. 5 ust. 1 pkt. f RODO za pośrednictwem dostarczanego Oprogramowania, realizowana jest poprzez:

  1. zabezpieczenie dostępu do danych. IT ma możliwość tworzenia użytkowników, tj. przypisania pracownikowi osobnego konta w Oprogramowaniu. Dostęp do danych zabezpieczony jest poprzez uwierzytelnienie użytkownika przy pomocy jego identyfikatora (loginu) i hasła oraz wymuszanie stosowania polityki zmiany haseł.
  2. Oprogramowanie rejestruje w logu rozpoczęcie pracy użytkowników oraz ich działania do momentu wylogowania. Użytkownik uzyskuje dostęp jedynie do tych danych lub zakresu danych do których otrzymał uprawnienia. Uprawnienia do danych, modyfikowanie lub anulowanie tych uprawnień bądź dostępu ustalane mogą być indywidualnie przez IT w zależności od zakresu obowiązków danego użytkownika, miejsca w strukturze. W gestii IT jest nadanie użytkownikom jak najniższych uprawnień, jakie są im niezbędne do wykonywanej pracy związanej z przetwarzaniem danych osobowych.
  3. możliwość wglądu do informacji zawartych w logu przez IT – w dniu 18 maja udostępnimy Państwu aktualizację wersji oprogramowania.
  4. możliwość przekazania danych pracownikowi na jego wniosek  w postaci elektronicznej – w dniu 18 maja udostępnimy Państwu aktualizację wersji oprogramowania.
  5. rejestrowanie źródła pozyskania danych – w dniu 18 maja udostępnimy Państwu aktualizację wersji oprogramowania.
  6. rejestrowanie informacji komu i kiedy udostępniono dane - w dniu 18 maja udostępnimy Państwu aktualizację wersji oprogramowania.
  7. możliwość odnotowania wniesionego sprzeciwu – formularz – w dniu 18 maja udostępnimy Państwu aktualizację wersji oprogramowania.
  8. w przypadku ustania stosunku pracy, dostęp dla danego użytkownika Oprogramowania wygasa, gdy istnieje powiązanie z kartoteką osobową w module Kadry Millennium.
   W sytuacji braku modułu Kadry Millennium za pozostające jako aktywne konta odpowiada IT.
  9. szyfrowanie bazy danych - Spółka na Państwa żądanie może włączyć zaszyfrowanie bazy danych Oprogramowania. Informacje zawarte w Państwa bazie danych zostaną zmienione w taki sposób, że nie będzie możliwe ich odczytanie w przypadku kradzieży.
  10. zabezpieczenie bazy danych przed przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem może ułatwić zastosowanie usługi Live Backup jako usługi bazy SAP Sybase SQL Anywhere. Gdy baza danych znajduje się na Państwa serwerach to właściciel serwera zabezpiecza bazę m. in. poprzez wprowadzenie rozwiązań polegających na automatycznym wykonywaniu kopii zapasowej bazy danych na innym serwerze oraz wykonywanie kopii bazy danych na zewnętrznym nośniku danych i przechowanie w odrębnej lokalizacji. Bomark może udzielić Państwu wsparcia w zakresie uruchomienia usługi Live Backup bazy SAP Sybase SQL Anywhere.
  11. Ponadto, Spółka oferuje usługę udostępniania własnej infrastruktury sprzętowej (hosting), w ramach której kopia bazy danych przechowywana jest na serwerach Spółki (dzięki czemu Administrator ma gwarancję, że dane osobowe są przechowywane na terenie kraju członkowskiego Unii Europejskiej). Jednocześnie Spółka na bieżąco wykonuje kopię przechowywanych danych na osobnym serwerze posiadającym stosowne zabezpieczenia, w tym zabezpieczenia przeciwpożarowe. Świadczymy również usługi w modelu SaaS.

  Zasada privacy by default jest stosowana na etapie projektowania, wdrożenia oprogramowania oraz w okresie nadzoru autorskiego. Zakres przetwarzania danych jest na poziomie, który jest niezbędny do zakładanego podstawowego i bazowego sposobu korzystania z Oprogramowania.

2017

 • 01.12.2017
  Ochrona danych osobowych po zmianach RODO

  Ochrona danych osobowych po zmianach RODO

  Na bieżąco monitorujemy zmiany w regulacjach dotyczących ochrony danych osobowych po zmianach unijnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO), które na terenie naszego kraju wchodzi w życie od 25 maja 2018 r.

  O ewentualnych zmianach w Millennium ERP poinformujemy Państwa w odrębnych komunikatach.

 • 24.11.2017
  Likwidacja 30 krotności ZUS

  Likwidacja 30 krotności ZUS

  W dniu dzisiejszym tj. 24.11.2017 roku, Sejm zagłosował ZA przyjęciem projektu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dotyczącego nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, który zakłada zniesienie tzw. limitu trzydziestokrotności związanego z opłacaniem składek emerytalnych i rentowych.

  Wysokość emerytury jest ściśle powiązana z wysokością odprowadzanych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Im wyższa kwota odprowadzanych składek i im dłuższy okres zatrudnienia tym wysokość świadczenia jest wyższa. Stąd też zniesienie limitu wysokości podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe bezpośrednio będzie wpływać na wysokość otrzymywanej w przyszłości emerytury.

  Na chwilę obecną nadal trwają prace legislacyjne nad projektem Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Planowana data wejścia w życie w/w projektu to 1 stycznia 2018 roku.

 • 19.05.2017
  Projekt nowelizacji ustawy o VAT

  Projekt nowelizacji ustawy o VAT

  Szanowni Państwo,

  12 maja 2017 r. Ministerstwo Rozwoju i Finansów opublikowało projekt nowelizacji ustawy o VAT. Zmiany dotyczą wprowadzenia w polskim ustawodawstwie  tzw. mechanizmu podzielonej płatności.
  Metoda zakłada, że nabywca usługi lub towaru podzieli kwotę brutto na dwie części. Kwota netto zostaje wypłacona bezpośrednio dostawcy, natomiast kwota podatku VAT jest przelewana na specjalne konto dostawcy – rachunek VAT. Dostawca może dysponować tymi środkami w ograniczonym stopniu. Środki zgromadzone na tym rachunku będą należały do podatnika, ale będzie miał ograniczone możliwości ich użycia.

  Z rachunku VAT będzie można wyłącznie dokonywać przelewów na inny rachunek VAT oraz opłacać swoje zobowiązania podatkowe.
  Dostosowanie się do nowych wymogów będzie dla podatników dobrowolne. Dla przedsiębiorców, którzy zdecydują się skorzystać z podzielonej płatności ministerstwo przygotowało ułatwienia. Przede wszystkim, regulacje związane ze stosowaniem sankcji, określonych w art. 112b i art. 112c ustawy o VAT (tzw. dodatkowe zobowiązanie podatkowe do 30% kwoty zawyżenia zwrotu podatku VAT) oraz przepisy o odpowiedzialności solidarnej, zawarte w dziale X nie będą miały zastosowania.

  Pragniemy poinformować, że System Millennium umożliwia przypisanie wielu kont do jednego kontrahenta, dzięki czemu tworzenie rozrachunków dla kwot netto oraz VAT przebiega bezproblemowo. Obecnie trwają prace nad zautomatyzowaniem przypisywania kwot netto i VAT do rachunków.

 • 02.01.2017
  NOWE ZASADY WYDAWANIA ŚWIADECTWA PRACY

  NOWE ZASADY WYDAWANIA ŚWIADECTWA PRACY

  Informujemy, iż w dniu 2 stycznia 2017 r. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na stronie internetowej zamieściło informację
  w sprawie nowych zasad wydawania świadectwa pracy.

  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017.

  Do rozporządzenia dołączono w załączniku pomocniczy wzór świadectwa pracy wraz z objaśnieniem dotyczącym sposobu jego wypełniania,
  co zapewne w znaczy sposób ułatwi prawidłowe wypełnianie pracodawcom świadectw pracy.

 • 02.01.2017
  NOWA KLASYFIKACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH

  NOWA KLASYFIKACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH

  Nowa Klasyfikacja Środków Trwałych (KŚT 2016) - od 1 stycznia 2017 r.

  Z dniem  01.01.2017 roku, mocą Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 października 2016 r. - Dz. U. z 18 listopada 2016 r. pod poz. 1864 stosować się będzie Klasyfikację Środków Trwałych (KŚT), zwaną "KŚT 2016", stanowiącą załącznik do rozporządzenia.

  Jednak do 31.12.2017 r, w sprawach podatkowych (PIT,CIT), w sprawach ewidencji i sprawozdań wynikających z ustawy o rachunkowości, przekazywania danych wykorzystywanych dla celów statystycznych – zastosowanie ma KŚT stanowiąca załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) - Dz. U. Nr 242, poz. 1622.

  W pozostałych sprawach stosuje się jednocześnie dotychczasowe rozporządzenie oraz KŚT 2016.    

  Wprowadzenie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT), zwanej „KŚT 2016" wynika ze zmian w  Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) z 2015 r. oraz modyfikacji przepisów dotyczących ewidencji gruntów i budynków.

  Zakres i rodzaj zmian wprowadzonych polega na:

  1. zmianie tytułu grupowania;
  2. zmianie zakresu grupowania poprzez: przeniesienie części zakresu z jednego grupowania do drugiego, podziału grupowania utworzenia nowego i zmianie zakresu grupowania, z którego utworzono nowe), scalenia dwóch lub kilku grupowali w jedno;
  3. przekodowaniu grupowania (tj. zmianie kodu przy zachowaniu jego tytułu i zakresu);
  4. rozszerzeniu opisów lub wprowadzeniu opisów wyjaśnień do niektórych rodzajów KŚT.

  Najistotniejsze zmiany wprowadzone do KŚT dotyczą:

  1. dostosowania zakresowego grupy 0 Grunty KŚT 2010 do treści znowelizowanego rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków;
  2. wprowadzenia w grupach od 1 do 9 powiązań KŚT 2016 z PKWiU 2015;
  3. przekodowania rodzajów: 490 Maszyny i urządzenia do przygotowania maszynowych nośników danych oraz maszyny analityczne, 491 Zespoły komputerowe, 492 Samodzielne urządzenia do automatycznej regulacji i sterowania procesami, 493 Roboty, wg KŚT 2010, odpowiednio na rodzaje:
   •  486 Maszyny i urządzenia do przygotowania maszynowych nośników danych oraz  maszyny analityczne,
   •  487 Zespoły komputerowe,
   •  488 Samodzielne urządzenia do automatycznej regulacji i sterowania procesami,
   •  489 Roboty;
  4. dostosowania podziałów w podgrupie 62 Urządzenia dla radiofonii i telewizji, urządzenia telekomunikacyjne, urządzenia alarmowe i sygnalizacyjne do aktualnie stosowanych technologii i urządzeń;
  5. usunięcia, z grup od 4 do 8, odniesień do zbiorów Klasyfikacji Rodzajowej Środków Trwałych (KRŚT), wprowadzonej zarządzeniem Nr 51 Prezesa GUS z dnia 17.12.1991r. w sprawie stosowania Klasyfikacji Rodzajowej Środków Trwałych (Dz. Urz. GUS Nr 21 poz. 132).

2016

 • 03.10.2016
  UDOSTĘPNIAMY PAŃSTWU OTRS

  UDOSTĘPNIAMY PAŃSTWU OTRS

  Udostępniamy Państwu OTRS - narzędzie do obsługi zgłoszeń serwisowych drogą strony WWW lub e-mail.

  „OTRS to system typu Helpdesk, umożliwiający koordynację wsparcia udzielanego klientom firmy lub organizacji. Pierwotnie system był przeznaczony głównie do obsługi zgłoszeń przychodzących mailowo, obecnie umożliwia również łatwą rejestrację przez stronę internetową lub śledzenie zgłoszeń telefonicznych (call center). Podobnie jak inne systemy tego rodzaju, OTRS umożliwia odpowiadanie na zgłoszenia pochodzące od klientów w sposób skoordynowany. Dla każdego zarejestrowanego zgłoszenia (niezależnie od sposobu rejestracji) tworzony jest „bilet”, który przejmuje jedna z osób obsługujących system, tym samym biorąc na siebie odpowiedzialność za korespondencję w danej sprawie. Bilet zawiera m.in. pełną historię zgłoszenia, kolejne pytania w wątku i historię komunikacji ze zgłaszającym, stan dyskusji (np. zamknięta z powodzeniem, bez powodzenia, odrzucona jako spam) oraz przypisanie do określonego „właściciela”. Wewnętrzna organizacja systemu opiera się na kolejkach, w których przechowywane są bilety dotyczące różnych rodzajów spraw. Może ich być dowolna liczba. Typowe zastosowanie to stworzenie osobnych kolejek dla różnych produktów dla których organizacja świadczy wsparcie.

  Bilety mogą być przekazywane pomiędzy członkami zespołów, lub pomiędzy kolejkami. System umożliwia także automatyczne przypisywanie nadchodzących zgłoszeń do kolejek na podstawie zdefiniowanych reguł, np. słów kluczowych w treści lub temacie.

  System rozdziela użytkowników na dwie grupy: Użytkowników (ang. User), korzystających z systemu do rejestracji swoich zgłoszeń, oraz pracowników wsparcia zwanych Agentami. OTRS posiada rozbudowany system uprawnień, pozwalający na przypisywanie Użytkowników i Agentów do grup, ról, oraz nadawanie uprawnień do poszczególnych kolejek.

  OTRS posiada dwa interfejsy WWW:

  • Panel Klienta, przeznaczony dla Użytkowników,
  • Panel Agenta, przeznaczony dla osób świadczących wsparcie.”

  Źródło – Wikipedia.

 • 28.09.2016
  CENTRALIZACJA ROZLICZEŃ VAT W SAMORZĄDACH

  CENTRALIZACJA ROZLICZEŃ VAT W SAMORZĄDACH

  5 września 2016 r. Sejm zaakceptował poprawki Senatu do ustawy przewidującej centralizację rozliczeń VAT w samorządach. Ustawa wejdzie w życie 1 października 2016 r.

  Poprawki dotyczą ustawy o zasadach rozliczeń w podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego.

  Centralizacja VAT w samorządach wynika z wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 29 września 2015 roku oraz uchwałą NSA z dnia 26 października 2015 r., w których stwierdzono, iż to gmina może być podatnikiem VAT, a nie jej jednostki lub zakłady budżetowe. Zapewniono tym samym jednostkom samorządu terytorialnego instrumenty prawne, wspomagające proces centralizacji w tym rozliczeń VAT w samorządach.

 • 20.09.2016
  WZORY DEKLARACJI DLA PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG

  WZORY DEKLARACJI DLA PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG

  W Dzienniku Ustaw z dnia 29 lipca 2016 r. opublikowano Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług.

  Skrót do dokumentu zamieszczonego na stronach Ministerstwa dostępny tutaj.

 • 16.09.2016
  NOWY WZÓR DEKLARACJI VAT-7

  NOWY WZÓR DEKLARACJI VAT-7

  Pragniemy poinformować, iż udostępniliśmy Państwu nowy wzór deklaracji VAT-7 w wersji 17.

 • 17.08.2016
  ZMIANY DOT. KLASYFIKACJI DOCHODÓW ORAZ WYDATKÓW

  ZMIANY DOT. KLASYFIKACJI DOCHODÓW ORAZ WYDATKÓW

  Informujemy, że w Dzienniku Ustaw z dnia 27 lipca 2016r. opublikowano Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

  Zainteresowanych odsyłamy do treści Dziennika Ustaw.

 • 04.07.2016
  OBOWIĄZEK PRZESYŁANIA DANYCH Z EWIDENCJI VAT

  OBOWIĄZEK PRZESYŁANIA DANYCH Z EWIDENCJI VAT

  Pragniemy poinformować, iż decyzją Sejmu został przyśpieszony obowiązek przesyłania danych z ewidencji VAT:

  1. Od 1 lipca 2016 roku – duże firmy
  2. Od 1 stycznia 2017 roku – średnie i małe firmy
  3. Od 1 stycznia 2018 roku.- średnie, małe i mikro przedsiębiorstwa

  Dane z ewidencji VAT w strukturze JPK trzeba będzie przesyłać nie na żądanie, ale automatycznie, co miesiąc.

 • 30.06.2016
  JEDNOLITY PLIK KONTROLNY JEST JUŻ DOSTĘPNY

  JEDNOLITY PLIK KONTROLNY JEST JUŻ DOSTĘPNY

  Jesteśmy pierwszym producentem oprogramowania w Polsce, któremu udało się wykonać z sukcesem eksport JPK do Ministerstwa Finansów.
  Miło nam poinformować, iż Jednolity Plik Kontrolny jest już dostępny w oprogramowaniu Millennium.

 • 10.05.2016
  JEDNOLITY PLIK KONTROLNY W MILLENNIUM

  JEDNOLITY PLIK KONTROLNY W MILLENNIUM

  Pragniemy poinformować Państwa, że dobiegają końca prace nad obsługą Jednolitego Pliku Kontrolnego w Millennium.
  Oprogramowanie spełniające regulacje prawne zobowiązujące przedsiębiorstwa do przekazania na każde żądanie organów kontroli podatkowych danych w postaci elektronicznej udostępnimy Państwu do dnia 27 czerwca 2016r.

 • 14.03.2016
  JEDNOLITY PLIK KONTROLNY

  JEDNOLITY PLIK KONTROLNY

  Na podstawie nowelizacji Ordynacji podatkowej, od 1 lipca 2016r.  wprowadzona zostanie zmiana w sposobie przekazywania przez duże podmioty ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych.
  Małe oraz średnie przedsiębiorstwa dopiero od 01 lipca 2018r. będą zobowiązane do raportowania w elektronicznym formacie tzw. Jednolitym Pliku Kontrolnym (JPK) na żądanie organów podatkowych.

  Przedsiębiorca prowadzący księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych, zobowiązany będzie do przekazania całości lub części ksiąg oraz dowodów księgowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej (plik wysyłany na Bramkę Ministerstwa Finansów) lub na informatycznych nośnikach danych (np. płyta DVD, pendrive) w postaci tzw. Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK). Jest to plik  o uzgodnionej strukturze logicznej, który ma umożliwiać przekazywanie danych z zachowaniem jednolitego formatu co wymagać będzie zmian w systemach informatycznych klasy ERP.

  Bomark Systemy Informatyczne rozpoczął prace nad rozszerzeniem funkcjonalności Millennium ERP. Prosimy o bieżące śledzenie komunikatów na naszej stronie www w panelu Aktualności.

 • 01.02.2016
  DEKLARACJA VAT-7

  DEKLARACJA VAT-7

  Informujemy, iż jest już dostępna deklaracja VAT-7 v 16.

 • 19.01.2016
  Informujemy, że jest już dostępna nowa wersja programu Kadry - Płace Millennium

  Informujemy, że jest już dostępna nowa wersja programu Kadry - Płace Millennium

  Informujemy, iż dnia 18.01.2016r została udostępniona nowa wersja Programu Kadry-Płace Millennium.
  Wersja zawiera deklaracje PIT tylko w wersji papierowej, które obowiązują w zakresie podatku za dochody uzyskane w 2015 roku (Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 listopada 2014 roku oraz Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2014 roku):

  • PIT-11 w wersji 23
  • PIT-40 w wersji 22
  • PIT-R w wersji 18
  • PIT-8C w wersji  8
  • PIT-4R w wersji 6
  • PIT-8AR w wersji 6

  INFORMACJA:

  Przed wygenerowaniem PIT 11 lub PIT 40 dla Obcokrajowca należy wypełnić formularz Obcokrajowcy (Osoby Kadry → Formularze → Obcokrajowcy).
  Informacja z formularza zostanie wykorzystana w PIT 11 w części C w polach 10.1, 10.2, 12, 13 i 14 i w PIT 40 w części C w polach 9.1, 9.2, 11, 12, 13.

  Dla klientów z wersją 2.1.0 aktualizacja do exeków 2.1.0.6147

  Dla klientów z wersją 2.1.1 aktualizacja do exeków  2.1.1.6143

  Po przeprowadzeniu aktualizacji prosimy o kontakt z naszą firmą w celu wykonania dodatkowych prac konfiguracyjnych.
  Z rozpoczęciem prac na bazach proszę poczekać do momentu otrzymania od nas informacji, że prace zostały już przez nas wykonane i można już logować się i pracować na programie.
   
  Uwaga! Informujemy, iż deklaracje PIT w formie elektronicznej zostaną udostępnione w dniu 22.01.2016r.

 • 08.01.2016
  MODYFIKACJE DOT. ART. 188 KP

  MODYFIKACJE DOT. ART. 188 KP

  Od dnia 18.01.2016 r. będzie dostępna do pobrania nowa wersja programu zawierająca modyfikacje odnośnie wypłacenia i wykazania na dokumentach do ZUS nowego świadczenia rodzicielskiego.

  Do 31.03.br świadczenie to będzie wykazywane z dotychczasowymi kodami zasiłku macierzyńskiego (311, 319 lub 325) i na dotychczasowym druku DRA.

  Szczegółowe instrukcje zostaną przesłane pocztą elektroniczną.

2015

 • 15.07.2015
  ZMIANY W KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

  ZMIANY W KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

  Pragniemy Państwa poinformować, że dnia 16 lipca 2015 r. wchodzą w życie zmiany w klasyfikacji budżetowej.

  Nowe rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2015 r. zmienia rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

  Zmiany wprowadzone niniejszym rozporządzeniem należy uwzględnić przy opracowywaniu projektu ustawy budżetowej oraz projektów uchwał budżetowych na rok 2016, natomiast klasyfikowanie środków stosować począwszy od dnia 1 stycznia 2016r.

  (Dz. U. z 1 lipca 2015r., poz. 931)

  Przedstawiamy Państwu informacje dotyczące zmian w zasadach definiowania celów i mierników w układzie zadaniowym na rok 2016, które były przedmiotem spotkania w Ministerstwie Finansów w dniu 2 lipca 2015r.

  Zachęcamy do zapoznania się z ze zmianami w układzie zadaniowym na rok 2016:

  • Cele i mierniki w układzie zadaniowym na 2016r.
  • Ogólne wskazówki dotyczące klasyfikowania niektórych wydatków w układzie zadaniowym na 2016 rok.
  • Szczegółowe wskazówki dotyczące klasyfikowania niektórych wydatków w układzie zadaniowym na 2016 rok.
  • Indykatywne powiązanie układu zadaniowego na 2016 rok z odpowiednimi pozycjami z 2015 r. na poziomie działań.
  • Indykatywne powiązanie układu zadaniowego na 2016 rok z odpowiednimi pozycjami z 2014 r. na poziomie działań.
 • 10.04.2015
  ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE SPRAWOZDAWCZOŚCI BUDŻETOWEJ

  ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE SPRAWOZDAWCZOŚCI BUDŻETOWEJ

  Pragniemy poinformować, że dnia 31 marca 2015 r. Dziennik Ustaw opublikował ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 27 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej.

  Czytamy w nim między innymi:

  W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. poz. 119) wprowadza się następujące zmiany:

  § 11 otrzymuje brzmienie:

  1. Sprawozdania Rb-23, Rb-23A, Rb-23B, Rb-24, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-33, Rb-35, Rb-40, Rb-50 i łączne Rb-34PL przekazuje się
   w Informatycznym Systemie Obsługi Budżetu Państwa.
  2. Sprawozdania Rb-28 Programy, Rb-28 Programy WPR, Rb-28NW Programy, Rb-28UE, Rb-28UE WPR, Rb-70, Rb-WSa, Rb-WSb, Rb-Z-PPP, Rb-FUS i Rb-FER przekazuje się odbiorcom sprawozdań na elektroniczną skrzynkę podawczą, o której mowa w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114), oznaczając tytuły wiadomości
   z przesyłanymi sprawozdaniami określeniami odpowiadającymi numerom części i nazwom tych sprawozdań.
  3. W przypadku braku możliwości terminowego przekazania sprawozdań w sposób wskazany w ust. 2, spowodowanego nieprawidłowym działaniem systemu informatycznego, sprawozdania te przekazuje się najpóźniej pierwszego dnia roboczego następującego po dniu usunięcia awarii.
  4. Sprawozdania Rb-27ZZ i Rb-50 zarządy jednostek samorządu terytorialnego przekazują w formie dokumentu elektronicznego do Informatycznego Systemu Obsługi Budżetu Państwa oraz do wiadomości właściwych izb obrachunkowych.”

  Zachęcamy Państwa do zapoznania się z pełną treścią rozporządzenia.

 • 27.03.2015
  PORTAL HR OSZCZĘDZA CZAS I PIENIĄDZE TWOJEJ FIRMY!

  PORTAL HR OSZCZĘDZA CZAS I PIENIĄDZE TWOJEJ FIRMY !

  Zobacz, jakie są różnice w kosztach na przykładzie wypełniania wniosków urlopowych i ile możesz zaoszczędzić.

  >>zobacz ile zaoszczędzi Twoja firma<<

 • 21.03.2015
  INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU PRAC - SPRAWOZDANIE Z-12

  INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU PRAC - SPRAWOZDANIE Z-12

  Prace związane z dostosowaniem Systemu Millennium ERP do zmian w sprawozdaniu Z-12 zostały zakończone. Zmiany umożliwią Państwu wysyłanie sprawozdania za rok 2014.

 • 16.02.2015
  W SPRAWIE KWOTY BAZOWEJ W 2014 ROKU

  W SPRAWIE KWOTY BAZOWEJ W 2014 ROKU

  W dniu 12 lutego 2015 r. w Monitorze Polskim opublikowany został Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie kwoty bazowej w 2014 r.

  Na podstawie art. 20 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1440, z późn. zm.1)) ogłasza się, że kwota bazowa,  o której mowa w art. 19 powołanej ustawy, w 2014 r. wyniosła 3308,33 zł.

  Prezes Głównego Urzędu Statystycznego: wz. H. Dmochowska

 • 23.01.2015
  W SPRAWIE ŚREDNIOROCZNEGO WSKAŹNIKA CEN TOWARÓW I USŁUG KONSUMPCYJNYCH

  W SPRAWIE ŚREDNIOROCZNEGO WSKAŹNIKA CEN TOWARÓW I USŁUG KONSUMPCYJNYCH

  W dniu 23 stycznia 2015 r. w Monitorze Polskim opublikowany został KOMUNIKAT PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2014 r. Na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1440, z późń. zm) ogłasza się, że średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2014 r. w stosunku do 2013 r. wyniósł 100,0 (ceny pozostały na takim samym poziomie).

  Prezes Głównego Urzędu Statystycznego: J. Witkowski

  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 1717 i 1734 oraz z 2014 r. poz. 496, 567, 683, 684

 • 19.01.2015
  OBNIŻENIE WYSOKOŚCI ODSETEK USTAWOWYCH DO 8% W STOSUNKU ROCZNYM

  OBNIŻENIE WYSOKOŚCI ODSETEK USTAWOWYCH DO 8% W STOSUNKU ROCZNYM

  Z dniem 23 grudnia 2014 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie wysokości odsetek ustawowych (Dz. U. poz. 1858), które obniża wysokość odsetek ustawowych do 8% w stosunku rocznym.

  Pragniemy przypomnieć, że wysokość tych odsetek stosuje się do niektórych świadczeń z sektora finansów publicznych. Przy użyciu tej stawki ustalana jest np. wysokość odsetek od niezależnie pobranych świadczeń z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych jak również od opóźnionej wypłaty świadczeń przez ZUS.

  Informacja dla użytkowników naszego programu:

  Zmiany wartości odsetek ustawowych wprowadzą Państwo dokonując ich edycji w programie, za pomocą funkcji System → Tabele odsetek.

 • 09.01.2015
  ZMIANY W USTAWIE O SYSTEMIE UBEZP. SPOŁ. A ROZLICZANIE W STYCZNIU GRUDNIOWYCH...

  ZMIANY W USTAWIE O SYSTEMIE UBEZP. SPOŁ. A ROZLICZANIE W STYCZNIU GRUDNIOWYCH WYPŁAT DLA CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ

  Do końca 2014 r. członkowie rad nadzorczych mający miejsce zamieszkania na terytorium Polski podlegali z tego tytułu tylko ubezpieczeniu zdrowotnemu. Od 1 stycznia 2015 r. oprócz ubezpieczenia zdrowotnego obowiązkowe są również: ubezpieczenie emerytalne i rentowe, jeżeli członek rady otrzymuje wynagrodzenie z tytułu pełnienia swojej funkcji.

  Od wynagrodzenia członka rady nadzorczej należnego za grudzień 2014 r. a wypłacanego (zgodnie z uchwałą właściciela) w styczniu 2015 roku, należy naliczyć tylko składkę zdrowotną. Mimo, że wynagrodzenie będzie uwzględnione w raporcie do ZUS za styczeń, czyli miesiącu wypłaty to termin ten nie powinien mieć wpływu na rodzaj ubezpieczeń, którym osoba podlega. Wynagrodzenie powinno być oskładkowane według takiego schematu ubezpieczeń, do jakiego osoba była zgłoszona w okresie, za który wynagrodzenie jest należne.

  Źródło: Przegląd ZUS i Płace.

  Podstawa prawna:

  ustawa z 23 października 2014 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r. poz. 1831).

 • 08.01.2015
  INFORMUJEMY, ŻE JEST JUŻ DOSTĘPNA NOWA WERSJA PROGRAMU KADRY I PŁACE – 210.6113

  INFORMUJEMY, ŻE JEST JUŻ DOSTĘPNA NOWA WERSJA PROGRAMU KADRY I PŁACE – 210.6113

  Znajdziecie ją Państwo po zalogowaniu się w zakładce: Do pobrania → Strefa klienta

  Nowa wersja zawiera:

  Nowe formularze PIT do wersji, które obowiązują w zakresie podatku za dochody uzyskane w 2014 roku (Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 listopada 2014 roku oraz Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2014 roku):

  •  PIT-11 w wersji 21,
  •  PIT-40 w wersji 20,
  •  PIT-R w wersji 17,
  •  PIT-8C w wersji 7,
  •  PIT-4R w wersji 5,
  •  PIT-8AR w wersji 4.

  Została również wprowadzona możliwość elektronicznej wysyłki deklaracji rozliczeniowych płatnika PIT-4R i PIT-8AR z poziomu Kartoteki podatkowej płatnika.

  Po aktualizacji poprzez E-deklaracje będzie można dokonywać wysyłki wszystkich dostępnych w programie formularzy PIT. Aktualna instrukcja dla Użytkownika znajduje się w Pomocy programu Płace Millenium.

  Ponadto w nowej wersji programu:

  •  Został dodany nowy typ umowy w słowniku Umowy – RNer -  inna dla Rady Nadzorczej (tylko składka emerytalno-rentowa),
  •  Została wprowadzona nowa wersja słownika ZUS „Kod tytułu ubezpieczenia”. Zawierająca kody dotyczące zmian w przepisach dotyczących rozliczenia członków rady nadzorczej.

 

Narzędzia umożliwiające

samodzielne tworzenie raportów

Generator raportów
Tabele przestawne
Czarodziej raportów