Program realizuje postanowienia ustaw: 

 • emerytalnej wraz z przepisami wykonawczymi
 • ustawy o Ochronie Danych Osobowych wraz z przepisami wykonawczymi o Rachunkowości.

 

I. Naliczanie płac 

 1. Kartoteka osobowa oparta jest na module kadrowym - jej definiowanie jest identyczne w stosunku do niego i podlega tym samym regułom. 
 2. Możliwość rozliczenia czasu pracy następuje na podstawie danych wprowadzonych do systemu kadrowego. Istnieje możliwość wprowadzenia absencji w programie Płace, w tym zakresie funkcjonalność jest identyczna jak w pozostałych modułach. 
 3. Możliwość prowadzenia pełnej kartoteki świadczeń za pomocą Edytora świadczeń, który zawiera wszelkie niezbędne informacje dotyczące m.in.:
  • rodzaju świadczenia,
  • daty,
  • liczby dni,
  • stawki dziennej,
  • składników przyjętych do obliczenia stawki dziennej,
  • ilości osób na które jest wypłacane świadczenie.
 4. Wspólna z kadrami możliwość ewidencjonowania druków ZLX. 
 5. Możliwość automatycznego wyliczania stawki dziennej dla poszczególnych rodzajów świadczeń wraz z możliwością wprowadzenia modyfikacji obliczonych przez program kwot (dla wyliczonych świadczeń można wprowadzić zwolnienia lekarskie, wydrukować kartę zasiłkową i asygnatę zasiłkową).

 

II. Obsługa składek na ubezpieczenia ZUS

 1. Naliczanie składek ZUS zgodnie z obowiązującymi przepisami.  
 2. Automatyczne sumowanie składek ZUS ze wszystkich list płac oraz prowadzenie archiwum zbiorczego (obejmuje zestawienie list płac z sumami poszczególnych rodzajów składek naliczanych zgodnie z obowiązującymi przepisami) i indywidualnego (zawiera komplet danych dotyczących naliczonych i odprowadzonych składek poszczególnych osób).
 3. Kontrola podstawy do naliczania składek emerytalnej i rentowej dla pracownika narastająco i zaprzestanie ich potrącania w przypadku osiągnięcia kwoty określonej w przepisach oraz możliwość obsługi przypadków, gdy pracownik osiąga dochody z innego źródła, które stanowią podstawę składek emerytalnych i rentowych.
 4. Obsługa składek naliczanych z tytułu urlopu wychowawczego i zasiłku macierzyńskiego.
 5. Eksport danych do programu Płatnik, wraz z ich wstępną weryfikacją - obsługiwane deklaracje to RCA, RSA, RZA, DRA.  

 

III. Obsługa podatku

 1. Program zawiera wszystkie dane identyfikacyjne firmy oraz dane personalne pracowników – dane wprowadzone w programie kadrowym są automatycznie widoczne w systemie płacowym.
 2. Program zawiera wykaz urzędów skarbowych, istnieje możliwość dodania nowej pozycji lub zmian w już istniejących.
 3. Możliwość definiowania skali podatkowej dla danego roku podatkowego, kosztów uzyskania przychodów i ulg.
 4. Możliwość wydruku deklaracji: PIT-11, PIT-8B, PIT-40, PIT-8A, PIT-4, IFT według obowiązującego stanu prawnego oraz przeglądanie deklaracji już wydrukowanych. Istnieje również opcja dopisywania wyrównań, które będą uwzględniane przy drukowaniu deklaracji podatkowej.
 5. Seryjne wystawianie i drukowanie deklaracji dla pracowników.
 6. Możliwość seryjnego oraz indywidualnego wysłania deklaracji do e-deklaracji bezpośrednio z programu, możliwość pobrania UPO.

 

IV. Słowniki płacowe

 1. Możliwość dokonywania aktualizacji wbudowanych słowników dla PIT, ZUS i GUS.
 2. Możliwość zdefiniowania dowolnej ilości wariantów ubezpieczeń ZUS pozwalających określić czy dana składka jest płacona czy nie i kto ją opłaca.
 3. Możliwość zdefiniowania dowolnej ilości świadczeń ze szczegółową definicją ich wyliczania – które przekłądają się na automatyczne obliczanie podstawy urlopu z uwzględnieniem indeksacji przeszeregowań, zmiany wstecznej kalendarza pracy pracownika (korekty), budowanie kilku podstaw urlopowych ze składników z dowolnej ilości miesięcy.

 

V. Raportowanie i analizy

Podlega zasadom generowania i modyfikacji przedstawionym w osobnej części – wszystkie raporty są dostosowywane pod kątem wymagań Zamawiającego.

 

VI. Przelewy

Moduł obsługuje przelewy na kilka różnych kont bankowych, z uwzględnieniem podziału kwotowego lub procentowego; umożliwia zdefiniowanie przelewów pracowniczych na konta, których pracownik nie jest właścicielem. Obsługa formatu przelewów elektronicznych jest niezależna i dostosowana do różnych formatów, m.in. MultiCash, VideoTel.

 

VII. Rozdzielnik

W dowolnej chwili można wygenerować rozdzielnik dla wypłat z okresu historycznego, oraz w przód przy tworzeniu list mających za zadanie symulację wypłat/kosztów. Jest on eksportowany w postaci elektronicznej do zewnętrznego systemu księgowego lub udostępniany dla modułu FK, z możliwością wydruku i zapisania w archiwum dokumentów. Jego definicja pobierana z szablonu może być zmieniana dla pojedynczej wypłaty, a każdy algorytm płacowy może mieć zdefiniowanych kilka schematów generujących rozdzielnik (przydatne w przypadku tworzenia list jednorazowych z „anonimowym”, wcześniej nieprzewidzianym składnikiem - składnikami ogólnymi). Obliczanie kosztów podlega ogólnym zasadom raportowania – możliwe jest tworzenie analiz przekrojowych z uwzględnieniem dowolnego okresu/okresów historycznych, z dowolnymi kryteriami grupowania.

 

VIII. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

 1. Ewidencja wszystkich świadczeń przyznanych pracownikom.
 2. Automatyczne rozliczenie podatku, z uwzględnieniem możliwości przeniesienia go na główną listę płac.
 3. Ewidencja spłat zadłużenia, prowadzenie sald, możliwość tworzenia eksportu rozliczeń do systemu księgowego lub autoryzacji dla modułu Finanse i Księgowość.
 4. Integracja z potrąceniami na listach wypłat.
 5. Możliwość wykonania przelewów, integracja z modułem przelewów, uwzględniająca eksport elektroniczny w standardowych formatach (Multicash, VideoTel, itp.).