See others sectors and services

Sektor energetyczny
Sektor produkcyjny
Sektor usługowy
Sektor samorządowy
Wdrożenia
Outsourcing
Hosting

Pragniemy Państwu przedstawić usługę outsourcingu w zakresie naliczania i przygotowywania wynagrodzeń oraz prowadzenia spraw kadrowych.

Nasi specjaliści posiadają wieloletnie doświadczenie w zagadnieniach kadrowo-płacowych. Dokumentacja prowadzona jest w autorskich programach Kadry i Płace Millennium. Dajemy Państwu gwarancję dokładnego, rzetelnego oraz solidnego wykonania usług.

 

W ramach outsorcingu proponujemy Państwu:

 

 • Prowadzenie bazy pracowników w Systemie Millennium (osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, osoby zatrudnione na podstawie umów zlecenie i o dzieło, osoby o zawieszonym stosunku pracy, zwolnione, członkowie rady nadzorczej oraz osoby będące pracownikami obcych firm zatrudnione na terenie firmy),

 

 • Sporządzanie dokumentacji kadrowej oraz administracja aktami personalnymi,

 

 • Przygotowanie i aktualizacja pakietu dokumentów (oświadczeń, kwestionariuszy, itp.) dla nowozatrudnionych pracowników,

 

 • Przygotowywanie projektów umów o pracę, projektów umów cywilno-prawnych oraz wymaganej prawem dokumentacji związanej ze zmianą warunków zatrudnienia (aneksów do umów),

 

 • Przygotowywanie świadectw pracy i innych dokumentów związanych z rozwiązaniem stosunku pracy z pracownikiem,

 

 • Założenie, prowadzenie i administracja teczkami osobowymi zgodnie z przepisami prawa,

 

 • Monitorowanie ważnych dat związanych z zatrudnieniem pracowników – m.in. upływu okresu trwania umowy zawartej na czas określony,

 

 • Informowanie o konieczności przeprowadzenia i aktualizacji badań lekarskich pracowników,

 

 • Informowanie o konieczności przeprowadzenia szkoleń z zakresu BHP i szkoleń Ppoż,

 

 • Naliczanie wynagrodzeń:
  • zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz uregulowaniami wewnętrznymi Klienta,
  • w oparciu o przekazane dane, także w zakresie umów cywilnoprawnych,
  • rozliczanie potrąceń z wynagrodzeń o pracę, wynagrodzeń za czas choroby, zasiłków chorobowych, macierzyńskich, świadczeń urlopowych, urlopów bezpłatnych, składek ubezpieczeniowych ZUS, należnych podatków,
  • przygotowywanie comiesięcznej głównej listy płac, dodatkowych list płac i list dotyczących umów cywilnoprawnych.

 

 • Przygotowywanie list płac i po akceptacji przez Klienta dokonywanie przelewów wynagrodzeń na indywidualne konta pracowników oraz przelewów ZUS, US, potrącenia z listy płac typu ubezpieczenia, komornicy. Klient zapewni udostępnienie odpowiednich programów służących do komunikacji z bankiem i udzieli stosownych pełnomocnictw. Ostatecznego zatwierdzenia przelewów/paczek przelewów w systemach bankowych dokona Bomark bądź upoważniony przez Klienta pracownik,

 

 • Sporządzanie oraz przekazywanie rozliczeń i deklaracji do ZUS: rejestracja dokumentacji zgłoszeniowej i rozliczeniowej ZUS przy pomocy oprogramowania Płatnik,

 

 • Sporządzenie deklaracji korygującej dla ZUS – przygotowanie w programie listy korygującej oraz przygotowanie, przesłanie i rozliczenie deklaracji korygującej w Płatniku,
 • Sporządzanie zestawień zbiorczych do GUS – Z-03, Z-06, DG-1, Z-05,
 • Obsługa potrąceń komorniczych,
 • Prowadzenie dokumentacji płacowej:
  • sporządzanie indywidualnych odcinków płacowych (paski wypłat), wysyłanie pasków na adres Klienta (jedna wysyłka w miesiącu), paski będą jednocześnie pełniły rolę RMUA,
  • prowadzenie ewidencji wynagrodzeń poszczególnych pracowników (imiennych kartotek),
  • przygotowywanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu dla pracowników.

 

 • Eksport danych do programu finansowo-księgowego obecnie eksploatowanego przez Klienta oraz sporządzanie raportów do analizy i uzgodnienia księgowań,
 • Sporządzanie (oraz przekazywanie do odpowiednich instytucji) deklaracji z tytułu rozliczeń podatku dochodowego od osób fizycznych PIT4R, PIT-8AR, PIT-11, PIT-40,
 • Ewentualnie podpisywanie (w ramach udzielonego pełnomocnictwa) ww. deklaracji,
 • Sporządzanie raportów na potrzeby wewnętrzne Klienta z puli raportów istniejących w systemie,
 • Przechowywanie bieżącej dokumentacji kadrowej i płacowej,
 • Udostępnianie Programu – dotyczy części Programu w zakresie oprogramowania Kadry, Płace, Portalu HR i System Zarządzania Czasem, obejmuje nadanie uprawnień do korzystania z ww. programów, celem uzyskiwania informacji, przeglądania danych, samodzielnego generowania zestawień i raportów dostępnych w systemie  oraz wprowadzania przez Klienta danych dotyczących wszystkich aktywnych pracowników, czyli tych dla których istnieje obowiązek naliczenia wynagrodzeń w danym miesiącu lub inny sprawozdawczy obowiązek. Możliwość wprowadzania danych nie dotyczy oprogramowania Kadry, Płace,
 • Udział lub zastępowanie Klienta w kontrolach organów państwowych dotyczących świadczonych przez Bomark usług w ramach posiadanych pełnomocnictw.

 

Dzięki naszej ofercie zyskujecie Państwo komfort powierzenia ekspertom czasochłonnej oraz kosztownej procedury, związanej z obowiązkowym przygotowywaniem oraz przekazywaniem dokumentacji kadrowo-płacowej. Ponadto, redukuje to Państwa koszty związane z zatrudnianiem oraz szkoleniem personelu zajmującego się w/w czynnościami.

 

Zapewniamy całkowitą poufność przekazywanych nam danych, zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych oraz obowiązującymi w naszej firmie procedurami ochrony informacji.

 

Koszt prowadzenia Państwa dokumentacji uzależniony jest od ilości pracowników objętych usługą oraz jej zakresu; jest to stała stawka podawana za jednego pracownika.

 

Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z nami.